LPM267/1994
ID intern unic:  311636
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 267
din  09.11.1994
privind apărarea împotriva incendiilor
Publicat : 17.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 15-16     art Nr : 144

   
MODIFICAT
   
LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17
    LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755
   
LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443
   
LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
   
LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584
   
LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529
   
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
   
LPC333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
    LP240-XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
    LP934-XIV din 14.04.00, MO70/22.06.00
    LP507-XIV din 14.07.99

      NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, textul „al Ministerului Afacerilor Interne” se substituie cu textul „din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”, cuvintele „departamente” și „departamentele” se substituie cu textul „alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului”, iar cuvîntul „departamentelor” se substituie cu textul „altor autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului” LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654
    În cuprinsul legii, cuvîntul „colaborator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „funcţionar” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17
     În textul legii, cuvintele „pompieri şi salvatori” se înlocuiesc cu cuvintele „salvatori şi pompieri”, iar cuvîntul „lucrător” se înlocuieşte cu cuvîntul „colaborator”, cu excepţia articolului 6 alineatul (1), articolului 11 litera i), articolului 23 literele a) şi g), articolului 24 litera e), unde cuvîntul „lucrător” se înlocuieşte cu cuvîntul „salariat” prin  LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529
    În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne" prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349Parlamentul adoptă prezenta lege.
Legea de faţă  stabileşte bazele juridice, economice şi sociale ale asigurării împotriva incediilor şi protecţiei contra incediilor în republică şi  reglementează  relaţiile în domeniul luptei împotriva incediilor.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Sistemul de apărare împotriva incendiilor
    (1) Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifice şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor, precum şi al asigurării unei intervenţii operative pentru evacuarea şi salvarea persoanelor, stingerea incendiilor, protejarea bunurilor şi a mediului împotriva efectelor acestora, şi include:
    a) norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    b) supravegherea de stat în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
    c) asigurarea stingerii incendiilor, a executării acţiunilor de intervenţie și de salvare-deblocare în caz de incendii;
    d) certificarea produselor şi mărfurilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    e) agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    f) evaluarea riscurilor de incendiu la obiective aflate la etapele de proiectare, construcţie, exploatare şi postutilizare;
    g) atestarea specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    h) participarea la recepţia finală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale;
    i) emiterea avizelor pentru unele genuri de activitate;
    j) instruirea persoanelor fizice şi juridice în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    k) informarea populaţiei cu privire la apărarea împotriva incendiilor.
    (2) Apărarea împotriva incendiilor este o activitate de interes public şi cu caracter permanent, la care sînt obligate să participe, în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.1 în redacția LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 2. Cadrul juridic
Cadrul juridic al activităţii de asigurare a apărării împotriva incediilor este constituit din Constituţie, prezenta lege şi din alte acte normative.
   
[Art.2 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 3. Administrarea publică în domeniul
                   apărării împotriva incediilor
Administrarea publică în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor îi revine Guvernului, Direcţiei salvatori şi pompieri din componenţa Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administraţiei publice locale.
Articolul 4. Supravegherea şi controlul în domeniul
                    apărării împotriva incendiilor
(1) Supravegherea de stat asupra asigurării apărării împotriva incendiilor în localităţi şi la obiective este exercitată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor).
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Controlul departamental asupra situaţiei din domeniul apărării împotriva incediilor este exercitat de ministere şi alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, de întreprinderi, instituţii şi organizaţii indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare (denumite  în  cele  ce urmează unităţi economice, dacă nu se stipulează altfel).
    Articolul 5. Tipurile serviciilor de salvatori şi pompieri
    Activităţile de prevenire şi de stingere a incendiilor sînt realizate de următoarele tipuri de servicii de salvatori şi pompieri:
    a) serviciul de  salvatori  şi pompieri atestaţi;
    b) serviciul departamental de salvatori şi pompieri;
    c) serviciul (postul) teritorial de salvatori şi pompieri.
    [Art.5 lit.c) în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.5 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.5 modificat prin Legea nr.507-XIV din 14.07.99]
Articolul 6. Formaţiunile benevole de pompieri
(1) Formaţiuni benevole de pompieri se organizează  la unităţile economice care au 15 salariaţi şi mai mulţi.
      [Art.6 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(2) Formaţiunile benevole de pompieri activează conform  unui regulament, aprobat de Guvern.
(3) Şefii de unităţi economice au dreptul să-i remunereze pe membrii formaţiunilor benevole de pompieri, să le acorde concedii suplimentare şi alte înlesniri pentru participare la lucrările de prevenire şi stingere a incediilor, conform regulamentului.
Capitolul II
OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE, ALE FACTORILOR
DE DECIZIE ŞI ALE CETĂŢENILOR ÎN DOMENIUL
ASIGURĂRII APĂRĂRII Î
MPOTRIVA INCENDIILOR
Articolul 7. Asigurarea apărării împotriva incendiilor
Apărarea împotriva incendiilor este asigurată prin crearea de condiţii în localităţi şi la obiective care ar exclude riscurile de incendiu şi ar asigura protecţia oamenilor, valorilor spirituale şi materiale şi a mediului natural împotriva focului şi factorilor lui nocivi. Obligaţia de a asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor revine conducătorilor, altor factori de decizie şi angajați de la ministere, alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului şi unităţi economice, precum şi cetăţenilor. Această obligaţie trebuie să fie stabilită în regulile de apărare împotriva  incendiilor, în  instrucţiunile şi acordurile (contractele) de serviciu respective.
    [Art.7 modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    Articolul 8. Obligaţiile Guvernului
    (1) Guvernul:

