LPC583/1999
ID intern unic:  311354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 583
din  30.07.1999
pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la
asociaţiile obşteşti
Publicat : 28.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 118-119     art Nr : 558
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea  nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu  privire la asociaţiile obşteşti (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1997, nr.6, art.54) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la alineatul (2) cuvintele "fundaţiile şi" se exclud;
    la alineatul (3) după cuvintele "asociaţiile de patroni," se introduce cuvîntul "fundaţiile,".
    2. La articolul 4 alineatul (4), în propoziţia a doua după cuvintele "nu pot fi" se introduc cuvintele "membrii Guvernului şi".
    3. Articolul 5:
    la alineatul (1) cifra "(1)" şi litera d) se exclud;
    alineatul (2) se exclude.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Dumitru DIACOV

    Chişinău, 30 iulie 1999.
    Nr. 583-XIV.