LPM263/1998
ID intern unic:  311634
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 263
din  24.12.1998
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 17.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 62     art Nr : 288
MODIFICAT
LP283 din 04.07.03, MO200/19.09.03, art.769
LP1518 din 06.12.02, MO1/15.01.03 art.2

În scopul asigurării compatibilităţii legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova cu prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul penal, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R. S. S. Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.41; Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1966, nr.10, art.135; 1970, nr.8, art.135; 1982, nr.5, art.47; nr.12, art.124; 1990, nr.6-7, art.127; Legea nr.500-XII din 15 februarie 1991; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.4, art.90; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.23-24, art.255; 1997, nr.37, art.312), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 38, punctul 14 se exclude.
    2. Denumirea şi dispoziţia articolului 101 partea întîi se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articolul 101. Bătaia sau alte acţiuni violente
    Cauzarea suferinţelor fizice sau morale (psihice) prin bătăi şi alte acţiuni violente, dacă n-au provocat urmările prevăzute de articolele 95 şi 96 ale prezentului cod, -".
    3. După articolul 101 se introduce un nou articol, care devine articolul 1011, cu următorul cuprins:
    "Articolul 1011. Tortura
    Acţiunile prin care se provoacă, în mod intenţionat, unei persoane o durere sau suferinţe puternice, fizice ori psihice, mai ales cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci cînd asemenea durere sau astfel de suferinţe sînt provocate de către un agent al autorităţii publice sau de orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimţămîntul expres sau tacit al unor asemenea persoane, cu excepţia durerii ori suferinţelor, rezultînd exclusiv din sancţiuni legale, inerente acestor sancţiuni sau ocazionate de ele,
    - se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei la şapte ani."
    4. La articolul 157 în dispoziţia alineatului 1, după cuvîntul "Darea" se introduce cuvîntul "intenţionată".
    5. În dispoziţia articolului 210/1, cuvintele "sau înscriere ori de deplasare şi alegere a locului de domiciliere" se exclud.
    6. În dispoziţia articolului 211, cuvintele "sau fără înregistrare" se exclud.
    Art.II. - Codul de procedură penală, aprobat prin Legea R. S. S. Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.42; Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R. S. S. Moldoveneşti, 1966, nr.12, art.168; 1985, nr.2, art.12; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.4, art.86-1; nr.8, art.207; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.19, art.204; 1995, nr.9, art.92; 1996, nr.8-9, art.82; nr.61-62, art.599; 1997, nr.22-23, art.124), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 13 alineatul 4:
    după cuvintele "despre dreptul" se introduc cuvintele "de a se apăra singur,";
    alineatul 4 se completează în final cu cuvintele "sau nu are mijloace pentru remunerarea apărătorului".
    2. Articolul 43 alineatele 6, 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "În cazurile în care bănuitul, învinuitul sau inculpatul nu au angajat un apărător, şeful biroului de asistenţă juridică sau prezidiul colegiului avocaţilor este obligat, la cererea instanţei de judecată sau organelor de urmărire penală, să asigure participarea din oficiu a unui avocat pentru efectuarea apărării bănuitului, învinuitului sau inculpatului.
    Cheltuielile pentru retribuirea muncii avocaţilor care au participat din oficiu la cercetarea penală, la ancheta penală şi la dezbaterile judiciare se efectuează de la buget.
    Recuperarea cheltuielilor suportate de stat poate fi pusă pe seama condamnatului numai în cazul în care acesta, avînd mijloace pentru retribuirea muncii apărătorului, nu a dorit să încheie contract cu apărătorul."
    3. Articolul 154 alineatul 1 se completează în final cu textul "în cazurile în care aceasta constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, menţinerea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, ocrotirea sănătăţii şi a moralei ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane."
    4. La articolul 1561 alineatul 1, textul "dacă există suficiente temeiuri de a presupune că, în urma ascultării, vor fi obţinute informaţii care au importanţă substanţială pentru proces" se substituie prin textul " în cazurile în care aceasta constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, menţinerea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, ocrotirea sănătăţii şi a moralei ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane."
    5. Articolul 256 alineatul 1 punctul 2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2) cînd martorul lipseşte în şedinţă şi absenţa lui este justificată fie prin imposibilitatea absolută de a se înfăţişa în faţa instanţei, fie prin motive peremptorii de asigurare a siguranţei personale sau a securităţii naţionale."
    6. Articolul 279:
    la alineatul 2, prima propoziţie se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Sentinţa de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau, în mod exclusiv ori în principal, pe declaraţiile martorilor făcute în timpul cercetării sau anchetării preliminare şi citite în instanţa de judecată în absenţa lor.";
    la alineatul 3, punctul 3) se exclude.
