LC1291/1997
ID intern unic:  311128
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1291
din  22.07.1997
pentru completarea articolului 17 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Publicat : 16.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 067     Promulgat : 28.08.1997     Data intrarii in vigoare : 16.10.1997
      Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art. I. - La  articolul  17  punctul 1 din Legea nr. 845-XII  din  3 ianuarie  1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi  (Monitorul Parlamentului  Republicii  Moldova,  1994,  nr. 2,  art.  33;  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 7, art. 68; Legea nr. 1167-XIII din  30 aprilie 1997), după alineatul 2 se introduce un nou alineat,  cu următorul cuprins:
    "În societăţile  cu răspundere limitată şi societăţile pe acţiuni de tip  închis (cu excepţia celor agricole) numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50."
    Art. II. - Societăţile  cu  răspundere  limitată şi  societăţile  pe acţiuni  de  tip  închis cu un număr de asociaţi mai mare  de  50,  care funcţionează  la  data intrării în vigoare a prezentei legi, pînă  la  1 ianuarie  1998  vor reduce numărul asociaţilor sau se vor reorganiza  în societăţi pe acţiuni de tip deschis sau cooperative de producţie.
    Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                  Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 22 iulie 1997.
    Nr. 1291-XIII.