LPM267/1994
ID intern unic:  311636
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 267
din  09.11.1994
privind apărarea împotriva incendiilor
Publicat : 17.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 15-16     art Nr : 144

   
MODIFICAT
   
LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17
    LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755
   
LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443
   
LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
   
LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584
   
LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529
   
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
   
LPC333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
    LP240-XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
    LP934-XIV din 14.04.00, MO70/22.06.00
    LP507-XIV din 14.07.99

      NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, cuvîntul „colaborator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „funcţionar” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17
     În textul legii, cuvintele „pompieri şi salvatori” se înlocuiesc cu cuvintele „salvatori şi pompieri”, iar cuvîntul „lucrător” se înlocuieşte cu cuvîntul „colaborator”, cu excepţia articolului 6 alineatul (1), articolului 11 litera i), articolului 23 literele a) şi g), articolului 24 litera e), unde cuvîntul „lucrător” se înlocuieşte cu cuvîntul „salariat” prin  LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529
    În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne" prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349Parlamentul adoptă prezenta lege.
Legea de faţă  stabileşte bazele juridice, economice şi sociale ale asigurării împotriva incediilor şi protecţiei contra incediilor în republică şi  reglementează  relaţiile în domeniul luptei împotriva incediilor.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Sistemul de apărare împotriva incediilor
Apărarea împotriva incediilor se realizează printr-un ansamblu de măsuri juridice, organizatorice, economice, sociale şi tehnico-ştiinţifice, prin forţe şi mijloace destinate prevenirii şi stingerii  incediilor, prin acţiuni prioritare de intervenţie, de blocare şi salvare în caz de incendii şi avarii.
Articolul 2. Cadrul juridic
Cadrul juridic al activităţii de asigurare a apărării împotriva incediilor şi a protecţiei contra incediilor se constituie din Constituţie, prezenta lege şi din alte acte normative.
Articolul 3. Administrarea publică în domeniul
                   apărării împotriva incediilor
Administrarea publică în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor îi revine Guvernului, Direcţiei salvatori şi pompieri din componenţa Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administraţiei publice locale.
Articolul 4. Supravegherea şi controlul în domeniul
                  apărării împotriva incendiilor
(1) Supravegherea de stat asupra asigurării apărării  împotriva incendiilor  în localităţi şi la obiective este exercitată de organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
(2) Controlul departamental asupra situaţiei din domeniul apărării împotriva incediilor este exercitat de ministere şi departamente, de întreprinderi, instituţii şi organizaţii indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare (denumite  în  cele  ce urmează unităţi economice, dacă nu se stipulează altfel).
    Articolul 5. Tipurile serviciilor de salvatori şi pompieri
    Activităţile de prevenire şi de stingere a incendiilor sînt realizate de următoarele tipuri de servicii de salvatori şi pompieri:
    a) serviciul de  salvatori  şi pompieri atestaţi;
    b) serviciul departamental de salvatori şi pompieri;
    c) serviciul teritorial  (raional, municipal, orăşenesc, de sector) de salvatori şi pompieri.
[Art.5 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Lit.d) introdusă prin Legea nr.507-XIV din 14.07.99]
Articolul 6. Formaţiunile benevole de pompieri
(1) Formaţiuni benevole de pompieri se organizează  la unităţile economice care au 15 salariaţi şi mai mulţi.
      [Art.6 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(2) Formaţiunile benevole de pompieri activează conform  unui regulament, aprobat de Guvern.
(3) Şefii de unităţi economice au dreptul să-i remunereze pe membrii formaţiunilor benevole de pompieri, să le acorde concedii suplimentare şi alte înlesniri pentru participare la lucrările de prevenire şi stingere a incediilor, conform regulamentului.
Capitolul II
OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE, ALE FACTORILOR
DE DECIZIE ŞI ALE CETĂŢENILOR ÎN DOMENIUL
ASIGURĂRII APĂRĂRII Î
MPOTRIVA INCENDIILOR
Articolul 7. Asigurarea apărării împotriva incendiilor
Apărarea împotriva incendiilor este asigurată prin crearea de condiţii în localităţi şi la obiective care ar exclude riscurile de incendiu şi ar asigura protecţia oamenilor, valorilor spirituale şi materiale şi a mediului natural împotriva focului şi factorilor lui nocivi. Obligaţia de a asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor revine conducătorilor, altor factori de decizie şi angajați de la ministere, departamente şi unităţi economice, precum şi cetăţenilor. Această obligaţie trebuie să fie stabilită în regulile de apărare împotriva  incendiilor, în  instrucţiunile şi acordurile (contractele) de serviciu respective.
    [Art.7 modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    Articolul 8. Obligaţiile Guvernului
    (1) Guvernul:

