LPM552/1999
ID intern unic:  311687
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 552
din  28.07.1999
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor
acte legislative
Publicat : 21.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 116-117     art Nr : 551
    MODIFICAT
    LP1358- XIV din 03.11.00, MO152/07.12.00 art.1138
    HCC4 din 27.01.00, MO14-16/10.02.00 art.7

    În scopul realizării Strategiei reformei sistemului de asigurare cu pensii în Republica Moldova şi aducerii actelor legislative ce includ norme de asigurare cu pensii în concordanţă cu Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - În Legea nr.902-XII din 29 ianuarie 1992 cu privire la Procuratură (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1 (partea  întîi), art.23), după articolul 45 se introduce articolul 451, cu următorul cuprins:
    "Articolul 451. Dreptul la pensie
    (1) Procurorii  şi anchetatorii procuraturii au dreptul la pensie cu condiţia realizării unei vechimi în funcţiile respective de minimum 20 de ani şi respectării prevederilor art.41 alin.(1) şi art.42  alin.(1) din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    Modul de calculare a stagiului de cotizare în funcţiile prevăzute la alin.(1) se stabileşte de către Guvern.
    (2) Pensia se  stabileşte în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat.
    Modul de calculare a venitului mediu lunar asigurat se stabileşte de către Guvern.
    (3) Pensiile procurorilor şi anchetatorilor procuraturii se majorează cu 2% din venitul mediu lunar asigurat  pentru fiecare an complet de cotizare peste stagiul de cotizare necesar la data stabilirii pensiei  conform art.42 alin.(1) din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pentru fiecare an de muncă peste vechimea de 20 de ani  în funcţia de procuror sau de anchetator în procuratură - de asemenea cu 2% din venitul mediu lunar asigurat.
    (4) Cuantumul  pensiei, calculat în conformitate cu alin.(2) şi (3), nu poate depăşi 75% din venitul mediu lunar asigurat.
    (5) Indexarea  pensiei  se efectuează în conformitate cu art.13  din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    (6) Pensia se  plăteşte  integral, indiferent de  faptul  realizării veniturilor pasibile de asigurări sociale de stat.
    Persoanelor care  nu au atins vîrsta de 65 de ani bărbaţii şi 60 de ani  femeile şi beneficiază de pensie stabilită pînă la  punerea  în aplicare a  prezentei legi, plata pensiei se suspendă  pentru  perioada exerciţiului funcţiei de procuror sau de anchetator în procuratură.
    (7) Pensia poate  fi solicitată  în  orice  moment  de  la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, fără limitări în termen.
    (8) Pensiile  se  stabilesc şi  se plătesc  de  către  organele  de asigurări sociale.
    (9) Pînă la împlinirea vîrstei de pensionare de 65 de ani bărbaţii şi 60 de ani femeile, plata pensiei se efectuează din mijloacele bugetului de stat, iar persoanelor care au atins această vîrstă pensia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (10) Persoanelor  care au  atins vîrsta stipulată  la alin.(9)  şi beneficiază  de pensie stabilită pînă la punerea în aplicare a prezentei legi, plata pensiei se efectuează din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat în cuantum calculat în condiţiile prezentei legi,  iar diferenţa dintre cuantumul stabilit iniţial al pensiei şi această sumă - din mijloacele bugetului de stat."
    Art.II. - Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992  privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.363) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 15 se exclude.
    2. La articolul  20,  sintagma  "Legii cu privire la  asigurarea  cu pensii  de stat în Republica Moldova" se înlocuieşte cu sintagma  "Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat".
    Art.III. - Codul vamal  nr.1320-XII  din 9 martie  1993  (Monitorul Parlamentului  Republicii Moldova, 1993, nr.10 (partea întîi),  art.279)
se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 107 alineatul 1, propoziţia a doua se exclude.
