LC1002/2000
ID intern unic:  310990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1002
din  19.05.2000
pentru completarea Legii presei
Publicat : 08.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 065     Promulgat : 03.06.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.12; 1996, nr.16, art.172) se completează după cum urmează:
1. Articolul 6 se completează cu alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
"(3) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă îşi desfăşoară activitatea din data înregistrării. Activitatea publicaţiilor periodice şi a agenţiilor de presă neînregistrate se consideră ilegală şi atrage răspunderea prevăzută de legislaţie."
2. Articolul 10 se completează cu alineatele (3) şi (4), care vor avea următorul cuprins:
"(3) Editarea suplimentului publicaţiei periodice se admite doar în cazurile prevăzute de statutul publicaţiei periodice respective.
(4) Suplimentul este o anexă la publicaţia periodică, editată de acelaşi colegiu redacţional şi identificată prin datele de referinţă ale publicaţiei periodice respective."
3. La articolul 13:
alineatul unic devine alineatul (1);
alineatul (1) se completează cu litera i), care va avea următorul cuprins:
"i) numărul şi data înregistrării.";
articolul se completează cu alineatul (2), care va avea următorul cuprins:
"(2) Se interzice editarea publicaţiilor periodice neînregistrate şi fără indicarea tuturor datelor de referinţă specificate la alin.(1)."
    
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV
Chişinău, 19 mai 2000.
Nr. 1002-XIV.