LM581/1999
ID intern unic:  311692
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 581
din  30.07.1999
cu privire la fundaţii
Publicat : 28.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 118     art Nr : 556     Promulgat : 18.10.1999     Data intrarii in vigoare : 28.10.1999
MODIFICAT
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege  reglementează modul de constituire a fundaţiilor,  de desfăşurare şi încetare a activităţii acestora.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiunea de fundaţie
Fundaţia este o organizaţie necomercială, fără membri, înfiinţată în baza  actului de constituire de către una sau mai multe persoane  fizice şi/sau  juridice,  dotată  cu  un  patrimoniu  distinct  şi  separat  de patrimoniul   fondatorilor,  care  este  destinat  atingerii  scopurilor necomerciale, prevăzute în statut.
Articolul 2. Statutul juridic al fundaţiei
Din momentul  înregistrării  sale,  fundaţia  dobîndeşte  statut  de persoană juridică.
Articolul 3. Legislaţia cu privire la fundaţii
Activitatea fundaţiilor,  reprezentanţelor şi filialelor fundaţiilor străine  constituite pe teritoriul Republicii Moldova este  reglementată de  Constituţie,  prezenta lege şi de alte acte normative, precum şi  de convenţiile  şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 4. Beneficiarii fundaţiei
(1) Beneficiari  ai fundaţiei sînt considerate persoanele fizice  şi juridice  în folosul cărora poate fi efectuată o anumită plată, prestate servicii  sau  remisă o parte din bunurile fundaţiei în conformitate  cu prevederile statutului acesteia.
(2) Pentru beneficiarul  fundaţiei  persoană  juridică,  activitatea fundaţiei  va  fi considerată de utilitate publică atunci  cînd  această persoană  este o organizaţie necomercială, prevăzută de art.52  alin.(1) lit.a)  şi lit.b) din Codul fiscal, şi corespunde condiţiilor  prevăzute de alin.(2) al aceluiaşi articol.
Articolul 5. Fundaţiile de utilitate publică
Fundaţiile de  utilitate publică sînt fundaţiile a căror  activitate este orientată spre apărarea drepturilor omului, promovarea democraţiei, dobîndirea şi propagarea   cunoştinţelor,   educaţie,   dezvoltarea învăţămîntului  şi  ştiinţei,  culturii  şi artei,  culturii  fizice  şi sportului  de amatori, ocrotirea sănătăţii, asistenţa socială, protecţia mediului  înconjurător, propagarea valorilor umane, susţinerea  religiei şi altor domenii de utilitate publică.
Capitolul II
CONSTITUIREA FUNDAŢIEI
Articolul 6. Fondatorii fundaţiei
(1) Fundaţia  poate  fi  constituită  din  iniţiativa  unei  singure persoane sau a mai multor persoane fizice şi/sau juridice (în continuare - fondator, fondatori).
(2) Fondatori persoane fizice pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova, apatrizi şi cetăţeni străini, care au capacitate de exerciţiu.
(3) Fundaţiile pot fi constituite şi în baza testamentului.
(4) Fondatori  ai fundaţiei nu pot fi autorităţile publice  centrale şi locale şi instituţiile bugetare.
Articolul 7. Denumirea şi simbolica fundaţiei
(1) Denumirea  fundaţiei  va  conţine în  mod  obligatoriu  cuvîntul "fundaţie".
(2) Dacă în denumirea   fundaţiei  figurează  numele  unei  persoane fizice,  fundaţia  va  prezenta  Ministerului  Justiţiei  consimţămîntul acesteia  privind denumirea fundaţiei, iar dacă persoana fizică al cărei nume   figurează  în  denumirea  fundaţiei  nu  mai  este  în  viaţă   - consimţămîntul  soţului  (soţiei), părinţilor şi al copiilor  majori  ai persoanei decedate.
(3) Fundaţiile  pot avea în calitate de simbolică embleme,  drapele, fanioane.  Simbolica fundaţiei se aprobă de către organele de  conducere ale fundaţiei şi se înregistrează de Ministerul Justiţiei.
(4) Denumirea  şi  simbolica fundaţiei trebuie să se deosebească  de denumirile şi simbolica altor persoane juridice, inclusiv ale celor care au  fost  lichidate  prin hotărîre a instanţei judecătoreşti  sau  şi-au încetat activitatea.
(5) Simbolica  fundaţiei nu trebuie să coincidă cu sombolica de stat a Republicii Moldova şi a altor state. Folosirea imaginii stemei de stat pe atributele fundaţiei nu se admite.
Articolul 8. Sediul fundaţiei
(1) Sediu al   fundaţiei  se  consideră  sediul  organelor  sale  de conducere.
(2) Sediul fundaţiei poate fi şi domiciliul unuia dintre fondatori.
Articolul 9. Patrimoniul şi răspunderea fundaţiei
(1) Patrimoniul   iniţial  al  fundaţiei  îl  constituie  mijloacele materiale şi/sau financiare transmise acesteia de către fondator.
(2) Patrimoniul  transmis  fundaţiei  de către  fondator  constituie proprietatea fundaţiei.
(3) Patrimoniul  fundaţiei  trebuie să asigure atingerea  scopurilor fixate  în  statut. Patrimoniul iniţial al fundaţiei va fi de cel  puţin 200  de salarii minime şi în procesul activităţii fundaţiei nu poate  fi micşorat.
