LPA1458/1993
ID intern unic:  311596
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1458
din  25.05.1993
privind donarea de sînge
Publicat : 30.07.1993 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 212
Legea nr.552-XIV din 28.07.99
Legea nr.192-XIII din 20.07.94

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
Donarea de sînge  este o manifestare a umanismului şi un act benevol al carităţii în scopul ocrotirii sănătăţii oamenilor.
Articolul 1. Principiile donării
(1) Donator de sînge poate fi persoana fizică sănătoasă în vîrsta de 18 - 60 ani indiferent de rasă, sex, confesiune, profesie. Donarea de sînge este organizată în conformitate cu prevederile prezentei legi. Persoanele fizice şi juridice care lezează drepturile  donatorilor de sînge poartă răspundere în modul stabilit de legislaţie.
(2) Este interzisă donarea de sînge în mod  forţat sau prin constrîngere.
(3) Sîngele donat, derivatele de sînge, precum şi preparatele extrase din el sunt inofensive pentru recipienţi.
Articolul 2. Examinarea medicală a donatorilor de sînge
(1) Examinarea medicală a donatorilor de sînge, modul de recoltare a sîngelui şi a derivatelor de sînge ţin de competenţa  instituţilor medicale şi se  fac în conformitate cu actele normative, aprobate de Ministerul Sănătăţii.
(2) Сetăţenii  care îşi exprimă dorinţa de a dona sînge propriu sau derivate de sînge pentru utilizarea lor în scop terapeutic sunt datori în  timpul examinării medicale să comunice în conformitate cu ordinea stabilită de Ministerul Sînătăţii toate datele cu privire la afecţiunile antecedente. Tăinuirea intenţionată a acestor date se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 3. Răspunderea organelor sănătăţii privind ocrotirea
                    sănătăţii donatorilor de sînge
(1) Organele sănătăţii manifestă grijă permanentă pentru ocrotirea sănătăţii donatorilor de sînge, realizînd în acest scop un complex de acţiuni ce asigură inofensivitatea donării de sînge pentru om, cum ar fi: perfecţionarea nivelului de examinare medicală a donatorilor, excluderea posibilităţii complicaţiilor în cursul actului  donării  de sînge,  prevenirea oricăror riscuri  de contractare a unor boli infecţioase.
(2) În caz de  îmbolnăvire sau invaliditate în rezultatul donării de sînge, instituţiile medicale şi persoanele vinovate poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Compensaţia  în bani pentru alimentarea donatorilor de sînge se stabileşte, ţinîndu-se  cont de preţurile cu  amănuntul la produsele alimentare.
Articolul 4.  Participarea organelor de autoadministrare locală
                    la organizarea donării de sînge
Organele de autoadministrare locală aprobă planul de recrutare a donatorilor de sînge, prezentat de instituţiile medicale, iau parte activă la organizarea donării de sînge, la extinderea drepturilor donatorilor, stabilite de prezenta lege.
Articolul 5. Angajarea întreprinderilor, instituţiilor şi
                    organizaţiilor în desfăşurarea donării de sînge
(1) Organele sănătăţii şi instituţiile medicale în comun cu organele şi instituţiile ştiinţifice, de cultură şi învăţămînt public cu concursul societăţii Crucea Roşie şi al altor organizaţii obşteşti sunt chemate să asigure propaganda donării de sînge gratuite.
(2) Organele de autoadministrare locală, întreprinderile, instituţiile, organele administrative, economice şi organizaţiile obşteşti  sprijină acţiunile privind atragerea de noi donatori de sînge, acordarea de drepturi acestora pentru organizarea şi propaganda donării de sînge.
Articolul 6. Obligaţiile conducătorilor de întreprinderi,
                    instituţii şi organizaţii faţă de donatorii de sînge
(1) Conducătorii  întreprinderilor şi  asociaţiilor industriale, agricole, cooperatiste, ai  instituţiilor de stat, instituţiilor de învăţămînt  universitar şi  preuniversitar, comandanţii  subunităţilor militare sunt obligaţi:
a) să permită lucrătorilor din industrie şi agricultură, funcţionarilor, studenţilor şi elevilor, militarilor în termen să se prezinte la instituţiile medicale pentru examenul medical şi donarea de sînge, iar în caz de necesitate să-i asigure cu transport;
b) să păstreze  salariul  mediu la locul de muncă şi  toate plăţile suplimentare;
c) să acorde donatorului de sînge, în caz de donare a sîngelui  în timpul  concediului sau în zile nelucrătoare (zi liberă de la locul  de muncă sau de sărbătoare), o altă zi de odihnă plătită;
