LC1167/1997
ID intern unic:  311067
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1167
din  30.04.1997
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 063     Promulgat : 29.08.1997     Data intrarii in vigoare : 25.09.1997
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. - Legea   nr.845-XII  din  3  ianuarie  1992  cu  privire  la antreprenoriat  şi  întreprinderi  (Monitorul  Parlamentului  Republicii Moldova,  1994,  nr.2, art.33; Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1994,  nr.6,  art.56;  1995, nr.7, art.80; nr.33, art.354;  1996,  nr.7, art.68;  nr.20-21,  art.218)  se  modifică şi se  completează  după  cum urmează:
    1. Articolul 2:
    în titlu, punctul   1   alineatele  1  şi  2,   cuvintele   "Agenţii antreprenoriatului",  "Agent  al antreprenoriatului" şi "agenţi ai  unui antreprenoriat   special"   se   înlocuiesc   respectiv   cu   cuvintele "Antreprenorii", "Antreprenor" şi "antreprenori speciali";
    punctul 1 alineatul   1  subalineatul  4  se  modifică  şi  va  avea următorul cuprins:
    "orice persoană  juridică  sau fizică în conformitate  cu  scopurile sale principale şi cu legislaţia.";
    punctul 3 se abrogă.
    2. La articolul  3, după punctul 3 se introduce un nou punct, 4,  cu următorul cuprins:
    "4. Întreprinderea    devine   subiect   de   drept   din   momentul înregistrării de stat."
    3. Articolul 6:
    cuvintele "antreprenorului", "Antreprenorul" se înlocuiesc respectiv cu cuvintele "întreprinderii", "întreprinderea";
    din subalineatul   1,  textul  "prin  înfiinţarea,  procurarea   sau reorganizarea întreprinderii" se exclude;
    din subalineatul  6,  cuvintele ", în mod independent," şi "în  baza contractelor încheiate" se exclud.
    4. În articolul  7,  cuvintele  "antreprenorului",  "Antreprenorul", "este  obligat"  se înlocuiesc respectiv cu cuvintele  "întreprinderii", "întreprinderea", "este obligată".
    5. Articolul 8:
    cuvintele "antreprenorul",   "antreprenorilor",   "antreprenorului", "antreprenor",  "antreprenorii"  se  înlocuiesc respectiv  cu  cuvintele "întreprinderea", "întreprinderilor", "întreprinderii", "întreprindere", "întreprinderile";
    punctul 2:
   din alineatul 1, cuvintele "şi întreprinderilor acestora" se exclud;
    din alineatul 2, cuvintele "sau la arbitraj" se exclud;
    din alineatul 4, cuvintele "sau arbitraj" se exclud;
    din punctul 3, cuvintele "şi întreprinderile acestora" se exclud.
    6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articolul 10. Reglementarea activităţii de antreprenoriat
    1. Întreprinderea   este  în  drept  să  practice  orice  genuri  de activitate, cu excepţia celor interzise de lege.
    2. Întreprinderea   are  dreptul  să  practice  anumite  genuri   de activitate,  determinate de legislaţie, numai după ce a obţinut  licenţa de  stat  pentru  genul respectiv de activitate. Licenţele  de  stat  se eliberează  de  Guvern sau, la însărcinarea lui, de o altă autoritate  a administraţiei publice.
    Lista genurilor  de  activitate menţionate şi modul de  eliberare  a licenţelor  de  stat se stabilesc de legislaţie. Licenţa de stat  va  fi eliberată  în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de către întreprindere.
    În cazul refuzului de a elibera licenţă de stat trebuie să se dea un răspuns  argumentat.  Refuzul de a elibera licenţă nu poate  fi  motivat prin inutilitatea practicării genului respectiv de activitate.
