LPA463/1995
ID intern unic:  311670
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 463
din  18.05.1995
legea poştei
Publicat : 24.11.1995 în Monitorul Oficial Nr. 65-66     art Nr : 711

    Abrogată prin LP36 din 17.03.16, MO114-122/29.04.16 art.225

    MODIFICAT

    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP509 din 05.10.01, MO131/31.10.01 art. 973
    LP340 din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771
    LP263-XIV din 24.12.98, MO62/17.06.99 art.288
    LP1009-XIII din 22.10.96, MO80/12.12.96

 
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. - Prezenta lege stabileşte principalele reguli şi condiţii de administrare, dezvoltare şi exploatare a serviciilor poştale publice în Republica Moldova,drepturile şi obligaţiile statului,persoanelor fizice şi juridice în domeniile comunicaţiilor interumane şi transportului bunurilor materiale.
    Art. 2. - În sensul prezentei legi,se definesc următoarele noţiuni:
    reţea poştală - totalitatea unităţilor şi itinerariilor poştale;
    trimiteri poştale - corespondenţă (scrisori,cărţi poştale,imprimate, pachete mici, telegrame), colete (documente, valori, bunuri materiale), mijloace băneşti (mandate poştale şi telegrafice, pensii, subvenţii, indemnizaţii etc.), prezentate operatorilor de poştă pentru a fi transportate şi distribuite destinatarului atît din interiorul ţării, cît şi din afara ei;
    trimiteri poştale înregistrate - trimiterii poştale la a căror recepţionare expeditorului i se eliberează chitanţă;
    servicii poştale - recepţionarea, transportul şi distribuirea trimiterilor poştale destinatarului;
    servicii poştale de bază - servicii poştale prestate la nivelul întregii ţări privind:
    - corespondenţa;
    - mandatele poştale şi telegrafice;
    - distribuirea pensiilor, subvenţiilor şi indemnizaţiilor;
    servicii poştale deschise concurenţei - servicii poştale prestate privind coletele şi/sau servicii poştale exprese prestate privind corespondenţa şi coletele.
    [Art. 2 modificat prin LP509 din 05.10.01, MO131/31.10.01 art. 973]
    Art. 3. - (1) Comunicaţiile poştale reprezintă un sistem tehnologic unic de întreprinderi şi mijloace de transport, care asigură recepţionarea, transportul şi distribuirea trimiterilor poştale, precum şi transportul mijloacelor băneşti, distribuirea pensiilor, subvenţiilor indemnizaţiilor şi altor plăţi cu destinaţie specială.
    (2) Prezenta lege garantează accesul oricărei persoane fizice şi juridice la serviciile poştale pe întreg teritoriul ţării, precum şi la expedierea liberă şi tranzitul trimiterilor poştale.
    Art. 4. - (1) Mijloacele de comunicaţii poştale existente pe teritoriul ţării la data adoptării prezentei legi constituie proprietate a statului.
    (2) Reţelele poştale pot aparţine persoanelor juridice cu titlu de proprietate de stat sau privată.
    Art. 5. - Prestarea serviciilor poştale se efectuează de către operatori de poştă persoane juridice, abilitate conform prezentei legi.
    Art. 6. - (1) Secretul scrisorilor, telegramelor şi altor trimiteri poştale este garantat prin Constituţie, prezenta lege şi prin alte acte normative. Persoanele antrenate în activităţi poştale sînt obligate să asigure această confidenţialitate. Este interzisă violarea secretului corespondenţei sau divulgarea conţinutului acesteia sau al altor trimiteri poştale.
    (2) În scopul descoperirii înfracţiunilor şi pentru stabilirea adevărului în cauze penale, operatorii de poştă sînt obligaţi să pună la dispoziţia organelor de urmărire penală şi instanţelor de judecată trimiterile poştale corpuri delicte şi actele de care au nevoie.
    Sechestrarea şi ridicarea trimiterilor poştale de la unităţile poştale se face numai cu consimţămîntul procurorului, în condiţiile legii.
    Art. 7. - (1) Activitatea poştală se desfăşoară în conformitate cu prezenta lege, actele normative relevante, precum şi cu convenţiile şi acordurile internaţionale,ratificate de Republica Moldova în calitate de membru al Uniunii Poştale Universale.
