LPA279/1999
ID intern unic:  311644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 279
din  11.02.1999
cu privire la tineret
Publicat : 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 39-41     art Nr : 169     Data intrarii in vigoare : 22.04.1999
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul legii
    Prezenta lege defineşte politica de stat în domeniul tineretului, reglementează crearea de condiţii sociale, economice şi organizatorice pentru dezvoltarea tineretului în interesul persoanei şi al societăţii, stabileşte direcţiile prioritare de promovare a politicii de stat în domeniul tineretului în temeiul Constituţiei şi al actelor juridice internaţionale la care Republica Moldova este parte şi constituie baza juridică pentru elaborarea şi adoptarea unor alte acte normative în domeniul tineretului.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
    tineret, tineri - persoane de 16 - 30 de ani;
    familie tînără - cuplu, format prin căsătorie, în care nici unul dintre soţi nu a atins vîrsta de 30 de ani; familie formată dintr-un singur părinte de pînă la 30 de ani şi copil (copii);
    politică de stat în domeniul tineretului - sistem de măsuri menite să asigure condiţii şi garanţii social-economice, politico-juridice şi organizatorice pentru formarea socială a unei personalităţi multilateral dezvoltate;
    serviciu social pentru tineri - instituţie specială prestatoare de servicii informaţionale şi de consultanţă, de asistenţă socială pentru tineri;
    instituţie de lucru cu tineretul - organizaţie care desfăşoară activităţi cu şi pentru tineret;
    asociaţie de tineret - organizaţie obştească, formată din persoane de 16 - 30 de ani, care are drept obiectiv activităţi în domeniul educaţiei şi dezvoltării tinerei generaţii şi al soluţionării problemelor cu care se confruntă ea.
    Articolul 3. Legislaţia cu privire la tineret
    Legislaţia cu privire la tineret se constituie din prezenta lege, din alte acte normative adoptate în conformitate cu ea, precum şi din acordurile şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 4. Principiile activităţii în domeniul tineretului
    Activitatea în domeniul tineretului are la bază următoarele principii:
    a) respectarea şi implementarea drepturilor şi libertăţilor omului, valorilor naţionale şi universale, particularităţilor istorice şi culturale ale Republicii Moldova;
    b) participarea tineretului, inclusiv prin structurile sale reprezentative, la elaborarea, promovarea şi realizarea politicii şi programelor de dezvoltare a societăţii şi, în special, a programelor ce ţin de dezvoltarea armonioasă a tinerilor;
    c) accesul liber al fiecărui tînăr la serviciile sociale;
    d) egalitatea în drepturile civile şi politice ;
    e) crearea de condiţii pentru dezvoltarea şi afirmarea tinerilor;
    f) garantarea dreptului la instruire, educaţie, la dezvoltare spirituală şi fizică, la ocrotire a sănătăţii, la pregătire profesională şi plasare în cîmpul muncii, la susţinere materială şi financiară în asigurarea cu locuinţă;
    g) cooperarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu organizaţiile şi mişcările de tineret;
    h) respectarea Constituţiei şi legislaţiei în vigoare, responsabilitatea fiecărui tînăr faţă de stat şi de societate.
    Articolul 5. Subiecţii prezentei legi
    Subiecţii prezentei legi sînt:
    a) cetăţenii Republicii Moldova de 16 - 30 de ani;
    b) cetăţenii străini şi apatrizii de 16 - 30 de ani, domiciliaţi în Republica Moldova;
    c) familiile tinere;
    d) organizaţiile şi mişcările de tineret.