    3. Exclusiv întreprinderilor de stat li se permite:
    prepararea şi  vînzarea substanţelor narcotice, cu efect puternic şi toxice,  inclusiv  semănatul,  cultivarea şi  desfacerea  culturilor  ce conţin substanţe narcotice şi toxice;
    tratamentul prin   intervenţie  chirurgicală  şi  metode   invazive, supravegherea şi tratamentul femeilor gravide, bolnavilor care suferă de narcomanie, boli canceroase, boli contagioase periculoase şi deosebit de periculoase,  inclusiv de boli dermatovenerice infecţioase, precum şi de boli psihice în forme agresive şi eliberarea avizelor corespunzătoare;
    efectuarea expertizei  pentru  determinarea pierderii temporare  sau stabile  a capacităţii de muncă, precum şi a examenelor şi  controalelor medicale periodice şi preventive decretate ale cetăţenilor;     tratamentul animalelor ce suferă de boli deosebit de periculoase;
    confecţionarea ordinelor şi medaliilor;
    producerea emblemelor  ce confirmă achitarea impozitelor şi  taxelor de stat;
    prestarea serviciilor   poştale   (cu  excepţia   poştei   exprese), telegrafice,     serviciilor    de    telecomunicaţii    internaţionale, confecţionarea timbrelor poştale;
    confecţionarea  şi  comercializarea  tehnicii de luptă  şi  militare speciale,  oricăror  feluri  de arme, precum şi reparaţia  acestora  (cu excepţia   armelor   sportive  şi  de  vînătoare),   confecţionarea   şi comercializarea muniţiilor şi substanţelor explozive;
    evidenţa de stat,  înregistrarea  de stat şi  inventarierea  tehnică (inclusiv paşaportizarea) a bunurilor imobile, restabilirea documentelor pentru dreptul de proprietate şi administrarea acestor bunuri;
    imprimarea şi  baterea  monedei, imprimarea hîrtiilor de valoare  de stat;
    efectuarea lucrărilor  cartografice, geodezice, astronomo-geodezice, gravimetrice,   topografice,   cadastrale,  a  lucrărilor  în   domeniul hidrometeorologiei şi geologiei.
    4. Pentru desfăşurarea  activităţii  fără  licenţă  de  stat  sau  a activităţilor  interzise  pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi  a celor  permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat,  întreprinderea răspunde  în  mărimea profitului realizat în timpul cît a durat  această încălcare  şi  i  se aplică amendă în aceeaşi mărime. Aceste  sume  sînt vărsate în părţi egale în bugetul de stat şi în bugetul local respectiv.
Totodată,  managerul-şef  al  întreprinderii nu este  eliberat  de  altă răspundere prevăzută de legislaţie."
    7. Articolul 12:
    punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Întreprinderea,  indiferent  de  forma juridică  de  organizare, asigură evidenţa contabilă şi statistică în modul stabilit de legislaţia în vigoare.";
    în punctul 2,  cuvintele   "Antreprenorul   (întreprinderea)"   se înlocuiesc cu cuvîntul "Întreprinderea";
    în punctul 3,    cuvintele   "Antreprenorul   (întreprinderea)"   şi "antreprenorul" se înlocuiesc respectiv cu cuvintele "Întreprinderea" şi "întreprinderea";
    în punctul 4,   cuvintele   "antreprenorului  (întreprinderii)"   se înlocuiesc cu cuvîntul "întreprinderii".
    8. La articolul  13, după punctul 6 se introduce un nou punct, 7, cu următorul cuprins:
    "7. Orice cetăţean  poate  fi fondator numai al  unei  întreprinderi individuale. Persoanele juridice şi fizice pot fi asociaţi numai ai unei singure societăţi cu răspundere nelimitată sau în comandită."
    9. Articolul 14 punctul 3, alineatul 2 se abrogă.
    10. La articolul  17 punctul 1, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
    "Societatea pe  acţiuni sau societatea cu răspundere limitată  poate fi înfiinţată şi de o singură persoană juridică sau fizică."
    11. La articolul  18,  punctul  3 se modifică şi va  avea  următorul cuprins:
    "3. Particularităţile  înfiinţării,  înregistrării, funcţionării  şi încetării    activităţii    cooperativelor,    asociaţiilor    lor    şi întreprinderilor fondate de acestea se reglementează de Legea cu privire la  cooperaţie, legislaţia civilă, precum şi de statutele organizaţiilor menţionate."