(4) Sursele de formare a patrimoniului fundaţiei pot fi:
a) contribuţiile fondatorilor;
b) donaţiile persoanelor fizice şi juridice;
c) granturi;
d) veniturile din  activitatea  fundaţiei  şi  a  întreprinderilor înfiinţate de ea;
e) mijloacele obţinute ca rezultat al activităţii de  acumulare  a resurselor (desfăşurarea  campaniilor  pentru  atragerea  mijloacelor, organizarea activităţilor culturale, sportive, distractive etc.).
[Art.9 al.(4) modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
[Art.9 al.(4) modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
(4) Sursele de formare a patrimoniului fundaţiei pot fi:
a) contribuţiile fondatorilor;
b) donaţiile persoanelor fizice şi juridice;
c) încasările   din   bugetul  public  naţional  şi  din   fondurile extrabugetare;
d) granturi;
e) veniturile   din  activitatea  fundaţiei  şi  a  întreprinderilor înfiinţate de ea;
f) mijloacele  obţinute  ca rezultat al activităţii de  acumulare  a resurselor   (desfăşurarea  campaniilor  pentru  atragerea  mijloacelor, organizarea activităţilor culturale, sportive, distractive etc.).
(5) Finanţele   publice  pot  fi  utilizate  în  scopul   susţinerii activităţii desfăşurate de fundaţie numai pe bază de concurenţă şi numai în  cazul  dacă fundaţia este în mod oficial certificată ca fundaţie  de utilitate  publică.  Totodată,  finanţele publice nu  pot  fi  utilizate pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale fundaţiei.
(6) Patrimoniul   fundaţiei  nu  poate  fi  utilizat  în   interesul fondatorului,  al  membrilor  organelor ei de conducere,  precum  şi  al personalului fundaţiei.
(7) Fondatorul  nu  poartă răspundere pentru obligaţiile  fundaţiei, după cum fundaţia nu poartă răspundere pentru obligaţiile fondatorului.
Articolul 10. Actul de constituire a fundaţiei
(1) Fondatorul   (fondatorii)   semnează  actul  de  constituire   a fundaţiei,  care  poate  fi  decizia de constituire, în  cazul  în  care fondator  este  o  singură persoană, sau contractul de  constituire,  în cazul în care fondatori sînt două sau mai multe persoane.
(2) Actul de  constituire a fundaţiei se autentifică de notar şi  va cuprinde:
a) datele de  identificare  a  fondatorului  (fondatorilor):  pentru persoanele  fizice  -  numele,  prenumele,  anul  naşterii,  domiciliul, cetăţenia, numărul şi seria buletinului de identitate; pentru persoanele juridice  -  numărul şi data eliberării certificatului înregistrării  de stat,  sediul,  elementele de identificare bancare, numele şi  prenumele conducătorului;
b) denumirea fundaţiei;
c) scopul fundaţiei;
d) categoriile de beneficiari potenţiali ai fundaţiei;
e) durata fundaţiei;
f) patrimoniul iniţial al fundaţiei şi modul lui de transmitere;
g) destinaţia  patrimoniului,  în caz de lichidare a fundaţiei,  sau modul în care se determină această destinaţie;
h) modul de numire  şi revocare a membrilor consiliului fundaţiei şi datele de identificare ale acestora;
i) semnătura fondatorului (fondatorilor).
(3) Dacă fundaţia  se  constituie în baza testamentului, decizia  de constituire  se semnează de către executorul testamentar în conformitate cu  certificatul  de moştenitor, care va conţine datele de  identificare ale executorului testamentar, numele şi prenumele fondatorului şi datele prevăzute  la alin.(2) al prezentului articol, cu excepţia lit.a) şi i). În certificatul de moştenitor eliberat executorului testamentar de către notar,  se  va  înscrie obligaţia acestuia de a înregistra  fundaţia  în termen  de  o lună în numele testatorului, în conformitate  cu  prezenta lege.  Dacă  executorul  testamentar  se  eschivează  de  la  executarea obligaţiilor  ce  îi  revin prin testament, la cererea notarului  sau  a Ministerului  Justiţiei, instanţa de judecată, prin decizia sa, îl poate obliga să le execute.
(4) În cazul   în   care  fundaţia  a  fost  constituită   în   baza testamentului, moştenitorii legali şi creditorii fondatorului au faţă de fundaţie aceleaşi drepturi ca şi faţă de orice alt bun succesoral.
Articolul 11. Statutul fundaţiei
(1) Statutul fundaţiei se aprobă de către fondator (fondatori). Dacă fundaţia a fost constituită în baza testamentului, statutul ei se aprobă de  către  executorul  testamentar în conformitate  cu  certificatul  de moştenitor.
