LPM329/1999
ID intern unic:  311651
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 329
din  25.03.1999
cu privire la fondurile nestatale de pensii
Publicat : 12.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 87-89     art Nr : 429
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70
    LP988 -XV din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533

    Notă
:
   
În textul legii, sintagma “Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii” şi cuvîntul “Inspectorat” se înlocuiesc cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare” prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul prezentei legi
    Prezenta lege determină modul de constituire, funcţionare şi încetare a activităţii fondurilor nestatale de pensii, de exercitare  a controlului de stat al activităţii acestora.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei  legi, noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    fond nestatal de pensii, denumit în continuare fond, - organizaţie necomercială care se ocupă cu colectarea şi evidenţa contribuţiilor financiare depuse benevol de persoane fizice sau juridice fie în numele acestora şi care asigură sporirea acestor mijloace pentru plata pensiei suplimentare;
    membru al fondului (beneficiar) - persoană fizică care depune contribuţii sau în numele căreia o altă persoană ori patronul face defalcări în fond şi care are dreptul să primească pensie suplimentară;
    contribuţii - mijloace băneşti depuse sau transferate la contul  de pensie al beneficiarului;
    contract de pensie  individual - contract, încheiat între o persoană fizică şi fond, privind aderarea acestei persoane la planul de pensii al fondului;
    contract de pensie  colectiv  - contract, încheiat între patron şi fond, privind aderarea salariaţilor la planul de pensii al fondului;
    plan de pensii - reguli, elaborate de fond şi aprobate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, care stipulează condiţiile depunerii, acumulării mijloacelor băneşti, investirii activelor, modul de plată a pensiei suplimentare etc.;
    direcţia fondului - organul superior al fondului, responsabil de administrarea activităţii lui şi de corespunderea acestuia prevederilor legislaţiei;
    comisia fondului - organ de control al  îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractul de pensie colectiv;
    depozitarul activelor fondului – bancă care deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii financiare şi licenţă pentru desfăşurarea activităţii de depozitare pe piaţa valorilor mobiliare;
    [Art.2 noţiunea în redacţia LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    managerul activelor fondului - banca care deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei, de a desfăşura activităţi financiare, societatea de asigurări, compania broker, compania manager sau fondul de investiţii care deţin licenţă de gestiune a activelor fondului;
   
[Art.2 noţiunea modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    anuitate - sumă de bani acumulată de membrul fondului şi plătită lui în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    [Art.2 noţiuni excluse prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
    [Art.2 modificat şi completat prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    Articolul 3. Principiile şi scopul înfiinţării fondului
    (1) Fondul se înfiinţează pe principii  benevole, în scopul ameliorării situaţiei materiale a cetăţenilor la bătrîneţe prin  plata pensiei suplimentare.
    (2) Fondul îşi desfăşoară activitatea independent de sistemul public de asigurări sociale obligatorii, în baza prezentei legi şi altor acte normative.
    (3) Venitul investiţional obţinut nu constituie proprietate a fondului şi se utilizează exclusiv în interesele beneficiarilor lui, după reţinerea tuturor cheltuielilor administrative, dar nu mai mult de 10% din venitul investiţional.
    Articolul 4. Tipurile fondurilor
    (1) Fondurile sînt de tip închis şi de tip deschis.
    (2) Fondurile de tip închis şi de tip deschis se înfiinţează în baza contractului de constituire şi pot avea unul sau cîteva planuri de pensii.
    [Art.4 al.(3) exclus prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    (3) Membri ai fondului de tip închis pot fi numai persoanele care, la  momentul aderării la planul de pensii, sînt salariaţi ai  unui sau cîtorva dintre fondatorii fondului.
    (4) La planul de pensii al fondului de tip deschis poate adera orice persoană fizică, atît direct, cît şi prin intermediul patronului care încheie cu  fondul contract de pensie colectiv, în modul prevăzut de prezenta lege.
    Articolul 5. Denumirea fondului
    (1) Denumirea completă a fondului va cuprinde:
    a) cuvintele "fond nestatal de pensii" sau iniţialele "F.N.P.";
    b) denumirea concretă a fondului, ce permite a-l deosebi de celelalte fonduri.
    (2) Denumirea completă a fondului poate să cuprindă şi alte date care nu sînt în contradicţie cu legislaţia.
    Articolul 6. Sediul fondului
    (1) Sediu al fondului este considerat sediul organului său executiv, indicat în statutul fondului.
    (2) Fondul trebuie să aibă adresă pentru relaţii.
    Articolul 7. Deponenţii şi beneficiarii
    (1) Deponent al fondului se consideră persoana fizică sau juridică care a încheiat cu fondul un contract de pensie individual sau colectiv, în corespundere cu care persoana respectivă efectuează plata contribuţiilor  în folosul beneficiarului fondului.
   
