LC894/2000
ID intern unic:  311445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 894
din  23.03.2000
pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Publicat : 25.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 059     Promulgat : 24.05.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667; 1999, nr.22-23, art.93; nr.50-52, art.263; nr.87-89, art.427) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după noţiunea "alegeri generale", se introduce o nouă noţiune, cu următorul cuprins:
"alegeri anticipate - alegerea organului electiv în cazul încetării înainte de termen a mandatului acestuia sau dizolvării;"
2. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Concurenţii electorali pot desemna în organele electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ. Partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale care iau parte la scrutin pot desemna cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia Electorală Centrală."
3. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri desemnaţi proporţional de către Preşedintele Republicii Moldova, Parlament şi Consiliul Superior al Magistraturii. Componenţa nominală a comisiei, precum şi preşedintele ei desemnat din rîndul magistraţilor, se confirmă prin hotărîre a Parlamentului."
4. Articolul 17:
la alineatul (1) propoziţia întîi, cuvîntul "preşedintele" se exclude;
la alineatul (2), cuvintele "de preşedinte, vicepreşedinte, secretar" se înlocuiesc cu cuvintele "de vicepreşedinte sau secretar".
5. La articolul 26 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
"d) în baza datelor prezentate de Ministerul Justiţiei, publică lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, înregistrează candidaţii şi persoanele de încredere ale acestora în cazul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale;"
6. Articolul 27 alineatul (1) se completează cu propoziţia: "În cazul alegerilor anticipate, circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie se constituie cu cel puţin 40 de zile şi, respectiv, cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor."
7. La articolul 29:
alineatul (2) se completează cu propoziţia: "În cazul alegerilor anticipate, secţiile de votare se constituie cu cel puţin 25 de zile înainte de data alegerilor.";
alineatul (10) se completează cu propoziţia: "În cazul alegerilor anticipate, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie cu cel puţin   20 de zile înainte de data alegerilor."
8. La articolul 37 alineatul (4), cuvintele "patru la sută" se înlocuiesc cu cuvintele "şase la sută".
9. La articolul 39 alineatul (1), cifra "20" se înlocuieşte cu cifra "15".
10. La articolul 40 alineatul (1), cifrele "20" şi "10" se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele "15" şi "7".
11. La articolul 41 alineatul (2) litera a), cuvintele "pînă la" se înlocuiesc cu cuvintele "cu 2 ani înainte de", iar în final litera se completează cu propoziţia: "Această prevedere nu se aplică partidelor şi altor organizaţii social-politice reînregistrate;"
12. Articolul 42 alineatul (1) se completează cu propoziţia: "În cazul alegerilor locale, semnăturile se colectează numai în circumscripţiile în care candidează candidaţii independenţi."
13. Articolul 43 alineatul (1), după cuvîntul "alegerilor,", se completează cu cuvintele "şi cel mai tîrziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor anticipate,".
14. Articolul 47:
alineatul (1) se completează cu propoziţia: "Agitaţia electorală în favoarea concurentului electoral se admite numai după înregistrarea acestuia de către organul electoral.";
după alineatul (1) se introduc alineatele (2) - (10), cu următorul cuprins:
"(2) Se interzice publicitatea electorală prin intermediul instituţiilor audiovizuale străine care îşi difuzează programele pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi al instituţiilor audiovizuale create de întreprinderi mixte, în conformitate cu legislaţia. Se interzice, de asemenea, publicitatea electorală în ziarele străine tipărite şi difuzate în republică şi în suplimentele acestora. Concurenţilor electorali care vor încălca această prevedere li se va anula înregistrarea, iar instituţiilor audiovizuale şi organelor de presă respective li se va retrage licenţa de emisie sau de editare.
(3) Instituţiile publice ale audiovizualului acordă gratuit concurenţilor electorali timp de antenă pentru dezbateri publice în perioada campaniei electorale în limitele stabilite de Comisia Electorală Centrală. Pentru publicitate electorală contra plată, fiecărui concurent electoral i se acordă timp de antenă ce nu va depăşi 2 ore pe întreaga perioadă a campaniei electorale, inclusiv nu mai mult de 2 minute pe zi.
(4) Instituţiile private ale audiovizualului pot organiza gratuit, în cadrul meselor rotunde, trei dezbateri a cîte 2 ore fiecare, cu invitarea reprezentanţilor tuturor concurenţilor electorali. Luările de cuvînt ale participanţilor la emisiune se vor cronometra, totodată, tuturor concurenţilor li se oferă timp egal. Orarul punerii pe post a emisiunilor respective va fi adus la cunoştinţa concurenţilor electorali cu 7 zile calendaristice înainte de începerea campaniei electorale. Timpul de antenă pentru publicitate electorală contra plată nu va depăşi 2 minute pe zi pentru un concurent electoral.