    a) elaborează măsurile de asigurare a apărării împotriva incendiilor, de dezvoltare şi perfecţionare a bazei tehnico-materiale a serviciului de salvatori şi pompieri;
    b) determină obligaţiile organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
    c) stabileşte modul de constituire a organelor şi subunităţilor serviciului de
salvatori şi pompieri, precum şi efectivul lui;
    d) coordonează cercetările ştiinţifice în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor;
    e) stabileşte sarcinile, direcţiile prioritare şi principiile de activitate ale organelor şi subunităţilor serviciului de
salvatori şi pompieri, asigură elaborarea formelor şi metodelor de exercitare a supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
    f) sprijină crearea de unităţi economice specializate în lucrări şi servicii pentru apărarea împotriva incendiilor, în fabricarea tehnicii de intervenţie la incendiu şi a utilajului tehnic pentru stingerea incendiilor;
    g) aprobă lista serviciilor cu plată, prestate de serviciul de
salvatori şi pompieri, cu condiţia că acestea nu poartă un caracter obligatoriu;
    h) stabileşte modul de constituire a fondurilor de apărare împotriva incendiilor.
    (2) Lista acţiunilor (serviciilor) ce urmează a fi prestate în mod obligatoriu, fără plată, persoanelor fizice şi juridice de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne se stabileşte prin lege.
[Art.8 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 9. Obligaţiile ministerelor şi departamentelor
Ministerele şi departamentele:
a) elaborează  măsuri organizatorice, profilactice şi tehnico-ştiinţifice de asigurare a apărrii împotriva incendiilor;
b) antrenează organizaţiile de cercetări  ştiinţifice şi de proiectare la soluţionarea problemelor ce ţin de protecţia obiectivelor contra incendiilor;
c) asigură cercetarea proprietăţilor de inflamare şi explozie ale substanţelor, materialelor, dispozitivelor şi instalaţiilor fabricate şi folosite în producţie, conform standardelor unice;
d) asigură includerea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor în standarde, condiţii tehnice, norme, reguli şi instrucţiuni, controlează modul în care acestea sînt respectate la proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi exploatarea obiectivelor;
e) asigură pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în  domeniul apărării împotriva incendiilor.
Articolul 10. Obligaţiile autorităţilor administraţiei
                      publice locale
Autorităţile administraţiei publice locale:
a) asigură îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine, stabileşte fondul de retribuire a muncii şi alte fonduri pentru întreţinerea serviciului teritorial (municipal, de sector) de salvatori şi pompieri, contribuie la crearea bazei tehnico-materiale a acestui serviciu, precum şi a condiţiilor sociale pentru funcţionarii acestuia, prezintă pentru confirmare şefului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne propuneri privind structura şi statele de personal, numirea şi destituirea din funcţie a şefului serviciului teritorial (municipal, de sector) de salvatori şi pompieri.
    