[Art.7 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Beneficiar al fondului se consideră persoana fizică în  folosul căreia se efectuează plata contribuţiilor şi se plăteşte pensie suplimentară.
   
[Art.7 al.(2) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (3) Deponent  persoană fizică şi beneficiar al fondului poate fi una şi aceeaşi persoană.
    Articolul 8. Contul de pensie
    (1) Contul de pensie este documentul financiar principal ce reflectă depunerea contribuţiilor, încasarea venitului investiţional, defalcările pentru cheltuielile administrative şi se deschide fiecărui beneficiar sub formă de cont de pensie individual sau beneficiarilor sub formă de cont de pensie solidar.
    (2) Mijloacele reflectate în contul de pensie constituie proprietate a beneficiarului.
    (3) Modul de ţinere a conturilor de pensie se stabileşte în statutul fondului, care se aprobă de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
   
Articolul 81. Plăţi şi transferuri pe teritoriul
                           Republicii Moldova
    Pe teritoriul Republicii Moldova, plăţile şi transferurile în cadrul activităţii fondului se efectuează în monedă naţională.
    [Art.81 introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
Capitolul II
CONSTITUIREA ŞI ÎNREGISTRAREA FONDULUI
    Articolul 9. Constituirea fondului
    Fondul se constituie cu acordul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare prin încheierea contractului de constituire.
    Articolul 10. Fondatorii
    (1) Fondatori ai fondului de tip închis pot fi orice persoane fizice sau juridice, înregistrate în calitate de întreprinzători în conformitate cu legislaţia în vigoare, care corespund criteriilor stabilite de Guvern.
   
[Art.10 al.(1) în redacţia LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    (2) Fondatori ai fondului de tip deschis pot fi:
    a) băncile care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei de a desfăşura activităţi financiare;
   
