LPA1257/1997
ID intern unic:  311564
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1257
din  16.07.1997
cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor
de învăţămînt din Republica Moldova
Publicat : 23.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 583     Data intrarii in vigoare : 23.10.1997
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
LP559 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.72
LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
LP1199 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.815
LP328 din 24.03.99, MO56/03.06.99

    NOTĂ:
    În cuprinsul legii sintagma „Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului” se substituie prin sintagma „Ministerul Educaţiei” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Educaţiei" se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului" prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    În tot cuprinsul legii cuvîntul "particular" se înlocuieşte cu cuvîntul "privat" prin LP559 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.72


Parlamentul adoptă prezenta lege.
Acreditarea instituţiilor din sistemul de învăţămînt, statale şi private, din Republica Moldova, bazată pe evaluarea imparţială a tuturor domeniilor de activitate, are drept scop determinarea capacităţilor acestora de a realiza calitativ obiectivele prevăzute  în Legea învăţămîntului.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul legii
Prezenta lege reglementează procesul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt statale şi private, de toate nivelurile, din Republica Moldova.
Articolul 2. Organul evaluării şi acreditării
(1) Evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt constituie prerogativa Ministerului Educaţiei.
   
[Art.2 al.(1) modificat prin LP328 din 24.03.99, MO56/03.06.99]
(2) Ministerul Educaţiei creează, în cadrul propriei structuri, Departamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt, denumit în continuare Departament.
(3) Ministerul Educaţiei, de comun acord cu alte ministere şi departamente interesate, instituie comisii specializate de evaluare şi acreditare.
(4) Regulamentul de activitate al comisiilor specializate se aprobă de către Ministerul Educaţiei.
    [Art.2 în redacţia LP1199 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.815]
    [Art.2 modificat prin LP328 din 24.03.99, MO56/03.06.99]
Capitolul II
CRITERIILE EVALUĂRII ŞI ACREDITĂRII
Articolul 3. Criterii generale
Criteriile de evaluare academică şi acreditare vizează toate domeniile ce ţin de înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţămînt: profesionalismul cadrelor didactice, conţinutul şi formele de organizare a învăţămîntului, bazatehnico-materială, nomenclatorul specialităţilor, activitatea economico-financiară, activitatea ştiinţifică (în instituţiile de învăţămînt superior şi postuniversitar), calitatea şi eficienţa procesului instructiv-educativ, corespunderea nivelului de pregătire a celor instruiţi cu standardele educaţionale de stat.
Articolul 4. Personalul de conducere al instituţiei de învăţămînt
Personalul de conducere al instituţiei de învăţămînt pasibile acreditării (rector, prorector, decan, prodecan, secretar ştiinţific, şef de catedră, director, director-adjunct) trebuie să fie  constituit din cadre didactice cu norma de bază în instituţia respectivă şi cu titlu de profesor sau conferenţiar universitar (în instituţiile de învăţămînt superior şi  postuniversitar) ori cu grade didactice (în instituţiile preuniversitare).
 Articolul 5. Planurile şi programele de studii
Planurile şi programele de studii ale instituţiilor de învăţămînt pasibile evaluării şi acreditării trebuie să corespundă cerinţelor înaintate de Ministerul Educaţiei şi prevederilor documentelor organismelor internaţionale de profil la care a aderat Republica Moldova.
[Art.5 modificat prin LP328 din 24.03.99, MO56/03.06.99]
 Articolul 6. Baza tehnico-materială
(1) Baza tehnico-materială a instituţiei de învăţămînt  pasibile acreditării trebuie să corespundă standardelor de stat respective.
(2) Pentru obţinerea acreditării, instituţia de învăţămînt trebuie să prezinte dovada că, în conformitate cu Legea învăţămîntului  şi standardele educaţionale de stat, dispune de:
a) spaţii adecvate procesului  de învăţămînt proprii sau arendate, inclusiv laboratoare, ateliere, săli specializate, cu utilajul respectiv;
