LPM358/1999
ID intern unic:  311278
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 358
din  15.04.1999
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 55     art Nr : 254
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova,1993, nr.5, art.128; 1994, nr.6, art.53;  Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1994, nr.3, art.36;  1995, nr.65-66, art.717; 1996, nr.58, art.585; 1998,  nr.44-46, art.324) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În tot cuprinsul legii, sintagma "Ministerul  Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat" se  înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat  pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" la cazul respectiv.
    2. La articolul  8  punctul  3, textul "în arbitraj şi  în instanţă judecătorească," se  înlocuieşte cu textul "în instanţă  judecătorească competentă,".
    3. Articolul 10:
    la punctul 5, propoziţia a  treia a primului alineat  va avea următorul cuprins:  "La decizia Comisiei pentru privatizare, preţurile stabilite pot fi date publicităţii prin  intermediul  mass-media  sau într-un alt mod.";
    la punctul 6, cuvintele "preţurilor şi a altor condiţii"  se înlocuiesc cu cuvîntul "condiţiilor".
    4. La articolul 11, punctul 1 va avea următorul cuprins:
    "1. Privatizarea se va efectua prin:
    înstrăinarea bunurilor, supuse privatizării, prin licitaţie, prin concurs sau  prin  negocieri  directe  între comisia  respectivă  şi cumpărător;
    vînzarea acţiunilor  întreprinderilor, supuse  privatizării, prin licitaţie, prin concurs sau prin  negocieri directe între comisia respectivă şi cumpărător;
    transmiterea,  cu titlu gratuit, în proprietate privată a  bunurilor şi  a acţiunilor statului, în modul stabilit de Guvern, sau vînzarea lor la preţul simbolic de un leu."
    5. La articolul 14, punctul 2 va avea următorul cuprins:
    "2. În colhozuri, societăţi  pe acţiuni, cooperative de producţie, sovhozuri, sovhozuri-fabrică şi  în alte întreprinderi agricole, indiferent de forma lor juridică de organizare, suma fondurilor fixe de producţie şi a mijloacelor circulante se divide în cote-părţi valorice, care se vor atribui lucrătorilor şi pensionarilor din întreprinderile menţionate, în funcţie de contribuţia fiecăruia la crearea bunurilor, conform unei metodici elaborate de Departamentul  Privatizării  şi Administrării  Proprietăţii  de Stat pe lîngă Ministerul  Economiei şi Reformelor şi aprobate de adunarea  generală a lucrătorilor şi pensionarilor din aceste întreprinderi.
    O anumită cotă-parte valorică se atribuie  foştilor membri ai colhozurilor, ai  societăţilor pe acţiuni, ai  cooperativelor de producţie, lucrătorilor din sovhozuri, din sovhozuri-fabrică şi din alte întreprinderi  agricole, învăţătorilor, personalului  medical, lucrătorilor din  instituţiile de cultură şi din  sfera socială care locuiesc pe teritoriul aferent întreprinderilor respective. Mărimea acestei  cote-părţi valorice se aprobă prin hotărîre a adunării generale a lucrătorilor şi pensionarilor din întreprinderile menţionate."
    6. La articolul 18  punctul  1, după alineatul întîi  se  introduce alineatul doi, care va avea următorul cuprins:
    "În cazul în care cota-parte a statului în complexele patrimoniale unice se  privatizează  contra  mijloace băneşti, în contractele de vînzare-cumpărare se fixează şi cota-parte de patrimoniu în mărime de pînă la 20%, procurată contra bonuri patrimoniale de către lucrătorii şi foştii  lucrători  ai întreprinderilor respective, dacă cu aceştia nu  a fost încheiat un contract separat.";
alineatul doi devine alineatul trei.
    Art.II. - Legea  nr.1217-XIII  din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul  Oficial  al Republicii  Moldova, 1997, nr.59-60, art.518; 1998, nr.44-46,  art.324; 1999, nr.39-41, art.165) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În tot cuprinsul  legii, sintagma "Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" la cazul respectiv.