(2) Statutul fundaţiei va cuprinde:
a) denumirea fundaţiei;
b) sediul fundaţiei;
c) scopurile fundaţiei, metodele de realizare a acestora;
d) datele de identificare ale fondatorului (fondatorilor);
e) procedura  de  transmitere  a drepturilor  de  proprietate  către fundaţie;
f) procedura administrării şi dispunerii de patrimoniul fundaţiei;
g) categoriile de beneficiari potenţiali ai fundaţiei;
h) durata fundaţiei;
i) procedura   de   numire  şi  revocare  a  membrilor   consiliului fundaţiei, competenţa consiliului, precum şi modul de luare a deciziilor;
j) structura  organizatorică a fundaţiei, denumirea  subdiviziunilor ei structurale, în cazul în care acestea există şi competenţa lor;
k) procedura   de  încetare  a  activităţii  fundaţiei,   stabilirea condiţiilor în care fundaţia poate fi lichidată;
l) destinaţia patrimoniului, în caz de lichidare a fundaţiei;
m) alte condiţii speciale care nu sînt în contradicţie cu legislaţia.
(3) În cazul  în care prevederile statutului sînt în contradicţie cu prevederile legislaţiei, se vor aplica prevederile legislaţiei.
(4) Organele  de  conducere  ale  fundaţiei  pot  modifica  statutul fundaţiei  dacă acesta prevede posibilitatea unei astfel de  modificări. În  cazul în care menţinerea statutului într-o formă nemodificată atrage după  sine  consecinţe  care  nu  au  putut  fi  prevăzute  la  momentul constituirii fundaţiei, iar posibilitatea modificării statutului nu este prevăzută  sau  statutul nu se modifică de către  persoanele  abilitate, dreptul   de   a   modifica  statutul   fundaţiei   aparţine   instanţei judecătoreşti   la  cererea  organelor  fundaţiei  sau  a   Ministerului Justiţiei.
Articolul 12. Înregistrarea fundaţiilor, filialelor
                    şi reprezentanţelor fundaţiilor străine
(1) Înregistrarea fundaţiilor, filialelor şi   reprezentanţelor fundaţiilor străine se efectuează de către Ministerul Justiţiei.
(2) Pentru înregistrarea  fundaţiei, în termen de o lună de la  data semnării  de  către  fondator  (fondatori) a actului  de  constituire  a fundaţiei,  se vor prezenta următoarele documente a căror listă nu poate fi extinsă:
a) cererea de înregistrare,  care  va  conţine  informaţia  privind scopurile fundaţiei, estimarea  patrimoniului   necesar realizării acestora,  precum şi modul de constituire a acestui patrimoniu.  Cererea se   semnează  de  toţi  membrii  consiliului  fundaţiei,  cu  indicarea domiciliului fiecăruia;
b) statutul fundaţiei, în dublu exemplar;
c) actul de constituire a fundaţiei, în dublu exemplar;
d) documentul   bancar,   care  face  dovada  achitării   taxei   de înregistrare;
e) actele care atestă transmiterea bunurilor către fundaţie;
f) acordul în  scris  al persoanelor indicate la art.7 alin.(2)  din prezenta  lege, în cazul în care în denumirea fundaţiei figurează numele persoanei fizice;
g) documentul prin care se adevereşte stabilirea sediului fundaţiei;
h) documentul care confirmă corectitudinea denumirii fundaţiei;
i) fişa de înregistrare  cu  privire la atribuirea codului  unic  de identificare al organizaţiilor.
(3) Pentru înregistrarea  filialelor şi reprezentanţelor fundaţiilor străine,  se  va  prezenta decizia organului de conducere  al  fundaţiei privind constituirea filialei sau reprezentanţei, cu indicarea persoanei abilitate  de  a  reprezenta  fundaţia în  Republica  Moldova,  statutul fundaţiei  cu  traducerea  în  limba  de  stat,  precum  şi  documentele enumerate  la  alin.(2) lit.a), b), d), e), g), h) şi i)  din  prezentul articol.
(4) Modificările şi completările făcute în statutul fundaţiei se vor înregistra   conform   procedurii  şi  în  termenele  prevăzute   pentru înregistrarea fundaţiei.
(5) Pentru înregistrarea statutului,  a  modificărilor şi completărilor  făcute  în statut, se percepe o taxă de  înregistrare  în mărime  de  3  salarii  minime. Pentru  înregistrarea  modificărilor  şi completărilor   condiţionate   de  modificarea  legislaţiei,   taxă   de înregistrare nu se percepe.
(6) Documentul care atestă înregistrarea fundaţiei este certificatul de  înregistrare. Formularul certificatului de înregistrare se aprobă de către organul de înregistrare.
Articolul 13. Decizia de înregistrare a fundaţiei
(1) Ministerul Justiţiei, în termen de o lună de la data prezentării documentelor  pentru  înregistrarea  fundaţiei, ia una  din  următoarele decizii:
a) de a înregistra fundaţia şi elibera certificat de înregistrare;
b) de a amîna înregistrarea fundaţiei;
c) de a refuza înregistrarea fundaţiei.
(2) Fondatorul, precum şi moştenitorii săi nu pot revoca patrimoniul fundaţiei după înregistrarea acesteia.
Articolul 14. Amînarea înregistrării fundaţiei
(1) Înregistrarea  fundaţiei poate fi amînată, pe un termen de  pînă la 3 luni, în cazul:
a) necorespunderii    documentelor   depuse   pentru    înregistrare prevederilor legislaţiei;
b) încălcării  procedurii  de constituire a fundaţiei, prevăzute  de prezenta lege.
(2) Decizia cu   privire  la  amînarea înregistrării  fundaţiei  se comunică solicitantului în termen de 3 zile.
