LPM382/1999
ID intern unic:  311660
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 382
din  06.05.1999
cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante,
psihotrope şi a precursorilor
Publicat : 15.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 73-77     art Nr : 339     Data intrarii in vigoare : 15.07.1999

    Denumirea în redacția LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686


    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În tot cuprinsul legii, sintagma „substanțe narcotice” se substituie cu sintagma „substanțe stupefiante” la  formele gramaticale corespunzătoare prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686
    În cuprinsul legii, sintagma „Comisia Interdepartamentală de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului” se înlocuieşte  cu sintagma „Comisia Naţională Antidrog”, iar cuvîntul „comisia” – cu sintagma „Comisia Naţională” prin LP168 din 22.07.11, MO139-145/26.08.11 art.436      Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege are ca obiectiv promovarea politicii de stat în problema circulaţiei substanțelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor, ocrotirea sănătăţii omului, asigurarea securităţii sociale şi de stat.
Capitolul I
NOŢIUNI PRINCIPALE
Art.1. - În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
droguri – plante sau substanţe stupefiante ori psihotrope, sau amestecuri ce conţin asemenea plante ori substanţe, stabilite de Guvern;
    
[Art.1 noţiunea în redacția LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
substanţe stupefiante (stupefiante) – substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică a Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, şi prevăzute în actele normative ale Guvernului;
    [Art.1 noţiunea în redacția LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
   
substanţe psihotrope – substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi prevăzute în actele normative ale Guvernului;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
preparat - amestec de substanţe în orice stare fizică, ce conţine una sau mai multe substanțe stupefiante ori psihotrope;
precursor - substanţă de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la producerea de substanțe stupefiante şi psihotrope;
circulaţie a substanțelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor - cultivare de plante care conţin substanțe stupefiante şi psihotrope, prelucrare şi utilizare a unor astfel de plante; elaborare, producţie, fabricaţie, extracţie, prelucrare, deţinere, păstrare, eliberare, comercializare, distribuţie, procurare, livrare, utilizare, transport, inclusiv prin tranzit, expediere, import, export, nimicire a substanțelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor, activităţi supuse controlului în conformitate cu legislaţia.
   
analog al substanţei stupefiante sau psihotrope (analog) – orice substanţă ori asociere de substanţe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă, ori părți ale acestora, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive şi care, indiferent de conţinutul său, denumirea sa, modul său de administrare, de prezentare sau de publicitatea care i se face, este ori poate fi folosită în locul unei substanţe sau al unui preparat stupefiant, psihotrop ori cu efect psihotrop sau în locul unei plante ori substanţe aflate sub control naţional şi/sau internaţional;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    produse etnobotanice (etnobotanice) – amestecuri de prafuri şi/sau plante sau amestecuri de ierburi şi diverse părţi de plante stropite cu substanțe chimice, care produc schimbări ce induc efecte fiziologice şi/sau mentale, halucinogene şi/sau acţiuni psihoactive;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    substanţă clasificată – orice substanţă menţionată în tabelul IV din anexă, inclusiv amestecuri şi produşi naturali conţinînd aceste substanţe, grupată conform categoriilor prevăzute de Guvern. Se exclud produsele medicamentoase, preparatele farmaceutice, amestecurile, produsele naturale şi alte preparate conţinînd substanţe clasificate, care sînt combinate în aşa fel încît să nu poată fi folosite sau recuperate prin metode uşor de aplicat ori viabile din punct de vedere economic;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    substanţă neclasificată – orice substanţă care, deşi nu posedă un regim juridic determinat, este identificată ca fiind folosită la fabricarea ilicită de substanţe stupefiante şi psihotrope;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    introducere pe piaţă – orice furnizare, contra cost ori gratuită, a unor substanţe clasificate sau depozitarea, fabricarea, producerea, prelucrarea, comerţul, distribuţia sau brokerajul acestor substanţe în vederea furnizării lor;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    operator – orice persoană fizică sau juridică angajată în introducerea pe piaţă a substanţelor clasificate;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    utilizator – persoană fizică sau juridică, alta decît operatorul, care deține o substanță clasificată și este implicată în prelucrarea, formularea, consumul, depozitarea, păstrarea, tratarea, încărcarea în recipiente, transferul dintr-un recipient în altul, amestecarea, transformarea acesteia sau în orice altă utilizare a substanțelor clasificate;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    produs natural – un organism sau o parte din acesta, sub orice formă, sau orice substanță prezentă în natură;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    scop medical – activități cu substanţe stupefiante, psihotrope, cu precursori şi cu analogi ai acestora în sfera terapeutică;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    scop ştiinţific – activități cu substanţe stupefiante, psihotrope, cu precursori și analogi ai acestora, precum şi cu produse etnobotanice, avînd drept obiectiv exclusiv cercetarea ştiinţifică a acestora;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    scop de expertiză – activități cu substanţe stupefiante, psihotrope, cu precursori sau analogi ai acestora, precum şi cu produse etnobotanice, avînd drept obiectiv exclusiv efectuarea expertizei.
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
Capitolul II
DISPOZIŢII GENERALE
Art.2. - (1)   Pe teritoriul Republicii Moldova se stabilesc restricţii asupra circulaţiei substanțelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor.
(2) Activităţile legate de circulaţia substanțelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor, producerea, utilizarea şi procurarea de utilaj pentru fabricarea substanțelor stupefiante şi psihotrope, cultivarea şi utilizarea de plante care conţin astfel de substanţe se află sub controlul statului şi sînt dirijate de el prin Comisia Naţională Antidrog.
   
(21) Pe teritoriul Republicii Moldova se interzice circulaţia analogilor substanţelor stupefiante și psihotrope şi a produselor etnobotanice în alte scopuri decît cele ştiinţifice şi/sau de expertiză.
    [Art.2 al.(21) introdus prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
(3) Regulile de circulaţie a substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor se stabilesc de către Guvern.   
Art.3. - Întreprinderile producătoare de substanţe stupefiante şi psihotrope se înregistrează în mod obligatoriu conform legislaţiei  în vigoare.
Art.4. - Circulaţia substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor, supravegherea şi controlul acestei circulaţii  se efectuează  în conformitate cu  prezenta lege, cu convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul III
COMISIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
Art.5. - (1) Comisia Naţională Antidrog, denumită în continuare Comisia Naţională, este un organ interdepartamental, instituit de Guvern în scopul promovării politicii statului în domeniul circulaţiei substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor.
      (2) Comisia Naţională se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare,  de tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezenta lege.
[Art.5 în redacţia LP168 din 22.07.11, MO139-145/26.08.11 art.436]
Art.6. - Comisia Naţională:
     a) implementează cerinţele stipulate în convenţiile internaţionale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, cum ar fi: Convenţia unică asupra stupefiantelor (1961), Convenţia asupra substanţelor psihotrope (1971) şi Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (1988), la care Republica Moldova este parte;
      b) creează platforma pentru comunicarea continuă cu administraţia publică centrală şi locală, cu entităţi care contribuie la implementarea politicii în domeniul drogurilor în scopul realizării acţiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiuni antidrog, aprobat de Guvern;
       c) elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniu;
      d) asigură coordonarea activităţilor întreprinse de instituţiile de specialitate şi de organizaţiile necomerciale în vederea reducerii cererii şi ofertei de droguri, realizării acţiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiuni antidrog; 
     e) conlucrează cu organizaţiile necomerciale, cu parteneri externi, cu alte organe în scopul susţinerii tehnice şi financiare necesare pentru realizarea obiectivelor stipulate în Strategia naţională antidrog şi în Planul naţional de acţiuni antidrog;
      f) în comun cu Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, elaborează programe naţionale de organizare a asistenţei medico-sociale integrate (asistenţă medicală, socială, de reabilitare, de reducere a riscurilor etc.)  pentru consumatorii de droguri;
   
