LPC237/1998
ID intern unic:  311243
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 237
din  23.12.1998
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 39
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.459-XII din 22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate (Monitor Oficial, 1991, nr.3-4-5-6, art.22) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 37, cuvintele "(cu excepţia proprietăţii asupra pămîntului)" se substituie prin cuvintele "(cu excepţia proprietăţii asupra terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic)".
    2. La articolul 38, cuvintele "(cu excepţia proprietăţii asupra pămîntului)" se substituie prin cuvintele "(cu excepţia proprietăţii asupra terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, în afară de cazurile de dobîndire a unor asemenea bunuri prin moştenire legală şi testamentară)".
    Art.II. - Articolul 10 punctul 3 subalineatul 11 al Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33; 1997, nr.63, art.526) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "efectuarea lucrărilor astronomo-geodezice, gravimetrice, a lucrărilor în domeniul hidrometeorologiei."
    Art.III. - Legea nr.861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.12; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.33, art.356) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7 alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Contractul de arendă se încheie în baza negocierilor directe sau în baza rezultatelor licitaţiei, în forma convenită de părţi, cu indicarea obiectului şi termenului contractului, a plăţii de arendă, cu respectarea cerinţelor prezentei legi."
    2. După articolul 7 se introduce un nou articol, care devine articolul 7/1, cu următorul cuprins:
    "7/1. Înregistrarea dreptului de arendă
    Dreptul de arendă asupra bunului imobil pe un termen mai mare de 3 ani este supus înregistrării obligatorii în registrul bunurilor imobile în termen de 3 luni de la data încheierii contractului de arendă.
    Nerespectarea termenului duce la nulitatea contractului.
    La cererea arendaşului, poate fi înregistrat şi dreptul de arendă pe un termen mai mic de 3 ani.
    Înregistrarea dreptului de arendă se efectuează în conformitate cu Legea cadastrului bunurilor imobile."
    3. La articolul 8 alineatul 1, cuvintele "trebuie să conţină:" se substituie prin cuvintele "la înţelegerea părţilor, poate să includă:".
    Art.IV. - Legea nr.1247-XII din 22 decembrie 1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.366) se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele "orăşel" şi "de orăşel" se exclud, iar cuvintele "raion (judeţ)" şi "raional (judeţean)" se substituie, respectiv, prin cuvintele "judeţ" şi "judeţean", cuvintele "comună" şi "comunal" se substituie, respectiv, prin cuvintele "sat (comună)" şi "sătesc (comunal)", cuvintele "organele de autoadministrare locală" se substituie prin cuvintele "autorităţile administraţiei publice locale".
    2. Articolul 12 alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Evidenţa juridică se realizează prin înscrierea drepturilor asupra terenului în conformitate cu Legea cadastrului bunurilor imobile."
    3. Articolul 13 alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Documentele ce confirmă drepturile deţinătorilor de teren sînt titlul de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren, certificatul de moştenire, contractul de vînzare-cumpărare, contractul de schimb, contractul de donaţie, contractul de arendă şi alte documente."
    4. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articolul 18. Organele serviciului pentru reglementarea
                           de stat a regimului proprietăţii funciare
    Serviciul pentru reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare constituie un sistem unic de organe de nivel republican şi local.
    Din sistemul serviciului pentru reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare fac parte:
    1) la nivel republican - Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie;
    2) la nivel local:
    - serviciul judeţean pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, organizat şi condus de consiliul judeţean;
    - serviciile orăşenesc (municipal), sătesc (comunal) pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare, organizate şi conduse de primăriile oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor).
    Guvernul stabileşte componenţa numerică a serviciilor judeţean, orăşenesc (municipal) şi sătesc (comunal) pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare.
    Pe lîngă Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie funcţionează Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului."
    5. Articolul 19 punctele 1) şi 2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1) la nivel republican - de Guvern, prin Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie;
    2) la nivel judeţean - de autorităţile administraţiei publice judeţene şi de serviciul judeţean pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare;".
    6. Articolul 21:
    punctul 3) se exclude;
    punctele 4) şi 5) devin, respectiv, punctele 3) şi 4).
    Art.V. - Articolul 43 din Legea nr.835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.1-2, art.2) se exclude.
    Art.VI. - Legea nr.838-XIII din 23 mai 1996 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.61-62, art.601; 1997, nr.66, art.549) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11:
    alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Gajul înregistrat trebuie să fie înregistrat, după caz, la organul cadastral teritorial, prin înscriere în registrul bunurilor imobile, sau la notariat, prin înscriere în registrul gajului, numerotat, şnuruit şi legalizat prin ştampila Ministerului Justiţiei.
