LPC672/1995
ID intern unic:  311374
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 672
din  28.11.1995
pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi
Publicat : 01.02.1996 în Monitorul Oficial Nr. 7     Data intrarii in vigoare : 01.02.1996
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art. I. - Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 6, art. 56; 1995, nr. 7, a rt. 80; nr. 33, art. 354) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 punctul 1 alineatul întîi după subalineatul trei se introduce un nou subalineat, cu următorul cuprins: "orice întreprindere cu statut de persoană fizică sau juridică."
    2. La articolul 6 subalineatul zece textul ", în modul stabilit pentru întreprinderile - persoană juridică" se exclude.
    3. Articolul 10:
    punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Antreprenorul (întreprinderea) este în drept să practice orice gen de activitate de antreprenor, cu excepţia celor interzise de legislaţie."; punctul 3 se exclude;
    la punctul 4 cuvintele "(managerul - şef de întreprindere)" se exclud;
    punctul 4 devine punctul 3.
    4. La articolul 12 punctul 3 textul "se stabileşte de către Guvern" se substituie prin textul "este stabilită de Legea cu privire la secretul comercial".
    5. Articolul 13:
    la punctul 1:
    litera h) se exclude;
    litera i) devine litera h);
    punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Oricare din întreprinderile indicate la punctul 1 din prezentul articol (în dependenţă de numărul de lucrători şi de alte criterii), în conformitate cu legislaţia, poate fi considerată microîntreprindere sau întreprindere mică.";
    la punctul 5 propoziţia întîi după cuvintele "formele organizatorico-juridice arătate la" se introduce textul "lit. d), e) h) din";
    punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Pentru realizarea sarcinilor lor statutare organizaţiile obşteşti şi cele religioase, în conformitate cu legislaţia, au dreptul să fondeze sau să participe la fondarea şi coposedarea de societăţi în nume colectiv şi în comandită, societăţi cu răspundere limitată şi societăţi pe acţiuni."
    6. La articolele 15-18 punctele 1 cuvintele "aflată în posesiunea a", "aflată în posesia a" se substituie prin cuvintele "fondată de".
    7. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articolul 19. Întreprinderile de arendă
    1. Întreprinderile de arendă sînt unităţi fondate de membrii colectivelor întreprinderilor de stat (municipale) sau ale subdiviziunilor lor structurale, reorganizate în scopul desfăşurării în comun a activităţii de antreprenor, sub aceeaşi firmă, pe baza statutelor şi contractului de arendare a bunurilor statului (municipiului).
    2. Întreprinderile de arendă sînt persoane juridice şi poartă răspundere pentru obligaţiile asumate cu patrimoniul său. Membrii întreprinderii poartă răspundere pentru obligaţiile acesteia în limita cotei (părţii) ce le revine din patrimo niul întreprinderii.
    3. Particularităţile creării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderilor de arendă sînt reglementate de legislaţia cu privire la arendă, de legislaţia civilă, de contractele de arendare, precum şi de statutele întreprinderilor respective."
    8. La articolul 23 punctul 3 alineatul întîi subalineatul patru cuvintele "răscumpărare, transmitere)", "şi cele colective" se exclud.
    9. La articolul 24 punctul 4 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
    "De la data publicării în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" a anunţului privind lichidarea întreprinderii, firma acesteia se va utiliza cu cuvintele "în proces de lichidare"."
    10. La articolul 27 punctul 1 alineatul doi cuvintele
    "Beneficiul (venitul)" se substituie prin cuvîntul "Venitul", iar cuvintele "intermediul arbitrajului" se substituie prin cuvintele "hotărîre a instanţei judecătoreşti".
    11. Articolul 28:
    la punctul 2 după alineatul doi se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
    "La reînregistrarea întreprinderii în legătură cu reorganizarea ei taxa de timbru indicată se încasează numai din suma cu care cuantumul capitalului social al întreprinderii (întreprinderilor) create ca rezultat al reorganizării depăşeşte capitalul social al întreprinderii (întreprinderilor) reorganizate."; alineatul trei devine alineatul patru.
    12. La articolul 31 punctul 1 alineatul întîi cuvintele "genurile de activitate" se substituie prin cuvintele "principalul(ele) gen(uri) de activitate", iar după cuvintele "forma organizatorico-juridică a întreprinderii" se introduc cuvintele ", capitalul social".
    13. La articolul 34 punctul 5 textul "şi ale membrilor colectivului de muncă" se substituie prin textul "şi după achitarea datoriilor faţă de angajaţii săi".
    Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 28 noiembrie 1995.
    Nr. 672-XIII.