[Art.10 lit.a) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Lit.a) în redacţia Legii nr.507-XIV din 14.07.99]
b) verifică gradul de siguranţă la incendiu, capacitatea localităţilor şi obiectivelor de prevenire şi stingere a  incendiilor, antrenează unităţile economice la îndeplinirea măsurilor de apărărare împotriva incendiilor;
c) mobilizează cetăţenii la prevenirea şi stingerea incendiilor, contribuie la crearea formaţiunilor benevole de pompieri, la instruirea şi asigurarea lor tehnico-materială.
    Articolul 11. Obligaţiile şefilor şi altor factori de
                         decizie din unităţile economice
    Şefii şi alţi factori de decizie din unităţile economice:
    a) asigură apărarea împotriva incendiilor şi regimul de protecţie contra incendiilor la obiective;
    b) elaborează măsuri organizatorice, tehnice şi inginereşti de apărare împotriva incendiilor la obiective şi asigură realizarea lor;
    c) asigură realizarea oportună a măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform prescripţiilor, avizelor şi avertismentelor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor;
    d) implementează realizările tehnico-ştiinţifice în sistemul de apărare împotriva incendiilor a obiectivelor, susţin activitatea de inventator şi raţionalizator în domeniul asigurării securităţii oamenilor împotriva pericolelor de incendiu şi minimalizării riscurilor de incendiu la procesele tehnologice din producţie;
    e) asigură executarea şi respectarea reglementărilor de protecţie contra incendiilor din standarde şi condiţii tehnice, a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reutilarea tehnică şi repararea obiectivelor, precum şi la fabricarea, transportarea şi utilizarea producţiei;
    f) alocă mijloace pentru întreţinerea şi dezvoltarea serviciului intern de salvatori şi pompieri, conform normativelor aprobate;
    g) creează formaţiuni benevole de pompieri şi asigură activitatea lor;
    h) menţin în stare de funcţionare sistemele automate de prevenire a incendiilor, tehnica de intervenţie la incendiu, utilajul tehnic pentru stingerea incendiilor şi nu permit utilizarea lor în alte scopuri decît cele destinate;
    i) iau măsurile necesare ca salariaţii să însuşească regulile de apărare împotriva incendiilor şi îi atrag să participe la prevenirea şi stingerea incendiilor, nu permit accesul la locul de muncă al persoanelor care nu au făcut instructajul în prevenirea şi stingerea incendiilor;
    [Art.11 lit.i) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    j) prezintă, la cererea organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, informaţii despre gradul de siguranţă la incendiu a obiectivelor şi a producţiei fabricate, actele privind incendiile şi efectele lor;
    k) iau măsuri faţă de acei care încalcă normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor, sancţionează, în modul stabilit de legislaţie, cu reparaţia pagubelor materiale, persoanele vinovate de izbucnirea incendiilor.
[Art.11 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 12. Obligaţiile cetăţenilor
(1) Fiecare cetăţean este obligat să cunoască şi să îndeplinească reglementările de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă şi la domiciliu, să acorde ajutorul posibil la prevenirea şi stingerea incendiilor.
(2) Proprietarii de case şi locatarii sînt obligaţi să ofere factorilor de deizie din serviciul de salvatori şi pompieri, membrilor formaţiunilor benevole de pompieri posibilitatea de a efectua, în modul stabilit, controlul tehnic de specialitate al  locuinţelor  şi construcţiilor auxiliare.
Articolul 13. Însuşirea reglementărilor de apărare
                     împotriva incendiilor
În instituţiile de învăţămînt de toate treptele trebuie să  fie organizată însuşirea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor, instruirea privind  modul de intervenţie la incendiu, conform unor programe speciale.
Capitolul III
SERVICIUL DE SALVATORI ŞI POMPIERI
Articolul 14. Activitatea şi structura serviciului
                      de salvatori şi pompieri
(1) Serviciul de salvatori şi pompieri este un organ de stat ale cărui funcţii constau în stîngerea incendiilor, executarea acţiunilor de intervenţie, deblocare şi salvare în caz de incendii, exercitarea supravegherii de stat asupra asigurării apărării împotriva incendiilor şi în alte acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor.
(2) Serviciul de salvatori şi pompieri face parte din Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi se constituie din direcţii, detaşamente, unităţi de salvatori şi pompieri, subunităţi specializate, denumite în continuare subunităţi.
    
[Art.14 al.(2) în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.14 al.(3) exclus prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(4) Mobilizarea  forţelor şi mijloacelor serviciului de salvatori şi pompieri la acţiuni neprevăzute de prezenta lege este interzisă.
    [Art.15 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
Articolul 16. Răspunderea serviciului de salvatori şi pompieri
(1) Factorii de decizie şi funcţionarii din subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor şi organizarea stingerii incendiilor în localităţi şi  la obiective.
(2) Factorii de decizie şi funcţionarii din subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri nu poartă răspundere pentru prejudiciul adus la stingerea incendiilor, prin aplicarea mijloacelor de stingere, demontarea construcţiilor, prin alte acţiuni şi nici pentru faptul că factorii de decizie din unităţile economice şi cetăţenii nu respectă reglementările standardelor, normele şi regulile de apărare  împotriva incendiilor.
    Articolul 17.  Subunităţile serviciului de salvatori şi
                            pompieri
[Art.7 titlul în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(1) Subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri au personal, tehnică specială de intervenire la incendiu, de deblocare şi salvare, utilaj tehnic pentru stingerea incendiilor şi executarea lucrărilor prioritare de salvare şi deblocare.
    