[Art.6 lit.f) modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
      g) în comun cu instituţiile interesate, organizează cercetări ştiinţifice privind fenomenul consumului de droguri;
      h) în comun cu reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale, ai organizaţiilor necomerciale, elaborează programe de pregătire şi instruire a cadrelor la compartimentul antidrog;
      i) asigură o colaborare permanentă cu reprezentanţii mass-mediei pentru promovarea modului sănătos de viaţă şi informarea societăţii asupra rezultatelor activităţii administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a organizaţiilor necomerciale în vederea reducerii cererii şi ofertei de droguri;
      j) instituie mecanisme de realizare a proiectelor şi programelor de combatere a traficului ilicit de droguri, elaborînd, în baza experienţei internaţionale, noi metode în acest domeniu.
[Art.6 în redacţia LP168 din 22.07.11, MO139-145/26.08.11 art.436]
Capitolul IV
AUTORITĂŢILE RESPONSABILE ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI
SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE, PSIHOTROPE ŞI A PRECURSORILOR
[Capitolul IV denumirea în redacția LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
[Capitolul IV denumirea modificată prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.7. - (1) Autoritatea responsabilă în domeniul circulaţiei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor este Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, care îşi realizează atribuţiile în acest domeniu prin intermediul Comitetului permanent de control asupra drogurilor (denumit în continuare – comitet). Comitetul are statut de subdiviziune în cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului său de activitate, aprobat de directorul acesteia.
    [Art.7 al.(1) în redacția LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
   
(11)  Determinarea substanţelor stupefiante, psihotrope, a precursorilor și analogilor acestora, precum și a produselor etnobotanice, se efectuează în laboratorul
Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
   
[Art.7 al.(11) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    [Art.7 al.(11) introdus prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    (2) Comitetul:
a) eliberează, retrage şi suspendă autorizaţiile de activitate pentru utilizarea obiectivelor şi a încăperilor destinate activităţilor legate de circulaţia substanțelor stupefiante, psihotrope sau a precursorilor;
   
[Art.7 al.(2), lit.b) abrogată prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    c) estimează necesarul de substanțe stupefiante, psihotrope şi de precursori pentru Republica Moldova şi prezintă calculele respective Consiliului Internaţional pentru Controlul Drogurilor;
    d) prezintă la Consiliul Internaţional pentru Controlul Drogurilor informaţii despre circulaţia substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor în Republica Moldova;
    e) determină în laborator natura substanței stupefiante ori psihotrope sau a precursorului ori analogului acesteia, sau a produsului etnobotanic. Pînă la determinarea de către comitet a naturii substanţei examinate, circulaţia acesteia se suspendă;
    f) efectuează expertiza obiectivelor şi a încăperilor pentru a determina respectarea cerinţelor de păstrare şi comercializare a substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor;
    g) examinează documentele privind corespunderea limitelor stabilite ale substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor cu necesarul de aceste substanțe;
    h) examinează documentele privind utilizarea obiectivelor şi a încăperilor pentru prepararea, fabricarea, vînzarea cu ridicata şi cu amănuntul, distribuirea şi folosirea substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor.
   
[Art.7 al.(2) în redacția LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
   
[Art.7 al.(2) modificat prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
   
Art. 71. – Controlul circulaţiei legale a substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, precum şi controlul activităţii titularilor de autorizaţie/licenţă care desfăşoară activităţi legate de circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor se planifică, se realizează şi se înregistrează de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    [Art.71 introdus prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
Capitolul V
CLASIFICAREA SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE
ŞI PSIHOTROPE ŞI A PRECURSORILOR
Art.8. - (1) Clasificarea substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor se dă în anexă, parte integrantă a prezentei legi.
(2) Tabelele nr.I-IV, listele de substanţe stupefiante şi psihotrope şi de precursori, expuse în anexă, se aprobă  şi se modifică prin hotărîre a Guvernului, la propunerea comitetului.
(3) Substanţele stupefiante şi psihotrope şi precursorii sînt indicaţi în tabelele şi listele din anexă conform denumirilor internaţionale neînregistrate, altor denumiri comune sau ştiinţifice.
Capitolul VI
CULTIVAREA MACULUI SOMNIFER (PAPAVER SOMNIFERUM L.),
CÎNEPEI (CANNABIS) ŞI ARBUSTULUI COCA (ERYTHROXYLON COCA)
Art.9. - (1)  Cultivarea  macului somnifer (Papaver Somniferum  L.), cînepei (Cannabis), arbustului coca (Erythroxylon coca) şi altor plante care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope în scopul  producerii acestor substanţe este interzisă.
(2) Cultivarea macului somnifer, cînepii, arbustului coca şi altor plante care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope se permite în scopuri ştiinţifice şi/sau pentru producerea seminţelor, fibrelor sau uleiului, în baza autorizaţiei.
   
[Art.9 al.(2) în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
    [Art.9 al.(3)-(4) excluse prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.10. - (1)  Persoanele autorizate să cultive macul somnifer, cînepa, arbustul coca încheie cu comitetul contracte de cultivare şi, în termenul stabilit de el, sînt obligate să nimicească resturile şi deşeurile acestor plante.
(2) Proprietarul, posesorul ori beneficiarul de teren este obligat să nimicească plantele nominalizate la alin.(1) care cresc spontan pe terenul lui.
Capitolul VII
CIRCULAŢIA SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE
ŞI PSIHOTROPE
Art.11. - (1) Circulaţia substanţelor stupefiante şi psihotrope  din tabelul  nr.I, expus în anexă, este limitată şi se face numai în scopuri ştiinţifice. Circulaţia acestor substanţe în scopuri medicale este interzisă.
(2) Circulaţia substanţelor  stupefiante şi psihotrope din tabelele nr.II şi nr.III, expuse în anexă, este limitată şi se face numai  în scopuri medicale şi ştiinţifice.
  