[Art.10 al.(2), lit.a) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
   
[Art.10 al.(2), lit. a) modificată prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    b) societăţile de asigurări, înregistrate în Republica Moldova, care deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare, eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.10 al.(2), lit.b) modificat prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    (3) Numărul fondatorilor fondului nu este limitat.
    (4) Fondul poate fi înfiinţat şi de un singur fondator.
    Articolul 11. Contractul de constituire
    (1) Contractul de constituire stabileşte condiţiile activităţii comune a fondatorilor în vederea înfiinţării fondului.
    (2) Contractul de constituire va cuprinde:
    [Art.11 al.(2) lit.a) în redacţia LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    a) denumirile, sediul fondatorilor, locul înregistrării de stat a acestora, numerele certificatelor de înregistrare, datele eliberării lor, precum şi alte date  necesare despre fondatori;
    b) denumirea completă şi prescurtată a fondului care se înfiinţează, tipul şi sediul lui;
    c) scopul şi obiectul de activitate ale fondului;
    d) modul şi termenele de înfiinţare a fondului, obligaţiile fondatorilor şi răspunderea acestora;
    e) lista fondatorilor împuterniciţi să depună cererea de înregistrare a fondului.
    f) mărimea capitalului iniţial al fondului şi modul de  transmitere a acestui capital.
    [Art.11 al.(2), lit.f ) în redacţia LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    (3) Contractul de constituire poate cuprinde şi alte date ce nu sînt în contradicţie cu legislaţia.
    (4) Contractul de constituire va fi semnat de toţi  fondatorii şi autentificat în modul stabilit de legislaţie.
    (5) Decizia de înfiinţare a fondului de către o singură persoană se întocmeşte sub formă de declaraţie de constituire a fondului. Declaraţia va cuprinde aceleaşi date şi se va perfecta în acelaşi mod ca şi contractul de constituire.
    Articolul 12. Statutul fondului
    (1) Fondatorii fondului adoptă statutul fondului, care va cuprinde:
    a) indicarea tipului fondului;
    b) obligaţiile şi răspunderea fondului faţă de membrii săi;
    c) procedura de încheiere şi reziliere a contractului cu privire la aderarea la planul de pensie şi de sistare a participării la el;
    d) modul de constituire şi desfăşurare a activităţii organelor de conducere ale fondului;
    e) modul de ţinere a conturilor de pensie ale membrilor fondului;
    f) modul de acoperire a cheltuielilor administrative ale fondului;
    g) alte date ce ţin de activitatea fondului şi care nu sînt  în contradicţie cu legislaţia;
    h) modul de reorganizare şi lichidare a fondului.
    [Art.12 al.(1), lit.h) în redacţia LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    [Art.12 al.(2) exclus prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70, al.(3) devine (2)]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    (2) Modificările şi completările operate în statutul fondului nu trebuie să înrăutăţească situaţia beneficiarilor fondului sau să le limiteze drepturile.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    Articolul 13. Înregistrarea fondului
    [Art.13 al.(1) în redacţia LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    (1) înregistrarea de stat a fondului se efectuează de către organul înregistrării de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   
[Art.13 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    (2) Fondul dobîndeşte statut de persoană juridică din  momentul înregistrării de stat.
Capitolul III
ACTIVITATEA FONDULUI
    Articolul 14. Încheierea contractului de pensie
    (1) Relaţiile dintre deponent, beneficiar şi fond se reglementează prin contractul de pensie, încheiat între deponent şi fond, în virtutea căruia părţile îşi realizează obligaţiile în folosul beneficiarului  în corespundere cu planul de pensie ales.
    (2) Contractul de pensie va cuprinde:
    a) denumirea părţilor;
    b) obiectul contractului;
    c) drepturile şi obligaţiile părţilor;
    d) planul de pensii;
    e) răspunderea părţilor în caz de nerespectare a obligaţiilor;
    f) termenul de valabilitate şi condiţiile de reziliere a contractului;
    g) modul de soluţionare a litigiilor;
    h) datele de identificare ale părţilor.
    (3) Contractul de pensie poate prevedea şi alte cerinţe ce nu  sînt în contradicţie cu legislaţia.
    (4) Forma contractului de pensie, modul de încheiere şi înregistrare a acestuia  se stabilesc prin acte emise de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (5) Contractul  de pensie trebuie să corespundă condiţiilor generale de valabilitate a tranzacţiei, prevăzute de legislaţia civilă.
    [Art.14 modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
    [Art.14 al. (6) modificat prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    Articolul 15. Contractul de pensie individual
    (1) Contractul de pensie individual se încheie între o persoană fizică şi fond privind aderarea persoanei respective la planul de pensii al fondului.
    (2) Responsabilă de încheierea şi evidenţa contractelor de pensie individuale este direcţia fondului de tip deschis.
    Articolul 16. Contractul de pensie colectiv
    (1) Contractul de pensie colectiv se încheie între patron şi  fond privind aderarea salariaţilor la planul de pensii al fondului.
    (2) Contractul de pensie colectiv privind obţinerea  calităţii de membru al fondului de tip închis sau deschis se încheie în cazurile:
    a) înfiinţării de către patron a unui fond pentru salariaţii săi;
    b) participării patronului în calitate de fondator la un fond de tip deschis, încheind un contract de aderare cu propriul plan de pensii;
    c) aderării patronului la un fond de tip deschis.
    (3) La înfiinţarea de către patron pentru salariaţii săi a unui fond de tip închis, dreptul de aderare la planul de pensii al fondului se extinde asupra tuturor salariaţilor unităţii economice în cauză  în corespundere cu condiţiile prevăzute în planul de pensii.