Capitolul II
CONDIŢIILE ECONOMICE ŞI SOCIALE DE
DEZVOLTARE A TINERETULUI

    Articolul 6. Participarea tineretului la viaţa economică
    (1) În scopul participării tineretului la viaţa economică, statul, în temeiul legislaţiei în vigoare, garantează:
    a) condiţiile de atingere a independenţei economice şi de realizare a dreptului la muncă prin restructurarea economiei şi crearea de noi locuri de muncă, prin organizarea de cursuri de instruire şi recalificare a cadrelor, prin perfecţionarea sistemului de pregătire profesională;
    b) adoptarea de acte normative care să stimuleze valorificarea aptitudinilor de întreprinzător ale tineretului prin creditare cu destinaţie specială, acordare de echipament şi de spaţiu pentru activitatea de producţie etc.;
    c) stoparea procesului de emigraţie din motive economice prin elaborarea unor programe de plasare a tinerilor în cîmpul muncii;
    d) susţinerea de proiecte inovatoare elaborate de tineri sau pentru tineret, precum şi de proiecte orientate spre mărirea posibilităţilor de autoasigurare materială a tineretului.
    (2) Autorităţile publice vor elabora şi vor implementa programe speciale, cu caracter naţional şi local, de susţinere a activităţii economice a tineretului.
    Articolul 7. Plasarea în cîmpul muncii
    (1) Dreptul la muncă al tînărului este asigurat de Constituţie, de studiile pe care le are, de abilităţile lui practice formate în instituţie de învăţămînt, la cursuri de recalificare sau în proces de producţie.
    (2) Oficiile forţei de muncă oferă gratuit tinerilor informaţii şi consultaţii privind alegerea domeniului de activitate, a locului de muncă, fac, după caz, înscrieri la cursuri de recalificare.
    (3) Numărul locurilor de muncă pentru tineri este stabilit de autorităţile publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aceste locuri se suplinesc după programe speciale de plasare a tinerilor în cîmpul muncii.
    (4) Statul, prin promovarea unei politici social-economice şi fiscale, va facilita, mai ales în primii doi ani de după absolvire, plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi celui superior de scurtă durată.
    Articolul 8. Protecţia socială
    În vederea protecţiei sociale a tineretului, statul:
    a) elaborează şi realizează programe instructiv-educative;
    b) creează o infrastructură socială pentru acordarea de ajutor psihologic, pedagogic, juridic şi de altă natură.
    [Art.8 lit.c) exclusă prin LP646 din 16.11.01, MO161/31.12.01 art.1299]
    Articolul 9. Dreptul la studii
    Statul:
    a) asigură dreptul la studii gratuite în sistemul învăţămîntului de stat, indiferent de stare socială şi materială, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) facilitează acordarea de credite bancare preferenţiale, cu garanţia autorităţilor publice centrale şi locale, păturilor socialmente vulnerabile pentru achitarea taxei de studii;
    c) creează tinerilor din familii socialmente vulnerabile condiţii speciale de studii în instituţiile de învăţămînt superior;
    d) instituie premii, burse, indemnizaţii pentru tinerii dotaţi;
    e) stimulează studiile tinerilor în instituţii de învăţămînt din străinătate în cadrul schimburilor internaţionale, în temeiul acordurilor interguvernamentale şi interstatale.
    Articolul 10. Ocrotirea sănătăţii şi dezvoltarea fizică
    (1) Statul asigură condiţii pentru ocrotirea sănătăţii şi dezvoltarea fizică a tinerilor prin:
    a) programe de promovare a unui mod sănătos de viaţă, de prevenire a alcoolismului, toxicomaniei şi narcomaniei, a bolilor sexual-transmisibile etc.;
    b) susţinerea proiectelor ce ţin de instruire şi educaţie ecologică;
    c) dezvoltarea sportului şi turismului pentru tineret prin organizarea de cluburi şi agenţii specializate;
    d) stabilirea de facilităţi privind accesul tinerilor la obiectivele sportive de întremare;
    e) crearea de condiţii pentru ocrotirea sănătăţii tinerelor mame care îşi fac studiile şi a copiilor lor;
    f) acordarea minimului de asistenţă medicală gratuită în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Statul asigură dezvoltarea unei reţele de centre de ocrotire a sănătăţii, acordă gratuit tinerilor tratament medical antidroguri şi anti HIV/SIDA, în conformitate cu un program naţional.
