LPM1545/1998
ID intern unic:  311618
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1545
din  25.02.1998
privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin
acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale
procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti
Publicat : 04.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 50-51     art Nr : 359     Data intrarii in vigoare : 04.06.1998
    LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44
    LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708
    LP206-XV din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598

    NOTĂ:
    În titlul şi în cuprinsul legii, sintagmele "de cercetare penală şi de anchetă preliminară", "de cercetare penală, de anchetă preliminară", "cercetării penale, anchetei preliminare", "cercetării penale sau anchetei preliminare", "de cercetare penală sau organul de anchetă preliminară" se înlocuiesc cu sintagma "de urmărire penală" la cazul respectiv, prin LP206 din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.1. - Prezenta lege constituie actul legislativ de bază care reglementează cazurile, modul şi condiţiile de răspundere patrimonială a statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilicite comise în procesele penale şi contravenţionale de organele de urmărire penală, de procuratură şi de instanţele judecătoreşti.
    [Art.1 modificat prin LP222 din 27.09.13, MO238-242/25.10.13 art.674]
    [Art.1 inrodus prin LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    Art.2. - (1) În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    acţiuni ilicite - acţiuni sau inacţiuni ale organului împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenţii, ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată, care exclud vinovăţia acestora, al căror caracter ilegal se manifestă prin încălcarea principiului general, potrivit căruia nici o persoană nevinovată nu poate fi trasă la răspundere şi nu poate fi judecată, (erori) ori fapte ale persoanelor cu funcţie de răspundere din organul de urmărire penală sau din instanţa de judecată, manifestate prin încălcarea intenţionată a normelor procedurale şi materiale în timpul procedurii penale sau contravenţionale (infracţiuni);
    cazuri excepţionale - cazuri cînd persoanei i-au fost încălcate grav şi abuziv drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de Constituţie şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte ori cînd consecinţele acţiunilor ilicite comise sînt extrem de grave sau chiar iremediabile.
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP222 din 27.09.13, MO238-242/25.10.13 art.674]
    (2) În sensul prezentei legi, o unitate convenţională echivalează cu 20 de lei moldoveneşti.
    [Art.2 inrodus prin LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44; art.(1)-(6) devin art.(3)-(8)]
    Art.3. - (1) În conformitate cu prevederile prezentei legi, este reparabil prejudiciul material şi moral cauzat persoanei fizice sau juridice în urma:
    a) reţinerii ilegale, aplicării ilegale a măsurilor preventive sub formă de arest, de declaraţie de a nu părăsi localitatea sau ţara, tragerii ilegale la răspundere penală;
    b) condamnării ilegale, confiscării ilegale a averii, supunerii ilegale la muncă neremunerată în folosul comunităţii;
    c) efectuării ilegale, în cazul urmăririi penale ori judecării cauzei penale, a percheziţiei, ridicării, punerii ilegale sub sechestru a averii, eliberării sau suspendării ilegale din lucru (funcţie), precum şi în urma altor acţiuni de procedură care limitează drepturile persoanelor fizice sau juridice;
    d) supunerii ilegale la arest contravenţional, reţinerii contravenţionale ilegale sau aplicării ilegale a amenzii contravenţionale de către instanţa de judecată;
    [Art.3 al.(1), lit.d) în redacţia LP222 din 27.09.13, MO238-242/25.10.13 art.674]
    e) efectuării măsurilor speciale de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei;
    [Art.3 al.(1), lit.e) modificată prin LP222 din 27.09.13, MO238-242/25.10.13 art.674]
    f) ridicării ilegale a documentelor contabile, a altor documente, a banilor, a ştampilelor, precum şi în urma blocării conturilor bancare.
    (2) Prejudiciul cauzat se repară integral, indiferent de culpa persoanelor cu funcţie de răspundere din organele de urmărire penală, din procuratură şi din instanţele judecătoreşti.
    [Art.3 în redacţia LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    [Art.1 modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]

    Art.4. -(1) Prejudiciul cauzat prin acţiunile ilicite specificate în prezenta lege nu se repară de către stat în cazul împăcării bănuitului, învinuitului, inculpatului cu partea vătămată, precum şi în cazul în care persoana, în procesul urmăririi penale sau cercetării judecătoreşti, împiedică, prin autodenunţ, stabilirea adevărului.