  (3) Preparatele ce conţin una din substanţele prevăzute în tabelul III din Convenţia unică a ONU asupra stupefiantelor din 1961 şi în tabelul IV din Convenţia ONU asupra substanţelor psihotrope din 1971, care nu prezintă un risc de abuz şi a căror substanţă nu poate fi extrasă într-o cantitate ce ar permite o utilizare ilegală, pot fi scutite de anumite măsuri de control conform legislaţiei naţionale.
    [Art.11 al.(3) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
  
  (4) Tabelele şi listele substanţelor
stupefiante şi psihotrope şi ale precursorilor supuşi controlului se aprobă de Guvern.
    [Art.11 al.(4) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.12. - (1) Cantitatea fiecărei substanţe stupefiante şi psihotrope aflate în circulaţie în timpul anului nu trebuie să depăşească suma cantităţilor:
a) destinate scopurilor medicale şi ştiinţifice;
b) utilizate la producerea unor alte substanţe stupefiante şi psihotrope, a preparatelor şi substanţelor care nu cad sub incidenţa prezentei legi;
c) exportate;
d) adăugate la rezervele depozitare speciale de substanţe stupefiante şi psihotrope pentru a se atinge nivelul indicat în calculele respective.
(2) Din suma cantităţilor indicate la alin.(1) se exclude cantitatea sechestrată şi eliberată pentru utilizare legală, precum şi cantitatea luată din rezerve depozitare speciale.
   
(3) Calculul necesarului de substanţe
stupefiante şi psihotrope şi de precursori pe anul calendaristic următor se efectuează luîndu-se ca bază consumul real pe anul precedent şi se prezintă comitetului pînă la 1 februarie al anului respectiv. Comitetul verifică estimaţiile, calculează necesităţile Republicii Moldova şi le prezintă Consiliului Internaţional pentru Controlul Drogurilor pentru aprobare.
   
[Art.12 al.(3) modificat prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    [Art.12 al.(3) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
   
(4) Setul de documente pentru aprobarea normativelor de utilizare a substanţelor
stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor pe anul respectiv include:
    a) cererea pentru aprobarea normativului privind consumul;
    b) copiile de pe contractele cu furnizorii;
    c) calculele argumentate ale necesarului efectuate conform cerinţelor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.12 al.(4) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art. 13. – (1) Activitatea farmaceutică cu folosirea substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice, este supusă licenţierii în conformitate cu legislația în vigoare.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Activitatea cu substanţe stupefiante şi psihotrope şi cu precursori poate fi desfăşurată şi de alte instituţii decît cele specificate la alin. (1) doar în baza autorizaţiei eliberate de comitet, cu obligaţia asigurării evidenţei şi condiţiilor de protecţie fizică a acestor substanţe şi preparate.
    
[Art.13 în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art. 14. – Procurarea de substanţe stupefiante şi psihotrope în scopuri profesionale se efectuează la comandă prealabilă de către persoane autorizate/licenţiate în modul stabilit de lege.
    
[Art.14 în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.15. - (1)  Substanţele stupefiante şi psihotrope pentru consum individual se eliberează numai cu reţete medicale speciale.
(2) În instituţiile medicale de tratament staţionar, substanţele stupefiante şi psihotrope se eliberează şi se utilizează la  prescripţia făcută de medicul instituţiei.
Art.16. - (1) Reţetele pentru substanţe stupefiante şi psihotrope se eliberează numai în scopuri terapeutice de către organul competent sau persoana împuternicită. Tipul reţetelor şi modalitatea eliberării se stabilesc de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
(2) Reţetele pentru substanţe stupefiante şi psihotrope se eliberează numai după examinarea şi identificarea bolnavului.
(3) Reţetele pentru substanţele din tabelul nr.II, expus în anexă, se prezintă la farmacie în termen de 10 zile de la data prescrierii, iar pentru preparatele care conţin substanţele din tabelul nr.III, expus în anexă, în termen de 30 de zile.
     [Art.16 al.(3) în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
(4) O prescripţie include cantitatea de preparate necesare tratamentului pe un termen de pînă la 30 de zile.
     [Art.16 al.(4) în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
(5) Este interzisă eliberarea altor reţete pînă la expirarea termenului de valabilitate a reţetei precedente.
(6) În cazuri excepţionale, exclusiv în scopuri medicale, comitetul este în drept ca, în temeiul unei decizii a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  în care să fie stipulate condiţiile respective, să permită farmaciştilor eliberarea  fără reţetă, în cantităţi mici, de substanţe psihotrope din tabelul nr.III, expus în anexă.
Art.17. -(1) Transportul şi paza încărcăturilor de substanţe stupefiante şi psihotrope şi de precursori se efectuează de către posesorul acestora.
     [Art.17 al.(1) în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
(2) Transportatorul de substanţe stupefiante şi psihotrope este obligat:
a) să prezinte la timp organelor competente declaraţia privind marfa transportată;
b) să păstreze marfa primită spre expediţie în containere închise cu siguranţă şi sigilate cu plumb individual de verificare;
c) să întreprindă măsurile de rigoare pentru evitarea furtului de substanţe stupefiante şi psihotrope sau utilizarea vehiculelor în trafic ilicit de astfel de substanţe;
d) să informeze operativ organul de drept competent despre circumstanţele care ar indica circulaţia ilegală de substanţe stupefiante şi psihotrope.
Art.18. - Transportul de substanţe stupefiante şi psihotrope necesare asistenţei medicale de urgenţă în vehiculele sanitare specializate se efectuează în cantităţi stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Art.19. - (1) Transportul de substanţe stupefiante şi psihotrope de către persoane străine care primesc medicaţie şi care se află în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, transportul unor astfel de substanţe în trusele farmaceutice din vehiculele de comunicare internaţională se efectuează  în bază de autorizaţie eliberată de organul competent şi  nu se consideră import, export sau tranzit.
(2) Cantităţile de substanţe stupefiante şi psihotrope permise a fi transportate de către persoanele străine nominalizate la alin.(1)  nu trebuie să depăşească: doza pentru 7 zile - substanţele din  tabelul nr.II, expus în anexă; doza pentru 30 de zile - substanţele din tabelul nr.III, expus în anexă.
Art.20. - Expedierea poştală a substanţelor stupefiante şi psihotrope este interzisă.
Art.21. - (1) Importul şi exportul de substanţe stupefiante şi psihotrope se efectuează  în bază de autorizaţie a comitetului, sub monitorizarea comitetului şi controlul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.
   