    Articolul 11. Stimularea potenţialului creator
    În vederea susţinerii tinerelor talente, statul:
    a) creează un sistem de identificare, promovare şi stimulare a tinerelor talente;
    b) stimulează, conform legislaţiei în vigoare, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, asociaţiile obşteşti, fundaţiile, persoanele fizice şi juridice care susţin tinerele talente;
    c) facilitează accesul tinerilor în sălile de concert şi de expoziţie, în atelierele, studiourile şi laboratoarele de creaţie şi inovaţie în conformitate cu actele normative în vigoare;
    d) susţine tinerii în activitatea lor de cercetare ştiinţifică;
    e) sprijină tineretul creator în cultivarea aptitudinilor;
    f) susţine publicaţiile pentru tineret.
    Articolul 12. Susţinerea tinerei familii
    Statul susţine familia tînără prin:
    a) acţiuni de pregătire a tinerilor pentru viaţa de familie;
    b) educaţia sexuală a tinerilor şi acţiuni de ocrotire a sănătăţii reproductive a tinerelor femei;
    c) sistem de subvenţii pentru familiile tinere cu copii, ţinînd cont de bugetul lor;
    d) acoperirea dobînzii bancare la creditele acordate tinerelor familii de instituţiile financiare pentru construcţia sau procurarea de locuinţă.
Capitolul III
INSTITUŢIILE DE LUCRU CU TINERETUL
    Articolul 13. Serviciile sociale pentru tineret
    (1) În scopul extinderii ajutorului social pentru tineri, se creează servicii sociale pentru tineret, care funcţionează sub egida structurilor centrale şi locale de tineret.
    (2) În cadrul serviciilor sociale, activează centre informaţionale şi de consultanţă pentru tineri, care oferă gratuit informaţii, îndrumări competente, ajută tinerii să profite de oportunităţi, să ia decizii responsabile, bazate pe informaţii obiective referitor la toate aspectele vieţii, să-şi dezvolte aptitudinile şi abilităţile, să soluţioneze problemele ce vizează interesele tineretului şi ale societăţii, să participe activ la viaţa socială la nivel local, naţional şi internaţional.
    (3) Serviciile sociale pentru tineret sînt finanţate de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi din mijloace speciale.
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]

    (4) Serviciul social pentru tineret:
    a) acordă tinerilor asistenţă informaţională, juridică, psihologică, medicală şi de altă natură;
    b) întreprinde măsuri de profilaxie şi de prevenire a factorilor de risc în mediul tinerilor;
    c) acordă sprijin în vederea integrării sociale a tinerilor veniţi din penitenciare şi din instituţiile de învăţămînt special.
    (5) Regulamentul model al serviciilor sociale pentru tineret se aprobă de către Guvern.
    Articolul 14. Centrul naţional de cercetări în domeniul tineretului
    (1) Centrul naţional de cercetări în domeniul tineretului este creat de Guvern pe lîngă organul central de specialitate în domeniul tineretului.
    (2) Centrul naţional de cercetări în domeniul tineretului are ca obiectiv efectuarea de cercetări ştiinţifice fundamentale în problemele tineretului, elaborarea de propuneri şi recomandări ce ţin de strategia şi tactica politicii de stat în domeniu.
    (3) Centrul naţional de cercetări în domeniul tineretului se finanţează din mijloace bugetare şi speciale.
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    Articolul 15. Centrele de tineret
    (1) Centrul de tineret este o instituţie publică ce oferă tinerilor oportunităţi de recreare activă după programe speciale.
    (2) Centrele de tineret sînt înfiinţate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
    (3) Activitatea centrului de tineret este reglementată de autoritatea administraţiei publice respectivă, cu participarea organizaţiilor de tineret neguvernamentale.
    (4) Centrele de tineret sînt finanţate de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, din mijloace speciale. Anumite activităţi şi programe pot fi finanţate prin cooperarea mijloacelor organizaţiilor de tineret neguvernamentale.
    [Art.15 al.(4) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    [Art.15 al.(4) modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]

    Articolul 16. Cadrele instituţiilor de lucru cu tineretul
    (1) În funcţiile din instituţiile de lucru cu tineretul, inclusiv în funcţiile de conducere, sînt promovate, prin concurs, persoane cu studii superioare şi cu pregătirea profesională corespunzătoare: pedagogi, medici, lucrători sociali, jurişti, psihologi, sociologi.
