LPA1358/2000
ID intern unic:  311160
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1358
din  03.11.2000
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public
Publicat : 07.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 152-153     art Nr : 1138
    Abrogată prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.61, art.681), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 25. Garanţiile sociale şi compensaţiile
    (1) Funcţionarii publici şi membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei beneficiază de asistenţă medicală gratuită la nivel minim necesar în instituţii curative profilactice de stat, inclusiv după pensionare.
    (2) Funcţionarii publici sînt asiguraţi cu locuinţă în modul stabilit de legislaţie.
    (3) Funcţionarii publici delegaţi în misiuni de serviciu beneficiază de locuri rezervate la hotel şi de bilete rezervate la toate tipurile de transport.
    (4) În cazul lichidării sau reorganizării autorităţii publice ori reducerii statelor de personal, funcţionarii disponibilizaţi, cu excepţia persoanelor cărora li se poate stabili anticipat pensie conform alin.(5) sau care au dreptul la demisie conform art.29 alin.(1) lit.a), b) şi c), primesc o indemnizaţie de concediere egală cu 6 salarii medii lunare dacă vechimea în serviciul public este de cel puţin 2 ani, precum şi o indemnizaţie de şomer egală cu un salariu mediu, în modul stabilit de legislaţie. De astfel de indemnizaţii beneficiază şi funcţionarii publici cu funcţii de rangul întîi în cazul expirării mandatului acestora şi netransferării lor în altă funcţie. De indemnizaţiile nominalizate beneficiază şi funcţionarii demisionaţi în conformitate cu art.14 alin.(8), inclusiv în cazul reangajării sau angajării în oricare altă funcţie în autorităţile publice.
    (5) În cazul lichidării sau reorganizării autorităţii publice ori reducerii statelor de personal, pensia pentru limită de vîrstă se acordă anticipat, dar nu mai devreme de 2 ani pînă la vîrsta prevăzută de legislaţie, dacă există o vechime totală în muncă de cel puţin 30 de ani bărbaţi şi de cel puţin 25 de ani femei, din care în serviciul public de cel puţin 10 ani bărbaţi şi cel puţin 8 ani femei.
    (6) În cazul ieşirii la pensie în legătură cu atingerea vîrstei de pensionare pe baze generale sau anticipat, în legătură cu lichidarea sau reorganizarea autorităţii publice ori cu reducerea statelor de personal (alin.(5)), ori în cazul demisiei, conform art.29 alin.(1) lit.a), b) şi c), funcţionarul public primeşte o indemnizaţie în proporţie de 50 procente faţă de salariul funcţiei pentru fiecare an de serviciu public, dar nu mai puţin de 3 salarii ale funcţiei.
    (7) După pensionare funcţionarul public are dreptul să continue activitatea în funcţia deţinută sau să se angajeze în oricare altă funcţie în autorităţile publice şi să primească pensia şi salariul integral.
    (8) Funcţionarilor publici demisionaţi în condiţiile art.28 alin.(1) lit.h) li se păstrează garanţiile sociale şi compensaţiile prevăzute în prezentul articol.
    (9) Funcţionarului public şi membrilor familiei lui li se garantează apărare contra violenţei, ameninţărilor, insultelor şi altor acţiuni nelegitime în legătură cu exercitarea funcţiei sale.
    (10) În cazul în care funcţionarul public este demis în legătură cu săvîrşirea unor acţiuni ilegale, inclusiv neîndeplinirea sistematică a atribuţiilor, dreptul la garanţiile sociale şi la compensaţiile stabilite în prezentul articol nu se păstrează.
    (11) Schimbarea conducătorilor autorităţilor publice nu este temei pentru încetarea exercitării atribuţiilor funcţionarilor publici din iniţiativa noilor conducători, cu excepţia celor care deţin funcţiile indicate la art.14 alin.(8)."
    2. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 29. Dreptul la demisie
    (1) Funcţionarii publici au dreptul la demisie dacă:
    a) pînă la atingerea vîrstei de pensionare pe baze generale au rămas cel mult 3 ani şi vechimea în serviciul public este de cel puţin 25 de ani bărbaţi şi de cel puţin 20 de ani femei;
    b) pînă la atingerea vîrstei de pensionare pe baze generale au rămas cel mult 5 ani şi vechimea totală în muncă este de cel puţin 35 de ani bărbaţi şi de cel puţin 30 de ani femei, dintre care în serviciul public cel puţin 20 de ani bărbaţi şi 15 ani femei;
    c) a expirat mandatul în funcţia de rangul întîi, iar pînă la împlinirea vîrstei de pensionare pe baze generale au rămas cel mult 2 ani;
    d) au depus cerere de demisie din funcţia de rangul întîi din proprie iniţiativă.
    (2) În cazurile de demisie în temeiurile prevăzute la alin.(1) lit.a), b) şi c) funcţionarului public i se stabileşte pensie în proporţie de 75 procente din salariul mediu lunar al funcţiei, calculată pentru perioada de activitate în serviciul public, dar nu mai mult de 25 de ani bărbaţi şi nu mai mult de 20 de ani femei, ţinîndu-se cont de indexarea salariului. În cazul în care funcţionarul are vechimea în muncă prevăzută la alin.(1) lit.a) sau b) şi a demisionat din serviciul public înainte de împlinirea vîrstei care dă dreptul la demisie, pensia prevăzută în prezentul alineat se stabileşte la împlinirea vîrstei respective."
    3. La anexa nr.1 ultimul alineat, după cuvintele "gărzii financiare," se introduc cuvintele "inspectoratelor de stat,".
    Art.II. - Articolul VII din Legea nr.552-XIV din 28 iulie 1999 cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative se abrogă.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV
      
    Chişinău, 3 noiembrie 2000.
    Nr. 1358-XIV.