Articolul 15. Refuzul de a înregistra fundaţia
(1) Înregistrarea fundaţiei poate fi refuzată în cazul în care:
a) scopurile fundaţiei sînt ilicite sau prin activitatea acesteia se vor  aduce  atingere  principiilor  statului  de  drept,  suveranităţii, independenţei  şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, ordinii de drept sau principiilor morale;
b) cerinţele din decizia de amînare nu au fost îndeplinite în termen de 3 luni;
c) organul de  înregistrare  constată că documentele  prezentate  de fundaţie conţin informaţie neautentică;
d) anterior a fost înregistrată o fundaţie cu aceeaşi denumire.
(2) Decizia cu  privire  la refuzul de a înregistra fundaţia  se  va comunica solicitantului în termen de 3 zile.
(3) Decizia cu  privire  la  refuzul  de a  înregistra  fundaţia  în termenul  stabilit  sau  din  motive  considerate  de  către  solicitant neîntemeiate  poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
[Art.15. (3) modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
(3) Decizia cu  privire  la  refuzul  de a  înregistra  fundaţia  în termenul  stabilit  sau  din  motive  considerate  de  către  solicitant neîntemeiate  poate fi atacată în instanţa judecătorească în termen de o lună de la data luării acesteia.
(4) Refuzul de  a  înregistra fundaţia din  motivul  inoportunităţii constituirii acesteia nu se admite.
(5) Refuzul de  a înregistra fundaţia nu poate fi un obstacol pentru depunerea   repetată  a  documentelor  de  înregistrare  dacă  au   fost înlăturate cauzele care au servit temei pentru luarea deciziei de refuz. Examinarea  repetată  a  documentelor se efectuează  în  baze  generale, percepîndu-se taxa de înregistrare.
Articolul 16. Înregistrarea simbolicii fundaţiei
(1) Pentru înregistrarea simbolicii fundaţiei, se va prezenta:
a) cererea de  înregistrare  a simbolicii, semnată  de  conducătorul fundaţiei;
b) decizia organului  de  conducere al fundaţiei  privind  aprobarea simbolicii;
c) descrierea simbolicii şi reprezentarea grafică a simbolurilor.
(2) Cererea de  înregistrare a simbolicii fundaţiei se examinează în termen  de o lună de la depunerea ei, luîndu-se decizia de a  înregistra simbolica sau de a refuza înregistrarea.
(3) În cazul  luării deciziei de a înregistra simbolica, fundaţiei i se eliberează adeverinţă de înregistrare a simbolicii, conform modelului stabilit de Ministerul Justiţiei.
Articolul 17. Refuzul de a înregistra simbolica fundaţiei
(1) Decizia de  a  refuza înregistrarea simbolicii fundaţiei  se  ia dacă simbolica fundaţiei:
a) este identică cu o simbolică deja înregistrată;
b) reprezintă  stema  de  stat, drapelul sau  denumirea  oficială  a statului, decoraţii şi alte însemne;
c) conţine nume, portrete ale persoanelor fizice fără consimţămîntul lor;
d) contravine prin conţinut principiilor morale.
(2) Decizia de refuz a înregistrării simbolicii fundaţiei se comunică  solicitantului şi poate fi atacată în  ordinea contenciosului administrativ.
[Art.17. (2) modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
    (2) Decizia de   a  refuza  înregistrarea  simbolicii  fundaţiei  se comunică solicitantului. Ea se prezintă, la cerere, în scris şi poate fi atacată în instanţa judecătorească în modul stabilit.
Articolul 18. Filialele şi reprezentanţele fundaţiei
(1) Fundaţia este în drept să înfiinţeze filiale şi reprezentanţe pe teritoriul Republicii Moldova.
(2) Înfiinţarea   filialelor   şi  reprezentanţelor   fundaţiei   pe teritoriul altor state se reglementează de legislaţia acestor state.
(3) Filiala este o subdiviziune a fundaţiei, înfiinţată prin decizia organului  împuternicit pentru aceasta de statut sau de un alt  document de  constituire  a  fundaţiei,  care  este  situată  în  afara  sediului fundaţiei, are sediu şi desfăşoară acelaşi gen de activitate.
(4) Reprezentanţa  este o subdiviziune a fundaţiei, înfiinţată  prin decizia  organului  împuternicit pentru aceasta de statut sau de un  alt document de constituire a fundaţiei, care este situată în afara sediului fundaţiei,  are sediu, reprezintă şi apără interesele fundaţiei, încheie tranzacţii în numele acesteia.
(5) Filialele şi reprezentanţele fundaţiei nu sînt persoane juridice şi  activează în baza regulamentului aprobat de către fundaţie. Fundaţia înzestrează filialele şi reprezentanţele cu o parte din patrimoniul său. Patrimoniul filialei şi reprezentanţei se află la evidenţa proprie şi la balanţa fundaţiei care le-a constituit.
(6) Conducătorii  filialelor  şi reprezentanţelor  fundaţiilor  sînt numiţi  prin decizia organului împuternicit pentru aceasta de statut sau de un alt document de constituire a fundaţiei şi activează cu mandat.