    a) elaborează măsurile de asigurare a apărării împotriva incendiilor, de dezvoltare şi perfecţionare a bazei tehnico-materiale a serviciului de salvatori şi pompieri;
    b) determină obligaţiile organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
    c) stabileşte modul de constituire a organelor şi subunităţilor serviciului de
salvatori şi pompieri, precum şi efectivul lui;
    d) coordonează cercetările ştiinţifice în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
    e) stabileşte sarcinile, direcţiile prioritare şi principiile de activitate ale organelor şi subunităţilor serviciului de
salvatori şi pompieri, asigură elaborarea formelor şi metodelor de exercitare a supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
    f) sprijină crearea de unităţi economice specializate în lucrări şi servicii pentru apărarea împotriva incendiilor, în fabricarea tehnicii de intervenţie la incendiu şi a utilajului tehnic pentru stingerea incendiilor;
    g) aprobă lista serviciilor cu plată, prestate de serviciul de
salvatori şi pompieri, cu condiţia că acestea nu poartă un caracter obligatoriu;
    h) stabileşte modul de constituire a fondurilor de apărare împotriva incendiilor.
    (2) Lista acţiunilor (serviciilor) ce urmează a fi prestate în mod obligatoriu, fără plată, persoanelor fizice şi juridice de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne se stabileşte prin lege.
[Art.8 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 9. Obligaţiile ministerelor şi altor autorităţi administrative
                         centrale din subordinea Guvernului
Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului:
a) elaborează  măsuri organizatorice, profilactice şi tehnico-ştiinţifice de asigurare a apărrii împotriva incendiilor;
b) antrenează organizaţiile de cercetări  ştiinţifice şi de proiectare la soluţionarea problemelor ce ţin de protecţia obiectivelor contra incendiilor;
c) asigură cercetarea proprietăţilor de inflamare şi explozie ale substanţelor, materialelor, dispozitivelor şi instalaţiilor fabricate şi folosite în producţie, conform standardelor unice;
d) asigură includerea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor în standarde, condiţii tehnice, norme, reguli şi instrucţiuni, controlează modul în care acestea sînt respectate la proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi exploatarea obiectivelor;
e) asigură pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în  domeniul apărării împotriva incendiilor.
    Articolul 10. Domeniul de asigurare a securităţii antiincendiare
                         al autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul
                         întîi
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi:
    a) au dreptul să organizeze, în conlucrare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență), servicii (posturi) teritoriale de salvatori și pompieri conform regulamentului de organizare și funcționare a acestora elaborat în baza unui regulament-tip aprobat de Guvern;
    b) au dreptul să stabilească resursele financiare și volumul mijloacelor financiare necesare pentru organizarea şi întreţinerea serviciilor (posturilor) teritoriale de salvatori şi pompieri în conformitate cu legislaţia privind administraţia publică locală şi descentralizarea administrativă;
    c) asigură îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine;
    d) verifică gradul de siguranţă la incendiu, capacitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în localităţi şi la obiective, implică unităţile economice în îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
    e) mobilizează cetăţenii la prevenirea şi stingerea incendiilor, contribuind la dezvoltarea voluntariatului în situaţii excepţionale, și le asigură dotarea tehnico-materială;
    f) asigură instituirea şi întreţinerea surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor.
    (2) Consiliul local de nivelul întîi pe al cărui teritoriu este situat serviciul (postul) teritorial de salvatori și pompieri numește, pe bază de concurs, şi eliberează din funcţie pe şeful serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri, cu participarea reprezentanţilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
     (3) Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi şi doi din zona de competență a serviciului (postului) teritorial de salvatori și pompieri au dreptul să prevadă în bugetul local volumul mijloacelor financiare necesare pentru întreținerea acestui serviciu (post) teritorial de salvatori și pompieri proporțional cu numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale și să aloce aceste mijloace financiare unității administrative pe teritoriul căreia este situat serviciul (postul) respectiv.
    [Art.10 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    [Art.10 modificat prin
LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
   
[Art.10 modificat prin LP507-XIV din 14.07.99]
    Articolul 11. Obligaţiile conducătorilor, administratorilor şi ale altor
                           persoane cu funcţii de răspundere din cadrul unităţilor
                           economice
    Conducătorii, administratorii şi alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul unităţilor economice:
    a) deţin certificate privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor în cadrul Centrului Republican de Instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență conform programelor specializate;
    b) elaborează măsuri organizatorice, tehnice şi inginereşti de apărare împotriva incendiilor şi asigură punerea lor în aplicare;
    c) asigură aplicarea oportună a măsurilor de apărare împotriva incendiilor în conformitate cu prescripţiile și avizul organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
    d) implementează realizările tehnico-ştiinţifice în sistemul de apărare împotriva incendiilor, susţin activitatea de inventator şi raţionalizator în domeniul asigurării securităţii oamenilor împotriva pericolelor de incendiu şi minimalizării riscurilor de incendiu la procesele tehnologice de producţie;
    e) asigură executarea şi respectarea reglementărilor de protecţie împotriva incendiilor, conținute în standardele şi condiţiile tehnice, a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reutilarea tehnică şi repararea unităţilor economice, precum şi la fabricarea, transportul şi utilizarea producţiei;
    f) alocă mijloace financiare pentru întreţinerea şi dezvoltarea serviciului departamental de salvatori şi pompieri;
    g) creează formaţiuni benevole de pompieri şi asigură activitatea acestora;
    h) menţin în stare de funcţionare sistemele automate de prevenire a incendiilor, sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, tehnica de intervenţie la incendiu, utilajul tehnic pentru stingerea incendiilor şi nu permit utilizarea acestora în alte scopuri decît cele destinate;
    i) iau măsurile necesare pentru ca salariaţii să-și însuşească regulile de apărare împotriva incendiilor şi îi implică să participe la prevenirea şi stingerea incendiilor, nu permit accesul la locul de muncă al persoanelor care nu au absolvit instructajul minim de prevenire şi stingere a incendiilor;
    j) prezintă, la cererea organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, informaţii despre gradul de siguranţă la incendiu al obiectivelor şi al producţiei fabricate, informaţia privind incendiile produse la unitatea economică şi consecinţele acestora;
    k) iau măsuri faţă de cei care încalcă normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor, sancţionează persoanele vinovate de izbucnirea incendiilor cu reparaţia pagubelor materiale, în modul stabilit de lege;
    l) asigură evaluarea anuală a coşurilor de fum şi/sau a canalelor de ventilare, a sistemelor de ventilare, a instalaţiilor electrice şi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi la unităţile economice din gestiune și obţin actul cu privire la starea antiincendiară de la specialistul atestat în domeniu;
    m) elaborează şi prezintă anual la organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor la clădirile şi edificiile din gestiune;
    n) asigură accesul liber, permanent, la sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor;
    o) asigură apărarea împotriva incendiilor şi regimul de protecţie împotriva incendiilor;
    p) la dotarea unităților economice și a obiectivelor cu instalații automate de semnalizare a incendiilor, asigură transmiterea semnalului de incendiu de la aparatele de recepție-control de incendiu, direct sau prin intermediul stațiilor de retransmitere, către Centrul automatizat de dirijare operativă „901” al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
    [Art.11 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    [Art.11 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.11 modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
   
