LPM1491/2002
ID intern unic:  311600
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1491
din  28.11.2002
cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova
Publicat : 18.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 23-24     art Nr : 79

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
    LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
    LP294-XVI din 17.11.05, MO168-171/16.12.05 art.821

    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii, cu excepţia capitolului VIII, sintagma „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” şi cuvîntul „Agenţie” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
     În cuprinsul legii sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin  sintagma “Ministerul Sănătăţii” prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
   
În cuprinsul legii, sintagma "Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare" se substituie prin sintagma "Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare", iar sintagma "Ministerul Sănătăţii" se substituie prin sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale" prin LP294-XVI din 17.11.05, MO168-171/16.12.05 art.821


Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul legii
Prezenta lege reglementează raporturile juridice privind introducerea, recepţionarea, păstrarea, distribuirea şi evidenţa ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova din străinătate.
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următorul înţeles:
ajutoare umanitare - ajutoare nominative gratuite sub formă de bunuri, de asistenţă financiară nerambursabilă, donaţii benevole, sub formă de executare de lucrări, prestare de servicii din partea donatorilor străini, acordate, din motive umanitare, beneficiarilor de ajutoare umanitare din Republica Moldova în caz de neprotejare socială, lipsă de mijloace materiale, stare financiară dificilă, apariţie a unor situaţii excepţionale, în special ca urmare a conflictelor armate, calamităţilor naturale, avariilor, epidemiilor şi epizootiilor, catastrofelor ecologice, tehnogene şi a altor catastrofe, care pun în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, sau în caz de boală gravă a unor persoane fizice concrete;
donatori de ajutoare umanitare - persoane fizice sau juridice străine care acordă ajutoare umanitare, desfăşurîndu-şi activitatea în conformitate cu legislaţia ţării unde îşi au domiciliul sau se află sediul organului lor permanent;
recepţionari/distribuitori de  ajutoare  umanitare - persoane juridice care, în conformitate cu actele lor constitutive, recepţionează şi/sau distribuie ajutoare umanitare, fără a urmări scopul de a obţine profit;
beneficiari de ajutoare umanitare - persoane fizice şi juridice care au nevoie de astfel de ajutoare şi cărora acestea li se acordă nemijlocit.
Articolul 3. Principiile acordării ajutoarelor umanitare
(1) Ajutoarele umanitare se acordă în baza principiilor liberului consimţămînt, legalităţii, umanismului, transparenţei şi repartizării conform destinaţiei.
(2) Acordarea ajutoarelor umanitare poartă un caracter social şi nu privează cetăţeanul de dreptul de a beneficia de susţinere din partea statului.
Articolul 4. Cadrul legislativ
(1) Acordarea ajutoarelor umanitare se reglementează de prezenta lege şi de alte acte normative.
(2) Dacă există neconcordanţe între prevederile prezentei legi şi prevederile referitoare la ajutoarele umanitare ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, prioritate au reglementările internaţionale.
Capitolul II
ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢII DE RECEPŢIONARE
ŞI DISTRIBUIRE A AJUTOARELOR UMANITARE
Articolul 5. Organele care efectuează administrarea
                        
şi coordonarea activităţii de recepţionare
                        
şi distribuire a ajutoarelor umanitare
Organele care efectuează administrarea şi coordonarea activităţii de recepţionare şi distribuire a ajutoarelor umanitare sînt:
a) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
b) Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare;
    [Art.5 lit.b1) abrogată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.5 lit.b1) introdusă prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
c) comisiile teritoriale pentru ajutoarele umanitare;
   
[Art.5 lit.d) abrogată prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
    Articolul 6. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
    Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este organul central de specialitate al administraţiei publice, abilitat să elaboreze, să promoveze şi să asigure realizarea politicii statului privind recepţionarea şi distribuirea ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova.
    [Art.6 în redacţia LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
   
[Art.6 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.6 modificat prin LP294 din 17.11.05, MO168/16.12.05 art.821]
Articolul 7.  Atribuţiile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
                          privind recepţionarea
                          şi distribuirea ajutoarelor umanitare
   
[Art.7 titlul în redacţia LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
a) efectuează coordonarea generală şi exercită controlul asupra recepţionării şi distribuirii ajutoarelor umanitare, recomandă recepţionarilor/ distribuitorilor de ajutoare umanitare repartizarea ajutoarelor în funcţie de necesităţile evaluate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Comisia interdepartamentală pentru ajutoare umanitare şi comisiile teritoriale pentru ajutoare umanitare;
   
