LC394/1999
ID intern unic:  311288
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 394
din  13.05.1999
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 073     Promulgat : 09.07.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - În Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.82; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr.44-46,  art.320), după articolul  408  se  introduce articolul 409, cu următorul cuprins:
    "Articolul 409. Urmărirea bunurilor întreprinderilor agricole
                             supuse privatizării
Dacă întreprinderea agricolă care se privatizează sau urmează a fi privatizată nu are mijloace băneşti  suficiente pentru acoperirea datoriei, se pot urmări bunurile aflate în proprietatea acestui debitor, cu excepţia  instalaţiilor de irigaţie şi  plantaţiilor  multianuale amplasate  pe terenurile fondului funciar de privatizare,  tractoarelor, combinelor, altor maşini şi echipament cu destinaţie agricolă, mijloacelor de transport folosite la obţinerea  producţiei agricole, fondului semincer, vitelor de muncă şi celor productive şi producţiei agricole în stadiu neterminat."
Art.II. - La  articolul 35 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie  1992 cu  privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul  Parlamentului Republicii  Moldova, 1994, nr.2, art.33; Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  1997, nr.63, art.526), după punctul 5 se introduce punctul  6, cu următorul cuprins:
"6. Prin derogare de la prevederile prezentei legi, particularităţile lichidării întreprinderilor agricole care se privatizează se stabilesc de Legea  restructurării  întreprinderilor agricole în procesul de privatizare."
Art.III. - La  alineatul 2 al articolului 2 din Legea nr.876-XII din 22  ianuarie  1992  cu privire la Serviciul Fiscal  de  Stat  (Monitorul Parlamentului  Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.16; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.326):
    după litera d) se introduce litera e), cu următorul cuprins:
    "e) primesc datoriile istorice transferate statului ale întreprinderilor agricole care se privatizează şi trec în cont datoriile istorice faţă de stat ale acestor întreprinderi în conformitate cu Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare;";
    litera e) devine litera f).
Art.IV. - Capitolul  IV  al  Legii  restructurării  întreprinderilor nr.958-XIII  din 19 iulie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.80, art.751) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Capitolul  se  completează  cu un nou articol  12,  cu  următorul cuprins:
    "Articolul 12
Prin derogare de la prevederile prezentei legi, particularităţile restructurării întreprinderilor agricole   insolvabile care se privatizează se stabilesc de Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare."
2. Articolele 12 şi 13 devin articolele 13 şi 14.
Art.V. - Legea  bugetului  pe anul 1999 nr.216-XIV  din 12 decembrie 1998   (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  1998,  nr.119-120, art.719) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul  55  se introduce un nou articol 56, cu  următorul cuprins:
"Art.56. - Prin   derogare   de  la  prevederile   prezentei   legi, particularităţile  relaţiilor  cu bugetul de stat şi cu bugetele  locale ale  întreprinderilor agricole incluse în Programul Naţional "Pămînt" se stabilesc de Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare."
2. Articolele 56 şi 57 devin articolele 57 şi 58.
Art.VI. - Legea  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 nr.231-XIV din 23 decembrie  1998 (Monitorul  Oficial  al  Republicii Moldova,  1999, nr.14-15, art.62) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul  17  se introduce un nou articol 18, cu  următorul cuprins:
"Art.18. - Prin derogare de la prevederile prezentei legi, particularităţile relaţiilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat ale întreprinderilor agricole incluse în Programul Naţional "Pămînt" se stabilesc de Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare."
2. Articolul 18 devine articolul 19.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
Chişinău, 13 mai 1999.
Nr. 394-XIV.