b) bibliotecă dotată cu săli de lectură şi fond de carte, propriu sau arendat prin contract, corespunzător conţinutului disciplinelor predate;
c) baza necesară pentru organizarea practicii prevăzute în planurile de studii.
Capitolul III
 PROCEDURA DE EVALUARE ŞI ACREDITARE
 Articolul 7. Modul de acreditare şi periodicitatea evaluării
(1) Toate instituţiile de învăţămînt de stat şi cele private se supun, în mod obligatoriu, evaluării şi acreditării în conformitate cu Legea învăţămîntului, cu prezenta lege şi cu Legea privind aprobarea Regulamentului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt. Graficul acreditării şi periodicitatea evaluării instituţiilor de învăţămînt se aprobă anual de către Ministerul Educaţiei.
    [Art.7 al.(1) în redacţia LP1199 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.815]
(2) Procesul acreditării include două etape:
a) decizia autorităţilor publice privind înfiinţarea instituţiei de învăţămînt statale sau licenţa privind dreptul de înfiinţare şi  funcţionare provizorie a instituţiei de învăţămînt private;
    [Art.7 al.(2), lit.a) modificată prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.73]
b) evaluarea  şi  acreditarea instituţiei de învăţămînt statale  sau private prin care i se acordă acesteia toate drepturile prevăzute de Legea învăţămîntului.
(3) Acreditarea instituţiilor nou-înfiinţate se solicită după eliberarea licenţei: pentru grădiniţe şi şcoli primare - după cel mult 4 ani, iar pentru instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi superior - după primele examene de absolvire (licenţă) a nivelului respectiv de învăţămînt.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]
(4) Instituţia de învăţămînt este supusă acreditării, în baza hotărîrii  Ministerului Educaţiei sau la solicitarea instituţiei respective, în cazul cînd ea dispune de: statut propriu, hotărîrea despre înfiinţarea instituţiei respective, certificat de înregistrare la Ministerul Justiţiei (pentru instituţiile private), licenţa de activitate, cel puţin 60% din cadrele didactice, încadrate cu norma de bază în unitatea respectivă, inclusiv în instituţiile de învăţămînt superior  - nu mai puţin de  30% de specialişti cu titluri şi grade ştiinţifice, didactice sau onorifice, la momentul acreditării, şi cel puţin 45% - la următoarea evaluare.
[Art.7 al.(4) modificat prin LP1199 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.815]
    [Art.7 al.(4) modificat prin LP328 din 24.03.99, MO56/03.06.99]
(5) Pentru obţinerea acreditării, instituţia de învăţămînt superior trebuie să  asigure promovarea examenelor de absolvire (licenţă) a cel puţin 50% din numărul celor înmatriculaţi în anul I de studii.
(6) Pentru obţinerea acreditării, instituţia de învăţămînt privată trebuie să prezinte dovada că a utilizat, în perioada de funcţionare provizorie, cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza tehnico-materială proprie.
(7) Diplomele sau certificatele de studii, eliberate de instituţiile de învăţămînt cu funcţionare provizorie (neacreditate), sînt recunoscute echivalente actelor de studii eliberate de instituţiile de  învăţămînt statale, dacă examenele de absolvire (licenţă) au fost susţinute conform standardelor educaţionale de stat, în faţa unei comisii constituite de Consiliu în proporţie de: 50% din profesori titulari ai instituţiei ce urmează a fi acreditată şi 50% din membri ai Comisiei specializate respective (unul din ei - preşedinte al comisiei de examinare).
[Art.7 al.(7) modificat prin LP328 din 24.03.99, MO56/03.06.99]
(8) După obţinerea acreditării, instituţia de învăţămînt este supusă evaluării, de regulă, o dată la 5 ani. În cazul cînd Departamentul constată că instituţia de învăţămînt care deţine certificat de acreditare a încălcat cerinţele şi/sau criteriile în baza cărora a fost acreditată, Ministerul Educaţiei va efectua o evaluare anticipată (suplimentară), înainte de termenul stabilit în prezentul alineat.
[Art.7 al.(8) modificat prin LP1199 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.815]
(9) Dreptul de organizare a doctoranturii şi postdoctoranturii îl au doar instituţiile de învăţămînt universitar acreditate.
(10) Filialele instituţiilor de învăţămînt din ţară sau de peste hotare, ce funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova, sînt considerate unităţi distincte şi se supun separat procedurii de evaluare şi acreditare, prevăzute în prezenta lege.
(11) Ministerul Educaţiei publică listele instituţiilor de învăţămînt acreditate şi a celor neacreditate.
 