[Art.7 lit.a) modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
b) în comun cu comisiile teritoriale pentru ajutoarele umanitare, analizează şi evaluează necesarul de ajutoare umanitare, identifică beneficiarii care au nevoie de astfel de ajutoare în mod prioritar;
c) identifică, în comun cu instituţiile de stat şi organizaţiile obşteşti, donatorii noi de ajutoare umanitare şi promovează relaţiile de cooperare cu ei;
d) stabileşte statutul bunurilor ce se introduc în ţară în calitate de ajutoare umanitare şi eliberează avizul necesar pentru a le introduce;
e) prezintă spre aprobare şi executare de către instituţiile abilitate demersuri privind solicitarea scutirii de taxele consulare la perfectarea sau prelungirea vizelor de intrare-ieşire în/din Republica Moldova a persoanelor străine care vizitează ţara în scopuri de caritate;
[Art.7 lit.e) introdusă prin LP294 din 17.11.05, MO168/16.12.05 art.821, lit.e)-h) devin f)-i)]
    [Art.7 lit.f) abrogată prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
   
[Art.7 lit.g) abrogată prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
h) formează şi completează baza de date cu privire la ajutoarele umanitare acordate;
i) depistează încălcările comise la recepţionarea, distribuirea şi utilizarea ajutoarelor umanitare şi ia măsuri pentru lichidarea acestora.
Articolul 8. Drepturile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
                        privind recepţionarea
                       
şi distribuirea ajutoarelor umanitare
(1) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este în drept:
a) să solicite şi să primească de la instituţiile de stat şi organizaţiile obşteşti informaţii privind procesele de recepţionare, distribuire, utilizare şi evidenţă a ajutoarelor umanitare;
   
[Art.8 al.(1), lit.a) în redacţia LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
b) să decidă asupra distribuirii ajutoarelor umanitare, trimise în adresa statului sau fără a avea indicat recepţionarul concret;
    c) să solicite şi să primească de la comisiile teritoriale pentru ajutoarele umanitare, instituţiile de stat şi organizaţiile obşteşti dări de seamă şi alte documente cu privire la recepţionarea, distribuirea şi utilizarea ajutoarelor umanitare;
   
c1) să stabilească dacă bunurile oferite în calitate de asistenţă umanitară sînt bunuri de primă necesitate, destinate păturilor defavorizate ale populaţiei;
    [Art.8 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
d) să înfiinţeze şi să administreze, în modul stabilit de Guvern, un fond de rezervă, din bunurile ce constituie ajutoare umanitare, care va fi utilizat pentru asigurarea păturilor defavorizate ale populaţiei.
    [Art.8 al.(1), lit.c)-d) modificate prin LP294 din 17.11.05, MO168/16.12.05 art.821]
   
(2)
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale are şi alte drepturi care nu contravin legii.
Articolul 9. Comisia interdepartamentală pentru
                        ajutoarele umanitare
(1) În scopul distribuirii eficiente a ajutoarelor umanitare acordate, pe lîngă Guvern se instituie Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare, denumită în continuare Comisie interdepartamentală. Preşedintele acestei comisii se numeşte de  Guvern.
    [Art.9 al.(1) în redacţia LP294 din 17.11.05, MO168/16.12.05 art.821]
    (2) Regulamentul Comisiei interdepartamentale
şi componenţa nominală a acesteia se aprobă de Guvern.
(3)  Şedinţele Comisiei interdepartamentale se convoacă ori de cîte ori este necesar.
(4) Deciziile Comisiei interdepartamentale se adoptă cu votul majorităţii membrilor ei.
Articolul 10. Comisiile teritoriale pentru ajutoarele
                          umanitare
(1) În scopul îmbunătăţirii evidenţei şi controlului asupra distribuirii eficiente a ajutoarelor umanitare, în unităţile administrativ-teritoriale se instituie comisii în a căror componenţă intră reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, sindicatelor şi altor organizaţii obşteşti, care activează în teritoriu în condiţiile legii.
(2) Preşedinte al comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare este vicepreşedintele autorităţii administraţiei publice locale. Deciziile comisiei teritoriale se adoptă cu votul majorităţii membrilor ei.
(3) Regulamentul-tip al comisiilor teritoriale pentru ajutoarele umanitare se aprobă de Guvern.
(4) Comisiile teritoriale pentru ajutoarele umanitare:
a) aprobă planurile de distribuire a ajutoarelor umanitare şi asigură controlul executării lor;
    b)
îndeplinesc, împreună cu donatorii şi cu recepţionarii/distribuitorii de ajutoare umanitare, programe comune, ţinînd cont de interesele şi necesităţile departamentale şi locale;
[Art.10 al.(4), lit.b) modificată prin LP294 din 17.11.05, MO168/16.12.05 art.821]
c) ţin evidenţa ajutoarelor umanitare acordate şi exercită controlul asupra distribuirii  şi utilizării acestora;
d) participă la recepţionarea şi distribuirea ajutoarelor umanitare trimise în adresa unităţii administrativ-teritoriale respective;
e) selectează beneficiarii de ajutoare umanitare;
f) prezintă trimestrial Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale dare de seamă despre distribuirea ajutoarelor umanitare recepţionate;
g) îndeplinesc şi alte atribuţii în conformitate cu legea.
Articolul 11. Comisia specializată
(1) În cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, se creează o comisie specializată care întocmeşte avizele necesare pentru introducerea în ţară a ajutoarelor umanitare constituite din medicamente, consumabile, dispozitive medicale, precum şi din articole şi materiale protetico-ortopedice, cu excepţia celor destinate Centrului de medicină socială al Societăţii de Cruce Roşie din Moldova.
   
