LPM658/1999
ID intern unic:  311709
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 658
din  29.10.1999
culturilor nucifere
Publicat : 29.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 153-155     art Nr : 749     Data intrarii in vigoare : 08.11.2001
      MODIFICAT
     
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
      LP71 din 16.04.14, MO110-114/09.05.14 art.290
LP340-XV din 14.10.04, MO199-204/05.11.04 art.896
LP593 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1018
      LP1333 din 27.10.00, MO149-151/30.11.00 art.1110


    Titlul legii modificat prin LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art.445

      NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
În cuprinsul legii, sintagmele “Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor”, “Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului”, “Agenţia de Stat pentru Silvicultură  «Moldsilva»” se înlocuiesc cu sintagmele “Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor”, “Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” şi, respectiv, “Agenţia pentru Silvicultură «Moldsilva» prin LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art. 445
    În cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare", iar sintagma "Asociaţia de Stat " se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
     Articolul 1. Obiectul de reglementare
    (1) Prezenta lege reglementează activitatea legată de cultivarea unor specii nucifere (nuc comun, nuc negru, migdal, alun (funduc), castan comestibil, pecan), inclusiv producerea, recoltarea, valorificarea fructelor şi produselor derivate, a lemnului şi a materialului săditor.
    (2) În sensul prezentei legi, noţiunea de nuc cuprinde următoarele culturi nucifere: nuc comun, nuc negru, migdal, alun (funduc), castan comestibil, pecan.
[Art.1 în redacţia LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art. 445]
Articolul 2. Extinderea efectului altor legi asupra obiectului
                    de reglementare al prezentei legi
Asupra obiectului de reglementare al prezentei legi se extinde, de asemenea, efectul Legii cu privire la  pomicultură, Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legii despre seminţe şi al altor acte legislative şi normative din domeniul producţiei vegetale.
     [Art.2 modificat prin LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art. 445]
    [Art.2 modificat prin LP593 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art. 1018]
  Articolul 3. Organele de stat responsabile de conservarea,
                     dezvoltarea şi sporirea potenţialului productiv
                     al nucului
Conservarea, dezvoltarea şi sporirea potenţialului productiv al nucului se reglementează de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenţia pentru Silvicultură «Moldsilva» şi autorităţile administraţiei publice locale.
   
