LPC754/1999
ID intern unic:  311410
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 754
din  23.12.1999
privind modifîcarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 156
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 24 punctul 2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1990, nr.8, art.191; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.128-129, art.636) se completează în final cu alineatul:
    "Departamentul Trupelor de Grăniceri."
    Art.II. - În cuprinsul Concepţiei Securităţii Naţionale, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.445-XIII din 5 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.35, art.339), cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" şi "ministrul securităţii naţionale" se substituie, respectiv, prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" şi "directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    Art.III. - Articolul 13 din Legea securităţii statului nr.618-XIII din 31 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.117; 1998, nr.14-15, art.71):
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Sistemul organelor securităţii  statului se constituie din Serviciul  de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Departamentul Trupelor de Grăniceri, precum şi din instituţiile de învăţămînt şi alte instituţii şi organizaţii nemilitarizate ale organelor securităţii statului.";
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) - (6) devin, respectiv, alineatele (2) - (5);
    articolul se  completează  în final cu un nou alineat, care devine alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Departamentul  Trupelor de Grăniceri funcţionează în condiţiile Legii privind organele securităţii statului şi ale Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova."
    Art.IV. - Legea nr.619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.115; 1998, nr.14-15, art.71) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale", "ministrul  securităţii  naţionale" şi "viceminiştrii" se substituie, respectiv, prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova", "directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova", "directorii adjuncţi".
    2. Articolul 3  alineatul  (1) se completează în final cu o nouă literă, h), cu următorul cuprins:
    "h) participarea, în limitele competenţei sale şi în colaborare cu Trupele  de Grăniceri, la asigurarea pazei frontierei de stat a Republicii Moldova."
    3. Articolul 8:
    litera b) se exclude;
    literele c) - y) devin, respectiv, literele b) - x).
    4. Articolul 13:
    alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Sistemul organelor securităţii  statului se constituie din Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Departamentul Trupelor de Grăniceri, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile respective, precum şi din  instituţiile de învăţămînt şi alte instituţii şi organizaţii nemilitarizate ale organelor securităţii statului.";
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) - (5) devin, respectiv, alineatele (2) - (4).
    5. La articolul 16, cuvintele "ministrul", "minister" şi "Guvern" se substituie, respectiv,  prin cuvintele "directorul", "Serviciu" şi "Preşedintele Republicii Moldova".
    6. Articolul 18 alineatul (7):
    cuvintele "ministrul securităţii naţionale" se substituie  prin cuvintele "conducătorii organelor securităţii statului";
    cuvintele "şi în trupele de grăniceri" se exclud.
    Art.V. - La articolul 29 alineatul (1) din Legea nr.106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.5), cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de  Informaţii  şi Securitate al Republicii Moldova".
    Art.VI. - La articolul 2 alineatul (2) şi articolul 10 litera a) din Legea nr.1457-XIII din 28 ianuarie 1998 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.12-13, art.54), cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    Art.VII. - Legea nr.968-XII din 17 martie 1992 despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.3, art.69-1) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatele  2 şi 6, cuvintele "ministrul securităţii naţionale şi ministrul afacerilor interne" se substituie prin cuvintele "ministrul afacerilor interne, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, şeful Departamentului Trupelor de Grăniceri";
    la alineatul 5, cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne" se substituie prin cuvintele"Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentul Trupelor de Grăniceri".
    2. La articolul  6 alineatul 2, cuvintele "de Ministrul  securităţii naţionale şi de Ministrul afacerilor interne" se substituie prin cuvintele "de ministrul afacerilor interne, de directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, de şeful Departamentului Trupelor de Grăniceri."
    Art.VIII. - Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1994, nr.12, art.107; 1999, nr.87-89, art.425) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (3), cuvintele "Ministerul  Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Departamentul  Trupelor  de Grăniceri".
    2. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele "trupelor de grăniceri ale Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    3. La articolul 6 alineatul  (3),  cuvintele "de ordinele şi instrucţiunile ministrului securităţii naţionale" se  substituie prin cuvintele "de actele normative departamentale".
    4. Articolul 12:
    la alineatul (6), propoziţia a doua se exclude;
    la alineatul  (7), cuvintele "de ministrul securităţii naţionale" se substituie prin cuvintele "de Guvern".