    12. Articolul 21:
    după punctul 4 se introduce un nou punct, 5, cu următorul cuprins:
    "5. Prin derogare  de la punctele 1, 3 şi 4 ale prezentului articol, filialele   şi  reprezentanţele  întreprinderilor  statelor  străine  se înfiinţează ca persoane juridice.
    Filialele şi  reprezentanţele întreprinderilor statelor străine  îşi desfăşoară  activitatea în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi    cu    regulamentele   aprobate   de    întreprinderea    fondator.
Particularităţile înfiinţării lor se reglementează de legislaţie.";
    punctul 5 va deveni punctul 6.
    13. Articolul  22  punctele  1,  3  şi 4 se  modifică  şi  vor  avea următorul cuprins:
    "1. Pentru a-şi   coordona  activitatea,  în  scopul  creării   unor condiţii   favorabile  pentru  realizarea  şi  apărarea  intereselor  de producţie,   tehnico-ştiinţifice,  sociale  şi  altor  interese  comune, întreprinderile   au  dreptul  să  înfiinţeze  societăţi  sub  formă  de asociaţii, uniuni, concerne, care vor fi organizaţii necomerciale.
    Dacă, la decizia   asociaţilor,  societatea  în  cauză  va  practica activitate de antreprenoriat, o asemenea societate va fi reorganizată în societate  economică  sau  va  fi în drept  să  înfiinţeze  o  societate economică,  sau  va  participa la activitatea  unei  asemenea  societăţi economice.";
    "3. Societatea   este  persoană  juridică  şi  acţionează  în   baza contractului  şi statutului. Societatea trebuie să aibă firmă (denumire) proprie,  patrimoniu  separat  şi patrimoniu  distinct,  bilanţ  propriu centralizator,  cont  de  decontări  şi  alte  conturi  în  instituţiile financiare, ştampilă cu firma sa şi alte elemente caracteristice.
    Firma societăţii   va  include  unul  din  cuvintele:   "asociaţie", "uniune" sau "concern".
    Statutul societăţii  va  cuprinde: firma, sediul (adresa  juridică), scopul activităţii, lista asociaţilor, condiţiile formării şi competenţa organelor  de conducere, modul de luare a deciziilor, precum şi modul de distribuire a bunurilor rămase după lichidarea societăţii.
    4. Întreprinderile  ce intră în componenţa societăţii îşi  păstrează independenţa şi drepturile de persoană juridică sau fizică.
    Asociaţii societăţii,  în  activitatea  lor de  antreprenoriat,  pot folosi firma societăţii, indicînd apartenenţa lor la aceasta."
    14. Articolul 23 punctul 3:
    subalineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "contractul de  constituire  (de  societate) şi  statutul  -  pentru societăţile   pe   acţiuni,  societăţile  cu  răspundere   limitată   şi cooperativele  de  producţie.  În cazul înfiinţării  unei  societăţi  pe acţiuni  sau  unei societăţi cu răspundere limitată de către  o  singură persoană,  în  loc de contract de constituire (de societate)  fondatorul întocmeşte declaraţie de constituire a societăţii. Declaraţia trebuie să cuprindă aceleaşi date ca şi contractul şi se întocmeşte în conformitate cu  cerinţele înaintate faţă de perfectarea contractului de  constituire (de societate);";
    după subalineatul  4  se introduce un nou subalineat,  cu  următorul cuprins:
    "statutul şi  hotărîrea Guvernului - pentru întreprinderile de stat;
statutul şi decizia autorităţilor administraţiei publice locale - pentru întreprinderile municipale."
    15. Articolul 25:
    în punctul 1,  cuvîntul  "Antreprenorul" se înlocuieşte cu  cuvîntul "Întreprinderea";
    în punctul 2,  cuvintele  "mai mulţi  antreprenori",  "antreprenorul care  a  depus primul" se înlocuiesc respectiv cu cuvintele  "mai  multe persoane", "persoana care a depus prima";
    punctul 4 se abrogă.