[Art.21 al.(1) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
(2) Fiecare caz de import sau export, indiferent de faptul că este vorba de una sau de cîteva substanţe, sau de loturi de substanţe, se efectuează în bază de autorizaţie aparte de import sau export.
(3) Exportul de substanţe stupefiante şi psihotrope poate fi autorizat la prezentarea adeverinţei de import, eliberate de organul competent al ţării importatoare.
(4) Fiecare lot de substanţe stupefiante şi psihotrope de export trebuie să fie însoţit de o copie de pe autorizaţia de export. Totodată, comitetul expediază ţării importatoare o astfel de copie.
  
  (5) În documentele fiscale (facturi, declaraţii vamale cu privire la marfă şi mijloacele de transport şi alte documente însoţitoare) se indică denumirea substanţelor
stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor supuşi controlului, cantitatea de substanţă exportată, denumirea şi adresa exportatorului, importatorului şi destinatarului mărfii.
    [Art.21 al.(5) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
   
(6) Loturile de substanţe
stupefiante şi psihotrope şi de precursori exportate vor fi marcate şi ambalate corespunzător prevederilor legislaţiei în vigoare.
    [Art.21 al.(6) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
   
Art. 211. – (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizaţiei de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) Pentru obținerea autorizaţiei de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi/sau precursorilor, agentul economic depune la comitet o cerere, indicînd scopul acestuia şi adresele juridice ale importatorului şi exportatorului, denumirea internaţională sau denumirea cu care este pusă în circulaţie substanţa, forma medicală, cantitatea acesteia, termenul importului/exportului.
    (3) Pentru obținerea autorizaţiei de import/export al substanțelor stupefiante, psihotrope și/sau precursorilor, la cerere se anexează:
    a) copia de pe contractul cu privire la marfa transportată, care confirmă autenticitatea importului de substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori;
    b) angajamentul scris al solicitantului privind prezentarea dărilor de seamă către comitet, conform legislaţiei în vigoare;
    c) autorizația de import pentru medicamente neînregistrate, eliberată de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, după caz;
    d) copia de pe contractul cu exportatorul și specificația (anexa la contract).
    (4) În cazul divergenţelor între cantitatea substanţelor stupefiante, psihotrope sau a precursorilor importați/exportați şi cea indicată în autorizaţie, este informat organul competent al statului în/din care s-a realizat importul/exportul, solicitînd eliberarea unei noi autorizaţii.
    (5) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei se efectuează prin ordinul directorului general al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, emis în temeiul demersului motivat al preşedintelui comitetului. Ordinul de suspendare sau retragere a autorizaţiei se aduce la cunoştinţa deținătorului.
    (6) Autorizaţia de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi/sau al precursorilor se eliberează gratis, pentru fiecare caz de import sau export.
    [Art.211 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Art.22. - (1) Importul şi exportul de substanţe stupefiante şi psihotrope se efectuează în unul sau în cîteva loturi.
(2) Importul şi exportul de substanţe stupefiante şi psihotrope se efectuează prin schimb de autorizaţii între importatori şi exportatori, indicîndu-se faptul primirii de loturi concrete, de cantităţi reale şi al executării operaţiunilor de import şi export.
Art.23. - (1) Exportul în formă de corespondenţă la căsuţe poştale sau pe adresa băncii pentru o altă persoană decît cea indicată  în autorizaţia de export este interzis.
(2) Exportul în formă de corespondenţă pe adresa depozitului vamal de înregistrare se interzice, cu excepţia cazurilor cînd ţara importatoare indică în adeverinţa de import că permite plasarea loturilor la depozitul vamal de înregistrare.
Art.24. - Substanţele stupefiante şi psihotrope importate sau exportate fără autorizaţie sînt reţinute de organele competente pînă cînd vor fi prezentate probele de legalitate a transportului  acestor substanţe sau pînă va fi emisă o hotărîre a instanţei de judecată.
Art.25. - (1) Unităţile vamale ale Republicii Moldova prin care se efectuează importul şi exportul de substanţe stupefiante şi psihotrope se desemnează de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale la propunerea comitetului.
   
[Art.25 al.(1) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    (2) Fiecare caz de import/export al substanţelor stupefiante şi psihotrope şi al precursorilor, inclusiv din depozitul vamal, va fi autorizat.
    [Art.25 al.(2) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.26. - (1) Tranzitul de substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau al precursorilor pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza avizului eliberat de către directorul general al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale în temeiul demersului preşedintelui comitetului, pe ruta stabilită de comitet, sub monitorizarea acestuia din urmă şi controlul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.
   
[Art.26 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.26 al.(1) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    (2) La transportul de substanţe stupefiante şi psihotrope şi de precursori supuşi controlului ce tranzitează teritoriul Republicii Moldova nu pot fi modificate ruta şi natura ambalajului acestora decît cu autorizarea comitetului.
    [Art.26 al.(2) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
   
(3) Modificarea neautorizată a rutei transportului substanţelor
stupefiante şi psihotrope şi al precursorilor supuşi controlului ce tranzitează teritoriul Republicii Moldova se consideră export, aplicîndu-se cerinţele stabilite pentru exportul substanţelor supuse controlului.
    [Art.26 al.(3) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.27. - În  porturi şi  în zonele de comerţ liber, se stabilesc aceleaşi reguli de circulaţie a substanţelor stupefiante şi psihotrope, de supraveghere şi control asupra lor ca şi pe întreg teritoriul ţării.
Art.28. - Substanţele stupefiante şi psihotrope în tranzit sau care se află la depozit vamal înregistrat nu pot fi supuse nici unei prelucrări care le-ar modifica, iar ambalajul lor nu poate fi schimbat fără autorizaţia comitetului.
Art.29. - (1)  Păstrarea şi depozitarea substanţelor stupefiante şi psihotrope se permit numai în scopuri medicale şi ştiinţifice.
(2) Substanţele stupefiante şi psihotrope se păstrează  în  încăperi special amenajate în cantităţi şi în termene stabilite de comitet.
(3) Nu se permite acumularea de substanţe stupefiante şi psihotrope la producători, comercianţi, organizaţii de distribuţie, farmacişti, întreprinderi sau împuterniciţi ai acestora în cantităţi mai mari decît necesarul activităţii lor normale, luîndu-se în considerare cererea  de pe piaţă.
(4) Cantităţile maxime de substanţe stupefiante şi psihotrope autorizate fiecărui dintre agenţii nominalizaţi la alin.(3) se stabilesc de comitet în corespundere cu limitele stabilite şi prezentate anual de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, limite care pot fi modificate în decursul anului, după caz.
Art.30. - Substanţele stupefiante şi psihotrope pot fi utilizate  în veterinărie şi la capturarea animalelor. Lista de substanţe utilizate în acest fel şi regulile de utilizare sînt stabilite de comitet.
Art.31. - (1) Substanţele stupefiante şi psihotrope pot fi utilizate în scopuri ştiinţifice şi de instruire în instituţii de învăţămînt, precum şi pentru dresarea cîinilor în depistarea drogurilor. Producerea, procurarea, importul, exportul, utilizarea şi păstrarea substanţelor stupefiante şi psihotrope pot fi autorizate în cantităţi care să nu depăşească minimul necesar pentru scopurile indicate.
   