    (2) Gajul se înregistrează în felul următor:
    a) ipoteca se înregistrează în conformitate cu Legea cadastrului bunurilor imobile la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune se află bunul imobil ipotecat. Înregistrarea se efectuează în termen de 3 luni de la data autentificării contractului de gaj. Nerespectarea termenului duce la nulitatea contractului;
    b) ipoteca de întreprinzător se înregistrează, în conformitate cu prezenta lege, la notariatul în a cărui rază teritorială se află sediul întreprinderii;
    c) gajul mărfurilor care se află în circulaţie sau în proces de prelucrare, gajul bunurilor şi drepturilor patrimoniale pe care debitorul gajist le va dobîndi în viitor se înregistrează, în conformitate cu prezenta lege, la notariatul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul (sediul) debitorul gajist.";
    la alineatul (3), cuvintele "registrul unic al gajului" se substituie prin cuvintele "registrul gajului";
    la alineatul (9), cuvintele "din registru" se substituie prin cuvintele "din registrul bunurilor imobile sau din registrul gajului".
    2. La articolul 12 alineatul (2), cuvintele "se trec şi în registrul unic al gajului" se substituie prin cuvintele "se trec, după caz, în registrul bunurilor imobile sau în registrul gajului".
    3. Articolul 13:
    la alineatele (1) şi (2), cuvîntul "registru" se substituie prin cuvintele "registrul gajului";
    articolul se completează în final cu un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Înregistrarea stingerii dreptului de ipotecă se efectuează conform Legii cadastrului bunurilor imobile."
    4. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articolul 15. Informaţia despre înregistrarea gajului
    Orice persoană interesată poate lua cunoştinţă de registrul gajului, poate obţine informaţie despre înregistrarea gajului şi extrase din registrul bunurilor imobile şi din registrul gajului în termen de 3 zile de la data solicitării."
    5. La articolul 31 alineatul (7), cuvintele "registrul unic al gajului" se substituie prin cuvintele "registrul gajului".
    6. Articolul 35:
    după alineatul (1) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care terenul supus ipotecării este situat pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care nu funcţionează organul cadastral teritorial, ipoteca se înregistrează la notariat în conformitate cu prezenta lege.";
    alineatele (2) şi (3) devin, respectiv, alineatele (3) şi (4).
    Art.VII. - Legea nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.59-60, art.518; 1998, nr.44-46, art.324) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 17 alineatul (1), cuvintele "de pînă la 3 ani" se substituie prin cuvintele "de pînă la 10 ani pentru terenuri şi de pînă la 3 ani pentru alte obiecte supuse privatizării".
    2. La articolul 61 alineatul (2), cuvintele "de pînă la 3 ani" se substituie prin cuvintele "de pînă la 10 ani".
    3. La articolul 66, textul "de la data trecerii contractului de vînzare-cumpărare în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri" se substituie prin cuvintele "în modul stabilit de legislaţie".
    4. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art.67. - Actele în al căror temei proprietarii obiectelor privatizate sau ai întreprinderilor private deţin în posesiune şi folosinţă terenurile aferente lor, cu excepţia contractelor de arendă, se anulează. Terenurile aferente obiectelor privatizate, precum şi terenurile aferente întreprinderilor private vor fi date în arendă doar în cazul în care proprietarii obiectelor privatizate sau ai întreprinderilor private nu vor încheia, în termen de 3 luni de la data ofertei primăriei satului (comunei),oraşului (municipiului) respectiv(e), contractul de vînzare-cumpărare a terenului aferent."
    Art.VIII. - Legea nr.1308-XII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.515; 1998, nr.44-46, art.324) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    literele b) şi f) se exclud;
    literele c), d) şi e) devin, respectiv, literele b), c) şi d).
    2. Articolul 3:
    alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Vînzarea-cumpărarea pămîntului se efectuează prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ sau la preţ liber, inclusiv în baza rezultatelor licitaţiei. Documentele necesare pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare sînt însoţite de informaţia privind parametrii calitativi şi cantitativi ai terenului, precum şi privind dreptul deţinătorului asupra terenului, prezentată după caz:
    de organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul - pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată;
    de primăria municipiului, oraşului, satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul - pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică.";
    la alineatul (5), cuvintele "la bugetele locale respective" se substituie prin cuvintele "la contul bugetului municipiului, oraşului sau satului (comunei)".
    3. Articolul 4:
    la alineatul (4), cuvintele "de pînă la 3 ani" se substituie prin cuvintele "de pînă la 10 ani", iar cuvintele "pentru perioada respectivă" se substituie prin cuvintele "în cazul în care rata inflaţiei a fost stabilită conform art.2 alin.(2)";
    alineatul 5:
    la litera b), cuvintele "şi a taxei de stat" se exclud;
    la litera c), cuvintele "şi taxa de stat" se exclud;
    litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) noul deţinător de teren, în termen de 3 luni de la data autentificării notariale a contractului de vînzare-cumpărare a terenului, prezintă acest contract organului cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul, pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.";
    alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin.(5) lit. d) şi e), contractul de vînzare-cumpărare se consideră nul."