[Art.11 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Articolul 111. Declaraţia privind starea de apărare împotriva
                            incendiilor
    (1) Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor reprezintă actul de recunoaştere şi de confirmare a respectării prevederilor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor la obiectiv.
(2) Declaraţia este o formă tipizată, elaborată de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență şi are caracter public.
    (3) Întocmirea declaraţiei privind starea de apărare împotriva incendiilor este obligatorie pentru obiectivele din grupul întîi şi doi.
    (4) Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor se completează de către agenţii economici pentru o perioadă de un an calendaristic şi se transmite către organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, avînd aplicată ştampila şi semnătura conducătorului.
    (5) Examinarea declaraţiei privind starea de apărare împotriva incendiilor de către angajaţii organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor prevede următoarele:
    a) în cazul îndeplinirii în volum deplin a cerințelor normative şi regulamentare de apărare împotriva incendiilor la obiectiv, nu se va planifica nici desfăşura evaluarea riscurilor de incendiu, ci se va întocmi doar lista cerinţelor normative privind apărarea împotriva incendiilor, executate la obiectiv;
    b) în cazul în care se constată neîndeplinirea în volum deplin a cerințelor normative şi regulamentare de apărare împotriva incendiilor, se va efectua evaluarea riscurilor de incendiu la obiectiv cu respectarea cerinţelor legate de efectuarea unui control de stat prevăzute de lege.
    (6) Declararea de date false privind starea de apărare împotriva incendiilor la obiective se pedepseşte în condiţiile legii.
    (7) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se elaborează de către organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor şi se aprobă prin hotărîre de Guvern.
    [Art.111 introdus prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    Articolul 112. Obligaţiile furnizorului de gaze naturale
    Furnizorul de gaze naturale va livra combustibilul gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării unei bune funcţionări a aparatelor consumatoare de gaze, a coşurilor de fum şi/sau a canalelor de ventilare, confirmată prin prezenţa actelor corespunzătoare şi prin dotarea încăperilor cu sisteme de control al gradului de poluare cu gaze cu deconectare automată a livrării de gaze conform reglementărilor tehnice, condiţiilor tehnice şi normativelor în vigoare.
    [Art.112 introdus prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    Articolul 12. Obligaţiile cetăţenilor
    (1) Fiecare cetăţean este obligat să cunoască şi să îndeplinească reglementările de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă şi la domiciliu, să acorde ajutorul posibil la prevenirea incendiilor, de asemenea să anunţe, prin orice mijloc, serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea răspîndirii şi stingerea incendiului în faza iniţială.
    (2) În cazul în care anunţul cu privire la incendiu s-a făcut cu rea-credinţă și fără motiv întemeiat, autorul anunțului răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie.
    (3) În cazul constatării oricărei încălcări a normelor de apărare împotriva incendiilor la o unitate economică, a oricărei situaţii stabilite ca fiind un pericol de incendiu, precum şi a oricărei defecţiuni sesizate la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor ale unei unităţi economice, fiecare cetăţean este obligat să comunice imediat acest fapt conducătorului unităţii economice.
    (4) Proprietarul locuinţei şi/sau locatarii acesteia sînt obligaţi:
    a) să ofere factorilor de decizie din serviciul de salvatori și pompieri atestați posibilitatea de a efectua, în modul stabilit de lege, evaluarea riscurilor de incendiu în locuință și construcțiile auxiliare;
    b) să asigure buna funcţionare a instalaţiilor şi aparatelor de încălzire, precum şi evaluarea anuală a coşurilor de fum şi/sau a canalelor de ventilare înainte de începerea sezonului rece, conform reglementărilor tehnice, condiţiilor tehnice şi normativelor în vigoare, obţinînd actul corespunzător de la specialistul atestat în domeniu;
    c) să nu efectueze lucrări sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
    d) să exploateze recipiente cu gaz lichefiat în strictă conformitate cu actele normative în vigoare şi să nu admită utilizarea acestora în stare defectă sau fără testare.
    [Art.12 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
   