    [Art.4 al.(1) în redacţia LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]

    (2) Prezenţa în acţiunile persoanei fizice a autocalomniei, autodenunţului se stabileşte de către organele de urmărire penală, ale procuraturii sau de către instanţa judecătorească.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică cazurilor în care persoana fizică s-a autocalomniat, autodenunţat în urma unui tratament violent, a aplicării ameninţărilor şi a altor acţiuni ilicite.
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    Art.5. - (1) Cauzele cu privire la repararea prejudiciului material şi moral se examinează în conformitate cu normele de procedură civilă în vigoare. Organul care reprezintă statul în instanţa de judecată pe această categorie de cauze este Ministerul Justiţiei.
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP96 din 03.05.12, MO135-141/06.07.12 art.443; în vigoare 06.10.12]
    (2) Cererea de chemare în judecată privind repararea prejudiciului se depune în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului la repararea prejudiciului.
    [Art.5 în redacţia LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
Capitolul II
DREPTUL LA REPARAREA PREJUDICIULUI.
PREJUDICIUL PATRIMONIAL REPARABIL ŞI DETERMINAREA
CUANTUMULUI SUMELOR DE COMPENSARE A PREJUDICIULUI
    [Capitolul II titlul în redacţia LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    Art.6. - Dreptul la repararea prejudiciului, în mărimea şi modul stabilite de prezenta lege, apare în cazul:
    a) devenirii definitive şi irevocabile a sentinţei de achitare;
    [Art.6 lit.a) în redacţia LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    b) scoaterii persoanei de sub urmărire penală sau încetării urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare;
    [Art.4 lit.b) în redacţia LP206 din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]
    c) adoptării de către instanţa judecătorească a hotărîrii cu privire la anularea arestului contravenţional în legătură cu reabilitarea persoanei fizice;
    [Art.6 lit.c) modificată prin LP222 din 27.09.13, MO238-242/25.10.13 art.674]
    [Art.6 lit.c) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]
    [Art.6 lit.d) exclusă prin LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44; lit.e) devine lit.d)]

    d) adoptării, de către judecătorul de instrucţie, în condiţiile art.313 alin.(5) din Codul de procedură penală, în privinţa persoanei achitate sau scoase de sub urmărire penală, a încheierii privind declararea nulităţii actelor sau acţiunilor organului de urmărire penală sau organului care exercită activitate specială de investigaţii.
    [Art.6 lit.d) modificată prin LP222 din 27.09.13, MO238-242/25.10.13 art.674]
    [Art.6 lit.d) în redacţia LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    Art.7. - În cazurile menţionate la art.3 alin.(1), persoanei fizice sau juridice i se compensează sau i se restituie:
    [Art.7 modificat prin LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    a) salariul şi alte venituri provenite din muncă, ce constituie sursa ei principală de existenţă, de care a fost privată în urma acţiunilor ilicite;
    b) pensia sau indemnizaţia a cărei plată a fost sistată ca urmare a arestului ilegal şi ţinerii sub arest;
    c) averea (inclusiv depunerile băneşti şi dobînzile aferente, obligaţiile împrumuturilor de stat şi cîştigurile aferente) confiscată ori trecută în venitul statului de către instanţa judecătorească sau ridicată de organul de urmărire penală, precum şi averea sechestrată;
    d) amenzile percepute ca urmare a executării sentinţei judiciare şi cheltuielile de judecată suportate de persoana fizică în legătură cu acţiunile ilicite;
    e) sumele plătite de ea pentru asistenţa juridică;
    f) cheltuielile pentru tratamentul ei, tratament determinat de aplicarea faţă de aceasta a unor acţiuni ilicite (a maltratării);
    [Art.7 lit.g) exclusă prin LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44; lit.h) devine lit.g)]
    g) cheltuielile efectuate în legătură cu chemările în organul de urmărire penală, organul procuraturii sau în instanţa judecătorească.