    (2) Perfecţionarea şi recalificarea cadrelor din instituţiile de lucru cu tineretul sînt organizate de organul central de specialitate în problemele tineretului şi se efectuează, cel puţin o dată la 5 ani, prin învăţămînt postuniversitar, prin stagii şi programe de specializare etc.
Capitolul IV
SUSŢINEREA DE CĂTRE STAT A ASOCIAŢIILOR
DE TINERET

    Articolul 17. Direcţiile şi formele principale de susţinere
    (1) Statul susţine, în condiţiile legii, asociaţiile de tineret prin:
    a) aplicarea în relaţiile cu acestea a principiului prioritar în finanţarea programelor pentru tineret, care contribuie la îmbunătăţirea condiţiei sociale a tinerilor şi la dezvoltarea iniţiativei lor;
    b) acordarea în mod prioritar de spaţii, clădiri, localuri, utilaj şi de alte bunuri pentru diferitele activităţi;
    c) antrenarea asociaţiilor de tineret în procesul emiterii de decizii în politica naţională şi locală privitoare la tineret;
    d) contribuţii la pregătirea şi perfecţionarea persoanelor care activează în organizaţiile neguvernamentale de tineret;
    e) garantarea neamestecului în activitatea asociaţiilor de tineret cărora le acordă ajutor.
    (2) Statul acordă sprijin asociaţiilor de tineret, certificate, conform Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, ca fiind social-utile. Faţă de aceste asociaţii, se aplică prevederile art.52 alin.(1) lit.a) şi lit.b), alin.(2) şi alin.(3) din Codul fiscal. Activitatea şi programele asociaţiilor de tineret sînt finanţate pe principiul gestiunii în comun, în bază de concurs şi de transparenţă.
    (3) Arendarea clădirilor şi localurilor proprietate publică de către asociaţiile de tineret social-utile se face în condiţii preferenţiale, în modul stabilit de Guvern.
    Articolul 18. Susţinerea participării la activităţi internaţionale
    (1) Politica statului de susţinere a participării tineretului la activităţi internaţionale prevede:
    a) integrarea în structurile internaţionale şi europene de tineret;
    b) participarea la programe regionale, europene şi internaţionale în probleme umanitare, instructive, educaţionale, tehnico-ştiinţifice etc.;
    c) participarea la activitatea structurilor Consiliului Europei preocupate de problemele tineretului;
    d) susţinerea sectorului asociativ din Republica Moldova pentru participare la programele Fondului European pentru Tineret;
    e) dezvoltarea turismului internaţional pentru tineret.
    (2) Statul, prin intermediul organelor centrale de specialitate în domeniul tineretului, sprijină participarea asociaţiilor de tineret la programele şi la schimburile internaţionale, încheierea acordurilor de colaborare în domeniul tineretului şi alte acţiuni care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.
Capitolul V
AUTORITĂŢILE RESPONSABILE PENTRU
ACTIVITATEA DE TINERET

    Articolul 19. Competenţa autorităţilor publice
    (1) Autorităţile publice centrale:
    a) elaborează politica de stat în problemele tineretului;
    b) asigură cadrul legislativ al activităţii în domeniul tineretului;
    c) verifică executarea actelor legislative în domeniul tineretului;
    d) creează pe lîngă Guvern un organ consultativ şi coordonator, denumit Consiliu naţional pentru problemele tineretului, aprobă regulamentul şi componenţa lui nominală;
    e) coordonează, controlează şi evaluează activitatea organelor şi instituţiilor de stat centrale şi locale în domeniul tineretului;
    f) creează structuri statale responsabile de activitatea cu tineretul;
    g) organizează cercetări, studii şi evidenţa datelor statistice în domeniul tineretului;
    h) adoptă programe naţionale în diverse domenii ce vizează problemele tineretului;
    i) asigură financiar politica de stat în domeniul tineretului conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale promovează în teritoriu politica de stat în domeniul tineretului prin:
    a) creare de structuri responsabile pentru lucrul cu tineretul, care activează în bază de regulament, coordonat cu organul central de specialitate în domeniul tineretului;
    b) creare de consilii teritoriale pentru problemele tineretului şi coordonare a activităţii lor;
    c) colaborare cu asociaţiile locale de tineret, cu filialele organizaţiilor naţionale şi internaţionale din teritoriu.
