LC1217/2000
ID intern unic:  311092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1217
din  31.07.2000
pentru modificarea Codului electoral
Publicat : 17.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 102     Promulgat : 15.08.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 181 alineatul (2) şi articolul 185 alineatul (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667) sintagma "autoritatea administraţiei publice locale ierarhic superioare primăriei" se înlocuieşte cu sintagma "judecătoria de sector sau municipală în a cărei rază teritorială se află localitatea respectivă".
VICEPREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                          Vadim MIŞIN
Chişinău, 31 iulie 2000.
Nr. 1217-XIV.