[Art.17 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(2) Funcţiile de bază ale subunităţilor serviciului de salvatori şi pompieri sînt:
a) prevenirea şi stingerea incendiilor;
b) salvarea oamenilor;
c) acordarea de prim ajutor sinistraţilor.
    
[Art.17 al.(2), lit.c) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 18. Drepturile funcţionarilor din serviciul  
                     de salvatori şi pompieri
În timpul stingerii incendiilor şi al lucrărilor de deblocare şi salvare, funcționarii publici cu statut special (denumiți în sensul prezentei legi – funcționari) din serviciul de salvatori şi pompieri au dreptul:
   
[Art.18 partea introductivă în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
a) să intre nestingherit  la orice oră de zi sau noapte  în toate localurile unităţilor economice, precum şi  în locuinţele şi construcţiile auxiliare ale cetăţenilor;
b) să forţeze, în caz de necesitate, uşile şi geamurile, elementele de construcţie care le  îngrădesc pătrunderea, să demonteze şi  să demoleze construcţii, să întreprindă alte acţiuni în executarea acestor lucrări;
c) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia mijloacelor de transport, precum  şi accesul cetăţenilor la sectoare aparte din localitate sau la anumite obiective, să-i impună  a părăsi anumite locuri;
d) să se folosească  nestingherit de mijloacele de  telecomunicaţie ale unităţilor economice şi ale cetăţenilor;
e) să primească de la factorii de decizie de la obiectivul la  care s-a  produs incendiul sau avaria  informaţiile necesare executării eficiente a acţiunilor de intervenţie, deblocare şi salvare.
f) să mobilizeze  forţele şi mijloacele unităţilor economice, precum şi ale formaţiunilor militare;
g) să ceară autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor economice să le acorde gratuit substanţe de stingere, tehnică, combustibil şi librifianţi, resurse umane, echipament, mijloace de telecomunicaţii etc, iar în timpul stingerii incendiului cu o durată de peste cinci ore să-i asigure cu alimente şi încăperi pentru odihnă.
     [Art.18 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 19. Modul şi condiţiile satisfacerii serviciului
                          în cadrul serviciului de salvatori şi
                          pompieri
   [Art.19 al.(1) abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (2) Durata serviciului în condiţii de risc sporit şi nocivitate profesională, precum şi a serviciului în zone cu condiţii ecologice şi de altă natură nefavorabile, se include în vechimea de muncă în condiţii avantajoase în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 
    (3) Este interzisă greva funcţionarilor din serviciul de salvatori şi pompieri  ca mijloc de soluţionare a conflictelor colective de muncă.
[Art.19 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    [Art.20 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.20  în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 21. Conducerea acţiunilor de stingere a incendiilor şi
                      lucrărilor prioritare de deblocare şi salvare
(1) Conducerea forţelor şi mijloacelor la incendii şi avarii, pînă la momentul în care comisiile pentru situaţiile excepţionale încep să funcţioneze, este exercitată de către un factor de decizie din serviciul de salvatori şi pompieri care este conducătorul acţiunilor de stingere a  incendiilor şi a lucrărilor prioritare de deblocare şi salvare.
(2) Persoana care conduce acţiunile de stingere a incendiului şi lucrările prioritare de deblocare şi salvare este un conducător unic, căruia i se subordonează toate subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri, forţele de întărire sosite la stingerea incendiului  sau lichidarea urmărilor avariei.
(3) Nici un factor de decizie nu are dreptul imixtiunii în acţiunile persoanei care conduce acţiunile de stingere a incendiului şi lucrările prioritare de deblocare şi salvare sau să anuleze ordinele şi dispoziţiile acesteia privitoare la administrarea de forţe şi mijloace.
Articolul 22. Organele supravegherii de stat
                     a măsurilor contra incendiilor
(1) Supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor este exercitată de organele serviciului de salvatori şi pompieri. Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor se constituie din organ central şi organe locale. Organ central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este Direcţia salvatori şi pompieri, iar organe locale sînt secţiile şi serviciile supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri din localităţi, precum şi de la obiective, subordonate Direcţiei salvatori şi pompieri.
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(2) Factorii de decizie din serviciul de salvatori şi pompieri care exercită  supravegherea de stat a măsurilor contra  incendiilor sînt independenţi în exercitarea funcţiei şi se conduc de legi, precum şi de standardele, normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor.
     (3) Şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne este Inspector principal de stat al Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor, iar şeful Direcţiei salvatori şi pompieri este adjunctul Inspectorului principal de stat al Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra  incendiilor şi, totodată, din oficiu, este şef adjunct al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
    (4) Şeful adjunct, şefii de servicii şi de secţii ai Direcţiei salvatori şi pompieri sînt inspectori superiori de stat ai Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.
    (5) Alţi funcţionari ai Direcţiei salvatori şi pompieri sînt inspectori de stat ai Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.
[Art.22 al.(3)-(5) în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
 