Articolul 121. Obligaţiile proiectanţilor de construcţii şi instalaţii,
                            de amenajări de echipamente şi utilaje
    Proiectanţii de construcţii şi instalaţii, de amenajări de echipamente şi utilaje:
    a) elaborează compartimentul de proiect „Măsuri de asigurare a siguranţei la incendiu” pentru obiectivele din grupurile întîi şi doi;
    b) prevăd, în documentaţia pe care o întocmesc, măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice naturii riscurilor de la obiectivele proiectate;
    c) prevăd în documentaţia tehnică de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;
    d) includ în proiecte şi predau beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, pe care le-au prevăzut în documentaţie, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;
    e) asigură asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentaţie, pînă la punerea în funcţiune a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor.
    [Art.121 introdus prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 13. Însuşirea reglementărilor de apărare
                     împotriva incendiilor
În instituţiile de învăţămînt de toate treptele trebuie să  fie organizată însuşirea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor, instruirea privind  modul de intervenţie la incendiu, conform unor programe speciale.
Capitolul III
SERVICIUL DE SALVATORI ȘI POMPIERI ATESTAȚI ȘI
ORGANUL SUPRAVEGHERII DE STAT A MĂSURILOR
CONTRA INCENDIILOR

[Capitolul III denumirea modificată prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
   
[Capitolul III denumirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 14. Activitatea şi structura serviciului de salvatori
                           şi pompieri atestați
(1) Serviciul de salvatori şi pompieri atestați este un organ de stat ale cărui funcţii constau în stîngerea incendiilor, executarea acţiunilor de intervenţie pe teritoriul ţării sau în afara acestuia, deblocare şi salvare în caz de incendii şi în alte acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor.   
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
   
[Art.14 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Serviciul de salvatori şi pompieri atestați face parte din Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi se constituie din direcţii, detaşamente, unităţi de salvatori şi pompieri atestați, subunităţi specializate, denumite în continuare subunităţi.
     [Art.14 al.(2) în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.14 al.(3) exclus prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(4) Mobilizarea forţelor şi mijloacelor serviciului de salvatori şi pompieri atestați la acţiuni neprevăzute de prezenta lege este interzisă.
   
[Art.14 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    [Art.15 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
Articolul 16. Răspunderea serviciului de salvatori şi
                           pompieri atestați
(1) Factorii de decizie şi funcţionarii din subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri atestați poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru organizarea stingerii incendiilor în localităţi şi  la obiective.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Factorii de decizie şi funcţionarii din subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri atestați nu poartă răspundere pentru prejudiciul adus la stingerea incendiilor, prin aplicarea mijloacelor de stingere, demontarea construcţiilor, prin alte acţiuni şi nici pentru faptul că factorii de decizie din unităţile economice şi cetăţenii nu respectă reglementările standardelor, normele şi regulile de apărare  împotriva incendiilor.
   
[Art.16 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    Articolul 17.  Subunităţile serviciului de salvatori şi
                           pompieri atestați
[Art.7 titlul în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(1) Subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri atestați au personal, tehnică specială de intervenire la incendiu, de deblocare şi salvare, utilaj tehnic pentru stingerea incendiilor şi executarea lucrărilor prioritare de salvare şi deblocare.
    
[Art.17 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(2) Funcţiile de bază ale subunităţilor serviciului de salvatori şi pompieri atestați sînt:
a) prevenirea şi stingerea incendiilor;
b) salvarea oamenilor;
c) acordarea de prim ajutor sinistraţilor.
    [Art.17 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
     [Art.17 al.(2), lit.c) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 18. Drepturile funcţionarilor din serviciul  
                     de salvatori şi pompieri atestați
   
[Art.18 titlul modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
În timpul stingerii incendiilor şi al lucrărilor de deblocare şi salvare, funcționarii publici cu statut special (denumiți în sensul prezentei legi – funcționari) din serviciul de salvatori şi pompieri atestați au dreptul:
    [Art.18 partea introductivă modificată prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    [Art.18 partea introductivă în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    a) să intre nestingherit la orice oră de zi sau de noapte în toate localurile unităţilor economice, precum şi în locuinţele şi construcţiile auxiliare ale persoanelor fizice;
    b) să forţeze, în caz de necesitate, uşile şi ferestrele închise, elementele de construcţie care le îngrădesc pătrunderea, să demonteze şi să demoleze construcţii, să întreprindă alte acţiuni în executarea acestor lucrări;
    c) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia mijloacelor de transport, precum şi accesul persoanelor fizice la sectoare aparte din localitate sau la anumite obiective, să-i impună a părăsi anumite locuri;
    d) să se folosească de mijloacele de telecomunicaţie ale unităţilor economice şi ale persoanelor fizice;
    e) să primească de la factorii de decizie de la obiectivul la care s-a produs incendiul sau avaria informaţiile necesare executării eficiente a acţiunilor de intervenţie, deblocare şi salvare;
    f) să atragă mijloacele unităților economice, de asemenea să solicite asistența formațiunilor militare;
    [Art.18 lit.f) în redacția LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    g) să folosească toate sursele de alimentare cu apă, indiferent de forma lor de proprietate;
    [Art.18 lit.g) introdusă prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    h) să repoziţioneze orice vehicul şi/sau obiect, inclusiv prin metoda de forţare stringentă, dacă acestea prezintă un obstacol pentru trecerea şi amplasarea tehnicii speciale de intervenţie la salvarea oamenilor şi stingerea incendiilor.
   
