LPC287/1999
ID intern unic:  311254
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 287
din  18.02.1999
pentru completarea articolului 34 din Legea cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi
Publicat : 11.03.1999 în Monitorul Oficial Nr. 24     Data intrarii in vigoare : 11.03.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  - La articolul 34 alineatul 2 litera b) subpunctul 5) din  Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la  antreprenoriat şi  întreprinderi  (Monitorul  Parlamentului Republicii  Moldova, 1994, nr.2,  art.33;  Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 1997,  nr.63, art.526;  nr.69-70,  art.585), după textul "neprezentare a  dărilor  de seamă contabile" se introduce cuvîntul ", fiscale".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

Chişinău, 18 februarie 1999.
Nr. 287-XIV.