LC159/1994
ID intern unic:  311226
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 159
din  29.06.1994
pentru completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi
Publicat : 01.07.1994 în Monitorul Oficial Nr. 006     Promulgat : 29.06.1994
  Paralmentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.  
    Art.I. - Legea  nr.845-XII  din  3  ianuarie  1992  cu  privire  la antreprenoriat şi întreprinderi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 28:
    la alineatul 1, după litera c) se introduce litera d), cu următorul  cuprins:
    "d) autorizaţia    Ministerului   Privatizării   şi   Administrării Proprietăţii   de  Stat  -  pentru  întreprinderile  reorganizate   din întreprinderile  de  stat  şi întreprinderile al căror  capital  social conţine o cotă-parte a proprietăţii de stat";
    alineatul 2 partea a doua se completează în final cu propoziţia:
"Societăţile  pe  acţiuni create în procesul privatizării bunurilor  de stat  nu  plătesc  taxa de timbru: de la ele se  încasează  impozit  pe operaţiuni  cu  hărtiile de valoare la momentul înregistrării  emiterii hîrtiilor de valoare în conformitate cu legislaţia";
    alineatul 3 se   completează  în  final  cu  textul:  "iar   pentru întreprinderile  care  în capitalul social au proprietate de stat -  şi Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat".
    2. în articolul  32  alineatul  1  partea  a  doua  după  cuvintele "politică  antimonopol" se introdice textul "Cu Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat".
    Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data adoptării.
        PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                       Mircea SNEGUR
    Chişinău, 29 iunie 1994.
    Nr. 159-XIII.