[Art.18 lit.h) introdusă prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
   
[Art.18 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 19. Modul şi condiţiile satisfacerii serviciului în cadrul
                         serviciului de salvatori şi pompieri atestați
   [Art.19 al.(1) abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (2) Durata serviciului în condiţii de risc sporit şi nocivitate profesională, precum şi a serviciului în zone cu condiţii ecologice şi de altă natură nefavorabile, se include în vechimea de muncă în condiţii avantajoase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    (3) Este interzisă greva funcţionarilor din serviciul de salvatori şi pompieri atestați ca mijloc de soluţionare a conflictelor colective de muncă.
    [Art.19 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.19 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
   
[Art.20 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.20  în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 21. Conducerea acţiunilor de stingere a incendiilor şi
                      lucrărilor prioritare de deblocare şi salvare
(1) Conducerea forţelor şi mijloacelor la incendii şi avarii, pînă la momentul în care comisiile pentru situaţiile excepţionale încep să funcţioneze, este exercitată de către un factor de decizie din serviciul de salvatori şi pompieri atestați care este conducătorul acţiunilor de stingere a  incendiilor şi a lucrărilor prioritare de deblocare şi salvare.
(2) Persoana care conduce acţiunile de stingere a incendiului şi lucrările prioritare de deblocare şi salvare este un conducător unic, căruia i se subordonează toate subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri atestați, forţele de întărire sosite la stingerea incendiului  sau lichidarea urmărilor avariei.
(3) Nici un factor de decizie nu are dreptul imixtiunii în acţiunile persoanei care conduce acţiunile de stingere a incendiului şi lucrările prioritare de deblocare şi salvare sau să anuleze ordinele şi dispoziţiile acesteia privitoare la administrarea de forţe şi mijloace.
   
[Art.21 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
   
Articolul 22.  Obligațiile organelor serviciului de salvatori
                            și pompieri atestați
    Organele serviciului de salvatori și pompieri atestați sînt obligate:
    a) să contribuie la elaborarea normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, să avizeze proiectele de standarde, condiții tehnice, norme și reguli ce conțin reglementări de apărare împotriva incendiilor;
    b) să informeze populația despre siguranța la incendiu a obiectivelor;
    c) să acorde ajutor formațiunilor benevole de pompieri la organizarea lucrărilor de profilaxie și a pregătirii de luptă;
    d) să acorde ajutor autorităților publice și instituțiilor, unităților economice la organizarea însușirii de către salariați a normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.
    [Art.22 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    [Art.22 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.22 modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    Articolul 23. Obligațiile organului supravegherii de stat
                          a măsurilor contra incendiilor
    Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este obligat:
    a) să supravegheze modul în care autoritățile publice și instituțiile, unitățile economice, factorii de decizie, alte categorii de salariați, precum și persoanele fizice respectă prezenta lege, standardele, normele și regulile de apărare împotriva incendiilor;
    b) să exercite un control selectiv asupra modului în care organizațiile de proiectări și construcții, unitățile economice și persoanele fizice respectă reglementările de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, construcția, reconstrucția și reutilarea tehnică a obiectivelor;
    c) să cunoască starea de apărare împotriva incendiilor, pericolul de incendiu al obiectivelor supravegheate;
    d) să întocmească, cu participarea obligatorie a funcționarilor organelor serviciului de salvatori și pompieri, dosarul de supraveghere al obiectivului, să transmită o copie a dosarului, precum și orice modificare a informației ce se conține în dosar, serviciului de salvatori și pompieri;
    e) să participe la lucrările comisiilor de recepție finală a construcțiilor și a instalațiilor aferente, finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale, cu participarea obligatorie a colaboratorilor organelor serviciului de salvatori și pompieri;
    f) să respecte prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în cadrul efectuării controlului și supravegherii de stat a persoanelor care practică activitate de întreprinzător.
    [Art.23 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
[Art.23 modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.23 modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    [Art.23 modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.23 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 231. Drepturile organelor serviciului
                           de salvatori și pompieri
    Organele serviciului de salvatori și pompieri au următoarele drepturi:
    a) să verifice, la obiective, capacitatea de luptă a formațiunilor benevole de pompieri;
    b) să verifice gradul de pregătire a specialiștilor din economia națională și a persoanelor fizice în materie de apărare împotriva incendiilor;
    c) să ceară autorităților publice, instituțiilor și unităților economice informații și documente despre incendii și consecințele lor;
    d) să antreneze, în modul stabilit, specialiști din organizațiile de cercetări științifice și de proiectare, ingineri, tehnicieni și alți salariați de la obiective la elaborarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, la efectuarea testelor privind siguranța la incendiu;
    e) să prezinte propuneri referitoare la elaborarea actelor legislative și a altor acte normative privind asigurarea apărării împotriva incendiilor;
    f) să elaboreze norme și reguli de apărare împotriva incendiilor, să coordoneze documentele normative în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    g) să efectueze, în conformitate cu legislația în vigoare, cercetarea cazurilor de incendiu.
    [Art.231 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.231 introdus prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    Articolul 232. Clasificarea obiectivelor 
    (1) Obiectivele, în funcţie de importanţa lor şi de gradul pericolului de incendiu, se clasifică în obiective de grupele întîi, a doua şi a treia.
    (2) La obiectivele de grupa întîi se raportează obiectivele de importanţă majoră ale statului, întreprinderile industriale şi cele agricole mari, obiectivele cu un flux mare de persoane, precum şi cele care prezintă o valoare deosebită din punct de vedere cultural. Obiectivele de grupa întîi se supun controlului obligatoriu detaliat o dată în cinci ani din partea
inspectorilor organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, cu participarea obligatorie a funcționarilor organelor serviciului de salvatori și pompieri.
    [Art.232 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) La obiectivele de grupa a doua se raportează întreprinderile industriale, obiectivele de comerţ, depozitele şi bazele, întreprinderile agricole, instituţiile de învăţămînt, culturale, de agrement, de asanare, administrative, clădirile locative cu zece şi mai multe etaje şi alte obiective ce nu fac parte din grupa întîi. Obiectivele de grupa a doua se supun controlului detaliat o dată în trei ani din partea inspectorilor organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor , cu participarea obligatorie a funcționarilor organelor serviciului de salvatori și pompieri.
   