   (51) Şefii de direcţii şi de secţii situaţii excepţionale, precum şi comandanţii de subunităţi sînt inspectori superiori de stat (ai raionului, municipiului, oraşului, sectorului) pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.
    (52) Alţi funcţionari ai organelor locale ale supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sînt inspectori de stat (ai oraşului, sectorului, raionului) pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.
   
[Art.22 al.(51)-(52) introduse prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(6) Inspectorii de stat pentru  supravegherea  măsurilor  contra incendiilor sînt reprezentanţii puterii.
(7) Prescripţiile, avizele, avertismentele, hotărîrile şi procesele-verbale emise de organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sînt obligatorii ministerelor, departamentelor, unităţilor economice, precum şi cetăţenilor. Ele pot fi modificate sau anulate numai de factorul de decizie ieraric superior al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sau de instanţa de judecată. Contestarea dispoziţiilor, avertismentelor, hotărîrilor şi proceselor-verbale nu sistează acţiunea lor.
   
[Art.22 al.(7) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
(8) Organelesupravegherii  de stat a măsurilor contra  incendiilor conlucrează cu alte organe ale supravegherii de stat.
    Articolul 23.Obligaţiile organelor supravegherii de
                         stat a măsurilor contra incendiilor
    Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sînt obligate:
    a) să supravegheze modul în care ministerele, alte autorităţi şi instituţii, unităţile economice, factorii de decizie, alte categorii de salariaţi, precum şi persoanele fizice, respectă prezenta lege, standardele, normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor;
   
[Art.23 lit.a) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    b) să contribuie la elaborarea normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, să facă avize asupra proiectelor de standarde, condiţii tehnice, norme şi reguli ce conţin reglementări de apărare împotriva incendiilor;
    c) să exercite un control selectiv asupra modului în care organizaţiile de proiectări şi construcţii, unităţile economice şi persoanele fizice respectă reglementările de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a obiectivelor;
    d) să informeze populaţia despre siguranţa la incendiu a obiectivelor;
    e) să acorde ajutor formaţiunilor benevole de pompieri în organizarea lucrărilor de profilaxie şi a pregătirii de luptă;
   
f) să participe la lucrările comisiilor de recepţie finală a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale;
    [Art.23 lit.f) în redacţia LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    g) să acorde ajutor ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, unităţilor economice în organizarea însuşirii de către salariaţi a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
   
[Art.23 lit.g) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
   
h) să respecte prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în cadrul efectuării controlului și supravegherii de stat a persoanelor care practică activitate de întreprinzător.
    [Art.23 lit.h) introdusă prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.23 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 231. Clasificarea controalelor tehnice de
                           specialitate
    (1) Controalele tehnice de specialitate se clasifică în controale planificate, speciale (operative) şi suplimentare. La controalele planificate se raportează controalele tehnice de specialitate complexe şi cele detaliate, iar la controalele suplimentare - controalele de verificare.
    (2) Controalele complexe prevăd testarea stării de apărare împotriva incendiilor în organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi în obiectivele subordonate acestora, precum şi în localităţi.
    (3) Controalele detaliate prevăd testarea  întregului complex de măsuri în vederea asigurării apărării împotriva incendiilor a unităţilor economice şi a obiectivelor.
    (4) Controalele speciale (operative) se exercită, pe măsura necesităţii, luîndu-se în considerare caracterul sezonier, particularităţile obiectivelor şi incendiile produse. Controalele în cauză au drept scop verificarea selectivă a stării de apărare împotriva incendiilor a clădirilor şi încăperilor, a modului de întreţinere a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor, de telecomunicaţii etc.
    (5) Controalele de verificare prevăd verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite în prescripţiile şi propunerile organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, considerîndu-se parte componentă a controlului detaliat.
   