(7) Filialele  şi   reprezentanţele  îşi  desfăşoară  activitatea  în numele   fundaţiei  care  le-a  constituit,  aceasta  din  urmă  purtînd răspundere pentru activitatea lor.
(8) Prin derogare  de la alin.(5) al prezentului articol,  filialele şi   reprezentanţele  fundaţiilor  străine,  constituite  pe  teritoriul Republicii Moldova, sînt persoane juridice.
(9) Conducători   ai  filialelor  şi  reprezentanţelor   fundaţiilor străine  pot  fi persoane domiciliate pe teritoriul Republicii  Moldova, desemnate în conformitate cu prevederile statutului fundaţiei.
(10) Denumirea  filialei  sau  reprezentanţei va  conţine  denumirea fundaţiei care a constituit-o.
Articolul 19. Certificarea fundaţiilor
(1) Pentru a  fi  scutite,  parţial  sau în  întregime,  de  anumite impozite,  taxe  şi alte plăţi în folosul statului, precum şi  pentru  a obţine  înlesniri  şi privilegii în conformitate cu prezenta lege şi  cu alte  acte  normative,  fundaţiile, pentru  confirmarea  utilităţii  lor publice,  au dreptul la certificare în condiţiile prevăzute la art.34-37 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti.
(2) În urma certificării,  fundaţiei  i se eliberează certificat  de stat.
(3) Fundaţia  care  nu  dispune  de  certificat  de  stat  nu  poate beneficia  de  înlesniri  fiscale şi alte  înlesniri,  prevăzute  pentru organizaţiile necomerciale de utilitate publică.
Capitolul III
DREPTURILE, OBLIGAŢIILE
ŞI CONDIŢIILE ACTIVITĂŢII FUNDAŢIEI
Articolul 20. Drepturile fundaţiei
În corespundere cu scopurile sale statutare, fundaţia este în drept:
a) să susţină  material  activitatea persoanelor fizice şi  juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.4 din prezenta lege;
b) să difuzeze liber informaţii despre activitatea sa;
c) să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
d) să desfăşoare   activitate   editorială  în   scopul   propagării activităţii sale;
e) să obţină   de   la  autorităţile  publice  informaţia   necesară desfăşurării activităţii sale statutare;
f) să înfiinţeze filiale şi reprezentanţe;
g) să încheie  cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de cooperare tehnico-ştiinţifică, economică, financiară şi de  producţie,  executare de lucrări şi prestare de servicii în  vederea realizării scopurilor statutare;
h) să efectueze cercetări ştiinţifice şi de proiectare;
i) să contribuie  la  promovarea liberă a iniţiativelor cu  caracter cultural  şi  educativ  provenite de la persoane  fizice  sau  juridice, precum  şi  a iniţiativelor în domeniul ştiinţelor  sociale,  economiei, organelor  de informare în masă, administraţiei publice, în alte domenii ale ştiinţei, artei şi culturii;
j) să elaboreze şi să finanţeze programe specifice pentru instruirea şi specializarea în ţară sau în străinătate a cetăţenilor, indiferent de categoria  socială  şi nivelul de calificare, prin acordarea  de  burse, ajutoare financiare, tehnologii etc.;
k) să dezvolte  relaţiile  în domeniul culturii,  învăţămîntului  şi ştiinţei  dintre Republica Moldova şi alte ţări pe baza schimbului liber de idei şi informaţii în spiritul democraţiei şi libertăţii;
l) să încurajeze  şi  să sprijine material dezvoltarea organelor  de informare   în  masă  şi  activitatea  educativă  prin  organizarea   de simpozioane,  conferinţe şi expoziţii atît în Republica Moldova, cît  şi în străinătate;
m) să susţină    instituţiile    publice,   obşteşti   şi    private necomerciale, universităţile şi şcolile din Republica Moldova.
Articolul 21. Dreptul fundaţiei la relaţii internaţionale
Fundaţia, în   conformitate  cu  prezenta  lege  şi  cu  prevederile statutare,   poate  deveni  membru  al  organizaţiilor  şi  asociaţiilor internaţionale  nonguvernamentale,  poate  stabili legături şi  avea  cu acestea contacte, încheia acorduri respective, participa la acţiuni care nu  contravin  obligaţiilor  internaţionale ale  Republicii  Moldova  în calitatea sa de subiect al dreptului internaţional.
Articolul 22. Obligaţiile fundaţiei
(1) Fundaţia este obligată:
a) să respecte  Constituţia,  prezenta lege şi alte acte  normative, precum şi statutul fundaţiei;
b) în cazul modificării  legislaţiei sau constatării unor divergenţe între prevederile documentelor de constituire şi legislaţie, să modifice respectiv documentele de constituire;
c) să prezinte  anual Ministerului Justiţiei dare de seamă, care  va conţine  date  despre activitatea sa, programele realizate,  sursele  de finanţare,  valoarea totală a mijloacelor utilizate pe parcursul  anului financiar,  beneficiarii  fundaţiei  şi valoarea  mijloacelor  utilizate pentru  acoperirea  cheltuielilor  administrative.  Darea  de  seamă  va conţine,  de  asemenea,  numele şi prenumele  membrilor  consiliului  şi colaboratorilor  fundaţiei, rudelor de gradele I-III ale acestora,  care în anul de gestiune s-au folosit de mijloacele şi serviciile acordate de fundaţie,  precum  şi  informaţie despre sediul fundaţiei şi  datele  de identificare ale conducătorului ei;
d) să prezinte  Ministerului  Justiţiei,  în  termen  de15  zile,  o informaţie  cu  privire la sediul fundaţiei, în cazul în care  acesta  a fost schimbat.
