LC1148/1992
ID intern unic:  311054
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1148
din  04.08.1992
pentru modificarea articolului 22 din Legea cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi
Publicat : 01.09.1992 în Monitorul Oficial Nr. 008     Promulgat : 04.08.1992
Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta Lege.
Art.I. - Articolul  22  din  Legea cu privire  la  antreprenoriat  şi întreprinderi va avea următorul cuprins:
"Articolul 22. Uniunile de î\"Статья 17 întreprinderi.
1. Întreprinderile  pot să se unească pe baza de contract în  uniuni, asociaţii,  concerne,  consorii, asociaţii interramurale, zonale  şi  în alte  uniuni de întreprinderi în scopul lărgirii posibilităţilor lor  în realizare  şi apărarea unor interese de producţie,  ştiinţifice-tehnice, sociale şi a altor interese comune.
2. Crearea şi activitatea uniunilor se admite în cazul:
a) intrării benevole  a  întreprinderilor  în uniune şi  ieşirii  din uniune în condiţiile prevăzute de contractul sau statutul ununii;
b) respectării  legislaţiei  antimonopol şi a altor  acte  normative;
c) organizării   pe   bază   de  contract   a   raporturilor   dintre întreprinderi ce fac parte din uniune.
3. Uniunea activează  în  baza  contractului şi (sau)  a  statutului, poate avea personalitate juridică, firmă (denumire) proprie cu indicarea formei  organizatorice-juridice,  balanţă autonomă  şi  centralizatoare, cont  de  decontare, inclusiv valutar, şi alte conturi  în  instituţiile bancare,  inclusiv  valutar,  şi alte conturi în  instituţiile  bancare, ştampilă cu firma sa.
4. Întreprinderile  care fac parte din uniuni îşi păstrează autonomia şi drepturile de persoană juridică.
5. Uniunea nu  poartă răspundere pentru obligaţiile  întreprinderilor care  fac  parte din componenţa acesteia, iar întreprinderile nu  poartă răspundere pentru obligaţiile uniunii, dacă documentele de consituire nu prevăd altfel.
6. Înregistratea   şi   reînregistrarea  uniunilor,   condiţiile   de activitate,   precum   şi  reorganizarea  sau  lichidarea  acestora   se efectuează  în conformitate cu prezenta Lege, legislaţia antimonopol  şi alte acte normative".
Art.II. - Prezenta Lege intră în vigoare la data adoptării.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                           Mircea SNEGUR
Chişinău, 4 august 1992.
Nr.1148-XII