[Art.31 al.(1) modificat prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
   
(2) Persoana responsabilă înscrie într-un registru, care se păstrează timp de 10 ani, cantităţile de plante, substanţe şi preparate pe care le importă, le achiziţionează, le fabrică, le utilizează, le transmite sau le distruge, precum şi data operaţiunilor, numele furnizorilor sau beneficiarilor.
    [Art.31 al.(2) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.32. - Se permite efectuarea de expertize şi examinări cu folosirea de substanţe stupefiante şi psihotrope pentru identificarea unor astfel de substanţe.
Art.33. - (1) Pe reţete, în documentele referitoare la substanţe stupefiante şi psihotrope, în publicaţii, în literatura de descriere a substanţelor stupefiante şi psihotrope, pe ambalajele şi pe etichetele cu care substanţele stupefiante şi psihotrope sînt puse în vînzare, se indică denumirea comună internaţională.
   
[Art.33 al.(1) modificat prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
   
(2) Ambalarea şi marcarea substanţelor
stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova şi să excludă sustragerea lor.
    [Art.33 al.(2) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
   
(3) La marcarea preparatelor care includ în componenţa lor substanţe supuse controlului se indică denumirea acestor substanţe şi conţinutul lor în unităţi de greutate sau procente.
    [Art.33 al.(3) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
   
(4) Interiorul ambalajului care conţine substanţa
stupefiantă sau învelişul lui se evidenţiază printr-o linie roşie dublă, care nu trebuie să existe pe exteriorul ambalajului.
    [Art.33 al.(4) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.34. - (1)  Substanţele stupefiante şi psihotrope, precum şi instrumentele şi utilajul pentru obţinerea lor, a căror utilizare este neraţională se nimicesc în modul stabilit de Comisia Naţională.
   
[Art.34 al.(1) modificat prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
(2) Substanţele stupefiante şi psihotrope se nimicesc dacă:
a) a expirat termenul lor de valabilitate;
b) au fost supuse unor acţiuni chimice sau fizice devenind inutilizabile sau neprelucrabile;
c) au fost depistate şi confiscate din circulaţie ilicită şi nu prezintă  valoare pentru scopuri legale medicale, ştiinţifice şi de altă natură sau nu pot fi prelucrate.
   
(3) Nimicirea substanţelor, instrumentelor şi utilajului se efectuează prin demontare, prin acţiunea temperaturii înalte, presiunii sau prin alte metode şi aducere pînă la starea care ar exclude posibilitatea de utilizare a lor în continuare.
    [Art.34 al.(3) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
    (4) Nimicirea substanţelor, instrumentelor şi utilajului se efectuează în baza ordinului conducătorului organizaţiei sau al instituţiei respective.
    [Art.34 al.(4) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
    (5) Nimicirea se face în prezenţa Comisiei Naţionale, a cărei componenţă se aprobă de către conducătorul organizaţiei sau al instituţiei care are la balanţă aceste instrumente şi utilaj, precum şi a reprezentantului organelor afacerilor interne.
    [Art.34 al.(5) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
    (6) Faptul nimicirii substanţelor, instrumentelor şi utilajului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii Comisiei Naţionale şi de reprezentantul organelor afacerilor interne. Procesul-verbal va cuprinde:
    a) data şi locul întocmirii;
    b) numele şi prenumele persoanelor care au luat parte la nimicire, locul lor de muncă şi funcţiile deţinute;
    c) temeiul nimicirii;
    d) denumirea şi cantitatea substanţelor, instrumentelor şi utilajului nimicite;
    e) metoda nimicirii.
    [Art.34 al.(6) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.35. - (1)  Orice activitate cu substanţe stupefiante şi psihotrope, precum şi orice operaţie de permutare şi nimicire a instrumentelor şi utilajului sînt ţinute la evidenţă strictă în registre speciale, care se păstrează timp de 10 ani după efectuarea ultimei înregistrări şi se prezintă la prima solicitare a organului competent.
   
[Art.35 al.(1) modificat prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
(2) Pierderile de substanţe stupefiante şi psihotrope, cauzele acestor pierderi se aduc imediat la cunoştinţa organului de drept competent.
Art.36. - (1) Persoanele autorizate sau licenţiate în modul stabilit de lege fac, cel puţin o dată în an, inventarul substanţelor stupefiante şi psihotrope din disponibilitatea lor, întocmesc  balanţa  valorilor  şi prezintă trimestrial şi anual comitetului dări de seamă despre activitate în modul stabilit. Comitetul, în termen de 10 zile lucrătoare, transmite Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică dările de seamă recepţionate.
    [Art.36 al.(1) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    [Art.36 al.(1) modificat prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
(2) Titularii de licenţă pentru activităţi cu substanţe stupefiante şi psihotrope în cadrul unei întreprinderi farmaceutice ori farmacii care vor să cedeze unor alte persoane autorizate întreprinderea sau farmacia sînt obligaţi să efectueze inventarierea substanţelor stupefiante şi psihotrope şi să întocmească balanţa valorilor în prezenţa acelor persoane.
   
[Art.36 al.(2) modificat prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
   
(3) În dările de seamă trimestriale va fi indicată cantitatea de substanţe
stupefiante şi psihotrope şi de precursori produsă, preparată, procurată, importată sau exportată, cu specificarea ţării importatoare sau exportatoare.
    [Art.36 al.(3) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
    (4) În darea de seamă cu privire la activitatea pentru anul calendaristic respectiv va fi indicată cantitatea de substanţe
stupefiante şi psihotrope şi de precursori importată/exportată, comercializată sau utilizată, cantitatea rezervelor de substanţe stupefiante şi psihotrope şi de precursori, conform situaţiei de la 31 decembrie al acestui an, precum şi necesarul de substanţe stupefiante şi psihotrope şi de precursori pe anul următor, cu anexarea documentelor ce justifică necesarul respectiv.
    [Art.36 al.(4) introdus prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.37. - Substanţele stupefiante şi psihotrope, preparatele care conţin astfel de substanţe, instrumentele şi utilajul folosite în activitate ilicită sau destinate unei astfel de activităţi se sechestrează şi se confiscă în conformitate cu legislaţia.
   