(2) Neprezentarea,  în decurs de doi ani, a informaţiei indicate  la alin.(1)  lit.c)  din  prezentul articol atrage radierea  fundaţiei  din Registrul   de   stat   al  organizaţiilor  necomerciale,   la   cererea Ministerului Justiţiei, în temeiul deciziei instanţei judecătoreşti.
Articolul 23. Condiţiile activităţii fundaţiei
(1) Fundaţia  este  în  drept  să desfăşoare  doar  acea  activitate economică,  care  este  direct  legată  de  realizarea  scopurilor  sale statutare.
(2) Orice altă  activitate economică a fundaţiei se realizează  prin întreprinderile   înfiinţate   de  ea,  care  sînt  persoane   juridice. Întreprinderile înfiinţate de fundaţie îşi desfăşoară  activitatea  în conformitate  cu  Legea cu privire la antreprenoriat  şi  întreprinderi, prezenta lege şi statutul fundaţiei.
(3) Evidenţa  cheltuielilor administrative ale fundaţiei trebuie  să fie  ţinută  separat de alte cheltuieli ale fundaţiei. La fundaţiile  de utilitate  publică,  aceste  cheltuieli nu vor depăşi  20%  din  plăţile fundaţiei. Cheltuielile administrative ale fundaţiei includ cheltuielile pentru  primirea şi evaluarea activelor, cheltuielile curente,  inclusiv cheltuielile   pentru   remunerarea   muncii   personalului,   membrilor consiliului fundaţiei, consiliului de tutelă şi auditorului. Retribuirea muncii  salariaţilor fundaţiilor de utilitate publică nu trebuie să  fie considerabil  mai  mare decît cea care există în sfera  bugetară  pentru lucrătorii de aceeaşi calificare.
(4) Întreprinderile  înfiinţate de fundaţie varsă în bugetul de stat plăţi în modul şi în cuantumul stabilite de legislaţie.
(5) Întreprinderile  înfiinţate  de  fundaţie sînt  obligate  să  se înregistreze  în modul stabilit. Fundaţia şi întreprinderile  înfiinţate  de  ea sînt obligate, de asemenea, să primească licenţe pentru  genurile de activitate care necesită acordarea de licenţe.
Capitolul IV
ORGANELE DE CONDUCERE ALE FUNDAŢIEI
Articolul 24. Consiliul fundaţiei (consiliul de directori)
(1) Organul suprem de conducere al fundaţiei este consiliul.
(2) Procedura   de  numire  şi  revocare  a  membrilor   consiliului fundaţiei,   mandatul   acestora,  precum  şi  modul  de  activitate   a consiliului sînt prevăzute în statutul fundaţiei.
(3) Membrii primei  componenţe a consiliului fundaţiei se numesc  de către  fondator sau de către executorul testamentar dacă aceştia nu sînt nominalizaţi în testament.
Articolul 25. Membrii consiliului fundaţiei
(1) Membri ai  consiliului fundaţiei pot fi persoane fizice care  au capacitate de exerciţiu.
(2) Fondatorii  persoane fizice, precum şi conducătorii fondatorilor persoane  juridice  nu pot fi membri ai consiliului sau ai oricărui  alt organ al fundaţiei.
(3) Cel puţin  jumătate dintre membrii consiliului fundaţiei trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova.
(4) Membri ai  consiliului fundaţiei şi ai altor organe ale acesteia nu  pot fi membrii Guvernului şi funcţionarii publici în obligaţiile  de serviciu  ale  cărora  intră promovarea politicii de stat  în  domeniile prioritare ale fundaţiei conform statutului acesteia.
(5) Membrii consiliului  fundaţiei nu pot fi membri ai oricărui  alt organ al fundaţiei.
(6) Preşedintele   consiliului  fundaţiei  este  desemnat  în  modul stabilit de statut.
Articolul 26. Deciziile consiliului fundaţiei
(1) Deciziile  consiliului  fundaţiei  se iau în modul  stabilit  de statutul fundaţiei.
(2) În cazul  în care la şedinţa consiliului fundaţiei se examinează o  problemă  legată  de  un interes patrimonial sau de  altă  natură  al vreunui  membru al consiliului fundaţiei sau al rudelor de gradele I-III ale  acestuia, membrul respectiv al consiliului nu va participa la  vot, fapt   ce   se   va  consemna  în  procesul-verbal   al   şedinţei.   În procesul-verbal  se  vor  fixa, de asemenea, toate cazurile de  luare  a deciziilor în folosul colaboratorilor fundaţiei.
Articolul 27. Atribuţiile consiliului fundaţiei
(1) Consiliul fundaţiei:
a) elaborează strategia dezvoltării fundaţiei;
b) aprobă bugetul şi modificările aduse acestuia, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea fundaţiei;
c) gestionează  patrimoniul (activele) fundaţiei, procedura fuziunii cu altă fundaţie, dacă fuziunea nu este interzisă de statutul fundaţiei;
d) alege membri noi ai consiliului fundaţiei şi decide cu privire la revocarea membrilor consiliului fundaţiei;
e) înfiinţează alte organe ale fundaţiei;
f) gestionează activitatea privind majorarea patrimoniului fundaţiei;
g) decide asupra tuturor chestiunilor de activitate a fundaţiei;
h) asigură respectarea de către fundaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial.