[Art.3 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.3 în redacţia LP593 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1018]
    [Art.4 exclus prin LP593 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1018]
Articolul 5. Evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc
Evidenţa şi aprecierea calitativă a pomilor de nuc se efectuează de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, gestionare ale plantaţiilor de nuci, în comun cu specialişti din domeniu, în termenul stabilit de Guvern.
      [Art.5 modificat prin LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art. 445]
Capitolul II
SUSŢINEREA DE CĂTRE STAT A RAMURII
      Articolul 6. Direcţiile principale ale activităţii organelor
                    de stat în domeniul culturii nucului
Direcţiile principale  ale activităţii organelor de stat în domeniul culturii nucului sînt:
a) conservarea  şi folosirea raţională a patrimoniului existent prin adoptarea de măsuri ce interzic defrişarea sau deteriorarea plantaţiilor de nuci sau pomilor răzleţi, indiferent de forma de proprietate;
b) extinderea suprafeţelor plantate cu nuci şi sporirea potenţialului lor productiv prin elaborarea şi implementarea, în  mod obligatoriu, a  unor recomandări speciale, analoage celor  folosite  în pomicultura intensivă;
c) colectarea şi prelucrarea nucilor, obţinerea unei producţii condiţionate, îmbunătăţirea calităţii ei şi competitivităţii pe  piaţa externă;
d) comercializarea nucilor şi produselor derivate, promovarea politicii în domeniul preţurilor, şi impozitării;
[Art. 6 lit.d) modificat prin LP593 din 01.11.01, MO133/08.11.01 art.1018]
e) implementarea progresului  tehnico-ştiinţific în producţie;
asigurarea producătorilor cu informaţia necesară;
f) folosirea nucilor în alimentaţia publică, industria alimentară şi farmaceutică, iar a lemnului de nuc - în industria mobilei;
g) atragerea investiţiilor în cultura nucului, inclusiv pentru  crearea de întreprinderi prelucrătoare;
[Art.6 lit.g) în redacţia LP1333 din 27.10.00, MO149/30.11.00]
h) stabilirea responsabilităţii factorilor de decizie pentru executarea măsurilor adoptate, sancţionarea pentru încălcarea  actelor normative ce reglementează activitatea legată de cultura nucului.
Capitolul III
PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA
MATERIALULUI DE ÎNMULŢIRE ŞI SĂDITOR.
ÎNFIINŢAREA DE PLANTAŢII NOI
Articolul 7. Producerea şi comercializarea materialului
                  de înmulţire şi  săditor
Producerea şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor de nuc se efectuează în conformitate cu legislaţia."
[Art.7 în redacţia LP340 din 14.10.04, MO199/05.11.04 art. 896]
Articolul 8. Înfiinţarea de plantaţii noi
(1) Plantaţii noi de nuci se înfiinţează în locul plantaţiilor defrişate sau pe alte terenuri, cu respectarea normelor şi recomandărilor agrotehnice şi în baza autorizaţiei eliberate de către organele împuternicite de Guvern. Totodată, suprafaţa plantaţiilor noi nu poate fi mai mică decît suprafaţa plantaţiilor defrişate.
(2) Extinderea suprafeţelor plantate cu nuci se realizează prin sădirea:
a) livezilor;
b) plantaţiilor de aliniament;
c) fîşiilor de protecţie;
d) plantaţiilor de tip silvic;
e) plantaţiilor de nuci în scopuri antierozionale şi pe locurile expuse alunecărilor de teren;
f) pomilor răzleţi.
(3) La înfiinţarea plantaţiilor se ţine cont de aspectul ecologic şi de cel decorativ-estetic.
(4) Organele de stat responsabile întreprind măsuri de încurajare şi stimulare a deţinătorilor particulari de terenuri agricole la înfiinţarea de noi plantaţii de nuci.
(5) Îngrijirea plantaţiilor de nuci se face în baza tehnologiilor avansate.
Articolul 9. Crearea de sectoare didactice experimentale
                   şi gospodării specializate
Pentru aplicarea recomandărilor ştiinţifice şi agrotehnice, a tehnologiilor avansate la sădirea, formarea şi îngrijirea plantaţiilor de nuci, sporirea potenţialului lor productiv, îmbunătăţirea calităţii şi competitivităţii producţiei, se creează sectoare didactice experimentale şi gospodării specializate.
Capitolul IV
PROPRIETATEA PUBLICĂ ASUPRA PLANTAŢIILOR DE NUCI.
RECOLTAREA ŞI PRELUCRAREA NUCILOR.
VALORIFICAREA FRUCTELOR ŞI PRODUSELOR
DERIVATE DE NUC
       [Capitolul IV titlu modificat prin LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art. 445]
Articolul 10. Proprietatea publică asupra plantaţiilor de nuci
Plantaţiile de nuci amplasate pe terenurile proprietate de stat sînt proprietatea statului. Plantaţiile de nuci amplasate pe terenurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale sînt proprietatea acestor unităţi (satului, comunei, oraşului, municipiului).
(2) Plantaţiile de nuci proprietate publică sînt gestionate şi întreţinute de către autorităţile administraţiei publice centrale sau  locale în condiţiile legii.
[Art.10 modificat prin LP340 din 14.10.04, MO199/05.11.04 art.896]
Articolul 11. Recoltarea nucilor
(1) Recoltarea nucilor se efectuează în termenele stabilite pentru fiecare specie şi soi de nuci aparte, corespunzător perioadei de coacere. Recoltarea şi decojirea nucilor se efectuează de persoane cu  pregătire specială.
(2) Se interzice  recoltarea  nucilor la stadii timpurii, fapt  care duce la scăderea calităţii nucilor şi produselor derivate,  precum  şi recoltarea prin metode ce deteriorează pomii.
    [Art.11 modificat prin LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art. 445]
Articolul 12. Prelucrarea nucilor
Pentru prelucrarea nucilor se înfiinţează ateliere înzestrate cu utilaj special, care permite aplicarea, paralel cu munca  manuală, a tehnologiilor moderne de sortare, spălare, decojire, uscare, procesare, ambalare etc.
Articolul 13. Valorificarea fructelor şi produselor
                            derivate de nuc
    (1) Fructele şi produsele derivate de nuc sînt valorificate pe piaţa internă şi cea externă în condiţiile actelor legislative şi normative în vigoare.
  
