LPC1231/2000
ID intern unic:  311101
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1231
din  21.09.2000
pentru modificarea şi completarea Legii zootehniei şi
Codului cu privire la contravenţiile administrative
Publicat : 01.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 11-13     art Nr : 43
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Articolul 33 din Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.347) va avea următorul cuprins:
"Art.33. - Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic se creează un fond special. Modul de formare şi sursele de finanţare ale Fondului pentru dezvoltarea sectorului zootehnic se stabilesc printr-un regulament, aprobat de Guvern."
Art.II. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr. 3, art. 47), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 89 va avea următorul cuprins:
"Articolul 89. Cruzimea faţă de animale
Cruzimea faţă de animale prin neasigurarea condiţiilor de zooigienă de întreţinere a lor ce poate periclita viaţa sau sănătatea animalelor, abatajul şi prelucrarea animalelor prin metode neprevăzute în normele tehnologice de abataj şi prelucrare a animalelor -
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de zece salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de treizeci de salarii minime."
2. După articolul 107 se introduc articolele 1071 , 1072 , 1073 , 1074 , cu următorul cuprins:
"Articolul 1071 . Încălcarea regulilor şi normelor
                          de reproducere a animalelor
Efectuarea însămînţării artificiale a animalelor sau a transferului de embrioni de către persoane care nu au acest drept, nerespectarea normelor tehnologice şi instrucţiunilor la efectuarea însămînţării artificiale -
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de treizeci de salarii minime.
Folosirea materialului biologic de reproducţie de import (animalelor, embrionilor, materialului seminal congelat, ouălor pentru incubaţie, grenelor) fără testarea şi omologarea lui conform normelor în vigoare -
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de cincizeci de salarii minime.
Monta clandestină, folosirea reproducătorilor neautorizaţi pentru însămînţarea artificială sau monta nedirijată -
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de treizeci de salarii minime.
Comercializarea pentru sacrificare a femelelor gestante de orice specie, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia veterinară în vigoare, -
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de cincizeci de salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de şaptezeci de salarii minime.
Încălcarea regulilor şi normelor de creştere a peştelui -
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de cinci salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de zece salarii minime.
Utilizarea chimicalelor pentru protecţia culturilor agricole şi silvice, în conformitate cu normele în vigoare, fără avertizarea deţinătorilor de albine -
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de treizeci de salarii minime.
Încălcarea regulilor de evidenţă a animalelor prin falsificarea înscrierilor în certificatul de origine, certificatul de productivitate sau în alte evidenţe oficiale, neprezentarea şi nedeclararea animalelor persoanelor care efectuează recensămîntul agricol -
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de patruzeci de salarii minime.
Articolul 1072 . Încălcarea regulilor şi normelor de exploatare
                          a păşunilor şi bazinelor de apă piscicole
Folosirea păşunilor de către persoane neautorizate de primăriile localităţilor, păşunatul animalelor în altă perioadă decît cea stabilită de autorităţile administraţiei publice locale -
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de cinci salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de douăsprezece salarii minime.
Păşunatul comun al diferitelor specii de animale, păşunatul animalelor bolnave şi speciilor de animale neindicate în contract -
atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de cinci salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de zece salarii minime.
Nerespectarea prevederilor amenajamentelor păstorale şi a planurilor anuale privind lucrările de întreţinere, ameliorare şi exploatare raţională a păşunilor -
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de zece salarii minime.
Încălcarea regulilor de utilizare şi tratare a apelor din bazinele de apă piscicole -
atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de douăzeci de salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere - de treizeci şi cinci de salarii minime.
Articolul 1073 . Încălcarea regulilor de producere
                         şi comercializare a nutreţurilor
Încălcarea regulamentului şi instrucţiunilor la producerea şi comercializarea nutreţurilor de origine vegetală, animală şi minerală -
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de cincizeci de salarii minime.
Articolul 1074 . Încălcarea regulilor şi normelor tehnologice
                          la aprecierea valorilor calitative ale animalelor
                          şi calităţii produselor animale
                          comercializate
Încălcarea regulilor şi normelor tehnologice la aprecierea valorii calitative a animalelor pentru reproducere sau sacrificare -
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de cincizeci de salarii minime.
Falsificarea indicilor de componenţă fizică, chimică sau biologică a produselor animale -
atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de treizeci de salarii minime."

      PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV

Chişinău, 21 septembrie 2000.
Nr. 1231-XIV.