LC0183/1998
ID intern unic:  310943
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 183
din  28.10.1998
pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi
Publicat : 26.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 105     Promulgat : 12.11.1998
  
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  - Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat  şi  întreprinderi  (Monitorul  Parlamentului  Republicii Moldova,  1994, nr. 2, art. 33; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996,  nr.  7,art.  68;  1997,  nr. 63, art.  526)  se  modifică  şi  se completează după cum urmează:
    1. Articolul  7  se  completează  cu  un  nou  subalineat,  care  se introduce în final, cu următorul cuprins:
    "să păstreze,  conform  termenelor stabilite, documentele create  în procesul  activităţii  sale,  iar în caz de încetare a  activităţii,  să transmită  în  arhiva  de  stat  documentele ce  fac  parte  din  Fondul Arhivistic  al  Republicii  Moldova şi  documentele  privind  personalul scriptic."
    2. Articolul 24:
    la punctul 2  alineatul 2, cuvintele ", precum şi simboluri grafice" se exclud;
    la punctul 5,  cuvintele ", dacă legislaţia respectivă nu stabileşte altfel" se înlocuiesc cu cuvintele ", cu condiţia înregistrării acesteia conform Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor".
    3. La articolul 26 punctul 1, cuvintele "are dreptul exclusiv de a o utiliza"  se  înlocuiesc  cu cuvintele "are dreptul de a  o  utiliza  în conformitate cu legislaţia".
    4. La articolul 28 punctul 4, după litera g) se introduce litera h), cu următorul cuprins:
    "h) documentul  eliberat  de  arhiva de stat privind  predarea  spre păstrare a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova    şi    a   documentelor   personalului    scriptic,    conform nomenclatorului."
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
    Chişinău, 28 octombrie 1998.
    Nr. 183-XIV.