  [Art.13 al.(2) abrogat prin LP71 din 16.04.14, MO110-114/09.05.14 art.290]
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.09]
   
[Art.13 al.(3) - (4) abrogate prin LP71 din 16.04.14, MO110-114/09.05.14 art.290]
     [Art.13 în redacţia LP142-XVI din 21.07.07, MO103-106/20.07.07 art. 445]
Articolul 14. Contribuţia statului la comercializarea nucilor,
                     produselor derivate şi lemnului de nuc
Statul contribuie la comercializarea nucilor, produselor derivate şi lemnului de nuc, încurajînd publicitatea lor atît pe piaţa internă, cît şi  pe piaţa externă, asigurînd producătorii cu informaţia necesară, reglementînd exportul nucilor, produselor derivate şi lemnului de nuc, controlînd impozitarea veniturilor agenţilor economici provenite din comercializarea nucilor, produselor derivate şi lemnului de nuc.

    [Capitolul V abrogat prin LP71 din 16.04.14, MO110-114/09.05.14 art.290]

Capitolul VI
TRECEREA LA PIERDERI ŞI DEFRIŞAREA
PLANTAŢIILOR  DE  NUCI
[Capitolul VI titlul în redacţia LP340/14.10.04, MO199/05.11.04 art. 896]
Articolul  18. Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor
                     de nuci  şi pomilor răzleţi
(1) Trecerea la pierderi şi defrişarea livezilor de nuci  se efectuează în modul  stabilit de Guvern.
(2)  Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor de nuci de tip silvic se efectuează în baza amenajamentelor silvice şi autorizaţiilor eliberate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului  înconjurător.
(3)  Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor de aliniament, a fîşiilor de protecţie şi a plantaţiilor de nuci proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează la decizia autorităţilor administraţiei publice locale, cu autorizarea agenţiilor ecologice.
(4)  Defrişarea pomilor răzleţi de nuc se efectuează de către gestionarii terenurilor după coordonarea cu  autorităţile administraţiei  publice locale.
[Art.18. în redacţia LP340 din 14.10.04, MO199/05.11.04 art. 896]
[Art.19 exclus prin LP340 din 14.10.04, MO199/05.11.04 art. 896; art.20-22 devin art.19-21]
Capitolul VII
PROTECŢIA PLANTAŢIILOR ŞI PRODUCŢIEI DE NUCI.
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI
Articolul 19. Protecţia plantaţiilor şi producţiei de nuci
Protecţia plantaţiilor şi producţiei de nuci revine Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Asociaţiei de Stat "Moldsilva" conducătorilor altor întreprinderi şi instituţii de stat, pe ale căror terenuri sînt amplasate asemenea plantaţii, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi gărzii forestiere şi poliţiei, care sînt împuternicite să întocmească procese-verbale despre infracţiuni.
   
[Art.19 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Articolul 20. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
Cetăţenii şi persoanele cu funcţii de răspundere care încalcă prezenta lege sînt traşi la răspundere disciplinară, materială, administrativă sau penală conform legislaţiei.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 21
Guvernul, în termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege, inclusiv stabilirea răspunderii pentru încălcarea ei:
- va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
- va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi;
- va asigura elaborarea de acte normative care ar reglementa dezvoltarea culturii nucului.
[Art.22 modificat prin LP1333 din 27.10.00, MO149/30.11.00]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                               Dumitru DIACOV

Chişinău, 29 octombrie 1999.
Nr. 658-XIV.