    16. Articolul 26:
    în punctul 1,  cuvintele "Antreprenorul a cărui firmă" se înlocuiesc cu cuvintele "Întreprinderea a cărei firmă";
    în punctul 3, textul "sau a arbitrajului, cu o amendă de la 10  mii pînă  la 100 mii ruble" se înlocuieşte cu textul ", cu o amendă de la 10 la  100  salarii  minime, luîndu-se ca bază salariul minim  stabilit  în republică".
    17. În articolul     27     punctul    5,     cuvintele     "Agenţii antreprenoriatului" se înlocuiesc cu cuvîntul "Întreprinderile".
    18. La articolul 28, după punctul 3 se introduce un nou punct, 4, cu următorul cuprins:
    "4. În toate cazurile de reorganizare şi lichidare a întreprinderii, pentru   efectuarea  înscrierii  respective  în  Registrul  de  stat  al comerţului,  proprietarul,  în  termen de 3 zile de  la  data  aprobării bilanţului  de lichidare şi închiderii conturilor bancare ale  acesteia, va  prezenta organului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei următoarele documente:
    a) cerere cu  privire  la radierea întreprinderii din  Registrul  de stat al comerţului;
    b) certificatul de înregistrare a întreprinderii (în original);
    c) actul de confirmare  a achitării în întregime cu bugetul de stat, eliberat de inspectoratul fiscal din teritoriu;
    d) actul de confirmare  a  faptului  că întreprinderea  şi-a  închis contul (conturile) bancar, eliberat de banca (băncile) deserventă;
    e) documentele de constituire (în original);
    f) actul despre predarea spre nimicire a ştampilelor întreprinderii, eliberat  de  organul  de  poliţie  în  a  cărui  rază  îşi  are  sediul întreprinderea;
    g) copia de pe  avizul  publicat în Monitorul Oficial al  Republicii Moldova despre lichidarea întreprinderii".
    19. În articolul 30 punctul 2:
    cuvîntul "antreprenorul"  se  înlocuieşte  cu textul  "persoana  ale cărei drepturi au fost încălcate";
    cuvintele "sau la arbitraj", "sau prin arbitraj" se exclud.
    20. Capitolul VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
                            "Capitolul VI
              REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA ÎNTREPRINDERII
    Articolul 32. Reorganizarea întreprinderii
    1. Reorganizarea   întreprinderii   se  efectuează   prin   fuziune, asociere, divizare, separare, transformare.
    La fuziunea întreprinderilor,   toate  drepturile  patrimoniale   şi obligaţiile  fiecăreia  din ele trec, potrivit actului de  transfer,  la întreprinderea înfiinţată în urma fuziunii.
    La asocierea  unei  întreprinderi cu alta, la cea din urmă trec,  în conformitate  cu  actul  de transfer, toate drepturile  patrimoniale  şi obligaţiile întreprinderii asociate.
    La divizarea  întreprinderii, la întreprinderile înfiinţate în  urma divizării  trec,  potrivit  actului (bilanţului)  divizării,  drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii reorganizate.
    La separarea  din întreprindere a unei sau a cîtorva  întreprinderi, la  fiecare  din acestea trec, potrivit actului (bilanţului)  divizării, părţile   respective   din   drepturile  patrimoniale   şi   obligaţiile întreprinderii reorganizate.
    La transformarea  întreprinderii  în  întreprindere  cu  altă  formă juridică  de organizare, la întreprinderea recent înfiinţată trec  toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii transformate.
    2. Reorganizarea    întreprinderii   se   efectuează   la    decizia fondatorilor (asociaţilor) ei.
    3. În cazurile  stabilite de lege, reorganizarea întreprinderii prin divizare  sau  separare  se  efectuează prin  hotărîre  a  autorităţilor administraţiei  publice  autorizate  sau prin hotărîre  a  instanţei  de judecată.
