LPC1439/2000
ID intern unic:  311190
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1439
din  28.12.2000
pentru completarea Codului electoral
Publicat : 03.05.2001 în Monitorul Oficial Nr. 49-50
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 39 alineatul (5) se completează în final cu textul: "La începutul perioadei electorale, misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. Cu 7 zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor electorale încetează. Listele actualizate se trimit de îndată Comisiei Electorale Centrale."
    2. Articolul 49 alineatul (3) se completează în final cu textul: "Birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală le expediază buletinele de vot cu cel puţin 3 zile înainte de ziua alegerilor, reieşind din numărul de alegători înscrişi în listele electorale actualizate, cu un supliment de cel mult 5 la sută."
    3. Articolul 53 alineatul (2) se completează în final cu textul: "Alegătorii care nu au fost înscrişi în listele electorale întocmite la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova pot fi înscrişi în listele suplimentare, care vor conţine:
    a) numele şi prenumele alegătorului;
    b) data şi locul naşterii;
    c) ultimul loc de domiciliu în Republica Moldova."
    4. Articolul 58 alineatul (6) se completează în final cu textul: "Birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova prezintă, pe lîngă actele enumerate, listele suplimentare."
    5. La articolul 63:
după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
    "(2) La cererea concurenţilor electorali, Comisia Electorală Centrală acreditează cîte un observator pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova. În calitate de observatori pot fi acreditaţi atît cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi în străinătate, cît şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale din străinătate.";
    alineatele (2), (3) şi (4) devin, respectiv, alineatele (3), (4) şi (5).

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                 Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 28 decembrie 2000.
    Nr. 1439-XIV.