    2. La articolul  7,  cuvintele "privatizate sau" şi "privatizate  şi celor" se exclud.
    3. După articolul 10 se introduce  articolul 10/1, care va avea următorul cuprins:
    "Art.10/1. - Nu  se admite transmiterea în administrare fiduciară  a obiectelor  cu capital preponderent de stat incluse în listele prevăzute în anexe."
    4. La articolul  11, după textul "întreprinderilor privatizate  sau supuse privatizării," se introduce textul "valoarea patrimoniului cărora nu este inclusă în capitalul lor social, cu excepţia".
    5. La articolul 13, cuvintele "de stat" se exclud.
    6. La articolul  16 alineatul (1) litera c), textul", în cazul  unui singur cumpărător, dacă patrimoniul a fost scos anterior la  licitaţie sau concurs de cel puţin două ori" se exclude.
    7. Articolul 17:
    la alineatul  (1), cuvintele "de pînă la 3 ani" se  înlocuiesc cu cuvintele "de pînă la 5 ani";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) La plata în rate poate fi achitat costul obiectelor nefinalizate, costul obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (între care şi cele date în arendă, inclusiv organizaţiilor necomerciale), costul terenurilor aferente întreprinderilor privatizate sau supuse privatizării, al terenurilor aferente întreprinderilor private, costul obiectelor cumpărate la concursuri investiţionale sau comerciale."
    8. La articolul  19 alineatul (1), textul "pînă la 1 ianuarie  1998" se exclude.
    9. Articolul 22:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    după alineatul (1) se introduce alineatul  (2),  care va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul privatizării  întreprinderilor ce nu funcţionează  (a pachetelor de acţiuni ale statului  în  întreprinderile ce nu funcţionează), precum şi a construcţiilor nefinalizate, pregătirea lor pentru  privatizare o face nemijlocit  Departamentul  Privatizării şi Administrării  Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul  Economiei  şi Reformelor."
    10. La articolul  27, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul privatizării prin concurs investiţional, la decizia comisiei de privatizare, preţul iniţial de vînzare poate fi dat publicităţii. Preţul de vînzare se stabileşte ţinîndu-se cont de volumul investiţiilor şi de alte obligaţiuni asumate de către cumpărător."
    11. La articolul  29  alineatul  (1), litera g)  va  avea  următorul cuprins:
    "g) după caz, preţul iniţial de vînzare;".
    12. După articolul 29 se introduc articolele 29/1 şi 29/2, care  vor avea următorul cuprins:
    "Art.29/1. - (1) În cazul privatizării întreprinderilor  insolvabile (a pachetelor de acţiuni ale statului în întreprinderile  insolvabile), precum şi a construcţiilor nefinalizate, se admite vînzarea lor investitorilor prin procedura de concurs la un preţ simbolic de un leu, stipulîndu-se  condiţiile de ordin social şi  investiţional. Asemenea condiţii pot fi:
    a) menţinerea statelor sau înfiinţarea noilor locuri de lucru;
    b) menţinerea profilului de activitate (de producţie) sau respectarea unui moratoriu asupra lichidării întreprinderii pe un termen de cel puţin 5 ani;
    c) realizarea unui program de protecţie a  mediului de  impactul negativ al întreprinderii privatizate;
    d) achitarea datoriilor creditoare ale întreprinderii;
    e) efectuarea  investiţiilor necesare pentru asigurarea  activităţii de producţie a întreprinderii şi pentru asanarea ei financiară;
    f) darea în exploatare a construcţiilor  nefinalizate, fabricarea anumitor tipuri de producţie sau practicarea anumitor activităţi.
    (2) Pînă la îndeplinirea condiţiilor stabilite, cumpărătorul nu este în  drept să  înstrăineze  întreprinderea (pachetul de acţiuni ale statului) sau să o cedeze în alt mod.
    (3) Obligaţiile, asumate conform prevederilor alin.(1) lit.d), cumpărătorul le realizează din propriile mijloace în conformitate cu clauzele contractului de vînzare-cumpărare. Nerespectarea de către cumpărător a obligaţiilor asumate serveşte drept temei pentru rezilierea contractului de vînzare-cumpărare,  fără  compensarea  cheltuielilor suportate de acesta.
    (4) Lista întreprinderilor (pachetelor de acţiuni ale statului) care se privatizează la preţ simbolic se aprobă de către Guvern.