    4. Articolul 5:
    la alineatul (1), cuvintele "legalizate prin titlul de autentificare a dreptului proprietarului de teren" se substituie prin cuvintele "incluse în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri sau în registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora";
    alineatele (3) şi (4) se exclud;
    alineatul (5) devine alineatul (3);
    la alineatul (3):
    litera c) se exclude;
    literele d) şi e) devin, respectiv, literele c) şi d);
    litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) noul deţinător de teren, în termen de 3 luni de la data autentificării notariale a contractului de vînzare-cumpărare a terenului, prezintă acest contract organului cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul, pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.";
    după alineatul (3) se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin.(3) lit. c) şi d), contractul de vînzare-cumpărare se consideră nul."
    5. Articolul 6:
    la alineatul (1), textul "Serviciului de stat pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru funciar general" se substituie prin textul "primăriei municipiului, oraşului, satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul";
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testamentară, ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova.";
    alineatele (4) şi (6) se exclud;
    alineatul (5) devine alineatul (4).
    6. Articolul 7:
    alineatele (2), (7) şi (11) se exclud;
    alineatele (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12) şi (13) devin, respectiv, alineatele (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) şi (10);
    la alineatul (9), textul "titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren i se eliberează cumpărătorului după achitarea plăţii suplimentare" se substituie prin textul "cumpărătorul va achita o plată suplimentară corespunzătoare".
    7. Articolul 9:
    la alineatul (3), cuvintele "concomitent cu/sau" se exclud;
    la alineatul (4), cuvintele "gradul de poluare" şi "şi forma" se exclud.
    8. Articolul 10:
    la alineatul (1), textul "la perceperea taxei de stat în procesul de vînzare-cumpărare a terenurilor" se exclude;
    alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru calcularea preţului normativ al pămîntului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrală, după caz:
    a) de la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat terenul - pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată;
    b) de la primăria municipiului, oraşului, satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul - pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică."
    9. Articolul 16:
    la alineatul (1), cuvintele "deţinătorului de terenuri cu titlu de autentificare a dreptului de proprietate" se substituie prin cuvintele "proprietarului terenului";
    la alineatul (2), cuvîntul "deţinătorului" se substituie prin cuvîntul "proprietarului";
    la alineatul (3), cuvintele "deţinătorul de terenuri cu titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren" se substituie prin cuvintele "proprietarul terenului", iar textul "sau în produse agroindustriale, conform unei înţelegeri contractuale între deţinătorul de teren şi organele de stat" se exclude.
    10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articolul 17. Compensarea pierderilor cauzate de
                           înstrăinarea forţată a terenurilor
    (1) Compensarea pierderilor cauzate de înstrăinarea forţată a terenurilor are loc conform preţului de piaţă al acestora, dar nu mai puţin decît preţul normativ calculat conform tarifelor prevăzute la poziţia a II-a din anexă.
    (2) În cazul în care autoritatea administraţiei publice şi proprietarul terenului nu ajung la o înţelegere în privinţa preţului de piaţă al terenului supus înstrăinării forţate, preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească în baza raportului de expertiză prezentat de experţii independenţi."
    11. Capitolul VI se exclude.
    12. Articolul 23:
    alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial, contractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat, în termen de 3 luni de la data autentificării notariale, la primăria municipiului, oraşului, satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul, pentru operarea modificărilor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.";
    după alineatul (2) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Informaţia cadastrală necesară pentru încheierea contractului de vînzare-cumpărare, calcularea preţului normativ al pămîntului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale unde nu funcţionează organul cadastral teritorial este prezentată de primăria municipiului, oraşului, satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul.";
    alineatul (3) devine alineatul (4).
    13. Nota la anexă:
    punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Preţul normativ al terenurilor cu destinaţie agricolă se va calcula în funcţie de fertilitatea medie a solului stabilită pentru oraşul, satul (comuna) respectiv(ă) sau, la cererea proprietarului, în funcţie de fertilitatea solului stabilită pentru terenul respectiv.";
    la punctul 3, cuvintele "municipiul", "municipiile" se substituie, respectiv, prin cuvintele "oraşul", "oraşele", iar cuvintele "localităţile săteşti" se substituie prin cuvintele "sate (comune), inclusiv cele care intră în componenţa municipiilor";
nota se completează cu un nou punct, 8, cu următorul cuprins:
    "8. La vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică, primăriile municipiilor, oraşelor, satelor (comunelor) vor întocmi, fără plată, toate documentele, inclusiv planurile terenurilor, necesare pentru perfectarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare a terenurilor."
    Art.IX. - Guvernul, în termen de 2 luni, va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Dumitru DIACOV

    Chişinău, 23 decembrie 1998.
    Nr. 237-XIV.