    În cazurile prevăzute  de  lege, reorganizarea  întreprinderii  prin fuziune,  asociere  sau  transformare  se efectuează  numai  cu  acordul autorităţilor administraţiei publice autorizate.
    4. Actul de transfer  sau  bilanţul divizării va cuprinde  prevederi referitoare   la  succesiunea  de  drept  asupra  tuturor   obligaţiilor întreprinderii  reorganizate  faţă de toţi creditorii şi  debitorii  ei, inclusiv obligaţiile contestate de părţi.
    Actul de transfer sau bilanţul divizării se aprobă de către persoana (organul)  care  a luat decizia de reorganizare a întreprinderii  şi  se prezintă  împreună cu documentele de constituire pentru înregistrarea de stat   a   întreprinderii  recent  înfiinţate  sau  pentru   modificarea documentelor de constituire ale întreprinderii existente.
    Neprezentarea  împreună  cu documentele de constituire, respectiv  a actului  de transfer sau bilanţului divizării, precum şi lipsa în aceste documente  a  dispoziţiei  cu  privire la succesiunea  de  drept  asupra obligaţiilor   întreprinderii  reorganizate  atrag  după  sine   refuzul înregistrării de stat a întreprinderii recent înfiinţate.
    5. Întreprinderea  se consideră reorganizată, cu excepţia  cazurilor de  reorganizare  prin  asociere, din momentul înregistrării de  stat  a întreprinderii recent înfiinţate.
    La reorganizarea   întreprinderii  prin  asociere  la  ea  a   altei întreprinderi,  prima se consideră reorganizată din momentul  înscrierii în  Registrul  de stat al comerţului a datelor cu privire  la  încetarea activităţii întreprinderii asociate.
    Articolul 33. Garantarea drepturilor creditorilor în cazul
                         reorganizării întreprinderii
    1. Antreprenorul  sau organul care a luat decizia de reorganizare  a întreprinderii  este  obligat,  cu o lună înainte  de  reorganizare,  să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii.
    2. Creditorul  întreprinderii  reorganizate este în drept  să  ceară încetarea  sau executarea înainte de termen a creanţelor întreprinderii, ca debitor, şi repararea prejudiciilor.
    3. Dacă bilanţul   divizării  nu  dă  posibilitatea  de  a   stabili succesorul  de drepturi al întreprinderii reorganizate,  întreprinderile recent   înfiinţate   răspund  solidar  de  obligaţiile   întreprinderii reorganizate în faţa creditorilor acesteia.
    Articolul 34. Lichidarea întreprinderii
    1. Lichidarea   întreprinderii  conduce  la  încetarea   activităţii acesteia  fără trecerea drepturilor şi obligaţiilor pe cale  succesorală la alte persoane.
    2. Întreprinderea se lichidează prin hotărîre a:
    a) fondatorilor   (asociaţilor),   în  conformitate  cu   condiţiile prevăzute  în documentele de constituire ale întreprinderii, inclusiv în legătură   cu  expirarea  termenului  pentru  care  a  fost   înfiinţată întreprinderea  respectivă  sau cu atingerea scopurilor în care  a  fost înfiinţată;
    b) instanţei de judecată în caz de:
    1) faliment al  întreprinderii declarat în conformitate cu Legea  cu privire la faliment;
    2) declarare  a  documentelor de constituire ale  întreprinderii  ca fiind nule;
    3) încălcare   a   cerinţelor,  stabilite  de  legislaţie,   privind desfăşurarea  unui  anumit  gen  de activitate,  prin  care  se  explică lichidarea întreprinderii;
    4) expirare a    termenului   pentru   care   a   fost    înfiinţată întreprinderea  respectivă sau după atingerea scopurilor în care a  fost înfiinţată  (la cererea procurorului sau a Camerei Înregistrării de Stat de   pe   lîngă  Ministerul  Justiţiei),  dacă  fondatorii   (asociaţii) întreprinderii nu au luat hotărîrea de lichidare a întreprinderii;
    5) neprezentare  a dărilor de seamă contabile şi statistice  privind activitatea întreprinderii pe o perioadă ce depăşeşte un an.