    [Art.7 lit.g) modificată prin LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    [Art.5 lit.h) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]

    Art.8. - (1) Cuantumul sumelor de compensare a prejudiciului, prevăzute la art.7 lit.a), se calculează pornindu-se de la cîştigul mediu lunar al persoanei fizice la momentul cauzării prejudiciului, cu aplicarea coeficientului de inflaţie.
    (2) Mărimea prejudiciului cauzat persoanei fizice care şi-a ispăşit pedeapsa prin muncă neremunerată în folosul comunităţii se calculează în mărime de pînă la 2 unităţi convenţionale pentru o oră de muncă prestată neîntemeiat în folosul comunităţii.
    (3) Pentru cuantificarea prejudiciului reparabil, cîştigul mediu lunar se calculează după cum urmează:
    a) persoanelor angajate prin contract de munca - prin aplicarea modului de calculare a salariului mediu în conformitate cu legislaţia;
    b) persoanelor neangajate prin contract de muncă - prin împărţirea la 12 a sumei venitului total pentru anul precedent;
    c) persoanelor care nu au lucrat din motive întemeiate - pornindu-se de la salariul mediu pe ţară în anul respectiv.
    [Art.8 în redacţia LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    Art.9. - Persoanei juridice i se repară prejudiciul patrimonial efectiv cauzat, precum şi beneficiul neobţinut (venitul ratat) în urma acţiunilor ilicite.
    [Art.9 introdus prin LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
Capitolul III
DREPTUL LA REPARAREA PREJUDICIULUI MORAL.
MODUL DE DETERMINARE A MĂRIMII COMPENSAŢIEI
BĂNEŞTI
PENTRU PREJUDICIULUI MORAL
    Art.10. - Dreptul persoanei fizice la repararea prejudiciului moral în mărimea şi în modul stabilite de prezenta lege apare în cazurile specificate la art.6.
    Art.11. - (1) Mărimea compensaţiei pentru repararea prejudiciului moral se stabileşte de instanţa de judecată în modul prevăzut de prezenta lege. Mărimea concretă a compensaţiei se determină luîndu-se în considerare:
    a) gravitatea infracţiunii de a cărei săvîrşire a fost învinuită persoana respectivă;
    b) caracterul şi gravitatea încălcărilor procesuale comise la urmărirea penală şi la examinarea cauzei penale în instanţa de judecată;
    c) rezonanţa pe care a avut-o în societate informaţia despre învinuirea persoanei;
    d) durata urmăririi penale, precum şi durata examinării cauzei penale în instanţa de judecată;
    e) natura dreptului personal lezat şi locul lui în sistemul de valori al persoanei;
    f) suferinţele fizice, caracterul şi gradul suferinţelor psihice;
    g) măsura în care compensaţia bănească poate atenua suferinţele fizice şi psihice cauzate;
    h) durata aflării nelegitime a persoanei în detenţie.
    (2) Instanţa de judecată va determina mărimea compensaţiei şi în baza criteriilor specificate la art.219 alin.(4) din Codul de procedură penală.
    (3) În toate cazurile, instanţa de judecată se va baza pe principiile compensării rezonabile şi echitabile a prejudiciului moral.
    Art.12. - (1) Procurorul care a condus sau a exercitat urmărirea penală ori procurorul ierarhic superior aduce scuze oficiale în numele statului persoanei care a fost supusă neîntemeiat urmăririi penale.
    (2) Scuzele oficiale ale procurorului se aduc în cazul:
    a) scoaterii integrale a persoanei de sub urmărire penală;
    b) încetării urmăririi penale în cazurile prevăzute la art. 275 pct. 7) şi 8) şi art. 285 alin. (2) pct. 2) din Codul de procedură penală;
    [Art.12 al.(2), lit.b) modificată prin LP222 din 27.09.13, MO238-242/25.10.13 art.674]
    c) devenirii definitive şi irevocabile a sentinţei de achitare.
    (3) Procurorul prezintă scuzele oficiale, în formă scrisă, victimei acţiunilor ilicite sau rudelor apropiate ale acesteia. La solicitarea victimei, scuzele oficiale se difuzează prin aceleaşi mijloace de informare în masă prin care a fost difuzată informaţia despre învinuirea persoanei.