    2. Articolul 108:
    la alineatul 3, propoziţia a doua se exclude;
    la alineatul 4, propoziţia a doua se exclude.
    Art.IV. - Articolul 11 din Legea nr.1458-XII din 25 mai 1993 privind donarea  de  sînge  (Monitorul Parlamentului Republicii  Moldova,  1993, nr.7, art.212) se modifică după cum urmează:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (3) devine alineatul (2).
    Art.V. - Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.4, art.78; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.74-75, art.623; 1998,nr.105-107,  art.648) se  modifică  după cum urmează:
    1. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
    "(1) Deputatul  care a activat în Parlamentul permanent cel puţin 2 ani are  dreptul la pensie cu condiţia respectării prevederilor  art.41 alin.(1) şi  art.42  alin.(1) din Legea privind pensiile  de  asigurări sociale de stat.
    (2) Pensia se  stabileşte în cuantum de 75% din suma medie a tuturor plăţilor  lunare ale deputatului în exerciţiu în  funcţia (funcţiile) respectivă deţinută în Parlament.
    (3) Indexarea  pensiei se efectuează în conformitate cu art.13 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    (4) Pensia se  acordă cu condiţia încetării activităţii în  calitate de  deputat  în Parlament şi se plăteşte integral, indiferent de  faptul realizării  veniturilor  pasibile  de asigurări  sociale  de  stat. În perioada exerciţiului funcţiei de deputat în Parlament, plata pensiei se suspendă.
    (5) Pensia poate  fi  solicitată  în  orice  moment de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, fără limitări în termen.
    (6) Pensiile  se  stabilesc şi  se plătesc  de  către  organele  de asigurări sociale.
    (7) Pînă la împlinirea vîrstei de pensionare de 65 de ani  bărbaţii şi 60 de ani femeile, plata pensiei se  efectuează  din  mijloacele bugetului de stat, iar persoanelor care au atins această vîrstă  pensia se  plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat  în cuantum ce nu depăşeşte 75% din venitul mediu lunar asigurat,  calculat la  data  stabilirii  pensiei. Diferenţa dintre cuantumul integral al pensiei şi această sumă se plăteşte din mijloacele bugetului de stat."
    2. La articolul 29/1:
    litera a) se abrogă;
    literele b), c), d), e) şi f) devin, respectiv, literele a), b), c), d) şi e).
    Art.VI. - La articolul 56 alineatul (3) al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr.34, art.373), sintagma "Ministerului Sănătăţii" se înlocuieşte cu sintagma "Casei Naţionale de Asigurări Sociale".
    [Art VII abrogat prin LP1358 din 03.11.00, MO152/07.12.00]
    [Se declară neconstituţional art.VII alin.1 prin HCC4 din 27.01.00, MO14-16/10.02.00 art.7 conform căruia se exclud alin.(7) şi alin.(9) din art. 25 al Legii serviciului public nr.443-XIII din 04.05.95]
    Art.VIII. - Legea  nr.544-XIII  din  20  iulie 1995  cu  privire  la statutul  judecătorului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.59-60, art.664; 1998, nr.44-46, art.326) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 26:
    alineatele (5) - (8) şi (10) se exclud;
    alineatele (9), (11), (12) şi (13) devin, respectiv, alineatele (5), (6), (7) şi (8).
    2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 32. Dreptul la pensie
    (1) Judecătorii  au  dreptul la pensie cu condiţia  realizării  unei vechimi  în  această  funcţie de  minimum 20 de ani şi respectării prevederilor  art.41 alin.(1)  şi  art.42 alin.(1)  din  Legea  privind pensiile de asigurări sociale de stat. Modul de calculare a stagiului de cotizare în funcţia de judecător se stabileşte de către Guvern.
    (2) Pensia se stabileşte în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat. Modul de calculare  a venitului  mediu  lunar  asigurat  se stabileşte de către Guvern.