[Art.232 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) La obiectivele de grupa a treia se raportează clădirile locative (cu excepţia clădirilor cu zece şi mai multe etaje), parcările deschise destinate transportului individual, gheretele, întovărăşirile pomicole, cooperativele de garaje, garajele individuale şi alte obiective de proporţii mici. Obiectivele de grupa a treia se supun controlului detaliat selectiv, pe măsura necesităţii, în funcţie de situaţia creată, însă nu mai des decît o dată pe an, din partea inspectorilor organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor , cu participarea obligatorie a funcționarilor organelor serviciului de salvatori și pompieri.
   
[Art.232 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.232 introdus prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
   
Articolul 24. Drepturile organului supravegherii de stat
                          a măsurilor contra incendiilor
    (1) Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor are dreptul:
    a) să ceară autorităților publice, instituțiilor și unităților economice informații și documente despre siguranța la incendiu a obiectivelor și a producției fabricate;
    b) să efectueze controlul tehnic de specialitate la obiective, să prescrie recomandări privind lichidarea încălcărilor prezentei legi, standardelor, normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor și, după caz, să dispună măsuri restrictive în modul și limitele stabilite de lege;
    c) să verifice, la obiective, în ce stare se află mijloacele de protecție contra incendiilor;
    d) să suspende, total sau parțial, activitatea unității economice (a unei lucrări separate), să interzică exploatarea clădirilor, construcțiilor, a unor încăperi separate, a sectoarelor de producție sau a agregatelor în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de apărare împotriva incendiilor, precum și a cauzelor și condițiilor care pot conduce la izbucnirea incendiului, creează pericol iminent și imediat pentru viața și sănătatea oamenilor și care pot conduce la distrugerea valorilor materiale;
    e) să suspende, total sau parțial, lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor dacă s-au constatat abateri de la documentația de proiect și deviz sau dacă nu sînt respectate reglementările de apărare împotriva incendiilor ce se conțin în standarde, norme și reguli, ceea ce poate conduce la izbucnirea incendiului, creează pericol iminent și imediat pentru viața și sănătatea oamenilor și poate conduce la distrugerea valorilor materiale;
    f) să aplice măsurile prevăzute la lit. d) și e) cu respectarea procedurii de contestare, precum și în limitele și modul stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    g) să aplice, în conformitate cu legislația în vigoare, sancțiuni sub formă de amendă pentru nerespectarea sau neîndeplinirea standardelor, condițiilor tehnice, normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor, precum și să dispună măsuri restrictive, cu respectarea prevederilor
    lit. f) și a următoarelor principii:
    – legalitatea și respectarea competenței stabilite de lege;
    – prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
    – neadmiterea aplicării sancțiunilor care nu sînt stabilite de lege;
    – tratarea în favoarea persoanei a dubiilor apărute la aplicarea legislației;
    – efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
    – dreptul de a contesta acțiunile organului de control;
    h) să prezinte ministerelor, altor autorități și instituții, factorilor de decizie din unitățile economice etc. propuneri privind destituirea, în condițiile legii, a persoanelor care încalcă sistematic sau grav reglementările de apărare împotriva incendiilor sau care se eschivează de la executarea prescripțiilor organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
    i) să acorde, în bază de contract, servicii contra plată. Nomenclatorul serviciilor contra plată și mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către Guvern.
    (2) Activitatea unității economice sau lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor pot fi suspendate parțial, în baza măsurilor prevăzute la alin. (1), dacă, în urma controlului, sînt identificate neconformități care pot fi remediate în termene proxime, dar care, dacă nu sînt remediate, conduc iminent la izbucnirea incendiului și creează pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere a valorilor materiale. Activitatea unității economice sau lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor pot fi suspendate în totalitate, în baza măsurilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care, în urma controlului, sînt identificate încălcări foarte grave care vor conduce imediat și iminent la izbucnirea incendiului, cu pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere a valorilor materiale în proporții considerabile, însă aceste încălcări nu pot fi remediate fără stoparea totală a activității.
    [Art.24 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.24 modificaă prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    [Art.24 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 25. Asigurarea financiară şi tehnico-materială
    Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului de salvatori şi pompieri atestați se efectuează din contul:
   
[Art.25 partea introductivă modificată prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    a) bugetului de stat;
    [Art.25 lit.a) în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    b) mijloacelor primite pe bază de contract sau obţinute din prestarea altor servicii, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice, în modul stabilit de Guvern;
    c) altor surse conform legii.

[Art.25 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 26. Asigurarea cu echipament şi raţie alimentară
    Colaboratorii serviciului de salvatori şi pompieri atestați sînt asiguraţi cu echipament şi raţie alimentară din contul mijloacelor bugetului de stat în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.
    [Art.26 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.26 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 27. Serviciul departamental de salvatori şi pompieri
(1) Serviciul departamental de salvatori şi pompieri se creează la ministere, alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului şi unităţi economice şi se compune din subunităţi care au efectiv, tehnică de intervenţie la incendiu şi utilaj tehnic pentru stingerea incendiilor, destinate stingerii incendiilor la  obiectivele din paza lui.
(2) Principalele funcţii ale serviciului departamental de salvatori şi pompieri sînt:
a) prevenirea şi stingerea incendiilor;
b) salvarea oamenilor;
c) acordarea primului ajutor victimelor.
(3) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului departamental de salvatori şi pompieri se face din contul ministerelor, altor autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului şi unităţilor economice respective.
   