    (4) Deponenţii şi beneficiarii asupra cărora se extind prevederile alin.(3) se află în condiţii egale. Orice discriminare după deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială nu se admite.
    Articolul 17. Nulitatea contractului
    Contractul de pensie individual sau colectiv care contravine prevederilor prezentei legi şi altor acte normative este nul.
    Articolul 18. Planul de pensii
    (1) Baza contractului de pensie o constituie planul de pensii.
    (2) Planul de pensii va cuprinde:
    a) denumirea planului de pensii;
    b) numele şi  prenumele persoanelor responsabile de administrarea şi executarea planului de pensii, atribuţiile acestora;
    c) condiţiile de participare şi de sistare a participării la planul de pensii;
    d) modul de depunere a contribuţiilor şi răspunderea în caz de încălcare a lui;
    e) modul de ţinere a conturilor de pensii, de evidenţă a contribuţiilor şi activelor de pensii;
    f) regulile de investire a activelor fondului;
    g) modul de distribuire a venitului investiţional;
    h) vîrsta la care se acordă dreptul de a primi pensie suplimentară;
    i) modul de plată a pensiei suplimentare;
    j) modul de acoperire a cheltuielilor administrative ale fondului şi de informare a membrilor planurilor de pensii despre active şi cheltuieli;
    k) alte date.
    Articolul 19. Aderarea la planul de pensii
    (1) Aderarea la planul de pensii este benevolă.
    (2) Membrul fondului  care a aderat la un plan de pensii are dreptul la active de pensii.
    (3) Membrul fondului poate participa la planul de pensii fie de sine stătător, încheind cu fondul contract de pensie individual, fie prin intermediul patronului său care a încheiat cu fondul contract de pensie colectiv.
    (4) Aderarea  la planul de pensii se efectuează în modul stabilit de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    Articolul 20. Retragerea calităţii de membru al fondului
    (1) În cazul cînd patronul, avînd acordul necondiţionat al comisiei fondului, intenţionează  să rezilieze contractul de pensie colectiv  în scopul de a transfera activele de pensii ale salariaţilor în alt  fond, el  trebuie să depună la direcţia fondului şi la Comisia Naţională a Pieţei Financiare o cerere cu cel puţin 6 luni înainte.
    (2) În cazul rezilierii contractului individual de muncă încheiat cu salariatul, cererea patronului cu privire la transferul activelor de pensii ale salariatului în alt fond se depune la direcţia fondului  la sfîrşitul anului calendaristic.
    (3) În cazul  retragerii calităţii de membru al fondului, transferul activelor de pensii ale solicitantului în alt fond se  efectuează  la cererea  acestuia depusă cu cel puţin o lună înainte de rezilierea contractului de pensie. Cererea se depune la direcţia fondului al cărui membru a fost sau, după caz, la comisia fondului respectiv dacă solicitantul participase la planul de pensii conform  contractului  de pensie colectiv.
    (4) În toate cazurile în care cererea privind transferul activelor de pensii se prezintă patronului care face defalcări în fond în  numele salariaţilor, transferul se efectuează numai cu acordul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
Capitolul IV
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
    Articolul 21. Drepturile deponentului şi ale beneficiarului
    (1) Deponentul şi beneficiarul fondului sînt în drept:
    a) să primească trimestrial informaţii cu privire la starea contului de pensie;
    b) să transfere mijloacele aflate la contul de pensie în alte fonduri în modul şi în condiţiile prevăzute în contractul de pensie;
    c) să conteste acţiunile fondului, ale organelor lui şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere în modul stabilit de legislaţie;
    d) să beneficieze de alte drepturi prevăzute de legislaţie,  planul de pensii şi contractul de pensie.
    (2) Beneficiarul este în drept să sisteze participarea sa la planul de pensii respectiv şi să ceară transferul activelor sale în alt plan de pensii. Un astfel de transfer este posibil o singură dată pe an, conform rezultatelor activităţii fondului la încheierea exerciţiului financiar.
    Articolul 22. Obligaţiile fondului
    Fondul este obligat:
    a) să-şi desfăşoare activitatea în corespundere cu statutul;
    b) să aducă la cunoştinţa deponenţilor şi beneficiarilor planurile de pensii;
    c) cel puţin o dată în trimestru, să ofere deponenţilor şi beneficiarilor informaţii cu privire la starea conturilor de pensie;
    d) să transfere, la cererea deponentului sau a beneficiarului, mijloacele aflate la contul de pensie în alt fond conform condiţiilor contractului de pensie;
    e) să nu ia în mod unilateral decizii ce înrăutăţesc situaţia deponenţilor şi beneficiarilor.
    Articolul 23. Nedivulgarea informaţiei
    Fondul garantează nedivulgarea informaţiei privind starea conturilor de pensie şi plata pensiei suplimentare. Această informaţie poate fi transmisă unui terţ la cererea organelor de drept sau fiscale în cazurile prevăzute de legislaţie.
Capitolul V
ORGANELE DE CONDUCERE ALE FONDULUI
    Articolul 24. Direcţia fondului
    (1) Organul superior de conducere al fondului este direcţia fondului.
   (2) Direcţia răspunde de conducerea activităţii fondului şi de corespunderea acesteia legislaţiei, statutului, planurilor de pensii şi instrucţiunilor emise de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (3) Direcţia  fondului este compusă din cel puţin 2 membri. În cazul fondului de tip deschis, membrii direcţiei sînt numiţi de către fondator (fondatori). În cazul fondului de tip închis, direcţia se alege dintr-un număr egal de reprezentanţi ai  fondatorului  (fondatorilor) şi ai membrilor fondului.
    (4) Membrii direcţiei  fondului se aleg pe un termen de 3  ani, cu dreptul de a fi realeşi.
    (5) Direcţia fondului:
    a) ia decizii  cu privire la îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor statutare ale fondului;
    b) informează beneficiarii despre drepturile şi obligaţiile lor;
    c) alege din rîndurile membrilor săi preşedintele şi  vicepreşedintele direcţiei;
    d) alege managerul, depozitarul activelor fondului şi auditorul;
    e) exercită alte atribuţii în conformitate cu regulamentul fondului.
