LPA888/1996
ID intern unic:  310977
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 888
din  21.06.1996
privind modificarea articolului 33 din Legea serviciului public
Publicat : 08.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 491     Data intrarii in vigoare : 08.08.1996
    Art.I. - La articolul 33 prima liniuţă  din Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 1995, nr.61, art.681) textul "1 iulie 1996" se substituie prin textul "1 ianuarie 1997"
    Art.II. - Guvernul, în termen de o lună, va prezenta Parlamentului un raport privind executarea Legii serviciului public.
    Art.III. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 21 iunie 1996.
    Nr. 888-XIII.