LPC709/1995
ID intern unic:  311392
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 709
din  26.12.1995
pentru modificarea şi completarea Legii asigurării cu pensii
a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
Publicat : 08.02.1996 în Monitorul Oficial Nr. 8     Data intrarii in vigoare : 01.01.1996
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art. I. - Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 7, art. 220; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 33, art. 358) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (1) cuvintele "muncii şi protecţiei sociale" se substituie prin cuvintele "de asistenţă socială".
    2. Articolul 16 alineatul (1): la litera d) textul ", a foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste, ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată" se exclude;
    după litera d) se introduce litera e) care va avea următorul cuprins:
    "e) persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste,în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată - cu 400 de procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă;";
    litera e) devine litera f).
    3. La articolul 17 alineatul (1) după litera b) se introduce litera c) care va avea următorul cuprins:
    "c) persoanelor decorate cu insigna "Donator onorific de sînge al Republicii Moldova" - un supliment în mărime de 20 de procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă."
    4. La articolul 25 alineatul (1) după litera b) se introduce litera c) care va avea următorul cuprins:
    "c) persoanelor decorate cu insigna "Donator onorific de sînge al Republicii Moldova" - un supliment în mărime de 20 de procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă."
    5. Articolul 26:
    la alineatul (4) textul ", a foştilor deţinuţi în lagărele de concentrare fasciste,ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată" se exclude;
    după alineatul (4) se introduce un nou alineat, (5), care va avea următorul cuprins:
    "(5) Pensia de invaliditate a persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată se majorează cu 400 de procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă.";
    alineatul (5) devine alineatul (6).
    6. Articolul 391:
    la începutul textului se introduce cifra (1);
    după alineatul (1) se introduce un nou alineat, (2), care va avea următorul cuprins:
    "(2) Văduvelor persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi văduvelor foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste,în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată ce beneficiază de pensie în cazul pierderii întreţinătorului şi care nu s-au recăsătorit, pensia li se majorează cu 200 de procente din pensia minimă pentru limită de vîrstă."
    7.La articolul 48 cuvintele "direcţiile raionale (orăşeneşti) pentru muncă şi protecţie socială" se substituie prin cuvintele "organele raionale (orăşeneşti) de asistenţă socială".
    8. Articolul 52:
    la alineatul (1) cuvintele "de muncă şi protecţie socială" se substituie prin cuvintele "de asistenţă socială";
    la alineatul (2) cuvintele "actelor respective" se substituie prin textul "fişelor de pensie, dispoziţiilor de plată unică şi avizelor despre schimbarea mărimii pensiei".
    9. La articolul 59 alineatul (4) prima propoziţie se completează în final cu textul: ",dar nu mai mică decît cea stabilită de legislaţie".
    10. După articolul 63, se introduce un articol nou, 64, care va avea următorul cuprins:
    "Articolul 64. Majorarea pensiilor pentru merite
                         deosebite faţă de stat
    (1) Persoanelor decorate cu distincţii de stat pensiile pentru vechime în muncă şi de invaliditate se majorează de la una la patru pensii minime pentru limită de vîrstă în baza deciziilor luate de Guvern în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de stabilire la pensii a unei majorări pentru merite deosebite faţă de stat.
    (2) Regulamentul cu privire la modul de stabilire la pensii a unei majorări pentru merite deosebite faţă de stat se elaborează de Guvern şi se aprobă de Parlament."
    Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1996.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 26 decembrie 1995.
    Nr. 709-XIII.