    Art.III. - Articolul 14 alineatul 2 din Codul de executare a sancţiunilor de drept penal nr.1524-XII din 22 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.1) se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
    "e) la atingerea vîrstei de căsătorie, să se căsătorească în conformitate cu legislaţia în vigoare."
    Art.IV. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R. S. S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R. S. S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.358; 1993, nr.4, art.90), se modifică după cum urmează:
    1. Din denumirea şi dispoziţia articolului 186, cuvintele"sau fără înscriere în cartea de imobil" şi "de la înregistrarea în cartea de imobil sau" se exclud.
    2. Din denumirea şi dispoziţia articolului 188, cuvintele "sau fără înscrierea în cartea de imobil", "ori fără înscrierea în cartea de imobil" şi "fără înscrierea în cartea de imobil" se exclud.
    3. Articolul 192:
    în dispoziţia alineatului 1, cuvintele "sau de înscriere în cartea de imobil ori de deplasare şi de alegere a locului de domiciliere" se exclud;
    în dispoziţia alineatului 2, cuvintele "de înscriere a lor în cartea de imobil sau de radiere" şi "de deplasare şi de schimbare a locului de domiciliere" se exclud;
    în dispoziţia alineatului 3, cuvintele "înscrierea în cartea de imobil şi radierea lor" se exclud.
    Art.V. - Articolul 67 din Codul căsătoriei şi familiei, aprobat prin Legea R. S. S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1969 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R. S. S. Moldoveneşti, 1969, nr.12, art.213), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articolul 67. Întrevederile părinţilor decăzuţi din
                           drepturile părinteşti cu copiii lor
    Întrevederile părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti cu copiii lor au loc numai cu permisiunea organelor de tutelă şi curatelă.Organele de tutelă şi curatelă pot refuza acordarea acestei permisiuni în cazurile în care contactul părintelui cu copilul poate cauza daune dezvoltării fizice sau mintale a copilului, dacă este vădit că părintele nu este capabil de asemenea contacte, dacă, din anumite motive, contactul este opus intereselor copilului sau dacă copilul, în timpul dezbaterilor judiciare, a avut obiecţii serioase împotriva contactului cu părintele decăzut din drepturile părinteşti.
    Cererile de acordare a întrevederilor părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti cu copiii lor trebuie să fie examinate de organele de tutelă şi curatelă în termen de pînă la o lună. Decizia de refuz se dă în scris şi poate fi atacată în instanţa de judecată."
    Art.VI. - La articolul 60 alineatul 5 din Codul muncii, aprobat prin Legea R. S. S. Moldoveneşti din 25 mai 1973 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R. S. S. Moldoveneşti, 1973, nr.5, art.46; 1981, nr.2, art.14), punctele 4) şi 6) se exclud.
    Art.VII. - Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R. S. S. Moldova, 1990, nr.12, art.321) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul 3, cuvintele "bunurile lor" se exclud.
    2. Articolul 17:
    alineatul 2:
    subalineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "pentru eliberarea ostaticilor, dacă viaţa sau sănătatea lor se află în pericol;";
    la subalineatul 4, după cuvintele "întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor" se introduce textul ", dacă există un pericol real pentru viaţa sau sănătatea persoanelor care se află în ele";
    la alineatul 8, după cuvintele "securitatea cetăţenilor" se introduce textul "ca dauna cauzată sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor lor să fie cît mai mică".
    [Art.VIII abrogat prin LP283 din 04.07.03, MO200/19.09.03 art.769]
    Art.IX. - Articolul 30 al Legii nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.107) se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (1) litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) apărarea cetăţenilor de atacuri, eliberarea ostaticilor în cazurile în care este periclitată viaţa sau sănătatea lor";
    după alineatul (2) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În toate cazurile de aplicare a armei şi a tehnicii de luptă, trupele de grăniceri, unităţile de apărare antiaeriană sînt obligate să ia toate măsurile ca dauna cauzată sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor cetăţenilor să fie cît mai mică.";
    alineatele (3), (4), (5) şi (6) devin, respectiv, aineatele (4), (5), (6) şi (7).