    (4) Scuzele oficiale sînt aduse în termen de 15 zile de la data apariţiei dreptului la repararea prejudiciului.
    [Capitolul III în redacţia LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44; art.10-19 devin art.14-23]
    [Capitolul III modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]

Capitolul IV
MODUL DE EXECUTARE A HOTĂRÎRII (DECIZIEI)
CU PRIVIRE LA REPARAREA PREJUDICIULUI
    Art.13. - (1) Repararea prejudiciului specificat la art.7 lit.a), c)-g) şi în capitolul III se efectuează din contul bugetului de stat, iar în cazul cînd prejudiciul a fost cauzat de organul de urmărire penală întreţinut din bugetul local - din contul acestui buget. Prejudiciul material şi moral cauzat prin aplicarea ilicită a amenzilor contravenţionale de către alte organe decît instanţa de judecată se repară de către aceste organe.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP222 din 27.09.13, MO238-242/25.10.13 art.674]
    (2) Amenzile se restituie de la buget, din fondul în care acestea au fost virate sau de către organul care a beneficiat de aceste sume.
    (3) Pensia şi indemnizaţia prevăzute la art.7 lit.b) se compensează din bugetul asigurărilor sociale de stat prin intermediul organului teritorial de la locul de trai al persoanei fizice.
    (4) Averea specificată la art.7 lit.c) se restituie de către organul la care se află această avere. Expedierea sau transportarea averii se efectuează din contul acestui organ.
    (5) În cazul imposibilităţii de a restitui în natură averea specificată la art.7 lit.c) din motiv că aceasta este vîndută, valoarea ei se achită de la bugetul de stat. Valoarea averii distruse, pierdute sau deteriorate se repară din contul organului care a distrus-o, a pierdut-o sau a deteriorat-o. Valoarea averii se evaluează conform preţurilor de piaţă la data la care se emite hotărîrea privind repararea prejudiciului
    [Art.13 în redacţia LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    [Art.13 modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]

    Art.131. – (1) Hotărîrea judecătorească privind repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti se execută după ce devine definitivă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    [Art.131 al.(1) modificat prin LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4]
    (2) Instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu, emis în baza hotărîrii judecătoreşti definitive, spre executare Ministerului Justiţiei şi informează părţile despre acest fapt. La solicitarea Ministerului Justiţiei, creditorul prezintă, în termen de 5 zile, datele bancare necesare pentru executarea titlului executoriu. Titlul executoriu, eliberat în baza hotărîrii definitive, poate fi prezentat spre executare Ministerului Justiţiei şi de către creditor, cu anexarea datelor bancare necesare, în vederea efectuării transferului.
    [Art.131 al.(2) modificat prin LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4]
    (3) În decurs de 10 zile din data prezentării titlului executoriu, eliberat în baza hotărîrii judecătoreşti definitive, Ministerul Justiţiei remite Ministerului Finanţelor titlul executoriu, împreună cu hotărîrile judecătoreşti emise pe cauza respectivă, şi datele bancare ale creditorului.
    [Art.131 al.(3) modificat prin LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4]
    (4) Titlul executoriu se va executa de către Ministerul Finanţelor, în conformitate cu procedura şi termenele stabilite prin Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.131 al.(4) modificat prin LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4]
    [Art.131 introdus prin LP96 din 03.05.12, MO135-141/06.07.12 art.443; în vigoare 06.10.12]
    Art.14. - (1) Persoana fizică eliberată din lucru (funcţie) în legătură cu condamnarea ilegală sau suspendată din lucru (funcţie) în legătură cu tragerea ilegală la răspundere penală este restabilită la locul de muncă anterior (în funcţia anterioară), iar în caz de imposibilitate (lichidarea întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, reducerea statelor), acesteia i se oferă un loc de muncă (funcţie) echivalent cu cel ocupat anterior. Locul de muncă (funcţia) i se va oferi persoanei fizice în termen de cel mult o lună de la data depunerii cererii dacă aceasta a fost depusă în termen de trei luni de la data primirii de către persoana fizică a avizului despre rămînerea definitivă a sentinţei de achitare sau a adoptării hotărîrii privind scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale pe temei de reabilitare.