(5) În perioada desfăşurării dezbaterilor electorale, în afara timpului de antenă gratuit, nu se admite difuzarea materialelor publicitare despre activitatea concurenţilor electorali sau cu participarea acestora şi a persoanelor lor de încredere, a reportajelor televizate sau radiofonice de la întîlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii, despre vizitele de lucru ale concurenţilor din rîndul conducătorilor de rang republican sau judeţean în colectivele de muncă. Nici un concurent electoral nu va avea priorităţi în virtutea funcţiei pe care o ocupă.
(6) Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul electoral.
(7) Instituţiile audiovizualului, publice şi private, vor crea tuturor concurenţilor electorali condiţii egale la procurarea timpului de antenă, stabilind taxe egale. Condiţiile de rezervare a timpului de antenă şi taxele respective se comunică cu 7 zile calendaristice înainte de începerea campaniei electorale. Plata pentru timpul de antenă acordat concurenţilor electorali nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială. Timpul de antenă pentru publicitate electorală se acordă la unele şi aceleaşi ore de emisie.
(8) Publicarea rezultatelor chestionărilor sociologice va înceta cu 10 zile calendaristice înainte de data alegerilor.
(9) În ziua alegerilor, mijloacele de informare în masă, pînă la închiderea secţiilor de votare, nu vor difuza rezultatele chestionării alegătorilor privind votarea "pentru" sau "contra" sau nevotarea concurenţilor electorali.
(10) Refuzul de a difuza sau publica, în condiţiile prezentei legi, publicitatea electorală, contra plată sau gratuit, poate fi contestat în instanţa de judecată.";
alineatele (2) - (6) devin, respectiv, alineatele (11) - (15).
15. La articolul 48 alineatul (5), cuvintele "trage două linii în cruce" se înlocuiesc cu cuvintele "aplică ştampila cu inscripţia "Votat".
16. Articolul 54:
la alineatul (2), cuvintele "trage două linii în cruce" se înlocuiesc cu cuvintele "aplică ştampila cu inscripţia "Votat";
articolul se completează cu un nou alineat (5), cu următorul cuprins:
"(5) Înainte ca alegătorul să introducă buletinul  în urna de vot, unul din membrii biroului electoral al secţiei de votare va aplica pe versoul buletinului de vot ştampila specială a biroului electoral al secţiei de votare.";
alineatele (5) şi (6) devin, respectiv, alineatele (6) şi (7).
17. Articolul 55:
alineatul (3) se exclude;
alineatele (4) - (10) devin, respectiv, alineatele (3) - (9).
18. La articolul 57:
alineatul (1):
la litera c), cuvintele "în care au fost tăiate" se înlocuiesc cu cuvintele "în care a fost aplicată ştampila cu inscripţia "Votat" în";
la litera d), cuvîntul "tăiat" se înlocuieşte cu cuvintele "aplicată ştampila cu inscripţia "Votat" în";
alineatul (2) se exclude;
alineatele (3) şi (4) devin, respectiv, alineatele (2) şi (3).
19. La articolul 58, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Procesul-verbal privind rezultatele votării se întocmeşte, în mai multe exemplare, în prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a altor persoane autorizate. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la biroul electoral al secţiei de votare, un exemplar se prezintă consiliului electoral de circumscripţie, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali."
20. Articolul 76 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul dizolvării Parlamentului, prin acelaşi decret al Preşedintelui Republicii Moldova, se stabileşte data alegerii noului Parlament. Alegerile anticipate vor avea loc în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a decretului."
21. Articolul 86 va avea următorul cuprins:
"Articolul 86. Stabilirea pragului de reprezentare
(1) După primirea proceselor-verbale ale consiliilor electorale de circumscripţie în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor din toate circumscripţiile electorale, Comisia Electorală Centrală totalizează numărul de voturi valabil exprimate, obţinut de fiecare partid, altă organizaţie social-politică şi fiecare bloc electoral, pentru a stabili dacă aceştia au întrunit cel puţin şase la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară.
(2) Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale care au întrunit mai puţin de şase la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară se exclud, prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, din operaţia de atribuire a mandatelor."
22. Articolul 87 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Candidatul independent se consideră ales dacă numărul de voturi valabil exprimate obţinut de el constituie cel puţin trei la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară."
23. Articolul 94:
la alineatul (1), cuvîntul "Parlamentul" se înlocuieşte cu cuvintele "Comisia Electorală Centrală";
articolul se completează cu un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) În cazul alegerilor anticipate, dacă şi după votarea repetată, alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Preşedintele Republicii Moldova, prin decret, stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, ţinînd cont de termenul indicat la art.76  alin.(3) din prezentul cod.";
alineatul (2) devine alineatul (3).
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV
Chişinău, 23 martie 2000.
Nr. 894-XIV.