    (2) În cazul în care convenţiile şi acordurile internaţionale, la care Republica Moldova este parte, conţin alte prevederi decît cele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova,se aplică prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale.
    Art. 8. - Modul de distribuire a corespondenţei speciale a autorităţilor publice, unităţilor militare şi a organelor securităţii naţionale se stabileşte de Guvern.
Capitolul II
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
    Art. 9. - Organul administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul poştei este Ministerul Dezvoltării Informaţionale (în continuare - minister). În calitate de Administraţie Poştală a Republicii Moldova ministerul reprezintă Guvernul în organismele internaţionale în conformitate cu împuternicirile ce i s-au delegat, coordonează activitatea internaţională în domeniul poştei, desfăşurată de persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, reglementează activitatea poştală la scară naţională.
    [Art. 9 modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    [Art. 9 modificat prin LP509 din 05.10.01, MO131/31.10.01 art. 973]
    Art. 10. - Ministerul realizează politica Guvernului prin:
    a) determinarea strategiei de dezvoltare a reţelei poştale;
    b) reglementarea activităţii poştale pentru asigurarea dezvoltării armonioase a serviciilor poştale la nivel naţional, eficienţei şi diversităţii lor, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii prestărilor;
    c) reglementarea tarifelor pentru serviciile poştale de bază;
    [Art. 10 pct. c) modificat prin LP509 din 05.10.01, MO131/31.10.01 art. 973]
    d) eliberarea licenţelor pentru prestarea serviciilor poştale deschise concurenţei;
    e) controlul asupra îndeplinirii de către operatorii de poştă a obligaţiilor lor de serviciu;
    f) negocierea cu autorităţi de reglementare a serviciilor poştale din alte ţări sau cu organisme internaţionale de resort şi participarea, după caz, la convenţii şi acorduri;
    g) definirea modului şi condiţiilor de folosire a reţelelor poştale pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de stare excepţională.
    [Art.11 exclus prin LP154 din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611]
    Art. 12. - În caz de forţă majoră şi de stare excepţională Guvernul sau, în numele lui, ministerul poate limita sau suspenda prestarea serviciilor poştale, făcînd publică această decizie.
    Art. 13. - (1) Ministerul are dreptul exclusiv de a emite, de a pune şi retrage din circulaţie mărcile poştale. El elaborează programe anuale ale emisiunilor de mărci poştale, stabilind structura şi tematica lor.
    (2) Tematica mărcilor poştale trebuie să reflecte istoria,cultura, ştiinţa, natura, principalele evenimente social-politice din ţară şi din lume. La elaborarea tematicii sînt antrenaţi specialişti din diferite domenii de activitate, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale.
    (3) Politica filatelică promovată de minister va contribui la dezvoltarea activităţii de colecţionare a mărcilor poştale de către diferite categorii ale populaţiei, prin stabilirea unor valori normale rezonabile ale mărcilor şi respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale în acest domeniu la care Republica Moldova este parte.
Capitolul III
SERVICII POŞTALE
    Art. 14. - (1) Operatorul naţional desemnat pentru prestarea serviciilor poştale de bază este Întreprinderea de stat "Poşta Moldovei" care activează în baza statutului aprobat de minister. Dreptul de a utiliza emblema "Poştei Moldovei" aparţine în exclusivitate acesteia.
    (2) Activitatea poştală se reglementează prin Regulile poştale - act normativ separat, aprobat de Guvern.
    Art. 15. - Servicii poştale deschise concurenţei pot presta atît "Poşta Moldovei", cît şi alţi operatori de poştă titulari ai licenţelor.
    Art. 16. - Operatorul de poştă este obligat să asigure prestarea serviciilor poştale conform Regulilor poştale pe care le aduce la cunoştinţa clienţilor.
    Art. 17. - Operatorii serviciilor poştale deschise concurenţei răspund faţă de clienţi în conformitate cu legislaţia.
    Art. 18. - Ministerul exercită controlul asupra calităţii serviciilor poştale, prestate de către operatorii de poştă de stat şi operatorii de poştă titulari ai licenţelor.