(2) Consiliul  fundaţiei are acces la toate documentele fundaţiei şi este în drept să verifice ţinerea contabilităţii, evidenţa patrimoniului şi legitimitatea operaţiunilor fundaţiei.
Articolul 28. Remunerarea membrilor consiliului fundaţiei
Membrii consiliului    fundaţiei,   de   regulă,   îşi   îndeplinesc obligaţiile   pe  baze  obşteşti  şi  au  dreptul  doar  la  compensarea cheltuielilor aferente îndeplinirii acestor obligaţii.
Articolul 29. Alte organe ale fundaţiei
(1) Fundaţia  poate  avea  un consiliu de tutelă,  care  controlează activitatea fundaţiei. Fundaţia de utilitate publică al cărei patrimoniu sau  active  depăşesc suma de 1 milion lei trebuie să aibă  consiliu  de tutelă.  Consiliul  de  tutelă supraveghează  conformitatea  activităţii fundaţiei  cu  legislaţia, cu statutul fundaţiei şi cu  normele  eticii, precum  şi ţinerea contabilităţii, exercită controlul asupra  raportului financiar  anual şi al celui anual de activitate a fundaţiei, informează consiliul  fundaţiei cu privire la neajunsurile depistate şi  formulează propuneri  pentru  înlăturarea  lor, prezintă, cel puţin o dată  pe  an, consiliului  fundaţiei  un  raport despre activitatea sa.  Consiliul  de tutelă  are dreptul să controleze orice document al fundaţiei, să  ceară convocarea  şedinţei  extraordinare  a  consiliului  fundaţiei.  Membrii consiliului  de tutelă au dreptul să participe la şedinţele  consiliului fundaţiei.
(2) Fundaţia poate avea şi alte organe cu atribuţii executive.
(3) Organele  prevăzute  la  alin.(1) şi (2) se instituie  de  către fondatori  sau  consiliul fundaţiei. Procedura de instituire, precum  şi atribuţiile acestor organe vor fi stipulate expres în statut.
Capitolul V
CONTABILITATEA, CONTROLUL
ŞI TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII FUNDAŢIEI
Articolul 30. Contabilitatea şi rapoartele financiare
Fundaţia este   obligată   să  asigure  ţinerea  contabilităţii   în conformitate  cu  Legea  contabilităţii şi cu standardele  naţionale  de contabilitate  şi  să  prezinte rapoarte financiare în  conformitate  cu legislaţia.
Articolul 31. Organul de control
(1) Organul de   control  al  fundaţiei  este  numit  de   consiliul fundaţiei şi poate fi comisia de revizie sau auditorul.
(2) Membrii organului  de  control nu pot fi membri ai oricărui   alt organ al fundaţiei şi nici beneficiari ai fundaţiei.
Articolul 32. Controlul activităţii fundaţiei
(1) Controlul  activităţii fundaţiei privind corespunderea  acesteia scopurilor  statutare  este  exercitat de  către  Ministerul  Justiţiei. Persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Ministerului Justiţiei au dreptul  să  primească  informaţie privind toate  aspectele  activităţii fundaţiei,  să ia cunoştinţă de documentele fundaţiei şi să participe la activităţile acesteia.
(2) Controlul  activităţii financiare a fundaţiei este exercitat  de către  organele  financiare  şi fiscale de stat, în  modul  stabilit  de legislaţie.
(3) Dacă fondatorul  sau persoana în ale cărei interese fundaţia îşi desfăşoară   activitatea   socoate  că  acţiunile  fundaţiei   contravin statutului   fundaţiei,  el  este  în  drept  să  adreseze  Ministerului Justiţiei o cerere privind înlăturarea acestor neajunsuri.
Articolul 33. Transparenţa activităţii fundaţiei
(1) La sfîrşitul fiecărui an financiar, însă nu mai tîrziu de 6 luni de  la  expirarea  acestuia,  fundaţia va da  publicităţii  raportul  de activitate,  care va cuprinde: valoarea totală a mijloacelor  financiare şi/sau  materiale  utilizate  pe parcursul anului financiar  în  vederea atingerii   scopurilor   statutare,  programele  desfăşurate  de   către fundaţie, numărul şi categoriile de beneficiari ai fundaţiei, mijloacele financiare utilizate pentru acoperirea cheltuielilor administrative.
(2) Raportul de activitate al fundaţiei este accesibil tuturor.
Capitolul VI
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII FUNDAŢIEI
Articolul 34. Încetarea activităţii fundaţiei
(1) Fundaţia  îşi încetează activitatea în caz de lichidare benevolă sau forţată.
(2) Procedura  de  încetare a activităţii fundaţiei  prin  lichidare benevolă  se stabileşte de către fondator şi este prevăzută în  statutul fundaţiei.
(3) Lichidarea forţată are loc în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti economice competente.
[Art.34. (3) modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
(3) Lichidarea   forţată   are  loc  în  baza  hotărîrii   instanţei judecătoreşti.