[Art.231 introdus prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    Articolul 232. Clasificarea obiectivelor 
    (1) Obiectivele, în funcţie de importanţa lor şi de gradul pericolului de incendiu, se clasifică în obiective de grupele întîi, a doua şi a treia.
    (2) La obiectivele de grupa întîi se raportează obiectivele de importanţă majoră ale statului, întreprinderile industriale şi cele agricole mari, obiectivele cu un flux mare de persoane, precum şi cele care prezintă o valoare deosebită din punct de vedere cultural. Obiectivele de grupa întîi se supun controlului obligatoriu detaliat o dată în cinci ani din partea
funcţionarilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, sub conducerea funcţionarilor Direcţiei salvatori şi pompieri, cu participarea specialiştilor altor organe de supraveghere.
    (3) La obiectivele de grupa a doua se raportează întreprinderile industriale, obiectivele de comerţ, depozitele şi bazele, întreprinderile agricole, instituţiile de învăţămînt, culturale, de agrement, de asanare, administrative, clădirile locative cu zece şi mai multe etaje şi alte obiective ce nu fac parte din grupa întîi. Obiectivele de grupa a doua se supun controlului detaliat o dată în trei ani din partea
funcţionarilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
    (4) La obiectivele de grupa a treia se raportează clădirile locative (cu excepţia clădirilor cu zece şi mai multe etaje), parcările deschise destinate transportului individual, gheretele, întovărăşirile pomicole, cooperativele de garaje, garajele individuale şi alte obiective de proporţii mici. Obiectivele de grupa  a treia se supun controlului detaliat selectiv, pe măsura necesităţii, în funcţie de situaţia creată, însă nu mai des decît o dată pe an, din partea
funcţionarilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
   
[Art.232 introdus prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    Articolul 24. Drepturile organelor supravegherii de
                          stat  a măsurilor contra incendiilor
    Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor au dreptul:
    a) să efectueze la orice oră de zi sau de noapte controlul tehnic de specialitate la obiective, să emită dispoziţii, avertismente, avize şi recomandări privind lichidarea încălcărilor prezentei legi, standardelor, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. Controlul pe timp de noapte al caselor, construcţiilor şi apartamentelor individuale este interzis;
    b) să verifice la obiective în ce stare se află mijloacele de protecţie contra incendiilor, precum şi capacitatea de luptă a formaţiunilor benevole de pompieri;
    c) să verifice gradul de pregătire a specialiştilor din economia naţională şi a persoanelor fizice în materie de apărare împotriva incendiilor;
    d) să ceară ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, unităţilor economice informaţii şi documente despre siguranţa la incendiu a obiectivelor şi a producţiei fabricate, precum şi despre incendii şi consecinţele lor;
    e) să antreneze, în modul stabilit, specialişti din organizaţiile de cercetări ştiinţifice şi de proiectare, ingineri, tehnicieni şi alţi salariaţi de la obiective la elaborarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, la efectuarea testelor privind siguranţa la incendiu, iar în caz de necesitate, şi la controlul asupra modului în care sînt respectate standardele, normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor;
   
[Art.24 lit.e) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    f) să prezinte propuneri referitoare la pregătirea actelor legislative şi a altor acte normative privind asigurarea apărării împotriva incendiilor;
    g) să elaboreze norme şi reguli de apărare împotriva incendiilor, să coordoneze documentele normative în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    h) să suspende total sau parţial lucrul unităţii economice (a unei lucrări aparte), să interzică exploatarea clădirii, construcţiei, încăperii, sectorului de producţie sau agregatului în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de apărare împotriva incendiilor, a cauzelor şi condiţiilor care ar putea conduce la izbucnirea incendiului, la periclitarea vieţii şi sănătăţii oamenilor, la distrugerea valorilor materiale, precum şi să suspende lucrările de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor dacă s-au constatat abateri de la documentaţia de proiect şi deviz sau dacă nu sînt respectate reglementările de apărare împotriva incendiilor care se conţin în standarde, norme şi reguli;
    i) să suspende, conform lit. h), în baza hotărîrii judecătoreşti, iar în cazul unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru mediul înconjurător şi valorile materiale - imediat şi cu adresarea, în termen de 3 zile lucrătoare, în instanţa judecătorească privind confirmarea legalităţii suspendării;
    j) să aplice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, sancţiuni, în formă de amendă, factorilor de decizie şi persoanelor fizice pentru nerespectarea sau neîndeplinirea standardelor, condiţiilor tehnice, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, prescripţiilor şi avizelor, precum şi să întocmească procese-verbale şi să emită dispoziţii privind suspendarea lucrului la obiectiv (în sectorul de producţie, la agregat etc. ), cu respectarea prevederilor lit. i) a prezentului articol şi a următoarelor principii:
    - legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de lege;
    - neadmiterea aplicării sancţiunilor care nu sînt stabilite de lege;
    - tratarea dubiilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea persoanei;
    - efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
    - prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
    - dreptul de a ataca acţiunile organului de control;
    k) să efectueze, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cercetarea cazurilor de incendiu;
    l) să prezinte ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, factorilor de decizie din unităţile economice etc. propuneri privind destituirea, în condiţiile legii, a persoanelor care încalcă sistematic sau grav reglementările de apărare împotriva incendiilor sau care se eschivează de la executarea prescripţiilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.
   