[Art.27 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
   
Articolul 271. Serviciul (postul) teritorial de salvatori şi pompieri
    (1) Serviciile (posturile) teritoriale de salvatori şi pompieri reprezintă o instituţie publică care se organizează în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, care prestează servicii de lichidare a incendiilor și a consecinţelor situaţiilor excepţionale, de salvare a persoanelor şi asigură intervenţia primară pînă la sosirea forţelor de bază ale serviciului de salvatori şi pompieri atestaţi.
    (2) Personalul serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri se compune din angajaţi, inclusiv executanţi ai serviciului civil, şi/sau voluntari. Pentru lichidarea incendiilor şi/sau a altor situaţii excepţionale produse în zona de intervenţie, serviciul (postul) teritorial de salvatori şi pompieri dispune de tehnică de intervenţie şi utilaj tehnic special.
    (3) Organizarea şi funcţionarea serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri se stabilesc printr-un regulament aprobat de autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi în baza regulamentului-tip aprobat de Guvern.
    (4) Personalul serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive ale căror descriere, condiţii de acordare şi utilizare se stabilesc printr-un regulament elaborat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență şi aprobat de Guvern.
    (5) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri se face pe seama bugetului local, precum şi din alte surse prevăzute de lege. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență poate transmite unităţilor administrativ-teritoriale echipamente pentru dotarea tehnico-materială a posturilor de salvatori şi pompieri, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    [Art.271 introdus prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Capitolul IV
ADMINISTRAREA PUBLICĂ A SISTEMULUI DE
APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
    Articolul 28. Evidenţa de stat a incendiilor
    (1) Evidenţa de stat a incendiilor şi a consecinţelor acestora este ţinută de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
    (2) Ministerele, alte autorităţi, instituţiile şi unităţile economice sînt obligate să prezinte, în conformitate cu legea, organelor teritoriale ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne informaţii despre incendiile care au izbucnit la obiective şi pe teritoriul din subordinea lor.
   
[Art.28 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 29. Asigurarea împotriva incendiilor
    Modul de asigurare împotriva incendiilor se stabileşte în conformitate cu legislaţia cu privire la asigurări.
    [Art.29 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 30. Asigurarea tehnico-ştiinţifică
Asigurarea tehnico-ştiinţifică a apărării împotriva incendiilor constituie una din direcţiile prioritare ale ştiinţei şi se realizează prin  intermediul unui organ de coordonare creat pe lîngă serviciul de salvatori şi pompieri atestați.
   
[Art.30 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 31. Sistemul de norme şi standarde în
                      domeniul apărării împotriva incendiilor
(1) Reglementările de apărare împotriva incendiilor sînt  stabilite în standarde, norme, reguli, în alte documente şi constituie un sistem de norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor.
(2) Executarea reglementărilor din sistemul de norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor este obligatorie.
(3) Standardele, normele şi regulile care vizează reglementările de apărare împotriva incendiilor urmează să fie coordonate, în modul stabilit, cu organele serviciului de salvatori și pompieri.
   
