LPC328/1999
ID intern unic:  311272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 328
din  24.03.1999
pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului şi a
Legii cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de
învăţămînt din Republica Moldova
Publicat : 03.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 56
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,nr.62-63, art.692) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 40 alineatul (1):
    după litera f) se introduce o nouă literă, care devine litera g), cu următorul cuprins:
    "g) evaluează şi acreditează instituţiile de învăţămînt, de perfecţionare şi recalificare;";
    literele g) şi h) devin, respectiv, literele h) şi i).
    2. Articolul 41:
    la alineatul (3), cuvintele "şi de evaluare a sistemului de învăţămînt" se exclud;
    alineatul (5):
    litera e) se exlude;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    "j) acordă, în modul stabilit de legislaţie, autorizaţia de încredere (licenţa) privind dreptul de înfiinţare şi funcţionare provizorie a instituţiilor de învăţămînt, de perfecţionare şi de recalificare;";
    literele f) - x) devin, respectiv, literele e) - v).
    3. În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului" se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei".
    Art.II. - Legea nr.1257-XIII din 16 iulie 1997 cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.69-70, art.583) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    alineatele (1) - (3) vor avea următorul cuprins:
    "(1) Acordarea autorizaţiei de încredere (licenţei) privind dreptul de înfiinţare şi funcţionare provizorie a instituţiei de învăţămînt constituie prerogativa Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei. Evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt primar, secundar, superior şi postuniversitar constituie prerogativa Guvernului.
    (2) Pe lîngă Guvern se creează Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de Învăţămînt din Republica Moldova, denumit în continuare Consiliu.
    (3) Componenţa nominală a Consiliului se stabileşte de către Guvern.";
    la alineatul (4), cuvintele "Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului" se substituie prin cuvîntul "Consiliul", iar cuvintele "alte ministere şi departamente" se substituie prin cuvintele "ministerele şi departamentele".
    2. La articolul 5, cuvintele "Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului" se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei ".
    3. Articolul 7:
    la alineatul (4), cuvintele "Ministerului Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului" se substituie prin cuvîntul "Consiliului", iar cuvintele " Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului" se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei";
    la alineatul (7), cuvintele "Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului" se substituie prin cuvintul "Consiliu";
    la alineatul (11), cuvintele "Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului" se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei", iar după cuvîntul "provizoriu," se introduc cuvintele "iar Consiliul publică listele instituţiilor";
    la alineatul (12), cuvintele "Comisiei specializate" se substituie prin cuvîntul "Consiliului".
    4. La articolul 8, cuvintele "Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului" se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei".
    5. Articolul 9 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Colaboratorii Consiliului sînt remuneraţi din fondul anual de retribuire a muncii, conform cuantumului stabilit de Guvern."
    6. Articolul 10:
    alineatul (2) se abrogă;
    alineatele (3) şi (4) devin, respectiv, alineatele (2) şi (3).
    Art.III. - Guvernul, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, stabileşte componenţa nominală a Consiliului şi aprobă componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare şi acreditare.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                          Dumitru DIACOV

    Chişinău, 24 martie 1999.
    Nr. 328-XIV.