    Art.X. - Articolul 11 al Legii nr.619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.115) se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (2) literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) respingerea atacurilor în grup sau armate asupra clădirilor, încăperilor, construcţiilor, mijloacelor de transport, păzite de organele securităţii statului, în cazurile în care se pune în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor care se află în ele;";
    "f) eliberarea ostaticilor, dacă viaţa sau sănătatea lor se află în pericol.";
    alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În toate cazurile de aplicare şi folosire a armei, militarii din organele securităţii statului sînt obligaţi să ia toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea persoanelor neimplicate, pentru ca dauna cauzată sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor lor să fie cît mai mică, precum şi pentru a acorda victimelor asistenţă medicală urgentă."
    Art.XI. - Articolul 6 alineatul (2) din Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.5, art.133) se completează în final cu textul "în condiţiile legii şi numai în cazurile în care acestea constituie măsuri care, într-o sociatate democratică, sînt necesare pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, menţinerea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, ocrotirea sănătăţii şi a moralei ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane."
    Art.XII.- Articolul 8 al Legii nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54) se modifică după cum urmează:
    litera c) se exclude;
    literele d), e), f) şi g) devin, respectiv, literele c), d, e) şi f).
    [Art. XIII abrogat prin LP1518 din 06.12.02, MO1/15.01.03 art.2]
    Art.XIV. - Legea nr.979-XII din 24 martie 1992 despre culte (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.3, art.70) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articolul 1. Libertatea conştiinţei
    Orice persoană are dreptul la libertatea de gîndire, de conştiinţă şi de religie. Acest drept trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc şi cuprinde libertatea de a schimba religia sau convingerea, de a profesa religia sau convingerea în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţămînt, practici şi prin îndeplinirea ritualului.
    Exercitarea dreptului la libertatea de manifestare a religiei sau a convingerii poate fi restrînsă în condiţiile legii şi numai în cazurile în care acestea constituie măsuri care, într-o societate democratică, sînt necesare pentru siguranţa publică, menţinerea ordinii, ocrotirea sănătăţii şi a moralei ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane."
    2. După articolul 1 se introduce un nou articol, 11, cu următorul cuprins:
    "Articolul 11. Prozelitismul abuziv
    Prozelitismul abuziv este interzis.
    Prozelitismul abuziv constituie o încercare de a influenţa conştiinţa religioasă a unei persoane prin violenţă sau abuz de autoritate."
    3. Articolul 32:
    înaintea alineatului unic se introduce un nou alineat, 1, cu următorul cuprins:
    "Cultele religioase sînt autonome, separate de stat şi se bucură de sprijinul acestuia.";
    alineatul unic devine alineatul 2.
    4. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articolul 33. Libertatea manifestărilor
    Acţiunile şi ceremoniile religioase se desfăşoară liber.
    Autorităţile publice creează condiţii necesare pentru asistenţa religioasă în armată, spitale, penitenciare, aziluri şi orfelinate."
    5. Articolul 49:
    după alineatul unic se introduce un nou alineat, 2, cu următorul cuprins:
    "Persoanele care se fac vinovate de încălcarea prezentei legi sînt trase la răspundere în modul stabilit de legislaţia în vigoare.";
    alineatul unic devine alineatul 1.
    Art.XV. - La articolul 6 al Legii nr.633-XII din 9 iulie 1991 cu privire la serviciul de alternativă, cuvintele ", pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior de 12 luni" se exclud.
    Art.XVI. - Legea nr.560-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.61, art.683) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 litera b), după cuvintele "organizaţii religioase," se introduc cuvintele "asociaţiile obşteşti,".
    La articolul 10 alineatul (1), litera d) se exclude.
    Art.XVII. - Articolul 26 din Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.6, art.54) se completează în final cu o nouă literă, m), cu următorul cuprins:
    "m) să organizeze, în condiţiile legii, întruniri şi alte acţiuni publice."
    Art.XVIII. - Articolul 32 din Legea poştei nr.463-XIII din 18 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.65-66, art.711) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art.32 - (1) Întreprinderea poştală nu este în drept să deschidă trimiterile poştale dacă acestea nu pot fi distribuite sau readresate din cauza lipsei adreselor expeditorului şi destinatarului, cu excepţia coletelor poştale.
    (2) Deschiderea coletelor poştale se efectuează în conformitate cu Regulile poştale."
    Art.XIX. - Articolul 4 alineatul (4) din Legea telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.65-66, art.713) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În scopul asigurării securităţii naţionale, siguranţei publice, bunăstării economice a ţării, menţinerii ordinii şi prevenirii infracţiunilor, ocrotirii sănătăţii şi a moralei ori protejării drepturilor şi libertăţilor altor persoane, comunicaţiile pot fi interceptate, în condiţiile legii, de organele autorizate prin lege."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV

    Chişinău, 24 decembrie 1998.
    Nr. 263-XIV.