[Art.24 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 25. Asigurarea financiară şi tehnico-materială
    Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează din contul:
    a) bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) mijloacelor primite pe bază de contract sau obţinute din prestarea altor servicii, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice, în modul stabilit de Guvern;
    c) altor surse conform legii.
[Art.25 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 26. Asigurarea cu echipament şi raţie alimentară
    Colaboratorii serviciului de salvatori şi pompieri sînt asiguraţi cu echipament şi raţie alimentară din contul mijloacelor bugetului de stat în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.
[Art.26 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Articolul 27. Serviciul departamental de pompieri
(1) Serviciul departamental de pompieri se creează la ministere, departamente şi unităţi economice şi se compune din subunităţi care au efectiv, tehnică de intervenţie la incendiu şi utilaj tehnic pentru stingerea incendiilor, destinate stingerii incendiilor la  obiectivele din paza lui.
(2) Principalele funcţii ale serviciului departamental de  pompieri sînt:
a) prevenirea şi stingerea incendiilor;
b) salvarea oamenilor;
c) acordarea primului ajutor victimelor.
(3) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului departamental de pompieri se face din contul ministerelor, departamentelor şi unităţilor economice respective.
Capitolul IV
ADMINISTRAREA PUBLICĂ A SISTEMULUI DE
APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
    Articolul 28. Evidenţa de stat a incendiilor
    (1) Evidenţa de stat a incendiilor şi a consecinţelor acestora este ţinută de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
    (2) Ministerele, alte autorităţi, instituţiile şi unităţile economice sînt obligate să prezinte, în conformitate cu legea, organelor teritoriale ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne informaţii despre incendiile care au izbucnit la obiective şi pe teritoriul din subordinea lor.
   