    Întreprinderea  poate fi lichidată şi în alte temeiuri stabilite  de lege.
    3. Întreprinderea  se  consideră lichidată din momentul radierii  ei din Registrul de stat al comerţului.
    Articolul 35. Procedura de lichidare a întreprinderii
    1. În hotărîrea   de   lichidare  a  întreprinderii  se   stabileşte procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea, termenul limită de înaintare a creanţelor de către creditori, care trebuie să fie nu mai mic de 2 luni din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre lichidare.
    Hotărîrea de  lichidare  a întreprinderii în legătură  cu  expirarea termenului  pentru care a fost înfiinţată întreprinderea respectivă  sau cu  atingerea  scopurilor  în  care a fost înfiinţată  se  ia  de  către fondatori   (asociaţi)   în   modul  prevăzut  de   prezentul   articol, anunţîndu-se   creditorii  cu  3  luni  înainte  de  expirarea   duratei întreprinderii  sau  imediat  după atingerea scopurilor în care  a  fost înfiinţată şi după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre lichidare.
    În caz de faliment,  întreprinderea  se lichidează prin  hotărîre  a instanţei de judecată în conformitate cu Legea cu privire la faliment.
    2. Lichidarea  întreprinderii se efectuează de comisia de  lichidare sau  de lichidator, desemnaţi de fondatori (asociaţi) sau, după caz,  de instanţa de judecată.
    3. Comisia de  lichidare  (lichidatorul întreprinderii)  publică  în Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova informaţie  despre  lichidarea întreprinderii, procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea, termenul  limită de înaintare a creanţelor de către creditori, precum şi evaluează   activele  întreprinderii  (bunurile  şi  toate   obligaţiile patrimoniale  faţă  de  întreprinderea care se  lichidează),  stabileşte creanţele   creditorilor,  comunicîndu-le  acestora  despre   lichidarea întreprinderii, ia măsuri pentru perceperea datoriei de debitor.
    4. După expirarea  termenului  de  înaintare a creanţelor  de  către creditori,  comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii)  prezintă spre  aprobare organului (persoanei) care a înfiinţat-o  Procesul-verbal de  evaluare  a activelor întreprinderii, lista creanţelor înaintate  de creditori  şi suma acestora, precum şi rezultatul examinării lor. Aceste documente  se  aprobă de către fondatorii (asociaţii) întreprinderii  şi instanţa  de judecată care au luat hotărîrea de lichidare şi se aduc  la cunoştinţa fiecărui creditor.
    Dacă în procesul   lichidării   întreprinderii  se   stabileşte   că datoriile  acesteia depăşesc activele, din care cauză întreprinderea  nu este  în stare să execute creanţele creditorilor, fondatorii (asociaţii) sînt  obligaţi  să  acţioneze  în judecată  cu  privire  la  deschiderea procedurii  falimentare  sau  să-şi  anuleze  hotărîrea  cu  privire  la lichidarea întreprinderii.
    5. Comisia de    lichidare   (lichidatorul   întreprinderii),   după executarea  tuturor  creanţelor  creditorilor,  întocmeşte  bilanţul  de lichidare  şi  îl  prezintă,  odată cu  predarea  bunurilor  rămase  ale întreprinderii,   fondatorilor  (asociaţilor)  acesteia,  instanţei   de judecată, prin a căror decizie a fost înfiinţată.
    Articolul 36. Executarea creanţelor creditorilor faţă de
                        întreprinderea ce se lichidează
    1. Creanţele creditorilor faţă de întreprinderea ce se lichidează se execută din contul bunurilor acestei întreprinderi în următoarea ordine:
    a) creanţele  cetăţenilor faţă de care debitorul este răspunzător de prejudicierea  sănătăţii  lor  sau  în legătură  cu  moartea,  pe  calea capitalizării plăţilor respective pe unitate de timp;
    b) creanţele   lucrătorilor  din  întreprinderea  ce  se  lichidează privind  plata  salariului pentru perioada de pînă la 6 luni  precedente luării hotărîrii de lichidare;
    c) achitarea  cu bugetul public naţional pentru perioada de pînă  la un an precedent luării hotărîrii de lichidare;
    d) alte creanţe ale creditorilor.
    Comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii) începe executarea creanţelor creditorilor din ziua aprobării Procesului-verbal de evaluare a  activelor întreprinderii, listei creanţelor înaintate şi rezultatului examinării  lor. Excepţie fac creanţele creditorilor indicate la  litera d): executarea lor se     efectuează după  expirarea unei luni din ziua aprobării documentelor enumerate.
    Executarea creanţelor   creditorilor   din  fiecare  rînd  se   face proporţional cu suma creanţelor fiecărui creditor din rîndul respectiv.
    Executarea creanţelor  creditorilor din rîndul următor se face  după executarea în întregime a creanţelor creditorilor din rîndul precedent.
    2. Creanţele  creditorilor,  stabilite şi înaintate  după  expirarea termenului  stabilit  pentru  înaintarea  lor,  se  execută  din  contul bunurilor   întreprinderii  ce  au  rămas  după  executarea   creanţelor stabilite şi înaintate în termenul stabilit.
    3. Creanţele  creditorilor asigurate prin gaj se execută  indiferent de  rîndul  stabilit pentru executarea creanţelor altor creditori şi  de termenul de înaintare a creanţelor.
    4. Creanţele  neexecutate  din  cauza insuficienţei  de  bunuri  ale întreprinderii   persoană   juridică  (cu  excepţia  cooperativelor   de producţie)   se  consideră  stinse.  Creanţele  faţă  de  întreprinderea persoană  fizică ce se lichidează şi faţă de cooperativa de producţie se execută de către fondatorii (asociaţii) întreprinderii în modul stabilit de lege.
    Se consideră stinse creanţele, nerecunoscute de comisia de lichidare (lichidatorul  întreprinderii), dacă creditorii, în termen de o lună  de la data primirii înştiinţării cu privire la nerecunoaşterea în întregime sau  parţială a creanţelor lor, nu acţionează în judecată cu privire  la executarea acestor creanţe.
    5. Bunurile rămase   după  executarea  creanţelor  creditorilor   se utilizează    conform   indicaţiilor   proprietarului   sau    persoanei împuternicite de acesta."
    21. Articolul 35 va deveni articolul 37.
    22. În textul  legii,  cuvintele "organe ale puterii de stat şi ale administraţiei  de  stat", "organe de stat" se înlocuiesc  cu  cuvintele "autorităţi  ale  administraţiei publice" la cazul respectiv,  cuvintele "organe   de   autoadministrare  locală"  se  înlocuiesc  cu   cuvintele "autorităţi ale administraţiei publice locale" la cazul respectiv.
    Art.II. - Din  articolul  4  alineatul  (1)  din  Legea  salarizării nr.1305-XII  din  25 februarie 1993 (Monitorul Parlamentului  Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.56), textul "în raport cu forma de organizare a unităţii, modul de finanţare şi caracterul activităţii" se exclude.
    Art.III. - Legea   nr.112-XIII  din  20  mai  1994  cu  privire   la susţinerea   şi   protecţia  micului  business  (Monitorul  Oficial   al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.7; 1995, nr.24, art.286; 1996, nr.1, art.4) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6:
    în alineatul (2):
    partea 1 se completează  cu următorul text: "În acest caz,  termenul pentru  care  se acordă creditul fiscal se calculează începînd  cu  data îndeplinirii  condiţiilor  stabilite în alineatul (1).  Agenţii  micului  business  sînt  în  drept să încheie cu inspectoratul fiscal  un  singur acord de credit pentru unul sau cîteva genuri de activitate.";
    după partea 1 se introduc două părţi noi, cu următorul cuprins:
    "Dacă, după încheierea acordului de credit, agentul micului business şi-a  schimbat  genul de activitate, termenul de acordare  a  creditului fiscal  poate  fi  prelungit  pe o perioadă egală cu  perioada  de  timp recalculată  conform condiţiilor acordării creditului fiscal subiecţilor micului  business. În caz că genul prioritar de activitate este înlocuit cu un gen neprioritar de activitate, acordul de credit poate fi reînnoit în condiţiile stabilite în alineatul (1) litera b).