[Art.37 modificat prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.38. - Preparatele care conţin două sau mai multe substanţe stupefiante sau psihotrope pentru care sînt stabilite diferite reguli de circulaţie cad sub incidenţa regulilor stabilite pentru substanţele cu regim mai riguros.
Capitolul VIII
CIRCULAŢIA PRECURSORILOR
Art. 39. – (1) Operatorii şi utilizatorii care doresc să introducă pe piaţă substanţe clasificate din categoriile I şi II vor desemna un responsabil pentru comerţul cu substanţe clasificate și vor notifica comitetului numele acestuia, informația de contact, precum şi orice modificări ulterioare ale acestor informaţii.
    (2) Autorizaţia de import/export al substanţelor clasificate din categoria I se eliberează de către comitet.
    (3) Orice persoană care deţine autorizaţia menţionată la alin. (2) din prezentul articol furnizează substanţele clasificate din categoria I numai persoanelor fizice sau juridice care deţin o astfel de autorizaţie şi au semnat o notificare a cumpărătorului, așa cum prevede art. 401 alin. (1).
    (4) Autorizaţia nu va fi eliberată în cazul în care se constată că solicitantul sau persoana responsabilă de comercializarea substanţelor clasificate nu respectă regimul juridic al acestora. Comitetul poate revoca ori suspenda autorizaţia în cazul în care se constată că deţinătorul nu mai îndeplineşte cerinţele în baza cărora aceasta a fost acordată.
    (5) Operatorii şi utilizatorii angajați în introducerea pe piaţă a substanţelor clasificate din categoria II se vor înregistra în registrul operatorilor şi utilizatorilor de substanţe clasificate şi vor actualiza, împreună cu comitetul, adresele incintelor în care se fabrică sau în care se comercializează aceste substanţe înainte de introducerea lor pe piaţă.
    (6) Utilizatorii de substanţe clasificate se vor înregistra în registrul menționat la alin. (5) înainte de a deține substanțele clasificate din subcategoria 2A. Comitetul va refuza înregistrarea în registru
dacă se constată că solicitantul sau persoana responsabilă de comercializarea substanţelor clasificate nu respectă regimul juridic al acestora. Comitetul va revoca sau va suspenda autorizația solicitantului și îl va radia din registru dacă se constată că acesta nu mai îndeplineşte cerinţele în baza cărora i-a fost acordată autorizaţia.
   
[Art.39 al.(6) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    (7) Comitetul introduce în registrul operatorilor şi utilizatorilor de substanţe clasificate pe operatorii și utilizatorii care au obținut o autorizație.
   
[Art.39 în redacția LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
    [Art.39 modificat prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Capitolul IX
ACORDAREA, SUSPENDAREA SAU RETRAGEREA
AUTORIZAŢIEI/LICENŢEI
[Capitolul IX titlul în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
    Art. 40. – Titularii de autorizaţie/licenţă care desfăşoară activităţi legate de circulaţia substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor sînt obligaţi să respecte strict prevederile prezentei legi şi condiţiile de autorizare/licenţiere.
    [Art.40 în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
    Art. 401. – (1) Orice persoană care furnizează unui cumpărător o substanţă clasificată va obţine de la acesta o notificare în care se specifică utilizarea sau utilizările substanţei clasificate. Pentru fiecare substanţă clasificată va fi întocmită o notificare separată.
    (2) Ca alternativă la notificarea întocmită pentru fiecare tranzacţie în parte conform alin. (1), operatorul care furnizează periodic o substanţă clasificată din categoria II poate accepta o notificare unică pentru mai multe tranzacţii cu substanţa clasificată în cauză, efectuate pe parcursul unei perioade de cel mult un an, în următoarele condiții:
    a)  operatorul i-a furnizat cumpărătorului aceeaşi substanţă de cel puţin 3 ori pe parcursul ultimelor 12 luni;
    b)  operatorul nu are niciun motiv să presupună că substanţa respectivă va fi folosită în scopuri ilicite;
    c)  cantităţile comandate de substanță corespund consumului mediu anual al unui cumpărător de acest tip. Notificarea respectivă va fi conformă cu
modelul aprobat de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, la propunerea comitetului. Operatorul care furnizează substanţe clasificate din categoria I indică data pe un exemplar al notificării cumpărătorului, certificînd conformitatea acestuia cu originalul. Acest exemplar va însoţi întotdeauna substanţa din categoria I care circulă şi va fi prezentat, la cerere, comitetului, care are sarcina de a verifica conţinutul vehiculelor în timpul operaţiunilor de transport al substanţelor clasificate.
   
[Art.401 al.(2), lit.c) modificată prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    (3) Operatorii şi utilizatorii se asigură că toate tranzacţiile care au drept rezultat introducerea pe piaţă a substanţelor clasificate din categoriile I şi II sînt documentate corespunzător, în conformitate cu alin. (4) şi (7).
    (4) Documentele comerciale, cum ar fi facturi, manifeste ale mărfurilor, documente eliberate de către autorităţile publice, cele de transport, alte documente de expediţie, vor conţine informaţii suficiente pentru identificarea cu precizie:
    a)  a denumirii substanţei clasificate;
    b) a cantităţii şi masei substanţei clasificate, iar în cazul unui amestec sau al unui produs natural, dacă acesta constă dintr-un amestec, a cantităţii şi a masei amestecului sau a produsului natural, precum şi a cantităţii şi masei ori a concentraţiei procentuale în amestec a oricărei substanţe clasificate din categoriile I şi II;
    c) a numelui şi adresei furnizorului, distribuitorului, destinatarului şi ale altor antreprenori implicaţi direct în tranzacţie.
    (5) Documentaţia va conţine de asemenea o notificare a cumpărătorului, așa cum se prevede la alin. (1).
    (6) Operatorii şi utilizatorii păstrează înregistrări detaliate privind activităţile lor, necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (3).
    (7) Documentaţia şi înregistrările menţionate la alin. (4)–(6) sînt păstrate o perioadă de cel puţin 3 ani de la încheierea anului calendaristic pe parcursul căruia a avut loc tranzacţia şi, la cerere, sînt puse la dispoziţia
Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în scop de verificare.
   