    Art.29/2. - Fondurile  fixe sechestrate vor  fi  înstrăinate  de Departamentul  Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă  Ministerul Economiei şi Reformelor în modul stabilit de legislaţie."
    13. La articolul  31 alineatul  (2), cuvintele "se  restituie"  se înlocuiesc cu cuvintele "pot fi restituite".
    14. La articolul  51  alineatul (2), cuvintele "(prin divizare)"  se înlocuiesc cu cuvintele ", după caz,".
    15. După articolul  52  se  introduce articolul 52/1, care va avea următorul cuprins:
    "Art.52/1. -(1) În sistemul cooperaţiei de consum se privatizează cota statului în patrimoniul organizaţiilor şi întreprinderilor acestui sistem, indiferent de forma lor juridică de organizare, patrimoniu constituit  în urma transmiterii către cooperaţia de consum a unor obiecte social-economice ale statului.
    (2) La stabilirea modalităţilor de privatizare a cotei statului  în patrimoniul organizaţiilor şi întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum, la  pregătirea obiectelor către privatizare şi la estimarea patrimoniului lor, se va ţine cont de particularităţile specializării pe ramuri a acestora.
    (3) Privatizarea cotei statului în patrimoniul organizaţiilor şi întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum se efectuează în baza unor proiecte individuale aprobate de Parlament."
    16. La articolul 53 alineatul (1), textul "ea poate fi exclusă" se înlocuieşte cu textul "la decizia Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor, ea se exclude".
    17. Articolul 57:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    după alineatul  (1) se introduce  alineatul  (2), care va avea următorul cuprins:
    "(2) Patrimoniul statului, aflat în folosinţa băncilor comerciale şi neinclus în capitalul social al acestora, poate fi depus în  capitalul lor social drept cotă de participaţie a statului, poate fi transmis în arendă sau poate fi vîndut în modul stabilit de legislaţie."
    18. La articolul  61, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul  cumpărării concomitente a obiectului şi a terenului aferent, se întocmeşte un singur contract de vînzare-cumpărare, semnat în numele vînzătorului de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei  şi Reformelor şi  de către autoritatea administraţiei publice locale respective. Mijloacele băneşti rezultate din achitarea  preţului terenului se distribuie în modul stabilit de legislaţie."
    19. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Guvernul, la propunerea Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor, aprobă un regulament cu privire la stabilirea preţului minim de vînzare a acţiunilor statului  pe  piaţa  secundară  a  valorilor mobiliare."
    20. La articolul  75 alineatul (2), după cuvintele "obţinute din" se introduc cuvintele "darea în arendă şi din".
    21. La articolul  76, textul "cu excepţia obiectelor privatizate pe bază de  proiecte  individuale aprobate de Parlament, la propunerea Guvernului" se exclude.
    22. La articolul  77, după textul "în principal pentru" se introduce textul "asigurarea procedurii de pregătire şi derulare a privatizării, inclusiv dotarea tehnică a Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor,".
    23. La articolul  89  alineatul  (1),  textul "şi  al altor organe centrale de specialitate sau al autorităţilor administraţiei  publice locale" se exclude.
    24. La articolul  93, alineatul (1) se completează cu cuvintele "şi se aplică pînă la 31 decembrie 2000".
    25. La anexa nr.1: se exclud poziţiile:

      tabel

   
[Art.III abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art. IV. - În  textele Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu prvire la antreprenoriat şi  întreprinderi  (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 6,art. 56), Legii nr.146-XIII  din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial  al Republicii  Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), Hotărîrii nr.147-XIII din 16 iunie 1994 a Parlamentului pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la  întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 1994, nr. 2, art. 10) şi Legii nr. 534-XIII din13 iulie 1995 cu privire la concesiuni  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1995, nr. 67, art. 752), sintagma "Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" la cazul respectiv.
    Art. V. - În scopul asigurării realizării art. 521 din Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, Guvernul, în termen de 2 luni, va stabili cota statului în patrimoniul organizaţiilor şi întreprinderilor sistemului cooperaţiei de consum.
   
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

    Chişinău, 15 aprilie 1999.
    Nr. 358-XIV.