LC1322/1997
ID intern unic:  311142
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1322
din  25.09.1997
pentru modificarea şi abrogarea unor acte legislative
Publicat : 23.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 069     Promulgat : 08.10.1997     Data intrarii in vigoare : 23.10.1997
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. - Codul  civil, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie  1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr.36,  art.81;  Veştile  Sovietului  Suprem şi  ale  Guvernului  R.S.S. Moldoveneşti,  1972,  nr.12,  art.160; 1974, nr.6, art.48;  1984,  nr.7, art.65; 1988, nr.1, art.2), se modifică după cum urmează:
    1. La articolele  6  alineatul întîi, 77, 78, 83 alineatul doi,  176 alineatul  întîi,  177,  196,  223 alineatul întîi,  292,  293  şi  487, cuvintele  "instanţa  judecătorească,  organul  de  arbitraj"  la  cazul respectiv   se   substituie  prin  cuvintele  "instanţa   judecătorească competentă" la cazul respectiv.
    2. La articolul  23,  cuvintele  "instanţă,  în  faţa  organelor  de arbitraj  şi"  se  substituie prin  cuvintele  "instanţa  judecătorească competentă şi în faţa".
    3. Articolul 163 se abrogă.
    4. La articolul  217 alineatul doi, cuvintele "Organul de  arbitraj" se substituie prin cuvintele "Instanţa judecătorească economică".
    5. La articolul  252  alineatul întîi, cuvintele  "judecătoreşti,  a organului  de  arbitraj"  se  substituie  prin  cuvintele  "a  instanţei judecătoreşti competente".
    Art.II. - Legea  nr.845-XII  din  3  ianuarie  1992  cu  privire  la antreprenoriat  şi  întreprinderi  (Monitorul  Parlamentului  Republicii Moldova,  1994,  nr.2, art.33; Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1994,  nr.6,  art.56;  1996,  nr.7, art.68; Legea  nr.1167-XIII  din  30 aprilie 1997) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul  6  subalineatul ultim, cuvintele "în  justiţie"  se substituie prin cuvintele "în instanţa judecătorească competentă".
    2. La articolul  8  punctul  2 alineatele doi  şi  patru,  cuvintele "instanţa  de  judecată  sau  la arbitraj", "instanţa  de  judecată  sau arbitraj"   se   substituie  prin  cuvintele  "instanţa   judecătorească competentă".
    3. La articolul  26 punctul 3 alineatul întîi, cuvintele  "instanţei de  judecată sau a arbitrajului" se substituie prin cuvintele "instanţei judecătoreşti competente".
    4. La articolul 30 punctul 2, cuvintele "instanţa de judecată sau la arbitraj",  "instanţa de judecată sau prin arbitraj" se substituie  prin cuvintele "instanţa judecătorească competentă".
    5. La articolul  33  punctul  2, cuvintele  "instanţa  de  judecată, arbitrajul"   se  substituie  prin  cuvintele  "instanţa  judecătorească competentă".
    6. La articolul  34 punctul 3 alineatul doi, cuvintele "instanţa  de judecată  sau  în  arbitraj"  se  substituie  prin  cuvintele  "instanţa judecătorească competentă".
    Art.III. - La articolul 16 alineatul cinci din Legea nr.861-XII  din 14   ianuarie  1992  cu  privire  la  arendă  (Monitorul   Parlamentului Republicii  Moldova,  1992,  nr.1  (partea  întîi),  art.12),  cuvintele "instanţei   judecătoreşti  sau  a  arbitrajului"  se  substituie   prin cuvintele "instanţei judecătoreşti competente".
    Art.IV. - La articolul 18 litera d) din Legea nr.112-XIII din 20 mai 1994  cu privire la susţinerea şi protecţia micului business  (Monitorul Oficial  al  Republicii  Moldova,  1994,  nr.2,  art.7),  cuvintele  "în justiţie" se substituie prin cuvintele "în instanţele judecătoreşti".
    Art.V. - Se abrogă  Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova  nr.347-XII  din  11 noiembrie 1990 "Cu  privire  la  examinarea litigiilor  economice  de  către Arbitrajul de Stat al  R.S.S.  Moldova" (Veştile  Sovietului  Suprem  şi ale Guvernului  R.S.S.  Moldova,  1990, nr.11, art.287).
    Art.VI. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 25 septembrie 1997.
    Nr. 1322-XIII.