LPM1107/2000
ID intern unic:  311029
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1107
din  30.06.2000
privind modificarea şi completarea Codului electoral
Publicat : 05.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 124
    MODIFICAT
    HCC16 din 29.03.01, MO43/12.04.01 art.

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667; 1999, nr. 22-23, art. 93; nr. 87-89, art.427) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 46:
    alineatul (6) se exclude;
    alineatele (7), (8) şi (9) devin, respectiv, alineatele (6), (7) şi (8).
    2. La articolul 62 alineatul (3), cuvîntul "deputaţii" se substituie prin cuvîntul "candidaţii".
    3. Articolul 88:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Candidaţii care au fost incluşi în listă, dar nu au fost aleşi sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, organizaţiei social-politice, blocului electoral pe care îl reprezintă devine vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunînd o declaraţie la Curtea Constituţională.";
    după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Dacă în urma desfăşurării alegerilor şi atribuirii mandatelor, concurentul electoral care şi-a înaintat lista de candidaţi nu are candidaţi supleanţi, mandatele vacante trec la următorii concurenţi electorali, conform şirului descrescător format la atribuirea mandatelor.";
    alineatul (5) devine alineatul (6).
    4. Articolul 89:
    la alineatul (1), textul "deputaţilor supleanţi" se substituie prin textul "deputaţilor aleşi şi candidaţilor supleanţi";
    alineatele (4) şi (5) se exclud.
    5. Articolul 143:
    la alineatul (1), cuvîntul ",legislative" se exclude;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Referendumului constituţional sînt supuse spre aprobare legile constituţionale adoptate de Parlament privind revizuirea prevăzută la articolul 142 alineatul (1) din Constituţie.";
    [Al.5 partea prin care se modifică art. 143 alin. (1) şi (2) din Codul electoral se declară neconstituţionale prin HCC16 din 29.03.01, MO43/12.04.01]
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (4) devine alineatul (3).
    6. Articolul 144 alineatul (1) litera a):
    cifrele "100 000" se substituie prin cifrele "200 000";
    propoziţia a doua se exclude.
    7. Articolul 146:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    la alineatul (1), literele a), b) şi d) vor avea următorul cuprins:
    "a) adoptarea Constituţiei Republicii Moldova;
    b) aprobarea legilor constituţionale adoptate de Parlament pentru revizuirea dispoziţiilor privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi a celor privind neutralitatea permanentă a statului;";
    "d) alte probleme importante ale societăţii şi ale statului.";
    după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Organizarea şi desfăşurarea referendumului privind problemele indicate la alin. (1) lit. b) sînt obligatorii."
    8. Articolul 147:
    se completează cu două litere noi, a) şi b), cu următorul cuprins:
    "a) privind revizuirea Constituţiei, cu excepţia aprobării prin referendum a legilor constituţionale cu privire la revizuirea prevăzută la articolul 142 alineatul (1) din Constituţie;
    b) privind adoptarea, modificarea, completarea şi abrogarea legilor;";
    [Al.8 prin care art. 147 din Codul electoral se completează cu lit. a) şi b) se declară neconstituţional prin HCC16 din 29.03.01, MO43/12.04.01]
    literele a) - e) devin, respectiv, literele c) - g).
    9. Articolul 148 se exclude.
    [Al.9 prin care a fost exclus art. 148 din Codul electoral se declară neconstituţional prin HCC16 din 29.03.01, MO43/12.04.01]
    10. Articolul 150:
    alineatul (1):
    la litera b), textul "ori de cetăţeni" se exclude;
    literele b) şi c) după cuvîntul "referendumului" se completează cu cuvîntul "consultativ";
    [Al.10 prin care în alin. (1) lit. b) şi c) din art. 150 al Codului electoral după cuvîntul "referendumul"a fost adăugat  cuvîntul "consultativ" se declară neconstituţional prin HCC16 din 29.03.01, MO43/12.04.01]
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (3) devine alineatul (2).
    11. La articolul 168 alineatul (1), textul "un proiect de lege constituţională, acesta se consideră adoptat dacă pentru el" se substituie prin textul "o lege constituţională, aceasta se consideră aprobată dacă pentru ea".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV

    Chişinău, 30 iunie 2000.
    Nr. 1107-XIV.