    Dacă numărul  mediu anual al angajaţilor se schimbă, fapt ce duce la trecerea  întreprinderii în categoria întreprinderilor mărunte sau mici, creditul  fiscal  se acordă pentru o perioadă egală cu perioada de  timp recalculată  conform condiţiilor acordării creditului fiscal subiecţilor micului business.";
    părţile 2 şi 3 vor deveni părţile 4 şi 5.
    2. Articolul 17:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) vor deveni alineatele (2) şi (3).
    Art.IV. - Articolul  31  punctul  3  din  Legea  nr.864-XII  din  16 ianuarie   1992  cu  privire  la  cooperaţie  (Monitorul   Parlamentului Republicii  Moldova,  1992,  nr.1 (partea întîi), art.14;  1995,  nr.24, art.286; 1996, nr.1, art.4) va avea următorul cuprins:
    "3. Cooperativele  de  consum şi asociaţiile lor sînt în  drept,  în vederea  atingerii scopurilor lor statutare, să înfiinţeze întreprinderi industriale,   de   construcţie,  de  transport,  comerciale   şi   alte întreprinderi, care dobîndesc drepturi de persoane juridice din momentul înregistrării de stat.
    Denumirea întreagă   a  întreprinderii  înfiinţate  va  arăta  genul principal  de  activitate  şi  va  include  cuvintele  "întreprindere  a cooperaţiei de consum" sau "întreprindere a asociaţiei cooperativelor de consum"  şi denumirea cooperativei sau asociaţiei care a fondat  această întreprindere."
    Art.V. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Art.VI. - Se stabileşte că:
    în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociaţiile  (uniunile,  concernele)  de întreprinderi  cu  drepturi  de persoană   juridică  sînt  obligate  să-şi  perfecteze  documentele   de constituire,  iar  întreprinderile  care au  format  asociaţii  (uniuni,  concerne)  fără drepturi de persoană juridică să-şi legalizeze relaţiile de   activitate   în   cadrul  asociaţiei  (uniunii,   concernului)   în conformitate  cu  prevederile  articolului 22 din Legea  cu  privire  la antreprenoriat  şi întreprinderi sau să decidă cu privire la  lichidarea acestora;
    persoanele care  au  fondat  sau  sînt asociaţi ai  mai  mult  de  o întreprindere  individuală,  societate cu răspundere nelimitată  sau  în comandită  sînt  obligate  să ia măsuri pentru  executarea  prevederilor (condiţiilor)   articolului  13  punctul  7  din  Legea  cu  privire  la antreprenoriat şi întreprinderi.
    Camera Înregistrării  de  Stat de pe lîngă Ministerul  Justiţiei  va asigura  reînregistrarea  întreprinderilor şi  asociaţiilor  (uniunilor, concernelor) menţionate în funcţiune, iar după expirarea termenului de 6 luni, va acţiona în judecată pentru anularea documentelor de constituire ale întreprinderilor şi asociaţiilor (uniunilor, concernelor) care nu au fost reînregistrate.
    Art.VII. - Guvernul:
    în termen de o lună:
    - va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
    - va asigura revizuirea şi anularea de către ministere, departamente şi autorităţile administraţiei publice locale a actelor lor normative ce contravin prezentei legi;
    în termen de două luni, va prezenta spre examinare Parlamentului:     propuneri cu   privire   la  aducerea  legislaţiei  în  vigoare   în corespundere cu prezenta lege;
    proiectul de lege cu privire la acordarea de licenţe;
    proiectul de lege cu privire la brevetul de întreprinzător.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                           Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 30 aprilie 1997.
    Nr. 1167-XIII.