[Art.11 al.(1) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
(2) Regulamentul comisiei specializate se aprobă de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
   
[Art.11 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.11 în redacţia LP294 din 17.11.05, MO168/16.12.05 art.821]
Capitolul III
PĂRŢILE ANTRENATE  ÎN PROCESUL DE ACORDARE
ŞI PRIMIRE A AJUTOARELOR UMANITARE
Articolul 12. Părţile antrenate în procesul de acordare
                          ş
i primire a ajutoarelor umanitare
În procesul de acordare şi primire a ajutoarelor umanitare părţi sînt donatorii, recepţionarii/distribuitorii şi beneficiarii de ajutoare umanitare.
Articolul 13. Donatorii de ajutoare umanitare
Donatori de ajutoare umanitare pot fi state străine, misiuni, organizaţii internaţionale religioase, etnice, de filantropie, societăţi culturale, organizaţii internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, persoane fizice străine.
Articolul 14. Recepţionarii/distribuitorii de ajutoare
                          umanitare
Recepţionari/distribuitori de ajutoare umanitare, în conformitate cu legea, pot fi:
a) mişcările obşteşti, organizaţiile pacifiste şi de apărare a drepturilor omului, organizaţiile de femei, de veterani, de invalizi, de tineret şi de copii, societăţile ştiinţifice, tehnice, ecologiste, cultural-educative, de cultură fizică şi sport, alte societăţi benevole, uniunile de creaţie, comunităţile naţional-culturale, fundaţiile şi organizaţiile obşteşti, alte asociaţii înregistrate ale cetăţenilor;
b) organizaţiile de filantropie;
c) Societatea de Cruce Roşie din Moldova;
d) organizaţiile religioase;
e) instituţiile şi organizaţiile bugetare;
f) Agenţia Rezerve Materiale, în cazurile cînd ajutoarele umanitare sînt trimise în adresa statului sau fără a avea indicat recepţionarul concret.
   
[Art.14 lit.f) modificată prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
   
Articolul 141 Recepţionarea, păstrarea, distribuirea şi
                            evidenţa ajutoarelor umanitare sosite pe
                            adresa statului sau fără a avea indicat
                            recepţionarul concret
    (1) Recepţionarea, depozitarea, păstrarea şi evidenţa tuturor ajutoarelor umanitare sosite pe adresa statului sau fără a avea indicat recepţionarul concret se efectuează de către Agenţia Rezerve Materiale.
    (2) Distribuirea ajutoarelor umanitare sosite pe adresa statului sau fără a avea indicat recepţionarul concret se efectuează în conformitate cu deciziile Comisiei interdepartamentale.
    [Art.141 introdus prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
Articolul 15. Beneficiarii de ajutoare umanitare
(1) La categoria beneficiarilor de ajutoare umanitare se atribuie următoarele pături defavorizate ale populaţiei:
a) pensionarii;
    [Art.15 al.(1), lit.a) modificată prin LP294 din 17.11.05, MO168/16.12.05 art.821]
   
