LPM269/1994
ID intern unic:  311638
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 269
din  09.11.1994
cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova
Publicat : 26.01.1995 în Monitorul Oficial Nr. 6     art Nr : 54

    MODIFICAT
   
LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297
   
LP151 din 01.07.16, MO265-276/19.08.16 art.573
   
LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521
    LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13
    LP40 din 15.03.12, MO92/15.05.12 art.294
    LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403
    LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303
    LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790

    LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504
    LP139-XVI din 02.06.06, MO98-101/30.06.06 art.453
   
LP357-XVI din 23.12.05, MO1-4/06.01.06 art.32
   
LP324-XVI din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.8; în vigoare 06.03.06
   
LP309-XVI din 01.12.05, MO176-181/30.12.05 art.871
   
LP384-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1001
   
LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; în vigoare 01.09.04
   
LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04
   
LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
   
LP1524 din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10
    LP712 din 06.12.01, MO1/04.01.02 art.6
   
LP417-XV din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824
   
LP20 din 29.03.01, MO47/26.04.01
   
LP806-XIV din 11.02.00, MO27/09.03.00
   
LP263-XIV din 24.12.98, MO62/17.06.99


   


    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege garantează cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova reglementează modul de eliberare a actelor de ieşire şi intrare şi de soluţionare a litigiilor privind eliberarea acestor acte. Restricţiile temporare la eliberarea actelor de ieşire şi de intrare sînt reglementate prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
    [Preambul modificat prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în baza paşaportului, iar apatrizii, refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară - în baza documentului de călătorie, eliberate de organele competente.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP266 - XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04]

    (11) Cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de domiciliul sau reşedinţa acestora, apatrizii şi cetăţenii străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova au dreptul de a intra în Republica Moldova în baza titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova. Modul de solicitare şi de eliberare a titlului de călătorie, precum şi forma, conţinutul şi termenul de valabilitate ale acestuia se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.
    [Art.1 al.(11) introdus prin LP40 din 15.03.12, MO92/15.05.12 art.294]
    (2) Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
    (3) Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.
    [Art.1 al.(3) introdus prin LP357 din 23.12.05, MO1/06.01.06 art.32, al.(3)-(5) devin (4)-(6)]
    (4) În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.
    [Art.1 al.(2)-(3) introduse prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; al.(2)-(3) devin (4)-(5), în vigoare 01.09.04]
    [Art.1 al.(4) în redacţia LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]

    [Art.1 al.(5) abrogat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
   
(6) Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislaţia acestuia.
Capitolul II
CERERILE DE IEŞIRE ŞI INTRARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
    Articolul 2. Temeiul eliberării paşaportului
                       şi a documentului de călătorie
   
[Art.2 titlul modificat prin L447/13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04]
    (1) Temei pentru eliberarea paşaportului cetăţenilor Republicii Moldova, a documentului de călătorie apatrizilor domiciliaţi în Republica Moldova este cererea lor sau a reprezentanţilor lor legali, depusă în modul stabilit.
   
[Art.2 al.(1) modificat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP113 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303]
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP309 din 01.12.05, MO176/30.12.05 art.871]

    (2) Temei pentru eliberarea documentului de călătorie refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară este cererea lor sau a reprezentanţilor lor legali, depusă în modul stabilit, cu prezentarea copiei de pe decizia
Direcția azil și integrare a Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne, împuternicite cu acordarea statutului de refugiat sau protecţiei umanitare.
   
[Art.2 al.(2) modificat prin LP151 din 01.07.16, MO265-276/19.08.16 art.573]
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP137-XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
    [Art.2 al.(2) introdus prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04]

    Articolul 3. Depunerea cererii  

    (1) Cererea privind eliberarea paşaportului sau a documentului de călătorie se depune la organele competente în modul stabilit de Guvern.
    [Art.3 al.(1) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04]
    (2) Copiilor în vîrstă de pînă la18 ani şi persoanelor supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei li se eliberează paşapoarte în temeiul cererii unuia dintre reprezentanţii lor legali.
    [Art.3 al.(2) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    [Art.3 al.(2) modificat prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; în vigoare 01.09.04]
    (3) Copiii în vîrstă de 10-18 ani care pleacă să se domicilieze în străinătate îşi prezintă consimţămîntul exprimat prin declaraţie, în care semnătura lor se legalizează notarial.
    [Art.3 al.(3) modificat prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; în vigoare 01.09.04]
    [Art.3 al.(3) modificat prin LP806-XIV din 11.02.2000]
    (4) Prevederile alineatelor (2) şi (3) nu se aplică persoanelor care au încheiat o căsătorie legală pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.
    [Art.3 al.(4) introdus prin LP806-XIV din 11.02.2000]
    (5) În cazul în care unul dintre părinţii copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani nu acceptă ieşirea acestora din Republica Moldova, refuzul se contestă în instanţa judecătorească de drept comun competentă.
    [Art.3. modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    Articolul 4. Examinarea cererii
    (1) Cererea de ieşire şi intrare în Republica Moldova este examinată în termen de pînă la o lună, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al solicitantului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate de peste hotare sau de decesul acestuia - în decursul a 3 zile.
    (2) Cererea de ieşire din Republica Moldova pentru domiciliere în altă ţară se examinează în termen de pînă la 3 luni.
    (3) Rezultatele examinării cererii se aduc la cunoştinţa solicitantului în scris. În cazul respingerii cererii, cererea repetată se examinează după înlăturarea cauzelor care au generat refuzul.
    [Capitolul III abrogat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    [Capitolul IV abrogat prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]

    [Capitolul IV modificat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    [
Capitolul IV modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03; în vigoare 13.02.04]
    [Capitolul IV modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    [
Capitolul IV modificat prin LP20 din 29.03.01]
    [
Capitolul IV modificat prin LP806-XIV din 11.02.00]
    [
Capitolul IV modificat prin LP263-XIV din 24.12.98]

Capitolul V
STATUTUL JURIDIC AL PERSOANELOR CARE IES ŞI
CARE INTRA ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
    Articolul 11. Drepturile şi obligaţiile persoanelor care ies
                          şi care intră în Republica Moldova
    (1) Persoanele care ies şi care intră în Republica Moldova pentru domiciliere sau şedere provizorie au drepturi şi obligaţii stabilite de legislaţia în vigoare.
    (2) Orice limitate arbitrară a drepturilor civile, a drepturilor la muncă şi la locuinţă este interzisă.
    [Art.11 al.(3) abrogat prin LP151 din 15.07.11, MO131-133/12.08.11 art.403]
    (4) Cetăţenii Republica Moldova, apatrizii , refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară domiciliaţi în Republica Moldova care vor să se domicilieze în alte ţări obţin paşaportul sau documentul de călătorie după ce şi-au onorat obligaţiunile patrimoniale faţă de alte persoane fizice şi juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP266 -XVI din 07.12.07, MO203-206/28.12.07 art.790]
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03; în vigoare 13.02.04]

    (5) Responsabili pentru viaţa, sănătatea şi asigurarea drepturilor şi intereselor persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani care au ieşit din ţară sînt reprezentanţii legali ai acestora. În lipsa reprezentanţilor legali în cadrul unor grupe organizate, răspunderea o poartă conducătorii grupelor.
    [Art.11 al.(5) introdus prin LP806-XIV din 11.02.00]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 12. Tratatele internaţionale
    În cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, sînt aplicate normele tratatului internaţional.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 9 noiembrie 1994.
    Nr. 269-XIII.