    (6) Direcţia fondului este în drept să acorde împuterniciri managerului activelor în vederea administrării fondului şi activităţii lui curente, cu condiţia ca acesta să corespundă cerinţelor prevăzute de prezenta lege, de regulamentele şi instrucţiunile emise de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    Articolul 25. Comisia fondului
    (1) Comisia fondului se constituie de către patron  în comun cu salariaţii care au aderat la fondul de tip deschis, în conformitate cu contractul de pensie colectiv şi cu planul de pensii.
    (2) Numărul de comisii constituite în cadrul unui fond trebuie să fie egal cu numărul de contracte de pensie colective încheiate cu fondul respectiv.
    (3) Comisia fondului se constituie cu cel puţin 3 zile înainte de începerea procedurii de aderare la fondul de tip deschis.
    (4) Comisia fondului se compune din cel puţin 2 membri care reprezintă, pe baze de paritate, patronul şi salariaţii.
    (5) Reprezentanţii  în comisie din rîndurile salariaţilor nu pot  fi contestaţi de către patron.
    (6) Patronul  este în drept să exercite atribuţiile de  reprezentant în comisie personal sau să delege aceste atribuţii altei persoane.
    (7) Modul de funcţionare a comisiei fondului este stabilit prin regulament aprobat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.   
    [Art.25 al.(7) modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
    Articolul 26. Atribuţiile comisiei fondului
    (1) Comisia fondului:
     a) asigură direcţia fondului cu informaţie necesară pentru îndeplinirea planurilor de pensii;
    b) apără interesele membrilor fondului în faţa direcţiei şi  terţei părţi;
    c) exercită, în limitele competenţei sale, controlul asupra respectării de către fond, patron şi salariaţi a obligaţiilor prevăzute în contractul de pensie colectiv;
    d) informează la timp salariaţii şi patronii despre îndeplinirea contractului de pensie colectiv şi despre defalcările în fond;
    e) o dată în semestru prezintă direcţiei fondului dare de seamă privind îndeplinirea planului de pensii.
    (2) Comisia fondului este în drept să ceară direcţiei fondului:
    a) modificarea şi completarea, după caz, a regulilor şi dispoziţiilor emise de fond;
    b) luarea măsurilor de prevenire a pierderilor în procesul de investire a mijloacelor băneşti.
Capitolul VI
ACTIVELE FONDULUI
    Articolul 27. Evaluarea activelor fondului
    (1) Evaluarea activelor fondului se efectuează cel puţin o dată  pe lună în termenele stabilite de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (2) Fondul, după expirarea a 24 de luni de la începutul acumulării activelor, va calcula trimestrial rentabilitatea lor.
    Articolul 28. Depozitarul activelor fondului
    (1) Fondul alege depozitarul căruia îi va încredinţa  păstrarea activelor sale pe baza contractului de depozit.
    (2) Depozitar al activelor fondului poate fi o bancă ce deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii financiare. Depozitarul va desfăşura activitate de depozitare a activelor fondului în baza licenţei pentru activitate de depozitare, eliberată în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la piaţa valorilor mobiliare. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a activelor fondului, banca poate solicita suplimentar o licenţă pentru activitate de depozitare ca activitate de bază.
    [Art.28 al.(2) în redacţia LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (3) Depozitarul activelor fondului:
    a) primeşte direct la conturile fondului mijloace băneşti, primeşte şi păstrează valorile mobiliare, certificatele de depozit şi documentele de plată, alte documente ce confirmă existenţa mijloacelor băneşti şi a altor valori, execută dispoziţiile cu privire la transferul activelor fondului;
    b) operează decontări de mijloace băneşti, primeşte şi transmite valorile mobiliare ce ţin de operaţiile efectuate de managerul activelor;
    c) exercită controlul asupra respectării de către managerul activelor fondului a prevederilor prezentei legi, regulilor de investire a activelor prevăzute în planul de pensii, asupra altei activităţi a managerului ce necesită licenţa respectivă;
    d) prezintă direcţiei fondului datele calculului şi evidenţei cotelor de active ce revin fiecărui membru al planului de pensii, indiferent de faptul dacă acesta a încheiat contract de pensie individual sau colectiv.
    (4) Încheierea între direcţia fondului şi depozitarul activelor a contractului de depozit, modificarea şi completarea contractului şi rezilierea acestuia se efectuează de comun acord cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (5) În fondul de tip închis, depozitarul activelor nu poate fi persoană afiliată a fondatorului fondului.
    (6) Modul de calcul şi de evidenţă a activelor se stabileşte de fiecare fond în parte şi devine obligatoriu după aprobarea lui de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    Articolul 29. Managerul activelor fondului
    (1) Gestiunea activelor fondului, investirea contribuţiilor şi venitului  investiţional se efectuează de către managerul activelor care deţine licenţă eliberată de Camera de Licenţiere.
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07 art.418; în vigoare 01.10.08]
    [Art.29 al. (1) modificat prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    (2) Fondul are dreptul să aleagă de sine stătător managerul activelor.
    (3) În fondul de tip închis, managerul activelor nu poate fi persoană afiliată a fondatorului fondului.
    (4) Managerul activelor fondului:
    a) asigură realizarea politicii investiţionale stabilite de fond şi corespunderea  ei  prevederilor prezentei legi, efectuează  operaţii  cu activele fondului;
    b) este responsabil de corectitudinea şi legalitatea operaţiilor cu activele de pensii;
    c) informează regulat  fondul referitor la dinamica situaţiei  sale financiare.
    (5) Condiţiile de investire a activelor fondului se  stabilesc în contractul încheiat între fond şi managerul activelor.
    Articolul 30. Licenţa de gestiune a activelor fondului
    (1) Licenţa de gestiune a activelor fondului se eliberează în baza cererii depuse de către fond la Camera de Licenţiere.
   