b) copiii orfani şi copiii rămaşi fără ocrotire părintească;
c) copiii invalizi;
d) familiile cu trei şi mai mulţi copii;
e) familiile monoparentale;
f) şomerii;
g) grupurile populaţiei care se află sub pragul sărăciei;
h) persoanele care au suferit în urma calamităţilor naturale;
i) invalizii;
j) persoanele bolnave;
k) alte persoane care din cauza particularităţilor lor fizice sau intelectuale şi diferitelor circumstanţe nu sînt capabile să-şi realizeze de sine stătător drepturile şi interesele legitime.
(2) Beneficiari de ajutoare umanitare pot fi: instituţiile medico-sanitare publice, instituţiile în care sînt întreţinuţi de către stat copii, invalizi, bătrîni, şcolile-internat, alte instituţii sociale, societăţile surzilor, orbilor, instituţiile de învăţămînt, alte organizaţii necomerciale, precum şi instituţiile, organizaţiile cu statut de persoană juridică, prevăzute la art.14 lit.a)-e) - fără dreptul de a comercializa bunurile primite în calitate de ajutor umanitar şi de a presta servicii contra plată cu aceste bunuri.
   
[Art.15 al.(2) modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
   
(3) Ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova pentru prevenirea, lichidarea sau diminuarea consecinţelor calamităţilor naturale, inclusiv a secetei, inundaţiilor, cutremurelor de pămînt, alunecărilor de teren, a consecinţelor catastrofelor tehnogene, incendiilor şi altor cazuri excepţionale pot fi distribuite şi altor beneficiari decît cei prevăzuţi în prezenta lege, cu excepţia partidelor şi a altor organizaţii social-politice.
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
Articolul 16. Persoanele juridice care nu au dreptul
                          de a
recepţiona, distribui şi beneficia de
                          ajutoare umanitare 
   
[Art.16 titlul modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
Nu au dreptul de a recepţiona, distribui şi beneficia de ajutoare umanitare partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi întreprinderile şi organizaţiile scopul activităţii cărora este obţinerea profitului, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 15 alin. (3).
   
[Art.16 modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
Capitolul IV
CATEGORIILE DE BUNURI CARE CONSTITUIE
AJUTOARE UMANITARE
Articolul 17. Categoriile de bunuri care constituie
                           ajutoare umanitare
(1) Ajutoarele umanitare se constituie din mărfuri industriale şi produse alimentare, medicamente, consumabile, dispozitive medicale, articole şi materiale protetico-ortopedice, precum şi din alte bunuri de primă necesitate, destinate păturilor defavorizate ale populaţiei.
   
[Art.17 al.(1) modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
(2) Lista bunurilor interzise de a fi introduse în ţară în calitate de ajutoare umanitare se stabileşte de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi se aprobă de Guvern.
(3) Ajutoarele umanitare băneşti pot fi acordate în monedă naţională sau în valută străină, inclusiv în numerar.
    [Art.17 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.17 al.(3) în redacţia LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
    Articolul 18. Acordarea ajutoarelor umanitare
                          băneşti
    (1) Ajutoarele umanitare băneşti se trec în conturile bancare, inclusiv cele în valută străină, ale recepţionarului sau ale Ministerului Finanţelor – Trezoreriei de Stat, dacă acestea sînt sosite pe adresa statului sau fără a avea indicat recepţionarul concret.
    (2) În documentele de transfer/de depunere a mijloacelor băneşti se indică scopul concret de utilizare a acestora. Ajutoarele umanitare băneşti se vor utiliza strict în scopul indicat.
[Art.18 în redacţia LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
Capitolul V
INTRODUCEREA ÎN ŢARĂ A AJUTOARELOR
UMANITARE
Articolul 19. Introducerea în ţară a ajutoarelor
                          umanitare
(1) Introducerea în ţară a ajutoarelor umanitare se efectuează în baza avizului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care stabileşte statutul bunurilor ce se introduc.
(2) Bunurile din ajutoarele umanitare se supun expertizei sanitare, fitosanitare, veterinare, ecologice, radiologice corespunzătoare, în funcţie de tipul mărfurilor donate, şi, după caz, unei expertize suplimentare, efectuată de organele abilitate. Eliberarea avizelor, concluziilor, certificatelor pentru introducerea în ţară a ajutoarelor umanitare şi expertizarea acestora sînt gratuite.
[Art.19 al.(2) în redacţia LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
(3) În cazul prezentării de către organele competente a avizelor privind inutilitatea bunurilor care constituie ajutoare umanitare, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale decide asupra utilizării ulterioare a acestora.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP294 din 17.11.05, MO168/16.12.05 art.821]
Articolul 20. Introducerea în ţară a produselor alimentare
(1) Ajutoarele umanitare constituite din produse alimentare se introduc în ţară  în baza avizelor Centrului Naţional de Sănătate Publică, iar a produselor de origine animală - în baza avizelor menţionate şi a avizelor Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
   