[Art.401 al.(7) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    (8) Documentaţia poate fi păstrată şi sub formă de reproduceri de tip imagine sau pe orice alt suport pe care pot fi stocate date. Datele stocate în acest mod trebuie:
    a)  să corespundă documentaţiei în ceea ce priveşte forma şi conţinutul atunci cînd sînt redate în modul de citire;
    b)  să fie disponibile imediat, în orice moment;
    c) să poată fi consultate în modul de citire;
    d) să poată fi analizate cu mijloace automate pe perioada menţionată la alin. (7).
    (9) Obligaţiile ce decurg din art. 39 şi din prezentul articol nu se aplică tranzacţiilor cu substanţe clasificate din categoria II dacă cantităţile acestora nu depăşesc cantităţile prevăzute la alin. (2) lit. c) din prezentul articol timp de un an.
    (10) Operatorii asigură indicarea caracteristicilor substanţelor clasificate din categoriile I şi II, care vor fi înscrise la vedere şi explicit pe produs, pe etichetă, pe ambalaj, în instrucţiunile de utilizare ori în alte documente de însoţire înainte de furnizarea acestora în conformitate cu Legea nr. l05-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.
    (11) Operatorii şi utilizatorii notifică neîntîrziat comitetul cu privire la orice circumstanțe, precum comenzile sau tranzacţiile neobişnuite cu substanţe clasificate ce urmează să fie introduse pe piaţă, care sugerează că astfel de substanţe ar putea fi utilizate la fabricarea ilicită de substanţe stupefiante ori psihotrope.
    (12) Operatorii şi utilizatorii furnizează comitetului trimestrial, în rezumat, informaţii privind tranzacţiile lor cu substanţe clasificate conform art. 39 şi conform prezentului articol.
Comitetul, în termen de 10 zile lucrătoare, transmite Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică informaţiile privind tranzacţiile lor cu substanţe clasificate pe care le-a recepţionat.
    [Art.401 al.(12) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    [Art.401 introdus prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]
Art.41. - (1) Comitetul eliberează avize în baza cererii organului de licențiere, ţinînd cont de rezultatele examinării condițiilor de desfășurare a activității.
    [Art.41 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) În temeiul autorizaţiei eliberate în conformitate cu prezenta lege, la compartimentul privind condiţiile speciale din licenţa pentru activitate farmaceutică se stipulează dreptul întreprinderii de a desfăşura activităţi cu aplicarea substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor.
   
[Art.41 al.(2) în redacția LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
(3) Desfăşurarea de activităţi cu aplicarea substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor fără stipularea dreptului respectiv în condiţiile speciale din licenţa pentru activitate farmaceutică se consideră activitate ilicită şi se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.41 modificat prin LP104 din 13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
   
Art. 411. – (1) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a autorizaţiei de activitate pentru utilizarea obiectivelor şi încăperilor destinate activităţilor legate de circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (2) Pentru obţinerea autorizaţiei de activitate cu substanţe stupefiante, psihotrope şi cu precursori, solicitantul depune către comitet:
    a) o cerere care să includă denumirea solicitantului, IDNO/IDNP-ul, adresa juridică, datele contului bancar şi datele băncii, motivația necesității activităţii, copia de pe licența de activitate (dacă aceasta se eliberează pentru genul de activitate desfășurat);
    b) copia de pe regulamentul întreprinderii;
    c) copia de pe ordinul de numire în funcţie a persoanei responsabile de activitate cu substanţe stupefiante, psihotrope şi cu precursori;
    d) lista persoanelor care vor lucra cu substanţele stupefiante, psihotrope şi cu precursori;
    e) copiile de pe diplomele şi certificatele de conferire a categoriei de calificare profesională pentru tipul de activitate autorizat;
    f) avizul consultativ al instituţiei medico-sanitare narcologice, ce confirmă starea sănătății lucrătorilor care, în baza obligaţiilor de serviciu, au acces la substanţe stupefiante, psihotrope şi la precursori şi care nu suferă de narcomanie, toxicomanie, alcoolism cronic, de asemenea confirmă lipsa persoanelor inapte pentru unele tipuri de activităţi legate de surse de pericol sporit;
    g) confirmarea dreptului de proprietate sau de locațiune asupra imobilului destinat activităţilor legate de circulaţia substanţelor stupefiante;
    h) schema încăperilor, eliberată de Agenția Servicii Publice sau altă persoană autorizată;
    i) lista preparatelor cu care va activa agentul economic;
    j) copia de pe contractul de prestare a serviciilor de pază a încăperilor.
    (3) În termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării cererii, comitetul solicită organelor de poliţie din raza teritorială a imobilului în care se va desfășura activitatea să efectueze un control inopinat în vederea verificării corespunderii încăperilor cerinţelor tehnice, stabilite conform Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori, aprobate de către Guvern.
    (4) În urma controlului efectuat conform alin. (3), organele de poliție întocmesc procesul-verbal de control în care se atestă lipsa sau existența abaterilor de la cerințele legislației și îl remit comitetului. Controlul se efectuează gratis, iar procesul-verbal de control se întocmește în cel mult 5 zile de la data solicitării. După primirea procesului-verbal de control în care este consemnată corespunderea cerințelor legislației, comitetul emite autorizația. În cazul în care, în urma solicitării, organele de poliție nu au inițiat un control și/sau nu au eliberat procesul-verbal de control în decursul a 5 zile lucrătoare de la depunerea solicitării, survine principiul aprobării tacite.
    (5) Prelungirea autorizaţiei de activitate cu substanţe stupefiante, psihotrope şi cu precursori se solicită cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de expirarea autorizației, prin depunerea unei cereri către comitet, împreună cu actele prevăzute la alin. (2), în cazul în care acestea diferă de cele depuse la obținerea autorizației. Prelungirea autorizației are loc conform regulilor de emitere a autorizației.
    (6) Autorizaţia se eliberează/se prelungește în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru eliberarea/prelungirea autorizaţiei. În caz de refuz, solicitantul este informat în scris despre motivele deciziei respective.
    (7) Deținătorii autorizaţiei sînt obligaţi să efectueze această activitate numai în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (8) În cazul în care deținătorul autorizaţiei schimbă denumirea, persoana responsabilă, adresa juridică sau tipul activităţilor care au fost indicate în autorizaţie, acesta este obligat, în decurs de 3 zile lucrătoare de la operarea modificării, să se adreseze comitetului pentru primirea unei noi autorizaţii sau modificarea celei existente.
    (9) În cazul pierderii autorizaţiei, deținătorul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul depistării pierderii, să se adreseze comitetului pentru primirea duplicatului autorizației, prezentînd totodată şi explicaţiile de rigoare, anexînd anunţul respectiv publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (10) Autorizația de activitate pentru utilizarea obiectivelor şi încăperilor destinate activităţilor legate de circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor se eliberează gratis, avînd un termen de valabilitate de 5 ani.
   
[Art.411 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Art.42. - (1) Se eliberează autorizaţii numai în scopurile prevăzute de prezenta lege şi numai după ce se verifică existenţa în obiective şi încăperi a condiţiilor necesare activităţii cu substanţe stupefiante şi psihotrope, pentru a se evita furtul sau posibilele scurgeri de astfel de substanţe, producerea lor ilicită.
   