d) să acorde donatorului de sînge după fiecare zi de donare a sîngelui o zi de odihnă, care poate fi anexată la concediul de odihnă sau folosită în timpul convenabil acestuia;
e) să plătească ziua de odihnă suplimentară conform salariului mediu la locul de muncă cu toate plăţile suplimentare.
Articolul 7. Drepturile întreprinderilor, instituţiilor şi
                   organizaţiilor în desfăşurarea donării de sînge
(1) Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile au dreptul să transfere în fondul de retribuire a muncii mijloace din fondurile centralizate de stat şi de asigurare socială pentru a plăti donatorilor de  sînge ziua de donare a sîngelui şi ziua suplimentară de odihnă, să aloce sume pentru  susţinerea donării de sînge, organizarea zilei donatorului de sînge şi stimularea lor.
(2) Instituţiile  medicale sunt obligate să elibereze donatorilor de sînge certificate medicale pentru zilele prezentării şi donării de sînge
Articolul 8. Răspunderea conducătorilor instituţiilor medicale
                   pentru păstrarea şi folosirea raţională a sîngelui
                   şi a derivatelor de sînge
 (1) Sîngele donat şi derivatele de sînge se consideră proprietate de stat.
 (2) Scoaterea din republică de sînge donat, a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el se poate face numai pe baza autorizaţiei Ministerului Sănătăţii şi numai sub formă de ajutoare sau în schimbul preparatelor din sînge, aparaturii  medicale pentru  recoltarea şi prelucrarea sîngelui şi a derivatelor de sînge, precum şi a preparatelor din el, care nu se produc suficient în republică.
(3) Este intersiză folosirea sîngelui  donat şi a derivatelor  de sînge, a preparatelor din el în scopul obţinerii de profit, precum  şi exportul acestora.
(4) Sustragerea sîngelui şi a derivatelor de sînge alterarea lor se pedepsesc conform legislaţiei.
[Alin.(4) introdus prin Legea nr.192-XIII din 20.07.94]
Legea nr.552-XIV din 28.07.99
Legea nr.192-XIII din 20.07.94
Articolul 9. Asigurarea socială a donatorilor de sînge
Donatorilor de sînge care au minimum 9 donări în ultimii 3 ani şi continuă  să doneze sînge li se garantează plata certificatelor medicale în  mărime de 100 procente pentru orice boală sau traumatism, indiferent de vechimea în muncă.
Articolul 10. Drepturile donatorilor de sînge
(1) Biletele  de odihnă şi tratament în staţiuni balneoclimateri- ce cu preţ redus sunt eliberate în primul rînd donatorilor de sînge care au minimum 9 donări în ultimii 3 ani.
(2) Donatorilor de sînge-studenţi, asperanţi, care au minimum 3 donări pe an li se acordă ajutor material în mărimea unei burse lunare din contul mijloacelor fondului bănesc al instituţiei de învăţămînt  şi beneficiază de avantaje la repartizarea locurilor în cămine.
Articolul 11. Drepturile donatorilor de sînge decoraţi cu insigna
                      "Donator onorific de sînge al Republicii Moldova"
(1) Donatorii onorifici de sînge beneficiază de următoarele drepturi prioritare:
a) asistenţă medicală în ambulatoriu, policlinică şi la spitalizare precum  şi  la  confecţionarea şi primirea de proteze şi alte articole protezo-ortopedice;
b) procurarea medicamentelor în baza reţetelor la un preţ redus (50%);
c) obţinerea biletelor de odihnă şi tratament în staţiunile balneoclimaterice;
d) repartizarea locurilor în aziluri pentru bătrîni;
e) instalarea telefoanelor;
f) deservirea în instituţiile pentru prestări de servicii, comerciale şi din reţeaua alimentaţiei publice;
g) procurarea de bilete pentru transportul pe calea ferată, aerian, fluvial şi transportul interurban auto, precum şi pentru spectacole, concerte;
h) acordarea concediului de odihnă în timpul convenabil.
(2) Minsterul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare  ia  măsuri suplimentare de ameliorare a ocrotirii sănătăţii donatorilor de sînge decoraţi cu insigna "Donator onorific de sînge al Republicii Moldova".
[Art.11 modificat prin Legea nr.552-XIV din 28.07.99]
Articolul 12. Garanţiile de stat
Statul garantează donatorilor de sînge acordarea tuturor drepturilor stabilite prin acte legislative.
Articolul 13. Colaborarea ştiinţifică internaţională
                      în domeniul donării de sînge
Colaborarea ştiinţifică internaţională în domeniul donării de sînge este o direcţie prioritară care include problemele medicale, sociale şi organizatorice.


PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                          MIRCEA SNEGUR

Chişinău, 25 mai 1993
Nr. 1458-XII