[Art.20 al.(1) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
[Art.20 al.(1) modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
(2) Ajutoarele umanitare constituite din produse alimentare se introduc în ţară dacă sînt însoţite de documente ce conţin date despre calitatea şi inofensivitatea mărfurilor, de certificatul de origine (pentru produsele de origine animală - de certificatul veterinar), de bon de livrare.
Articolul 21. Introducerea în ţară a medicamentelor,
                          consumabilelor
şi a
dispozitivelor medicale
[Art.21 titlul modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
(1) Introducerea în ţară a medicamentelor, consumabilelor şi dispozitivelor medicale se permite în baza avizului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în conformitate cu Regulamentul privind modalitatea utilizării medicamentelor şi materialelor medicale pentru asigurarea păturilor defavorizate ale populaţiei, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
   
[Art.21 al.(1) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
[Art.21 al.(1) modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
(2) Introducerea în ţară a medicamentelor, consumabilelor fără certificate pentru fiecare serie şi cu termenul de valabilitate mai mic de 12 luni se interzice.
(3) În cazuri excepţionale sau în cazul în care sînt donate medicamente incluse în lista celor vitale şi esenţiale, inclusiv medicamente oncologice, antidiabetice, antituberculoase, neuroleptice, psihotrope, alte produse medicamentoase, vaccinuri, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale acordă avizul pentru introducerea în ţară a acestora chiar dacă au un termen de valabilitate mai mic de 12 luni, însă nu mai mic de 6 luni, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin.(1).
   
[Art.21 al.(3) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
[Art.21 al.(3) modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
(4) Medicamentele introduse în ţară în calitate de ajutoare umanitare, înainte de a fi distribuite, se supun controlului calităţii în Laboratorul pentru controlul calităţii medicamentelor din cadrul Agenţiei Medicamentului, în conformitate cu legea.
[Art.21 al.(4) modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
Articolul 22. Introducerea în ţară a articolelor
                           protetico-ortopedice
Introducerea în ţară a cîrjelor, bastoanelor, cărucioarelor pentru invalizi, a materialelor pentru confecţionarea articolelor protetico-ortopedice, se permite în baza avizului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, întocmit de Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, iar a protezelor pentru utilizarea în ortopedie, neurochirurgie, oftalmologie, otorinolaringologie, cardiochirurgie, care constituie ajutoare umanitare, cu excepţia articolelor destinate Centrului de medicină socială al Societăţii de Cruce Roşie din Moldova, se permite cu autorizaţia Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Art.22 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
[Art.22 modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
    [Art.22 în redacţia LP294 din 17.11.05, MO168/16.12.05 art.821]
   
Articolul 221.  Introducerea în ţară a literaturii şi
                              obiectelor cu semnificaţie culturală
                              sau etnică
    (1) Introducerea în ţară a manualelor şcolare, a literaturii ştiinţifice şi metodologice, precum şi a suporturilor didactice cu caracter informativ, se efectuează în baza avizului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării şi, după caz, al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    [Art.221 al.(1) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (2) Introducerea în ţară a literaturii artistice şi a altor produse editoriale, a monumentelor, busturilor şi a altor obiecte cu semnificaţie culturală sau etnică se efectuează în baza avizului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    [Art.221 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
[Art.221 introdus prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
    Articolul 23. Controlul vamal al ajutoarelor umanitare
(1) La introducerea ajutoarelor umanitare în ţară, organele vamale efectuează controlul acestora în conformitate cu legea.
(2) Vămuirea bunurilor ce constituie ajutoare umanitare se efectuează în mod prioritar.
(3) Declararea ajutoarelor umanitare care se introduc în ţară se face de către recepţionar.
Capitolul VI
RECEPŢIONAREA, PĂSTRAREA, DISTRIBUIREA ŞI EVIDENŢA
AJUTOARELOR UMANITARE. FINANŢAREA CHELTUIELILOR
AFERENTE RECEP
ŢIONĂRII AJUTOARELOR UMANITARE
Articolul 24. Recepţionarea, păstrarea, distribuirea
                         