[Art.30 al.(1) modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   [Art.30 al.(1) modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO 94-97/06.07.07 art.418; în vigoare 01.10.08]
   
[Art.30 al. (1) în redacţia LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    (2) Pentru obţinerea licenţei de gestiune a activelor fondului, pretendentul la exercitarea atribuţiilor de manager al activelor depune, într-un  cont special la o bancă care deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii financiare, o sumă în lei moldoveneşti echivalentă cu cel puţin 250 mii dolari S.U.A. Această sumă se prevede a fi folosită pentru repararea, în baza deciziei instanţei  judecătoreşti, a eventualului prejudiciu cauzat de acţiunile ilegale sau neprofesioniste ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale managerului.
   
[Art.30 al.(2) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.30 al.(3) exclus prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533, al.(4-5) devine al.(3-4)]
    (3)Activele proprii ale managerului trebuie să constituie cel puţin 1% din valoarea totală a activelor fondului.
    (4)Modul de  eliberare a licenţei de gestiune a activelor fondului şi de supraveghere a activităţii managerului se stabileşte de lege.
   
[Art.30 al.(4) modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
    [Art.30 al. (4) modificat prin LP988/din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    Articolul 31. Garanţii pentru membrii fondului
    (1) Mijloacele băneşti depuse de membrul fondului constituie proprietate a lui şi se transferă la contul individual de pensii al acestuia.
    (2) Membrul fondului are drepturi asupra întregii sume acumulate la contul său de pensie.
    (3) Activele de pensii acumulate la conturile de pensie individuale nu constituie proprietate a managerului sau a depozitarului  activelor fondului.
    (4) În caz de faliment al fondului sau depozitarului, mijloacele ce aparţin  membrilor fondului trebuie să fie separate de mijloacele fondului sau ale depozitarului.
    (5) Mijloacele beneficiarilor se utilizează strict  în  interesele acestora.
Capitolul VII
PLATA PENSIEI SUPLIMENTARE
    Articolul 32. Dreptul membrului fondului la alegerea
                         furnizorului anuităţii
    (1) Membrul fondului este liber să aleagă furnizorul anuităţii.
    (2) Fondul va transfera mijloacele băneşti acumulate de membrul fondului către furnizorul anuităţii de la care membrul respectiv doreşte să primească anuitatea, cu condiţia ca el să anunţe despre aceasta cu cel puţin 14 zile înainte de data retragerii lor.
    Articolul 33. Dreptul la alegerea procedeului de primire a anuităţii
    (1) Beneficiarul este în drept să aleagă unul din următoarele procedee de primire a anuităţii:
    a) transferul la contul personal de asigurări sociale al beneficiarului  deschis în fondul de pensii din sistemul public al asigurărilor sociale;
    b) plata în baza unei poliţe de asigurare procurată de la  o societate de asigurări (anuitate pe viaţă);
    [Art.33 al. (1), lit.c) în redacţia LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.53]
    c) plata în numerar sau prin transfer nemijlocit pe contul bancar al beneficiarului sau pe numele acestuia.
   
[Art.33 al.(1), lit.c) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Modul de transfer al  mijloacelor  băneşti, acumulate de beneficiar, către furnizorul anuităţii se stabileşte de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    Articolul 34. Transferul şi plata activelor de pensii
    (1) Transferul sau plata către beneficiar a activelor de pensii acumulate de acesta se efectuează la împlinirea vîrstei de pensionare.
    (2) Transferul sau plata activelor de pensii acumulate poate fi efectuată  înainte de împlinirea de către beneficiar a  vîrstei de pensionare în caz de:
    a) stabilire pe viaţă  beneficiarului, în perioada de deţinere a calităţii de membru al fondului, a gradului I de invaliditate;
    b) deces al membrului fondului.
    (3) În cazul cînd membrul fondului a decedat înainte de împlinirea vîrstei de pensionare, dreptul de a primi activele acumulate de el trece la moştenitorii lui în modul stabilit de legislaţie.
    (4) Moştenitorii membrului fondului sînt în drept:
    a) să adereze la planul de pensii în limitele activelor moştenite;
    b) să primească în numerar activele de pensii moştenite.
Capitolul VIII
INVESTIREA ACTIVELOR FONDULUI
    Articolul 35. Principiile de investire
    (1) Activele fondului se investesc în scopul maximizării veniturilor rezultate din investiţii,  în folosul exclusiv al beneficiarilor, în conformitate cu  prevederile prezentei legi şi cu respectarea următoarelor principii de bază:
    a) securitatea activelor fondului;
    b) diversificarea investiţiilor;
    c) menţinerea unei lichidităţi adecvate a activelor.
    (2) În scopul realizării principiilor menţionate la alin.(1), Comisia Naţională a Pieţei Financiare va defini, pe baza unei consultanţe profesionale, domeniile şi mărimile concrete ale investiţiilor, va determina modul de investire, persoanele responsabile de luarea deciziilor şi  realizarea investiţiilor, precum şi procedura luării acestor decizii.
    Articolul 36. Domeniile de investire
    Activele fondului pot fi investite, cu respectarea prevederilor art.35  şi art.37 şi a legislaţiei valutare, în:
   
