LM1142/2000
ID intern unic:  311545
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1142
din  14.07.2000
privind acordarea de credite preferenţiale pe termen lung  
unor categorii de tineri studioşi
Publicat : 14.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 154-156     art Nr : 1152
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611


      Notă
     
În textul Legii sintagma „Ministerul Educației, Tineretului și Sportului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Educaţiei şi ştiinţei"  se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului" prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611

În scopul promovării politicii de stat în sfera învăţămîntului, al asigurării protecţiei şi consolidării potenţialului intelectual al statului, acordării de sprijin material viitorilor specialişti prioritar pentru localităţile rurale,
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Art.1. - Prezenta lege stabileşte criteriile şi modul de acordare a unor credite preferenţiale pe termen lung, precum şi modul de rambursare a acestora.
Art.2. - (1) Se acordă credite preferenţiale pe termen lung studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior de stat, inclusiv celor înmatriculaţi pe bază de contract.
(2) Sînt în drept să primească credite preferenţiale pe termen lung studenţii care au vîrsta între 18-40 de ani, sînt admişi în instituţia de învăţămînt superior cu o medie de cel puţin 8 sau care au absolvit anul de studii cu aceeaşi medie, nu au restanţe academice şi nu au venit propriu şi care întrunesc una din următoarele condiţii:
a) au fraţi/surori care fac studii în ţară sau străinătate;
b) sînt orfani sau au un singur întreţinător legal;
c) întreţinătorii lui legali (sau unul dintre ei):
- sînt înscrişi la serviciul de stat pentru înregistrarea forţei de muncă;
- sînt invalizi de gradul I sau II;
- sînt pensionari pentru limită de vîrstă;
d) sînt invalizi;
e) provin din familie numeroasă (3 copii şi mai mulţi);
f) studiază la una din specialităţile prioritare pentru economia naţională stabilite de Guvern.
Art.3. - (1) Pentru a beneficia de dreptul de a primi credite preferenţiale, persoanele prevăzute la art.2 trebuie să prezinte:
a) declaraţie despre venitul propriu şi despre venitul membrilor lor de familie din anul precedent, autentificată de organul abilitat. Venitul anual al unui membru de familie nu trebuie să depăşească 12 salarii medii pe economie;
b) garanţiile materiale şi profesionale stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării împreună cu banca prin care se acordă creditul. Garanţiile materiale sînt, de regulă, bunuri materiale aflate în proprietatea personală a studentului ori a persoanelor fizice sau juridice care acceptă să garanteze creditul. Garanţiile profesionale sînt atestate de instituţiile de învăţămînt superior.
(2) Studenţii care nu pot prezenta garanţii materiale pot beneficia de credite bancare numai în cazul garantării lor de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în limitele fondului său de garanţie.
(3) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării acordă garanţie pe bază de contract, în care se stipulează măsurile de asigurare a rambursării.
Art.4. - (1) Fondul de garanţie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării se constituie din alocaţii, aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări, dobînzi şi din alte mijloace speciale, precum şi din defalcările a 1 la sută din mijloacele acumulate de fiecare instituţie de învăţămînt superior ca taxă pentru studii.

    [Art.4 al.(1) modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
(2) Modul de formare şi utilizare a fondului de garanţie este stabilit de un regulament, aprobat de Parlament.
(3) Fondul de garanţie, care este purtător de dobîndă, se depune la o bancă comercială (filială a ei) din unitatea teritorială respectivă. Banca este selectată prin licitaţie publică de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în funcţie de condiţiile de creditare pe care le oferă: suma pe care o va utiliza
într-o anumită perioadă pentru acordarea de credite, rata dobînzii la fondul de garanţie, rata dobînzii la creditul acordat, termenul de rambursare, cuantumul garanţiilor materiale solicitate, al comisioanelor.
(4) Din fondul de garanţie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării garantează creditul bancar, precum şi plata dobînzii la el după cum urmează:
a) în proporţie de 100 la sută - la creditele acordate studenţilor care au media de 9,5-10 în anul de studii precedent;
b) în proporţie de 75 la sută - la creditele acordate studenţilor care au media de 9,0-9,5 în anul de studii precedent;
c) în proporţie de 50 la sută - la creditele acordate studenţilor care au media de 8,0-9,0 în anul de studii precedent.
(5) Mijloacele fondului de garanţie rămase la încheierea anului bugetar se reportează la următorul an cu aceeaşi destinaţie.
Art.5. - (1) Modul de acordare şi de rambursare a creditelor, limita creditului care poate fi acordat unui student se stabilesc în regulament, elaborat în termen de 90 zile de la alegerea băncii depozitare de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de comun acord cu Ministerul Finanţelor şi cu banca comercială, aprobat de Parlament. Regulamentul se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) De credite preferenţiale pot beneficia nu mai puţin de 500 de studenţi anual.
(3) Creditul se acordă individual, pentru un an de învăţămînt.
(4) Rambursarea creditelor se face în rate lunare, după o perioadă de graţie de maximum 2 ani de la absolvirea instituţiei de învăţămînt superior.
(5) Termenul de rambursare a creditului se negociază cu banca şi nu poate fi mai mare de 5 ani, iar în instituţiile de învăţămînt medical de 8 ani.
(6) Plata dobînzii la credit începe după 90 de zile de la absolvirea instituţiei de învăţămînt superior.
(7) Pentru încălcarea termenului de rambursare a creditului şi de plată a dobînzii la el se percepe o penalitate echivalentă penalităţii de întîrziere a plăţii impozitelor şi taxelor la bugetul de stat.
(8) Operaţiunile de acordare şi rambursare a creditelor, de plată a dobînzilor la ele se efectuează în condiţii de transparenţă, fiind date publicităţii în mijloacele de informare în masă.
Art.6. - (1) Cererea de acordare a creditului preferenţial se adresează rectorului instituţiei de învăţămînt superior şi se aprobă de Senat, care dă o recomandaţie de acordare de credit.
(2) Recomandaţia de acordare de credit este valabilă pentru un singur credit, din anul de învăţămînt curent. Pentru acordarea unui nou credit este necesară o nouă recomandaţie.
Art.7. - (1) Cuantumul creditului este egal cu mijloacele care ar asigura un nivel de trai decent, inclusiv taxa de studii pentru studenţii înmatriculaţi pe bază de contract, cheltuielile pentru hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, îngrijire medicală, servicii sociale.
(2) Creditul nu este impozabil.
Art.8. - (1) Acordarea de credit se suspendă:
a) în timpul concediului academic;
b) pe durata arestului preventiv;
c) în alte cazuri stabilite prin lege.
(2) Acordarea de credit se anulează în cazul:
a) exmatriculării;
b) stabilirii domiciliului în străinătate;
c) ispăşirii pedepsei privaţiunii de libertate;
d) dispariţiei condiţiilor care au servit drept temei pentru acordarea de credit;
e) în alte cazuri stabilite prin lege.
Art.9. - În cazurile stipulate la art.8, creditul trebuie rambursat în cel mult 6 luni de la data suspendării sau anulării.
Art.10. - În caz de deces, de pierdere definitivă a capacităţii de muncă a beneficiarului, creditul se rambursează din fondul de garanţie.
Art.11. - Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora actele normative aferente ei.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Dumitru DIACOV

Chişinău, 14 iulie 2000.
Nr. 1142-XIV.