    Articolul 20. Organele de specialitate în domeniul tineretului
    (1) Organul central de specialitate:
    a) asigură aplicarea actelor legislative şi altor acte normative din domeniul său de activitate în limitele competenţei sale şi cu respectarea autonomiei agenţilor economici şi a autorităţilor administraţiei publice locale;
    b) fundamentează politica în domeniul tineretului, înaintînd Guvernului propunerile respective;
    c) propune măsuri de promovare a strategiei Guvernului în reforma social-economică în conformitate cu exigenţele societăţii şi cu interesele tineretului;
    d) analizează, în corelare cu tendinţele existente pe plan mondial, evoluţia fenomenelor specifice din domeniul tineretului;
    e) asigură formarea şi perfecţionarea cadrelor instituţiilor de lucru cu tineretul, colaborează în acest scop cu instituţii şi organisme de specialitate din ţară şi străinătate;
    f) efectuează, independent sau în colaborare cu alte instituţii şi organizaţii, cercetări şi studii în problemele tineretului;
    g) colaborează cu asociaţiile de tineret, susţine financiar programele lor;
    h) exercită alte atribuţii în condiţiile legii.
    (2) Organele locale de specialitate:
    a) elaborează şi realizează programe de activităţi în conformitate cu necesităţile şi interesele tinerilor;
    b) sprijină crearea şi dezvoltarea asociaţiilor de tineret în teritoriu, le asigură condiţii de activitate;
    c) contribuie la încadrarea activă a tinerilor în viaţa economică, socială, politică şi spirituală a ţării;
    d) stabilesc căile de subvenţionare, pe bază de concurs, a programelor (proiectelor) asociaţiilor de tineret din teritoriu;
    e) conlucrează cu alte organe şi instituţii, a căror activitate vizează tineretul şi familiile tinere;
    f) favorizează accesul tinerilor la administrarea publică;
    g) sprijină activitatea de voluntar în realizarea programelor din domeniul tineretului ce nu contravin legislaţiei în vigoare;
    h) contribuie la pregătirea şi perfecţionarea profesională a consilierilor în problemele tineretului.
Capitolul VI
ASIGURAREA FINANCIARĂ ŞI MATERIALĂ
A POLITICII DE STAT ÎN DOMENIUL TINERETULUI
    Articolul 21. Asigurarea financiară
    (1) La bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se vor prevedea anual alocări de 3% pentru finanţarea programelor şi acţiunilor de tineret.
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    (3) Programele şi acţiunile pentru tineret se finanţează în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi din alte surse conform legislaţiei în vigoare.
    (4) Programele elaborate de autorităţile administraţiei publice locale şi de organizaţiile de tineret necomerciale vor fi finanţate în bază de concurs, prin intermediul organului central de specialitate şi al autorităţilor administraţiei publice locale.
    [Art.21 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
    Articolul 22. Asigurarea materială
    (1) Statul garantează ocrotirea obiectivelor destinate lucrului cu tineretul, acordă condiţii preferenţiale pentru arendarea şi întreţinerea lor.
    (2) Se interzice înstrăinarea şi transmiterea obiectivelor care aparţin instituţiilor de lucru cu tineretul în scopuri altele decît instruirea, educaţia şi cultura.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 23. Răspunderi
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere administrativă, civilă şi penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 24. Intrarea în vigoare a prezentei legi
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.8 lit.c), art.12 lit.d), art.21 alin.(1) şi (2), care se vor pune în aplicare în mod eşalonat pînă la 1 ianuarie 2001.
    (2) Guvernul:
    a) în termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, va aduce în concordanţă cu aceasta actele sale normative;
    b) în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, va elabora un mecanism de implementare treptată a prevederilor acesteia în anii 1999-2002.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Dumitru DIACOV

    Chişinău, 11 februarie 1999.
    Nr. 279-XIV.