[Art.36 modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    a) active monetare, inclusiv conturi bancare şi depozite la banca care deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei de a desfăşura activităţi financiare cu care nu are încheiat acord ce prevede acţiuni de remediere sau faţă de care nu a fost emisă ordonanţa respectivă a Băncii Naţionale a Moldovei şi al cărei capital reglementat constituie în lei moldoveneşti o sumă echivalentă cu cel puţin 5 milioane dolari S.U.A.;
   
[Art.36 lit.a) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    b) valori mobiliare de stat;
    c) valori mobiliare care sînt înregistrate la Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi sînt cotate la bursa de valori;
    [Art.36 lit.c) modificată prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
    d)obligaţiuni de stat emise de guverne străine, precum şi de fonduri indexate străine, care au un rating internaţional înalt;
   
[Art.36 lit.d) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
   
e) orice alte domenii de investiţii prevăzute de regulamentele emise de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    [Art.36 modificat prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    Articolul 37. Condiţiile de investire a activelor
    Investirea activelor, efectuată în conformitate cu art.36, trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) în cazul prevăzut la art.36 lit.c), pot fi investite cel mult 50% din valoarea totală a activelor fondului;
    b) în cazul prevăzut la art.36 lit.e), pot fi investite cel mult 15% din valoarea totală a activelor fondului;
    c) în cazul unui singur emitent din domeniile de investire prevăzute la art.36, pot fi investite:
    cel mult 5% din valoarea totală a activelor fondului;
    cel mult 5% din valoarea totală a activelor emitentului respectiv.
    [Art.37 modificat prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    Articolul 38. Fixarea procentului maxim al activelor investite
    (1) Comisia Naţională a Pieţei Financiare este în drept să fixeze procentul maxim al activelor fondului care pot fi investite într-un domeniu concret de investire din cele menţionate la art.36.
    (2) Comisia Naţională a Pieţei Financiare este în drept să fixeze procentul maxim al activelor fondului care pot fi investite în valorile mobiliare ale unei societăţi pe acţiuni concrete.
    (3) Comisia Naţională a Pieţei Financiare nu este în drept să fixeze procentul minim al activelor pe care fondul îl poate investi.
    Articolul 39. Exercitarea dreptului de vot
    (1) Fondul are drept de vot la adunările generale ale acţionarilor societăţilor pe acţiuni în ale căror valori mobiliare au fost investite activele sale.
    (2) Fondul poate delega exercitarea dreptului de vot managerului sau depozitarului activelor fondului, după caz.
    (3) Dreptul de vot va fi exercitat exclusiv în  folosul membrilor fondului.
    Articolul 40. Interdicţii în investirea activelor
    (1) Activele fondului nu pot fi investite în:
    a) valori mobiliare care nu sînt cotate şi nici tranzacţionate pe pieţe organizate;
    b) active care nu pot fi înstrăinate prin lege;
    c) active ale societăţilor pe acţiuni, care nu sînt cotate pe o piaţă organizată şi a căror evaluare este incertă;
    d) bunuri imobiliare sau orice drept legat de acestea;
    e) valori mobiliare emise de:
    fondatorii fondului;
    managerul activelor fondului;
    depozitarul activelor fondului;
    persoana afiliată.
    (2) Comisia Naţională a Pieţei Financiare poate prevedea interdicţii suplimentare în investirea activelor fondului în scopul protejării intereselor membrilor lui.
    Articolul 41. Interdicţii în operaţiile cu activele
    Fondul nu este în drept:
    a) să vîndă activele sale;
    b) să cumpere active;
    c) să acorde împrumuturi sau garanţii.
Capitolul IX
REGLEMENTAREA ŞI SUPRAVEGHEREA
ACTIVITĂŢII FONDURILOR

    [Capitolul IX titlul modificat prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
    Articolul 42. Organul reglementării şi supravegherii de stat
   
Reglementarea şi supravegherea de stat a fondurilor se efectuează, conform legislaţiei, de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    [Art.42 în redacţia LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
   