şi evidenţa ajutoarelor umanitare
(1) Modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
(2) Recepţionarea, păstrarea şi distribuirea ajutoarelor umanitare acordate se efectuează de către recepţionar.
(3) Recepţionarea, păstrarea şi distribuirea ajutoarelor umanitare acordate de către Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii se efectuează de către Societatea de Cruce Roşie din Moldova. În cazul acordării ajutoarelor umanitare de către alte organizaţii internaţionale şi străine, Societatea de Cruce Roşie din Moldova participă la recepţionarea, păstrarea şi distribuirea acestora.
Articolul 25. Distribuirea medicamentelor, consumabilelor
                        
  şi dispozitivelor medicale, reactivelor de
                          laborator, articolelor protetico-ortopedice

[Art.25  titlul modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
(1) Ajutoarele umanitare, constituite din medicamente, precum şi din consumabile şi dispozitivele medicale (inclusiv părţi şi accesorii), reactive de laborator, articole protetico-ortopedice, cîrje, bastoane, cărucioare pentru invalizi, materiale pentru confecţionarea articolelor protetico-ortopedice, cu excepţia celor destinate Centrului de medicină socială al Societăţii de Cruce Roşie din Moldova, se distribuie de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun acord şi cu recepţionarul.
    [Art.25 al.(1) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
[Art.25 al.(1) modificat prin LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
    [Art.25 al.(1) modificat prin LP294 din 17.11.05, MO168/16.12.05 art.821]
(2) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale aprobă lista instituţiilor medicale, sociale şi de reabilitare care vor recepţiona şi depozita ajutoarele umanitare specificate la alin. (1).
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
[Art.25 al.(2) în redacţia LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
    [Art.25 al.(3) exclus prin LP294 din 17.11.05, MO168/16.12.05 art.821]
Articolul 26. Evidenţa ajutoarelor umanitare
(1) Evidenţa ajutoarelor umanitare se face în expresie cantitativă şi bănească (prin echivalarea preţurilor, dacă este necesar) conform legii.
(2) Evidenţa contabilă a ajutoarelor umanitare şi darea de seamă se fac în conformitate cu legea.
Articolul 27. Finanţarea cheltuielilor aferente
                          recep
ţionării ajutoarelor umanitare
(1) În cazul cînd ajutoarele umanitare se acordă fără a avea indicat recepţionarul concret, precum şi în cazurile cînd acestea sînt destinate instituţiilor medicale sau sociale ori persoanelor care au suferit în urma conflictelor armate sau calamităţilor naturale, finanţarea cheltuielilor aferente recepţionării, încărcării, transportării, descărcării, depozitării, păstrării şi distribuirii  ajutoarelor umanitare poate fi efectuată din mijloacele bugetului de stat. În caz de necesitate, cheltuielile menţionate se recuperează din mijloacele financiare obţinute în urma  comercializării  unei părţi din ajutoarele umanitare determinate de Guvern.
(2) Finanţarea cheltuielilor legate de recepţionarea, încărcarea, transportarea, descărcarea, depozitarea, păstrarea şi distribuirea ajutoarelor umanitare sosite pe adresa statului se efectuează exclusiv din bugetul de stat.
[Art.27 al.(2) în redacţia LP74 din 15.04.11, MO86/24.05.11 art.223]
(3) Comercializarea ajutoarelor umanitare este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1).
Capitolul VII
RĂSPUNDEREA
Articolul 28. Răspunderea pentru încălcarea
                          prezentei legi
(1) Persoanele vinovate de încălcarea prezentei legi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
(2) Încălcări ale prezentei legi sînt:
a) introducerea în ţară în calitate de ajutoare umanitare a bunurilor interzise pentru import;
b) utilizarea ajutoarelor umanitare contrar destinaţiei;
c) comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare umanitare.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 29
(1) Guvernul, în termen de o lună:
a) în modul stabilit, va reorganiza Direcţia Generală pentru Rezervele Materiale în Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare şi va aproba structura, schema de încadrare şi regulamentul acesteia;
b) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
c) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
d) va aproba regulamentul cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare.
(2) Pînă la aducerea actelor normative în conformitate cu prezenta lege, ele se vor aplica în măsura în care nu contravin acesteia.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                          Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 28 noiembrie 2002.
Nr. 1491-XV.