Articolul 35. Lichidarea forţată a fundaţiei
Fundaţia poate fi lichidată, la cererea Ministerului Justiţiei, prin hotărîre a instanţei judecătoreşti economice competente:
[Art.35. modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
Fundaţia poate fi lichidată, la cererea Ministerului Justiţiei, prin hotărîre a instanţei judecătoreşti:
a) dacă valoarea  anuală  a  patrimoniului fundaţiei este  mai  mică decît valoarea patrimoniului iniţial;
b) dacă activitatea  fundaţiei  derogă de la scopurile stabilite  în statut;
c) dacă scopul  sau  mijloacele  folosite  au  devenit  ilicite  sau contrare  ordinii publice ori principiilor morale, precum şi în situaţia în   care,   prin  activitatea  desfăşurată,  fundaţia  aduce   atingere principiilor  statului  de  drept ori suveranităţii,  independenţei  sau integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;
d) în cazul prevăzut la art.22 alin.(2) din prezenta lege.
Articolul 36. Procedura lichidării fundaţiei
(1) Organul care  a luat decizia cu privire la lichidarea  fundaţiei instituie o comisie de lichidare şi stabileşte, în conformitate cu Codul civil şi prezenta lege, modul şi termenele de lichidare.
(2) Comisia de  lichidare  va publica informaţia  despre  lichidarea fundaţiei, care va conţine:
a) numele membrilor comisiei de lichidare şi sediul fundaţiei;
b) procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea;
c) termenul limită  de  înaintare a creanţelor de  către  creditori, care  nu  poate fi mai mic de 2 luni de la data  publicării  informaţiei despre lichidarea fundaţiei;
d) invitaţia  creditorilor  să  prezinte  dovezile  creanţelor  lor. Creditorii cunoscuţi sînt invitaţi prin notificări individuale.
(3) Comisia de  lichidare  ia măsuri pentru depistarea  debitorilor, încasarea  sumelor creditoare, înştiinţînd, totodată, în scris debitorii despre lichidarea fundaţiei.
(4) După expirarea  termenului  de  înaintare de către  creditori  a creanţelor,  comisia  de  lichidare întocmeşte bilanţul  intermediar  de lichidare, care va conţine date despre patrimoniul fundaţiei în perioada de  lichidare,  enumerarea  tuturor creanţelor creditorilor,  precum  şi rezultatul examinării lor.
(5) Dacă, în  perioada de lichidare, mijloacele băneşti  disponibile ale  fundaţiei  nu sînt suficiente pentru achitarea  tuturor  datoriilor faţă de creditori, comisia de lichidare va vinde patrimoniul fundaţiei.
(6) După achitarea  datoriilor  faţă de toţi creditorii, comisia  de lichidare  întocmeşte  bilanţul  de lichidare, care se aprobă  de  către organul abilitat conform statutului fundaţiei.
(7) Patrimoniul   rămas  după  lichidarea  fundaţiei  şi   achitarea datoriilor   faţă  de  creditori  va  fi  utilizat  în  conformitate  cu prevederile  statutului  fundaţiei,  iar  în caz de  lipsă  în  statutul fundaţiei  a  unor asemenea prevederi, va fi utilizat pentru  realizarea scopurilor  statutare ale fundaţiei. Utilizarea patrimoniului  menţionat se  efectuează  prin  transmiterea  acestuia către o  altă  fundaţie  cu scopuri statutare analoage în conformitate cu decizia de lichidare a ei. Decizia privind utilizarea patrimoniului rămas se dă publicităţii.
(8) Membrii comisiei  de lichidare răspund solidar faţă de  fundaţie şi creditori pentru prejudiciile cauzate din culpa lor.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 37
(1) Fundaţiile  înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi,  urmează  să  se  reînregistreze în termen  de  un  an.  Totodată, fundaţiile îşi menţin dreptul la denumirea, simbolica, conturile bancare şi  alte  elemente  de identificare anterioare, iar în  certificatul  de înregistrare se indică data constituirii de fapt a fundaţiei. Fundaţiile care  nu  s-au reînregistrat în decursul unui an de la data intrării  în vigoare  a  prezentei  legi vor fi considerate autodizolvate şi  vor  fi radiate din registrul respectiv în baza deciziei Ministerului Justiţiei.
(2) Organizaţiile  necomerciale care nu sînt fundaţii, dar conţin în denumire  cuvîntul  "fundaţie",  în termen de un an, vor  exclude  acest cuvînt   din  conţinutul  denumirii.  În  cazul  în  care   dispoziţiile prezentului  alineat nu se respectă, denumirea va fi modificată de către instanţa judecătorească, la cererea Ministerului Justiţiei.
(3) Comisia de certificare, înfiinţată în conformitate   cu prevederile  art.35  din  Legea cu privire la asociaţiile  obşteşti,  se împuterniceşte să efectueze certificarea fundaţiilor.
(4) Guvernul:
în termen de 6 luni, va institui Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale,  al cărui deţinător va fi Ministerul Justiţiei.  Registrul asociaţiilor  obşteşti  existent va fi inclus în registrul menţionat  ca parte componentă;
în termen de un an, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 30 iulie 1999.
Nr. 581-XIV.