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]
    (2) Înscrierea respectivă în carnetul de muncă, introdusă în legătură cu cazurile menţionate la alin.(1), se consideră nevalabilă. La cererea persoanei fizice, administraţia întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei îi eliberează acesteia un duplicat al carnetului de muncă fără înscrierea care a fost considerată nevalabilă.
    Art.15. - (1) Timpul aflării ilegale sub arest, timpul ispăşirii pedepsei, precum şi timpul pe parcursul căruia persoana fizică nu a lucrat în legătură cu suspendarea ilegală din lucru (funcţie) se iau în considerare la calcularea vechimii generale în muncă şi a vechimii în specialitate.
    (2) Vechimea în muncă, calculată cu includerea perioadelor menţionate la alin.(1) al prezentului articol, se va lua în considerare la acordarea înlesnirilor muncitorilor şi funcţionarilor, inclusiv la stabilirea pensiilor şi indemnizaţiilor.
    Art.16. - La stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, perioadele menţionate la art.16 alin.(1), la dorinţa persoanei care a solicitat pensionarea, se echivalează cu perioada de muncă exercitată pînă la condamnarea sau tragerea ei ilegală la răspundere penală ori cu perioada de muncă exercitată după absolvirea de răspundere penală sau după ispăşirea pedepsei.
    [Art.17 modificat prin LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]
    Art.17. - Autorităţile administraţiei publice locale îi vor restitui persoanei fizice care şi-a pierdut dreptul la locuinţă, ca urmare a condamnării ilegale, locuinţa deţinută anterior de ea, iar în cazul cînd acest lucru nu este posibil, îi vor oferi, peste rînd, o locuinţă echivalentă în aceeaşi localitate.
    Art.18. - Dacă, ca urmare a condamnării ilegale, persoana fizică a fost lipsită de gradele militare sau alte grade, de ordinele şi medaliile ce le deţinea, atunci, conform prescripţiei instanţei judecătoreşti care l-a achitat, chestiunea privind restabilirea în grad şi restituirea ordinelor şi medaliilor se va soluţiona în modul stabilit de legislaţie.
    Art.19. - Restabilirea drepturilor de serviciu, la pensie, la locuinţă şi repararea altor prejudicii cauzate prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti militarilor Forţelor Armate colaboratorilor structurilor de stat în care este prevăzut serviciul special, se efectuează în conformitate cu prezenta lege.
    [Art.16 modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
Capitolul V
CEREREA ÎN REGRES
    Art.20. - (1) Ministerul Justiţiei sau, după caz, autorităţile administraţiei publice locale, după repararea, din contul bugetului respectiv, a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite comise de organele de urmărire penală, de procuratură sau de instanţele judecătoreşti, vor sesiza Procuratura Generală în vederea stabilirii faptului dacă pot fi calificate drept infracţiuni acţiunile sau inacţiunile persoanei (persoanelor) cu funcţie de răspundere sau ale altor persoane care au cauzat prejudiciul material şi moral. Sumele încasate ca efect al acţiunii de regres se varsă la bugetul de stat sau, după caz, la bugetul autorităţii administraţiei publice locale respective.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP96 din 03.05.12, MO135-141/06.07.12 art.443; în vigoare 06.10.12]
    (2) În cazul în care în privinţa persoanei (persoanelor) cu funcţie de răspundere sau în privinţa altor persoane care prin acţiunile lor ilicite au cauzat prejudiciul a fost începută urmărirea penală, statul, în persoana Ministerului Justiţiei, sau autorităţile locale au dreptul să se constituie parte civilă în procesul penal.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP96 din 03.05.12, MO135-141/06.07.12 art.443; în vigoare 06.10.12]
    [Art.20 în redacţia LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44]

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art.21. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Art.22. - Guvernul, în termen de 3 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    va adopta actele normative necesare pentru realizarea prevederilor prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                             Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 25 februarie 1998.
    Nr. 1545-XIII.