    [Art.7 al.(11) în redacţia LP1199 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.815]
    [Art.7 al.(11) modificat prin LP328 din 24.03.99, MO56/03.06.99]
(12) Decizia cu privire la acreditarea sau neacreditarea unei instituţii de învăţămînt se adoptă de către Ministerul Educaţiei. Instituţiile neacreditate se lichidează în condiţiile legii. Salariaţii instituţiilor neacreditate sînt disponibilizaţi în conformitate cu  legislaţia muncii. Dacă instituţia nu este de acord cu decizia privind neacreditarea, conducerea ei este în drept să se adreseze instanţei de contencios administrativ competente.
    [Art.7 al.(12) modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    [Art.7 al.(12) în redacţia LP1199 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art815]
    [Art.7 al.(12) modificat prin LP328 din 24.03.99, MO56/03.06.99]

    (13) Instituţiile de învăţămînt îşi pot desfăşura (continua) activitatea de instruire doar în domeniile pentru care au obţinut licenţa şi acreditarea.
    [Art.7 al.(13) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]
(14) Toate instituţiile de învăţămînt acreditate constituie sistemul de învăţămînt din Republica Moldova şi formează conţinutul conceptului educaţional.
[Art.7 al.(14) în redacţia LP1199 din 04.07.2002, MO106/25.07.2002 art.815]
   
Articolul 8. Definitivarea studiilor în cazul neacreditării
                 instituţiei de învăţămînt
Elevii şi studenţii instituţiei de învăţămînt, supuse evaluării, dar neacreditate, ce şi-a încetat activitatea, îşi pot continua studiile, în conformitate cu specialitatea din nomenclator, în cadrul oricărei alte instituţii de învăţămînt, acreditate şi licenţiate, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor stabilite de către aceasta, conform Regulamentului cu privire la transferul elevilor şi studenţilor, aprobat de Ministerul Educaţiei.
      [Art.8 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
[Art.8 modificat prin LP1199 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.815]
[Art.8 modificat prin LP328 din 24.03.99, MO56/03.06.99]
Capitolul IV
 DISPOZIŢII FINALE
 Articolul 9. Finanţarea
(1) Colaboratorii Departamentului sînt remuneraţi din bugetul Ministerului Educaţiei.
    [Art.9 al.(1) în redacţia LP1199 din 04.07.02, MO106/25.07.02 art.815]
    [Art.9 al.(1) în redacţia LP328 din 24.03.99, MO56/03.06.99]
(2) Membrii comisiilor specializate sînt remuneraţi din contul mijloacelor transferate anticipat pe un cont special al Ministerului Educaţiei de către instituţiile de învăţămînt supuse acreditării. Cheltuielile pentru remunerarea membrilor comisiilor specializate se suportă:
a) de la bugetul de stat şi/sau din mijloacele speciale, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau din mijloacele speciale, în cazul instituţiilor de învăţămînt preuniversitar de stat;
b) de la bugetul de stat şi/sau din mijloacele speciale, în cazul instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate, superior şi postuniversitar de stat;
c) din propriile mijloace, în cazul instituţiilor de învăţămînt privat.
    [Art.9 al.(2) în redacţia LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
(3) Cuantumul plăţii pentru serviciile de evaluare şi acreditare este determinat de Guvern.
Articolul 10. Modul de aplicare a legii
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    [Art.10 al.(2) abrogat LP328 din 24.03.99, MO56/03.06.99; al.(3)-(4) devin al.(2)-(3)]
(2) Guvernul, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, elaborează şi propune Parlamentului spre aprobare proiectul Regulamentului cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt.
(3) Toate instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, licenţiate sau înfiinţate prin hotărîrile autorităţilor publice respective pînă la adoptarea prezentei legi, sînt supuse evaluării şi acreditării într-un termen de pînă la 5 ani.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                          Dumitru MOŢPAN

Chişinău, 16 iulie 1997.
Nr. 1257-XIII.