    5. La articolul  16, cuvintele "Ministerului Securităţii  Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    6. Articolul 23 alineatul (2):
    cuvintele "Ministerul  Securităţii  Naţionale"  se  substituie  prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    literele a) şi f) se exclud;
    literele b) - e) devin, respectiv, literele a) - d).
    7. La articolul   38 alineatul  (2), cuvintele "de  Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "de Guvern".
    Art.IX. - În  preambulul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a  persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993  (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.220):
    cuvintele "trupelor şi organelor Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, ai";
    după cuvintele "organelor securităţii de stat" se introduc cuvintele", securităţii  naţionale, Serviciului de Informaţii  şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    Art.X. - Legea  nr.110-XIII din 18 mai 1994 privind controlul asupra armelor  individuale  (Monitorul  Oficial al Republicii  Moldova, 1994, nr.4, art.43; 1998, nr.84, art.553) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul  6  alineatul  (2) şi articolul  0 alineatul  (1), cuvintele  "Ministerului  Securităţii  Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii  şi  Securitate al Republicii Moldova".
    2. La articolul  23 alineatul (2), cuvintele "securităţii naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    Art.XI. - Regulamentul  disciplinar al Forţelor Armate, aprobat prin Legea  nr.776-XIII  din 13 martie 1996 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 1996, nr.46-47, art.411), se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 16:
    cuvintele "viceministrul  securităţii naţionale" se substituie prin cuvintele "directorul adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    după cuvintele "Situaţiilor Excepţionale" se introduc cuvintele "ai şefului Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    2. Articolul 17:
    cuvintele "ministrul securităţii  naţionale" se substituie  prin cuvintele "directorul  Serviciului  de  Informaţii  şi  Securitate al Republicii Moldova";
    cuvintele "comandantul  Trupelor de Grăniceri" se substituie prin cuvintele "şeful Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    3. Articolul 41:
    cuvintele "ministrul securităţii  naţionale şi" se substituie  prin cuvintele "directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    articolul se completează  în final cu textul  ", de şeful Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    4. Articolul 66:
    cuvintele "viceminiştrii  securităţii naţionale" se substituie  prin cuvintele "directorii  adjuncţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    după cuvintele  "Situaţiilor Excepţionale" se introduc cuvintele ", locţiitorii şefului Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    5. Articolul 70 litera b):
    cuvintele "ministrului  securităţii naţionale şi" se substituie prin cuvintele  "directorului  Serviciului de Informaţii  şi  Securitate al Republicii Moldova";
    litera se completează  în final cu textul ", şefului Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    6. Articolul 96:
    cuvintele "ministrul securităţii  naţionale şi" se substituie  prin cuvintele "directorul  Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    articolul se completează în final cu textul ", şeful Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    7. Articolul 103 alineatul (1) litera a):
    cuvintele "Ministerului  Securităţii  Naţionale" se substituie  prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    după cuvintele  "Situaţiilor Excepţionale" se introduc cuvintele ", Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    Art.XII. - Articolul 4 alineatul (1) litera a) din Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996  cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.51, art.482):
    cuvintele "Ministerului  Securităţii  Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    litera se completează  în  final  cu textul "şi  al  Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    Art.XIII. - La articolul 5 alineatul (2) din Legea nr.900-XIII din 27 iunie 1996 privind combaterea corupţiei şi protecţionismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.56, art.542), cuvintele "securităţii naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    Art.XIV. - La  punctul 14 al anexei nr.2 la Legea nr.332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.62-64, art.290), cuvintele  "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    Art.XV. - La articolele 36/1, 37, 99 punctul 3), 106, 107 alineatul 3 din Codul de procedură penală, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1961,  nr.10, art.42; 1963, nr.16, art.71; 1983, nr.12,  art.79;  1985, nr.2,  art.12; 1987,  nr.11, art.143, 146; 1989,  nr.4,  art.73;  nr.7, art.156; 1990, nr.6, 7, art.127, 128; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.4, art.86, 205; 1993, nr.4, art.90; nr.7, art.216; nr.11, art.343; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.6, art7;  nr.10, art.88; 1995,  nr.9, art.92;  nr.38-39,  art.421;  1996, nr.14-15, art.149;  nr.46-47, art.413; 1998, nr.5, art.6;  nr.62-65, art.425;  nr.69, art.452; 1999, nr.73-77,  art.355), cuvintele "securităţii  naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                     Dumitru DIACOV

    Chişinău, 23 decembrie 1999.
    Nr. 754-XIV.