    Art. 19.-Ministerul este în drept să încheie cu întreprinderi, altele decît "Poşta Moldovei", contracte pentru prestarea serviciilor poştale, exceptînd cele de bază, pe un anumit teritoriu.
    Art. 20. - (1) Serviciile poştale se prestează contra plată conform tarifelor stabilite, care sînt făcute publice.
    (2) Tarifele pentru serviciile poştale de bază prestate de "Poşta Moldovei" se aprobă în modul stabilit de Guvern.
    (3) Tarifele pentru serviciile poştale deschise concurenţei se stabilesc de către operatorii titulari ai licenţelor .
    [Art. 20 pct. (3) modificat prin L509/05.10.2001, MO131/31.10.2001 art. 973]
    Art. 21. - (1) Trimiterile poştale,recepţionate de "Poşta Moldovei", trebuie francate numai cu mărcile poştale oficiale ale Republicii Moldova.
    (2) Pe teritoriul Republicii Moldova este admisă utilizarea legitimaţiilor poştale, cupoanelor-răspuns internaţionale şi altor formulare autorizate de Uniunea Poştală Universală.
    Art. 22. -(1) Principalele norme tehnice şi de calitate pentru serviciile poştale de bază se stabilesc de minister. Scrisorile se distribuie într-un termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data recepţionării lor sau de la data intrării lor în ţară.
    (2) "Poşta Moldovei" elaborează instrucţiuni privind modul de derulare a serviciilor proprii, care se aprobă de minister.
    Art. 23. - (1) "Poşta Moldovei" organizează şi asigură prestarea serviciilor poştale de bază pe întreg teritoriul ţării în fiecare zi lucrătoare.
    (2) În oraşe şi oraşe-reşedinţă în zilele de sîmbătă oficiile poştale vor lucra cîte 4 ore, iar în zilele de duminică va funcţiona cel puţin un oficiu poştal de serviciu. În zilele de duminică se va asigura transmiterea către destinatar a conţinutului telegramelor urgente.
    (3) Modul şi condiţiile furnizării serviciilor poştale se aduc la cunoştinţa clienţilor.
    (4) Se interzice reţinerea premeditată sau împiedicarea transportării şi distribuirii trimiterilor poştale.
    Art. 24. - "Poşta Moldovei" are drept de rezervare pentru amplasarea cutiilor poştale în locuri publice.
    Art. 25. - Autorităţile administraţiei publice locale acordă sprijin "Poştei Moldovei" prin asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării serviciilor poştale.
    Art. 26. - (1) "Poşta Moldovei" este obligată să distribuie toate trimiterile poştale recepţionate francate sau insuficient francate.
    (2)"Poşta Moldovei" răspunde pentru pierderea, deteriorarea, sustragerea, conţinutul lipsă şi distribuirea greşită a trimiterilor poştale înregistrate.
    Art. 27. -"Poşta Moldovei" nu răspunde pentru trimiterile poştale, dacă paguba s-a produs din vina expeditorului ori este urmare a unui caz de forţă majoră sau a unei stări excepţionale.
    Art. 28. - "Poşta Moldovei" răspunde pentru trimiterile poştale externe în conformitate cu prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Art. 29. - La efectuarea schimburilor poştale internaţionale, operatorii de poştă beneficiază de acces liber şi prioritate la punctele de trecere a frontierei de stat şi în organele vamale.
    [Art.29 modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    Art. 30. -"Poşta Moldovei" poate refuza recepţionarea oricărei trimiteri poştale dacă prin acceptarea ei în circuitul poştal se pune în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane, ori se pot produce pagube materiale sau deteriorarea altor trimiteri poştale.
    Art. 31. -În virtutea obligaţiilor asumate de a păstra secretul trimiterilor poştale, operatorul de poştă nu are dreptul:
    a) să comunice unei terţe persoane,cu excepţia expeditorului, destinatarului şi celui cu drept de recepţie, informaţii privind trimiterea poştală;
    b) să transmită trimiterea poştală unui terţ în scopul cunoaşterii conţinutului.