(2) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici este stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.42 al.(2) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 27.10.17]
    Art. 43. – (1) Se eliberează autorizaţii:
    a) persoanei fizice care posedă calificarea necesară pentru o activitate concretă cu substanţe
stupefiante şi psihotrope şi cu precursori;
    b) instituţiilor în al căror stat de personal este angajat un specialist care are calificarea necesară desfăşurării activităţii nominalizate la lit.a).
    (2) Întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice pot obţine, după caz, licenţă pentru activităţi cu substanţe
stupefiante şi psihotrope dacă în statul lor de personal este angajat un specialist care are calificarea necesară pentru astfel de activităţi.
    (3) Persoana autorizată/licenţiată să desfăşoare activităţi cu substanţe
stupefiante şi psihotrope şi cu precursori este responsabilă de executarea prevederilor prezentei legi.
[Art.43 în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.44. - Autorizaţia se eliberează unei persoane concrete şi nu poate fi cedată unei alte persoane. Acţiunea ei se extinde numai asupra activităţilor autorizate. Orice modificare a obiectului şi caracterului activităţii poate fi autorizată numai de către comitet.
Art.45. - (1) Dreptul de utilizare integrală sau parţială  a obiectivelor şi  încăperilor poate fi acordat numai persoanelor autorizate să desfăşoare activităţi cu substanţele din tabelele nr.I-IV din anexă.
(2) Se eliberează autorizaţie pentru fiecare obiectiv şi încăpere în temeiul rezultatelor verificării condiţiilor de securitate.
(3) Formarea unei subdiviziuni, utilizarea de noi obiective, încăperi ori părţi de obiective şi încăperi noi, orice modificare a obiectivelor şi încăperilor autorizate, orice modificare a condiţiilor de securitate, indicate în autorizaţie, se fac de comun acord cu comitetul.
Art.46. - Nu se acordă autorizaţie/licenţă:
[Art.46 partea introductivă modificată prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
a) unei persoane cu antecedente penale nestinse sau neanulate legate de circulaţia ilegală a substanţelor stupefiante şi psihotrope şi nici unei persoane care a fost privată, prin hotărîre a instanţei de judecată, de dreptul de a practica o anumită activitate;
b) în cazul neprezentării  informaţiilor necesare sau prezentării unor informaţii neveridice;
c) în cazul lipsei de condiţii care ar asigura securitatea activităţii, evidenţei şi păstrării substanţelor stupefiante şi psihotrope;
d) în alte cazuri care contravin condiţiilor de autorizare sau licenţiere.
[Art.46 lit.d) în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Art.47. - Autorizaţia/licenţa pentru activităţi legate de circulaţia substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor se retrage de către comitet/autoritatea de licenţiere în cazul în care:
[Art.47 partea introductivă în redcaţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
a) se încalcă regulile de circulaţie a substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor, precum şi prevederile prezentei legi;
b) nu se îndeplinesc obligaţiunile stipulate în autorizaţie/licenţă;
c) cererea de acordare a autorizaţiei/licenţei conţine informaţii neveridice;
d) se încalcă  regulile de reînregistrare sau de prelungire a valabilităţii autorizaţiei/licenţei;
e) este depistată încălcarea regulilor de eliberare a autorizaţiei/licenţei;
[Art.46 lit.b)-e) modificate prin LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
f) încetează sau se sistează activitatea respectivă;
g) persoanele cu funcţie de răspundere din organele competente sînt împiedicate să-şi exercite funcţiile de supraveghere şi de control asupra executării prezentei legi şi a obligaţiunilor expuse în autorizaţie;
h) este depistată circulaţia ilicită a substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor.
    Art. 48. – (1) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei/licenţei poate fi dispusă de comitet sau de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică în cadrul controlului de stat.
    (2) În cazul în care se prescrie suspendarea sau retragerea autorizației/licenței, comitetul sau, după caz, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică are obligaţia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la data prescrierii măsurii, să se adreseze în instanța de judecată competentă pentru a valida prescrierea suspendării sau retragerii autorizaţiei/licenţei, în conformitate cu procedura stabilită de Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.
    (3) Comitetul emite decizia de retragere sau suspendare a autorizaţiei/licenţei doar după examinarea de către comitet/autoritatea de licenţiere a explicaţiilor de rigoare, dacă persoana vizată le-a prezentat
     [Art.48 în redacția LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
[Art.48 în redacţia LP246-XVI din 27.11.08, MO72-74/14.05.10 art.202]
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.49. - Guvernul, în termen de 3 luni:
a) va institui Comisia Naţională Antidrog;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
c) va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi;
d) va aproba Regulamentul circulaţiei substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor, în conformitate cu prezenta lege;
e) va înainta Parlamentului propuneri de modificare a legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

Chişinău, 6 mai 1999.
Nr. 382-XIV.

Anexă
CLASIFICAREA SUBSTANŢELOR NARCOTICE
ŞI PSIHOTROPE ŞI A PRECURSORILOR
I. Substanţele care prezintă un pericol deosebit pentru
sănătatea omului prin consecinţele grave generate de
consumul lor abuziv
Tabelul nr.1. Substanţele inutilizabile în scopuri medicale
Lista nr.1. Substanţele stupefiante incluse în lista nr.1 a Convenţiei unice asupra drogurilor din 1961.
Lista nr.2. Substanţele psihotrope incluse în lista nr.1 a Convenţiei asupra psihotropelor din 1971.
Substanţele cuprinse în alte liste şi  tabele ale convenţiilor menţionate, după caz.
Tabelul nr.II. Substanţele utilizabile în scopuri medicale
Lista nr.1. Substanţele stupefiante incluse în listele nr.1 şi  nr.2 ale Convenţiei unice asupra drogurilor din 1961.
Lista nr.2. Substanţele psihotrope incluse în lista  nr.2  a Convenţiei asupra psihotropelor din 1971.
Substanţele cuprinse în alte liste şi tabele ale convenţiilor menţionate, cu excepţia substanţelor incluse în tabelul nr.1, după caz.
II. Substanţele care prezintă pericol pentru sănătatea omului
prin consecinţele grave generate de consumul lor abuziv
Tabelul nr.III. Substanţele utilizabile în scopuri medicale
Lista nr.1. Substanţele stupefiante incluse în lista nr.3 a Convenţiei unice asupra drogurilor din 1961.
Lista nr.2. Substanţele psihotrope incluse în lista nr.3 a Convenţiei asupra psihotropelor din 1971.
Lista nr.3. Substanţele psihotrope incluse în lista nr.4 a Convenţiei asupra psihotropelor din 1971.
Alte substanţe, după caz.
III. Substanţele utilizabile la fabricarea de substanţe
stupefiante şi psihotrope
Tabelul nr. IV. Substanţele incluse şi categorisite conform tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi ale precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate de Guvern.
Lista nr.1. Substanţele incluse în tabelul nr.1 al Convenţiei ONU de combatere a traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope din 1988.
Lista nr.2. Substanţele incluse în tabelul nr.2 al Convenţiei ONU de combatere a traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope din 1988.
Alte substanţe, după caz.
    [Anexa modificată prin LP193 din 28.07.16, MO315-328/23.09.16 art.686]