[Art.43 exclus prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
    [Art.43 modificat prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    [Art.44 exclus prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418]
Capitolul X
EVIDENŢA ŞI RAPOARTELE
    Articolul 45. Exerciţiul financiar
    Exerciţiul financiar al fondului începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înfiinţării fondului.
    Articolul 46. Evidenţa contabilă
    (1) Fondul ţine evidenţa contabilă şi gestionează  activitatea sa financiară în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
    (2) Raportul financiar anual al fondului se confirmă de către un auditor extern.
    (3) Auditul activităţii financiare a fondului se efectuează în modul stabilit de legislaţie.
    (4) Fondul prezintă rapoarte statistice şi financiare în modul stabilit.
    (5) În fiecare an, către data de 1 martie, fondul pregăteşte un raport care include informaţii privind starea activelor, mijloacele vărsate pe contul său pentru cheltuielile administrative şi utilizarea acestor mijloace pe parcursul anului precedent. Raportul se publică  în presă.
    (6) Fondul este obligat, concomitent cu raportul financiar, să prezinte şi un raport privind evaluarea actuarială a obligaţiilor fondului faţă de membrii (beneficiarii) săi. Evaluarea actuarială se efectuează de către actuar în conformitate cu cerinţele şi procedura stabilite de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    [Art.46 al. (6) în redacţia LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
Capitolul XI
REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA FONDULUI
    Articolul 47. Încetarea activităţii fondului
    (1) Activitatea  fondului poate înceta în caz de reorganizare sau de lichidare a acestuia.
    [Art.47 al. (2) în redacţia LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]
    (2) Reorganizarea şi lichidarea fondului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi statutul fondului.
    Articolul 48. Lichidarea fondului
    (1) Fondul poate fi lichidat în baza:
    a) deciziei direcţiei  fondului, coordonate cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare, cu condiţia executării obligaţiilor faţă de deponenţi şi beneficiari;
    b) deciziei instanţei judecătoreşti, la cererea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
    (2) Lichidarea fondului în conformitate cu alin.(1)  lit.a) se efectuează de către comisia de lichidare, numită de direcţia fondului de comun acord cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (3) Drepturile financiare pe care le are beneficiarul la  momentul lichidării fondului  îşi menţin valabilitatea pînă la satisfacerea  lor definitivă.
    (4) Procedura de lichidare a fondului, precum şi atribuţiile comisiei de lichidare sînt reglementate de statutul fondului.
    [Art.48 al. (4) modificat prin L988/18.04.2002, MO66/23.05.2002 art.533]
    Articolul 49. Insolvabilitatea sau falimentul managerului,
                         depozitarului activelor fondului, patronului
    (1) În caz de insolvabilitate sau de faliment al managerului sau depozitarului activelor fondului ori de retragere a licenţei managerului, prin decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiarese numeşte un nou manager sau depozitar.
    (2) În caz de insolvabilitate sau de faliment al patronului care face defalcări în fond, valabilitatea contractului de pensie colectiv se suspendă.
    (3) Contractul de pensie colectiv îşi recapătă valabilitatea dacă noul patron preia drepturile şi obligaţiile faţă de membrii fondului.
Capitolul XII
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    [Capitolul XII titlu modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.50 exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Articolul 51. Soluţionarea litigiilor
    Litigiile apărute în legătură cu aplicarea prezentei legi se soluţionează de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi instanţele judecătoreşti în conformitate cu legislaţia.
Capitolul XIII
INFRACŢIUNI ŞI RĂSPUNDERI
    Articolul 52. Infracţiuni
    În cadrul desfăşurării activităţii fondurilor, se consideră infracţiuni:
    a) darea unor informaţii eronate sau refuzul de a da informaţii despre investiţii, starea activelor de pensii;
    b) includerea în rapoartele contabile a unor date eronate;
    c) prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greşit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;
    d) însuşirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greşit, a mijloacelor acumulate în fond;
    e) netransferarea de către patron în fond a defalcărilor din salariul membrului fondului;
    f) divulgarea informaţiei specificate la art. 23 de către o persoană cu funcţii de răspundere a fondului;
  
  [Art.52 lit.f) modificată prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
    g) acţiunea premeditată a managerului, depozitarului activelor fondului sau auditorului, ce a cauzat prejudicii membrilor fondului.
    Articolul 53. Răspunderi
    Pentru încălcarea prezentei legi şi altor acte normative adoptate în corespundere cu ea, persoanele vinovate poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă sau penală conform legislaţiei.
Capitolul XIV
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 54
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    c) va adopta, în baza prezentei legi, acte normative şi alte documente în problemele înfiinţării şi funcţionării fondurilor nestatale de pensii.
    [Art.54 al (2)- (3) excluse prin LP988 din 18.04.02, MO66/23.05.02 art.533]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Dumitru DIACOV

    Chişinău, 25 martie 1999.
    Nr. 329-XIV.