LC451/1995
ID intern unic:  311309
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 451
din  06.05.1995
pentru modificarea şi completara Legii asigurării cu pensii
a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne
Publicat : 15.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 033     Promulgat : 02.06.1995
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art. I. - Legea  asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din  corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne  nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 7, art. 220) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 16 alineatul (1):
la litera a)  textul  "cu o sumă egală pensiei minime  prevăzute  la art.  23 lit. a) pentru invalizii de război din rîndurile soldaţilor în termen,  în funcţie de grupa respectivă de invaliditate" se înlocuieşte cu  textul  "de grupa I - în mărime de 200 procente din  pensia  minimă pentru  limită  de vîrstă, de grupa a II-a - în mărime de 175  procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă, de grupa a III-a - în mărime de 150 procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă";
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) pentru vechime   în  muncă  a  militarilor  care  au  satisfăcut serviciu  prin  contract şi a persoanelor din corpul de comandă şi  din trupele  organelor  afacerilor interne care au satisfăcut  serviciu  în armata  de  operaţii,  în detaşamente şi formaţiuni  de  partizani,  în organizaţii  şi  grupuri ilegale în perioada celui de-al doilea  război mondial,  sau care au luat parte la acţiuni de luptă în timp de pace, -cu  100  procente  din  pensia minimă pentru limită de  vîrstă,  iar  a persoanelor din rîndurile angajaţilor civili în armata de operaţii - cu 75  procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă, dacă persoanele din categoriile sus-numite nu sînt invalizi de război;
"după litera d) se introduce litera e), cu următorul cuprins:
"e) pentru vechime  în  muncă  a persoanelor decorate cu  ordine  şi medalii  pentru munca plină de abnegaţie şi serviciu militar  impecabil în spatele frontului în perioada celui de-al doilea război mondial - cu 25 procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă.".
2) Articolul 26:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Militarilor,  persoanelor din corpul de comandă şi din  trupele organelor afacerilor interne care în perioada celui de-al doilea război mondial au satisfăcut serviciu în armata de operaţii, în detaşamente şi formaţiuni  de partizani, organizaţii şi grupe ilegale sau care au luat parte   la   operaţiuni  de  luptă  pe  timp  de  pace  pensia   pentru invaliditatea  care a survenit din cauzele indicate în art. 21 lit.  b) (inclusiv   pensia   de  invaliditate  calculată  în   mărimea   minimă respectivă)  li  se majorează cu 100 procente din pensia minimă  pentru limită  de vîrstă, iar persoanelor din rîndurile angajaţilor civili din armata  de operaţii - cu 75 procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă.";
după alineatul (1) se introduce un alineat nou, cu următorul  cuprins:
"(2) Persoanelor decorate cu ordine şi medalii pentru munca plină de abnegaţie  şi serviciu impecabil în spatele frontului în perioada celui de-al doilea război mondial pensia de invalididitate li se majorează cu 25 procente din pensia minimă pentru limita de vîrstă.";
alineatele (2), (3) şi (4) devin alineatele (3), (4) şi (5).
3. După articolul  26  se  introduce articolul  261,  cu  următorul cuprins:
"Articolul 261. Majorarea pensiei de invaliditate invalizilor
                        de război
Pensia de invaliditate stabilită invalizilor de război se majorează:
invalizilor  de  grupa I - în mărime de 200 procente din pensia  minimă pentru  limită  de vîrstă, de grupa a II-a - în mărime de 175  procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă, de grupa a III-a - în mărime de 150 procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă."
4. După articolul  39  se  introduce articolul  391,  cu  următorul cuprins:
"Articolul 391. Majorarea pensiei văduvelor
Văduvelor participanţilor  la  cel  de-al doilea război  mondial  şi văduvelor  invalizilor  de război, care au decedat, ce  beneficiază  de pensii în legătură cu pierderea întreţinătorului şi nu s-au recăsătorit pensia  li se majorează cu 50 procente din pensia minimă pentru  limită de vîrstă."
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 mai 1995.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 6 mai 1995.
Nr. 451-XIII.