    Art.32. - (1) Întreprinderea poştală nu este în drept să deschidă trimiterile poştale dacă acestea nu pot fi distribuite sau readresate din cauza lipsei adreselor expeditorului şi destinatarului, cu excepţia coletelor poştale.
    (2) Deschiderea coletelor poştale se efectuează în conformitate cu Regulile poştale.
    [Art.32 în redacţia LP263-XIV din 24.12.98, MO62/17.06.99 art.288]
    Art. 33. - Reţinerea, izolarea şi retragerea trimiterilor poştale se efectuează în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.
    Art. 34. - (1) Clientul poate adresa operatorului de poştă reclamaţii privind trimiterile poştale interne în decurs de 6 luni şi privind trimiterile poştale externe în decurs de 12 luni, începînd cu a doua zi de la data depunerii trimiterii.
    (2) Operatorul de poştă trebuie să răspundă la reclamaţiile adresate de client în cel mai scurt timp posibil, dar care nu trebuie să depăşească 30 de zile.
    Art. 35. Expeditorul trimiterii poştale răspunde făţă de operatorul de poştă pentru daunele rezultate din natura periculoasă a trimiterii sau a condiţiilor de ambalare neadecvate a conţinutului acesteia,în limita valorii daunelor şi a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor poştale, ale căror trimiteri au fost deteriorate din această cauză.
    Art. 36. - Bunurile materiale din trimiterile poştale, expediate prin "Poşta Moldovei",care nu au putut fi predate destinatarilor şi nici expeditorilor,după expirarea termenelor de reclamare şi de păstrare se vor valorifica sau distruge de aceasta, sumele rezultate fiind făcute venit la bugetul de stat.
    Art. 37. - Operatorii serviciilor poştale deschise concurenţei pot folosi reţeaua poştală a"Poştei Moldovei" pe baze contractuale, în condiţiile prezentei legi.
Capitolul IV
ELIBERAREA LICENŢELOR
    Art. 38. - Prestarea serviciilor poştale deschise concurenţei se autorizează prin licenţe, eliberate de minister persoanelor fizice şi juridice.
    Art. 39. - (1) Genurile de activitate poştală, care se autorizează prin licenţă, şi modul de eliberare a licenţei se stabilesc de Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate.
    [Art.39 al.(1) modificat prin LP340 din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771]
    (2) Licenţa se eliberează pentru fiecare gen de activitate poştală.
    (3) Ministerul poate limita sfera de acţiune a licenţei, eliberate unui furnizor de servicii poştale, la o regiune, un oraş sau un sat.
    [Art.39 al.(4) exclus prin LP340 din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771]
    Art. 40. - Refuzul de a elibera licenţă va fi argumentat. Solicitantul căruia i s-a refuzat acordarea licenţei se poate adresa în termen de 6 luni instanţelor de judecată competente.
    [Art.40 modificat prin LP1009-XIII din 22.10.96, MO80/12.12.96]
    [Art.41-43 excluse prin LP340 din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771; art.44-48 devin 41-45]
    Art. 41. - Ministerul asigură publicitatea privind licenţele eliberate.
    Art. 42. - Nu constituie încălcare a drepturilor rezervate "Poştei Moldovei" şi nu necesită eliberarea licenţei următoarele activităţi:
    a) transportul cu titlu gratuit al corespondenţei de către persoane împuternicite de expeditor pentru a fi predată destinatarului;
    b) transportul mijloacelor băneşti şi al valorilor în aceeaşi localitate prin angajaţii agenţilor economici,efectuarea de plăţi, încasări ale sumelor datorate sau ale venitului aferent activităţii acestor agenţi;
    c) distribuirea corespondenţei speciale a autorităţilor publice, unităţilor militare şi a organelor securităţii naţionale.
Capitolul V
RESPONSABILITĂŢI
    Art. 43. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage după sine răspundere administrativă, materială sau penală în conformitate cu legislaţia.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art. 44. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Art. 45. - Guvernul, în termen de 2 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura modificarea sau abrogarea de către ministere şi departamente a actelor normative ce contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                            Petru LUCINSCHI

    Chişinău,18 mai 1995.
    Nr. 463-XIII.