LPM1115/2000
ID intern unic:  311032
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1115
din  05.07.2000
cu privire la modificarea şi completarea
Constituţiei Republicii Moldova
Publicat : 28.07.2000 în Monitorul Oficial Nr. 88-90     art Nr : 661
    MODIFICAT
    HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16    Parlamentul adoptă prezenta lege constituţională.
    Art.I. - Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În articolul 74:
    după alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Proiectele de lege prezentate de Guvern, precum şi propunerile legislative ale deputaţilor acceptate de acesta sînt examinate de Parlament în modul şi după priorităţile stabilite de Guvern, inclusiv în procedură de urgenţă. Alte propuneri legislative se examinează în modul stabilit.";
    alineatul (3) devine alineatul (4).
    2. Articolul 78 va avea următorul cuprins:
"Articolul 78
Alegerea Preşedintelui
    (1) Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret.
    [Pct.2 al.(1) declarat neconstituțional prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]
    (2) Poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldova cetăţeanul cu drept de vot care are 40 de ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani şi posedă limba de stat.
    (3) Este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi. Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului descrescător de voturi obţinute în primul tur.
    [Pct.2 al.(3) declarat neconstituțional prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]
    (4) Dacă şi în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, se organizează alegeri repetate.
    [Pct.2 al.(4) declarat neconstituțional prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]
    (5) Dacă şi după alegerile repetate Preşedintele Republicii Moldova nu va fi ales, Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în noul Parlament.
    [Pct.2 al.(5) declarat neconstituțional prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]
    (6) Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică."
    3. În articolul 80 se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova decît pentru cel mult două mandate consecutive."
    4. Articolele 82 şi 83 se exclud.
    5. În articolul 85, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui Republicii Moldova, cu excepţia cazului prevăzut la art.78 alin.(5), şi nici în timpul stării de urgenţă, de asediu sau de război."
    [Pct.5 sintagma ", cu excepţia cazului prevăzut la art.78 alin.(5)" declarată neconstituțional prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]
    6. Articolul 89 va avea următorul cuprins:
"Articolul 89
Demiterea
    (1) În cazul săvîrşirii unor fapte prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu votul a două treimi din numărul deputaţilor aleşi.
    (2) Propunerea de demitere poate fi iniţiată de cel puţin o treime din deputaţi şi se aduce neîntîrziat la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova. Preşedintele poate da Parlamentului şi Curţii Constituţionale explicaţii cu privire la faptele ce i se impută."
    [Pct.6 declarat neconstituțional prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]
    7. În articolul 90:
    se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Imposibilitatea exercitării atribuţiilor mai mult de 60 de zile de către Preşedintele Republicii Moldova este confirmată de Curtea Constituţională în termen de 30 zile de la sesizare.";
    la alineatul (3), care devine alineatul (4), cifra "3" se substituie cu cifra "2";
    8. În articolul 91, textul "suspendat din funcţie" se substituie prin cuvîntul "demis".
    9. În articolul 98:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) După consultarea fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru.";
    în alineatul (3), după cuvîntul "deputaţilor", se introduce cuvîntul "aleşi";
    după alineatul (3) se introduce un alineat nou, (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În baza votului de încredere acordat de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova numeşte Guvernul.";
    alineatul (4) devine alineatul (5);
    se introduce în final un nou alineat, (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei, Preşedintele Republicii Moldova revocă şi numeşte, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului."
    10. În articolul 100 cuvîntul "demitere" se substituie prin cuvîntul "revocare".
    11. În articolul 101:
    din alineatul (1) se exclude ultima propoziţie, care urmează după punct;
    în alineatul (2), prima frază, care se încheie cu cuvintele "noului Guvern." se substituie cu textul "În cazul imposibilităţii Prim-ministrului de a-şi exercita atribuţiile sau în cazul decesului acestuia, Preşedintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar pînă la formarea noului Guvern."
    12. Articolul 102 va avea următorul cuprins:
"Articolul 102
Actele Guvernului
    (1) Guvernul adoptă hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii.
    (2) Hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor.
    (3) Ordonanţele se emit în condiţiile articolului 1062.
    (4) Hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de Prim-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Nepublicarea atrage inexistenţa hotărîrii sau ordonanţei.
    (5) Dispoziţiile se emit de Prim-ministru pentru organizarea activităţii interne a Guvernului."
    13. În capitolul VII, în final, se introduc două articole noi, 1061 şi 1062, cu următorul cuprins:
"Articolul 1061
Angajarea răspunderii Guvernului
    (1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui program, unei declaraţii de politică generală sau unui proiect de lege.
    (2) Guvernul este demis dacă moţiunea de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, declaraţiei de politică generală sau proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 106.
    (3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat se consideră adoptat, iar programul sau declaraţia de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.
Articolul 1062
Delegarea legislativă
    (1) În vederea realizării programului de activitate al Guvernului, Parlamentul poate adopta, la propunerea acestuia, o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
    (2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data pînă la care se pot emite ordonanţe.
    (3) Ordonanţele intră în vigoare la data publicării, fără a fi promulgate.
    (4) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanţelor se prezintă în termenul stabilit în legea de abilitare. Nerespectarea acestui termen atrage încetarea efectelor ordonanţei. Dacă Parlamentul nu respinge proiectul de lege privind aprobarea ordonanţelor, acestea rămîn în vigoare.
    (5) După expirarea termenului stabilit pentru emiterea ordonanţelor, acestea pot fi abrogate, suspendate sau modificate numai prin lege."
    14. În articolul 124, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Procuratura reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti în condiţiile legii."
    15. În articolul 131:
    după alineatul (3), se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi adoptate numai după ce sînt acceptate de Guvern.";
    alineatele (4) şi (5) devin alineatele (5) şi respectiv (6).
    16. În articolul 135 alineatul (1):
    la litera a), cuvîntul "regulamentelor" se exclude, iar cuvîntul "dispoziţiilor" se substituie prin cuvîntul "ordonanţelor";
    litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii Moldova sau interimatul funcţiei de Preşedinte, precum şi imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile;".
    17. În articolul 136 alineatul (2), textul "Preşedintele Republicii Moldova" se substituie prin cuvîntul "Guvern".
    18. În articolul 141 alineatul (1):
    la litera a), textul "raioane şi municipii" se substituie cu textul "unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi", iar cifrele "5000" se substituie cu cifrele "20000";
    litera c) se exclude;
    litera d) devine litera c).
    Art.II. - Preşedintele Republicii Moldova ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat la 1 decembrie 1996 rămîne în funcţie pînă la expirarea mandatului pentru care a fost ales, cu excepţia cazurilor prevăzute de Constituţie.
    Art.III. - Judecătorii Curţii Constituţionale în exerciţiu, numiţi de Preşedintele Republicii Moldova, rămîn în funcţie pînă la expirarea mandatului pentru care au fost numiţi.
    Art.IV. - Iniţiativele legislative şi proiectele de legi privind revizuirea Constituţiei înaintate de Preşedintele Republicii Moldova pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor examina în modul stabilit.
    Art.V. - Guvernul, în termen de trei luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege.
    Art.VI. - Constituţia Republicii Moldova, cu toate modificările şi completările, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

    Chişinău, 5 iulie 2000.
    Nr. 1115-XIV.