[Art.31 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Regulile de apărare împotriva incendiilor se aprobă de Guvern.
    [Art.31 al.(4) introdus prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    Articolul 32. Certificarea produselor şi mărfurilor
    (1) Produsele şi mărfurile a căror utilizare poate prezenta risc de incendiu, care, la rîndul său, ar periclita viaţa, sănătatea sau bunurile persoanelor fizice şi ar aduce prejudicii mediului înconjurător sînt certificate în mod obligatoriu privind conformitatea lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor.
    (2) Comercializarea produselor şi a mărfurilor fără certificat şi marcă care ar dovedi conformitatea lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor este interzisă.
    (3) Produsele şi mărfurile se plasează pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune numai dacă satisfac cerinţele de apărare împotriva incendiilor, fiind respectate principiile internaţionale ale liberei circulaţii a produselor în comerţul interior şi cel internaţional, şi dacă sînt însoţite de documente care le atestă conformitatea.
    (4) Se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme străine de evaluare a conformităţii, traduse în limba de stat a Republicii Moldova şi confirmate prin ştampila importatorului, în baza acordurilor bilaterale de recunoaştere reciprocă a activităţilor de evaluare a conformităţii la care Republica Moldova este parte.
    (5) Recunoaşterea certificatelor de conformitate pe teritoriul Republicii Moldova se face prin eliberarea unui nou certificat de conformitate.
    (6) În cazul lipsei certificatelor de conformitate sau a declaraţiilor de conformitate, produsele şi mărfurile importate se supun evaluării conformităţii conform reglementărilor tehnice naţionale în vigoare.
    (7) Nomenclatorul produselor şi mărfurilor pasibile de certificare pe linia conformităţii lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor, precum şi modul de certificare a acestora se stabilesc prin lege.
    [Art.32 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.32 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 33. Supravegherea și evidența agenților economici
                           care acordă servicii din domeniul apărării împotriva
                           incendiilor
    (1) Pentru inițierea activității de montare şi/sau reglare, asistență tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu, agenții economici sînt obligați să notifice în acest sens organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor cu 15 zile lucrătoare pînă la începerea activității. Modalitatea de notificare, forma notificării și documentele ce vor fi anexate la notificare se aprobă de Guvern.
    (2) Notificarea va conține informația de identificare a agentului economic și datele în baza cărora pot fi determinate capacitatea și întrunirea condițiilor necesare pentru a putea presta servicii de montare şi/sau reglare, asistență tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu. În baza notificării, agentul economic declară pe propria răspundere conformarea activității notificate cu cerințele prevăzute de legislație și, după caz, solicită un control inopinat din partea organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor pentru a fi atestate capacitățile notificate și întrunirea declarată a condițiilor.
    (3) Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este obligat, în decursul a 15 zile de la recepționarea notificării, să examineze notificarea, să efectueze o vizită de control, după caz, și să înregistreze agentul economic dacă acesta întrunește toate condițiile stabilite de lege pentru desfășurarea activității notificate și dacă, în urma controlului, nu i-au fost înaintate prescripții.
    (4) După inițierea activităților de montare şi/sau reglare, asistență tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu, agenții economici sînt obligați să informeze organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor despre orice schimbări care survin în datele din notificare sau în documentele anexate la notificare în decursul a cel mult 10 zile de la data survenirii modificărilor.
    (5) Sînt în drept să exercite activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor persoanele instruite în modul stabilit şi atestate de către comisia specializată în domeniu, creată în cadrul serviciului de salvatori şi pompieri.
    (6) Instruirea şi atestarea tehnico-profesională a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor constituie o componentă a sistemului apărării împotriva incendiilor şi se efectuează în scopul respectării actelor normative în domeniul apărării împotriva incendiilor, în baza unui regulament elaborat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor şi aprobat de Guvern.
[Art.33 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
     [Art.33 modificat prin LP33 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    Articolul 34. Mijloacele tehnice ce asigură acţiunile salvatorilor
                          şi pompierilor în caz de incendii
    Mijloacele tehnice şi echipamentele de protecţie specifice ce asigură acţiunile salvatorilor şi pompierilor la lichidarea incendiilor şi a altor situaţii excepţionale se introduc pe piaţă şi se utilizează conform legii.
[Art.34 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Art.34 modificat prin LP934 din 14.04.2000, MO70/22.06.2000]
[Alin.2 art.34 completat prin Legea nr.493-XIV din 09.07.99]
[Se suspendă acţiunea alin.2 art.34 pentru anul 1999 prin Legea nr.216-XIV din 12.12.98]
[Se suspendă în anul 1998 acţiunea art.34 alin.(2) prin Legea nr.96-XIV din 16.07.98]
[Alin.2 art.34 completat prin Legeanr.1592-XIII din 27.02.98]
[Se suspendă în anul 1997 acţiunea art. 34 alin.(2) prin Legea nr.1127-XIII din 21.03.97]
Articolul 35. Informarea populaţiei în problemele
                    apărării împotriva incendiilor
(1) Mijloacele de stat de informare publică sînt obligate, la cererea organelor serviciului de salvatori și pompieri, să plaseze şi să transmită gratuit pentru populaţie informaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
   
[Art.35 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) Literatura ştiinţifică, metodică şi informativă editată în republică în domeniul proiectării, producţiei, zidirii şi exploatării clădirilor, construcţiilor, proceselor tehnologice şi instalaţiilor tehnice trebuie să conţină informaţii obiective şi exhaustive privitoare la asigurarea apărării împotriva incediilor şi a  măsurilor de protecţie contra incendiilor.
Capitolul V
GARANŢIILE PROTECŢIEI JURIDICE ŞI SOCIALE A
COLABORATORILOR DIN SERVICIUL DE SALVATORI
ŞI POMPIERI
   
[Art.36 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.36 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
[Art.37 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.38 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.39 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.40 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.40 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.40 modificat prin LP934 din 14.04.00, MO70/22.06.00]
[Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
[Art.41 exclus prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]
Articolul 42. Asigurarea cu telefon
Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri atestați li se instalează telefon  la domiciliu  în decursul a şase luni de la data depunerii cererii.
    [Art.42 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
[Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
   [Art.43 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.43 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    Articolul 44. Dreptul la transport al funcţionarilor din serviciul
                         de salvatori  şi pompieri atestați
    Funcţionarii din serviciul de salvatori şi pompieri atestați au dreptul să folosească, în exerciţiul funcţiunii, mijloace de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Guvern.
[Art.44 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    [Art.44 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.45-46 excluse prin
LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    [Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
    Articolul 47. Drepturile funcţionarilor din serviciul de salvatori
                          şi pompieri atestați aflați în delegaţie
    Funcţionarul din serviciul de salvatori şi pompieri atestați aflat în delegaţie beneficiază de dreptul de a procura peste rînd bilete la toate tipurile de transport, precum şi de dreptul de cazare la hotel în baza legitimaţiei de serviciu.
[Art.47 în redacţia LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
Articolul 48. Consecinţele nerespectării garanţiilor protecţiei
                      juridice şi sociale a funcţionarului din serviciul
                      de salvatori şi pompieri atestați
(1) În cazul  nerespectării garanţiilor protecţiei juridice şi sociale, prevăzute de prezenta lege, funcţionarii din serviciul de salvatori şi pompieri atestați au dreptul la compensaţii de la bugetul respectiv. Cuantumul plăţilor de compensare este stabilit de Guvern.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili şi alte garanţii, neprevăzute de prezenta lege, privind protecţia juridică  şi socială a funcţionarului din serviciul de salvatori şi pompieri atestați.
   
[Art.48 modificat prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    [Art.49 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.49 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
  
  [Art.50 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.51 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.51 modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                  Petru LUCINSCHI

Chişinău, 9 noiembrie 1994.
Nr. 267-XIII.