[Art.28 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 29. Asigurarea împotriva incendiilor
    Modul de asigurare împotriva incendiilor se stabileşte în conformitate cu legislaţia cu privire la asigurări.
    [Art.29 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 30. Asigurarea tehnico-ştiinţifică
Asigurarea tehnico-ştiinţifică a apărării împotriva incendiilor constituie una din direcţiile prioritare ale ştiinţei şi se realizează prin  intermediul unui organ de coordonare creat pe lîngă serviciul de salvatori şi pompieri.
Articolul 31. Sistemul de norme şi standarde în
                      domeniul apărării împotriva incendiilor
(1) Reglementările de apărare împotriva incendiilor sînt  stabilite în standarde, norme, reguli, în alte documente şi constituie un sistem de norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor.
(2) Executarea reglementărilor din sistemul de norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor este obligatorie.
(3) Standardele, normele şi regulile care vizează reglementările de apărare împotriva incendiilor urmează să fie coordonate, în modul stabilit, cu organele supravegherii de stat a măsurilor  contra incendiilor.
    Articolul 32. Certificarea producţiei şi mărfurilor
    (1) Producţia şi mărfurile a căror utilizare poate prezenta risc de incendiu ce ar periclita viaţa, sănătatea sau bunurile persoanelor fizice şi ar aduce prejudicii mediului înconjurător sînt certificate, în mod obligatoriu, pe linia conformităţii lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor. Comercializarea producţiei şi a mărfurilor fără certificat şi marcă ce ar dovedi conformitatea lor cu reglementările stabilite este interzisă.
    (2) Sînt pasibile de certificare pe linia conformităţii cu reglementările de apărare împotriva incendiilor producţia şi mărfurile fabricate în Republica Moldova, precum şi cele importate.
    (3) Nomenclatorul producţiei şi mărfurilor pasibile de certificare pe linia conformităţii lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor, precum şi modul de certificare sînt stabilite prin lege.
[Art.32 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 33. Acordarea licenţelor
Licenţele pentru montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu se eliberează în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate.
     [Art.33 modificat prin LPC333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
Articolul 34. Producerea tehnicii de intervenţie la incendiu şi
                     a mijloacelor de protecţie contra incendiilor
(1) Tehnica de  intervenţie  la  incendiu, utilajul  tehnic pentru stîngerea incendiilor, principalele  mijloace de  protecţie  contra incendiilor se produc în baza comenzii de stat.
[Art.34 al.2) exclus prin LP934 din 14.04.2000, MO70/22.06.2000]
[Alin.2 art.34 completat prin Legea nr.493-XIV din 09.07.99]
[Se suspendă acţiunea alin.2 art.34 pentru anul 1999 prin Legea nr.216-XIV din 12.12.98]
[Se suspendă în anul 1998 acţiunea art.34 alin.(2) prin Legea nr.96-XIV din 16.07.98]
[Alin.2 art.34 completat prin Legeanr.1592-XIII din 27.02.98]
[Se suspendă în anul 1997 acţiunea art. 34 alin.(2) prin Legea nr.1127-XIII din 21.03.97]
Articolul 35. Informarea populaţiei în problemele
                    apărării împotriva incendiilor
(1) Mijloacele de stat de informare publică sînt obligate, la cererea organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, să plaseze şi să transmită gratuit pentru populaţie informaţii privind apărarea împotriva incendiilor.
(2) Literatura ştiinţifică, metodică şi informativă editată în republică în domeniul proiectării, producţiei, zidirii şi exploatării clădirilor, construcţiilor, proceselor tehnologice şi instalaţiilor tehnice trebuie să conţină informaţii obiective şi exhaustive privitoare la asigurarea apărării împotriva incediilor şi a  măsurilor de protecţie contra incendiilor.
Capitolul V
GARANŢIILE PROTECŢIEI JURIDICE ŞI SOCIALE A
COLABORATORILOR DIN SERVICIUL DE SALVATORI
ŞI POMPIERI
    [Art.36 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.36 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.37 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.38 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.39 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.40 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.40 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
[Art.40 al.4) exclus prin LP934 din 14.04.00, MO70/22.06.00]
[Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
[Art.41 exclus prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]
Articolul 42. Asigurarea cu telefon
Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri li se instalează telefon  la domiciliu  în decursul a şase luni de la data depunerii cererii.
[Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
   [Art.43 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.43 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    Articolul 44. Dreptul funcţionarilor din serviciul de
                         salvatori şi pompieri la transport
    Colaboratorii din serviciul de salvatori şi pompieri au dreptul să folosească în exerciţiul funcţiunii mijloace de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Guvern.
    [Art.44 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.45-46 excluse prin
LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    [Vezi Legea Parl. nr.952-XIII din 19.07.96]
Articolul 47. Drepturile funcţionarilor din serviciul
                     de salvatori şi pompieri în delegaţie
Colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri în delegaţie beneficiază de dreptul de a procura peste rînd bilete la toate tipurile de transport,  precum şi  de dreptul de cazare la hotel  în baza legitimaţiei de serviciu.
Articolul 48. Consecinţele nerespectării garanţiilor protecţiei
                      juridice şi sociale a funcţionarului din serviciul
                      de salvatori şi pompieri
(1) În cazul  nerespectării garanţiilor protecţiei juridice şi sociale, prevăzute de prezenta lege, funcţionarii din serviciul de salvatori şi pompieri au dreptul la compensaţii de la bugetul respectiv. Cuantumul plăţilor de compensare este stabilit de Guvern.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili şi alte garanţii, neprevăzute de prezenta lege, privind protecţia juridică  şi socială a funcţionarului din serviciul de salvatori şi pompieri.
    [Art.49 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.49 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    [Art.50 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.51 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
[Art.51 modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                  Petru LUCINSCHI

Chişinău, 9 noiembrie 1994.
Nr. 267-XIII.