    (3) Pensiile  judecătorilor se majorează cu 2% din  venitul  mediu lunar  asigurat  pentru fiecare an complet de cotizare peste stagiul  de cotizare  necesar la data stabilirii pensiei conform art.42 alin.(1) din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pentru fiecare an de muncă în funcţia de judecător peste vechimea de 20 de ani - cu 2% din venitul mediu lunar asigurat.
    (4) Cuantumul pensiei calculat în conformitate cu alin.(2) şi (3) nu poate depăşi 75% din venitul mediu lunar asigurat.
    (5) Indexarea  pensiei  se efectuează în conformitate cu art.13  din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    (6) Pensia se plăteşte integral, indiferent de  faptul  realizării veniturilor  pasibile de asigurări sociale de stat. Persoanelor care  nu au  atins  vîrsta  de  65 de ani bărbaţii şi  60  de ani femeile  şi beneficiază de pensie stabilită pînă la punerea în aplicare a prezentei legi, plata pensiei se suspendă pentru perioada exerciţiului funcţiei de judecător.
    (7) Pensia poate  fi solicitată  în  orice  moment  de  la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, fără limitări în termen.
    (8) Pensiile se stabilesc  şi  se plătesc de către  organele  de asigurări sociale.
    (9) Pînă la împlinirea vîrstei de pensionare de 65 de ani bărbaţii şi 60 de ani femeile, plata pensiei se efectuează din mijloacele bugetului de stat, iar persoanelor care au atins această vîrstă pensia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (10) Persoanelor care au  atins vîrsta prevăzută  la alin.(9)  şi beneficiază  de pensii stabilite pînă la punerea în aplicare a prezentei legi, plata pensiei se efectuează din mijoacele bugetului  asigurărilor sociale  de  stat în cuantum calculat în condiţiile prezentei legi, iar diferenţa dintre cuantumul stabilit iniţial al pensiei şi această sumă - din mijloacele bugetului de stat."
    [Se declară neconstituţional art.VIII al.1 prin HCC4 din 27.01.00, MO14-16/10.02.00 art.7, care prevede excluderea al.(5) - (8) şi (10) din art. 26 al Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 "Cu privire la statutul judecătorului"]
    Art.IX. - În  Legea  învăţămîntului  nr.547-XIII din 21  iulie  1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,nr.62-63, art.692),  la articolul 55 litera d), textul "de asigurare cu pensii pentru vechime în  muncă şi" se exclude.
    Art.X. - Legea  nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de  stat (Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 1998,  nr.111-113,  art.683)  se  modifică şi se  completează  după  cum urmează:
    1. La articolul 17, alineatul unic va avea următorul cuprins:
    "Pensionarilor   care  realizează  venituri  pasibile  de  asigurări sociale de stat pensia se plăteşte integral."
    2. La articolul 23, alineatul unic va avea următorul cuprins:
    "Beneficiarului  de pensie de invaliditate care realizează  venituri pasibile de asigurări sociale de stat pensia se plăteşte integral."
    3. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Plata pensiei  se face lunar pentru luna în curs în localitatea de domiciliu."
    4. La articolul 51 alineatul (2), poziţia 5 va fi:
    "Articolul I din Legea nr.1374-XIII din 19 noiembrie 1997 privind modificarea şi completarea unor acte legislative;"
    5. La anexa nr.4  alineatul (3), prima propoziţie se completează  în final cu cuvintele ", dar nu poate depăşi 5,0".
    6. La articolul  42  alineatul (1), în propoziţia a doua,  cuvintele "la atingerea vîrstei de" se înlocuiesc cu cuvintele "va fi de".
    Art.XI. - Se abrogă:
    alineatul (2) al  articolului 29  din  Legea  nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar;
    Hotărîrea Parlamentului  nr.1623-XIII din 2 aprilie 1998 cu  privire la pensia deputaţilor.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

    Chişinău, 28 iulie 1999.
    Nr. 552-XIV.