LPM73/2001
ID intern unic:  311718
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 73
din  12.04.2001
privind cooperativele de întreprinzător
Publicat : 03.05.2001 în Monitorul Oficial Nr. 49-50     art Nr : 273
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP91-XV din 06.03.03, MO56/28.03.03 art.251
    LP646-XV din 16.11.01, MO161/31.12.01 art.1299    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi obiectul legii
    (1) Prezenta lege are drept scop stabilirea cadrului legislativ pentru dezvoltarea sistemului cooperativelor de întreprinzător, denumite în continuare cooperative.
    (2) Prezenta lege are ca obiect relaţiile ce ţin de crearea, activitatea, reorganizarea şi lichidarea cooperativelor, precum şi a asociaţiilor, uniunilor acestora, denumite în continuare uniuni de cooperative.
    (3) Prezenta lege nu are efect asupra cooperativelor de producţie.
    Articolul 2. Legislaţia privind cooperativele
    (1) Crearea, activitatea, reorganizarea şi lichidarea cooperativelor este reglementată, pe lîngă prezenta lege, şi de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Codul civil, Codul funciar, Codul fiscal, Codul muncii şi de alte acte normative.
    (2) Particularităţile creării, activităţii, reorganizării şi lichidării cooperativelor de economii şi împrumut se stabilesc conform legislaţiei.
    [Art.2.al.(2) modificat prin LP91-XV din 06.03.03, MO56/28.03.03 art.251]
    Articolul 3. Statul şi cooperativele
    Se interzice imixtiunea autorităţilor publice şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora în activitatea cooperativelor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele legislative.
    Articolul 4. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    a) membru al cooperativei - persoană juridică sau fizică care practică activitate de întreprinzător şi deţine cota ordinară şi, după caz, cota preferenţială;
    b) membru asociat al cooperativei - persoană juridică sau fizică care deţine doar cota preferenţială;
    c) participarea la relaţiile economice cu cooperativa - procurarea (beneficierea) de către membrul cooperativei a producţiei (serviciilor) acesteia şi/sau livrarea (prestarea) cooperativei de către membrul acesteia a producţiei (serviciilor) sale;
    d) regulamentul privind relaţiile economice cu cooperativa -regulamentul care determină relaţiile economice dintre cooperativă şi membrii ei, precum şi dintre membrii acesteia, în măsura în care nu sînt reglementate de actele legislative şi statutul cooperativei;
    e) prudenţă financiară - măsurile, stabilite de prezenta lege, de statutul şi de regulamentele respective ale cooperativei, pe care le întreprinde aceasta în activitatea sa operaţională, investiţională şi financiară pentru a preveni pierderile financiare evidente;
    f) capital social - partea principală a capitalului propriu al cooperativei, compusă integral din cotele ordinare şi preferenţiale;
    g) cotă ordinară - cota care acordă membrului cooperativei, în relaţiile lui cu cooperativa, drepturi patrimoniale şi drepturi nepatrimoniale personale legate de cele patrimoniale, inclusiv dreptul de vot, şi care se compune din cota iniţială, cotele suplimentare şi cotele bonus;
    h) cotă bonus - partea cotei ordinare, calculată fiecărui membru al cooperativei din profitul net al acesteia proporţional volumului lui efectiv de participare la relaţiile economice cu cooperativa;
    i) cotă preferenţială - cotă care, fără a acorda deţinătorului acesteia dreptul de vot, îi acordă dreptul exclusiv la dividende şi dreptul preferenţial la patrimoniul liber de datorii în cazul lichidării cooperativei;
    j) rabaturi (adaosuri) cooperatiste - rabaturile la preţurile producţiei livrate ori la tarifele pentru serviciile prestate de către cooperativă membrilor săi (adaosurile la preţurile producţiei livrate sau la tarifele pentru serviciile prestate cooperativei de către membrii ei), care, primite drept avansuri de către cooperativă, se restituie membrilor acesteia după expirarea anului financiar;
    k) dividende - plăţile din profitul net al cooperativei care se efectuează exclusiv deţinătorilor cotelor preferenţiale.
Capitolul  II
COOPERATIVA
    Articolul 5. Statutul juridic al cooperativei
    (1) Cooperativa este o organizaţie comercială (întreprindere) cu statut de persoană juridică, ai cărei membri sînt persoane juridice şi/sau fizice care practică activitate de întreprinzător.
    (2) Scopul cooperativei este de a contribui la obţinerea profitului de către membrii săi.
    (3) Cooperativa activează în baza prezentei legi, a statutului şi a regulamentelor ei.
    (4) Cooperativa poate fi creată pe principii primare (fără predecesori de drepturi), precum şi prin reorganizarea altor întreprinderi ori uniuni ale acestora (cu predecesori de drepturi).
    (5) Cooperativa este alcătuită din cel puţin 5 persoane juridice şi/sau fizice.
    (6) Dacă numărul membrilor cooperativei se reduce sub limita stabilită la alin.(5), cooperativa, în termen de 3 luni din ziua acestei reduceri, este obligată:
    a) să majoreze numărul membrilor pînă la limita stabilită la alin.(5); sau
    b) să se reorganizeze într-o întreprindere cu altă formă juridică de organizare ori în uniune de întreprinderi; sau
    c) să se lichideze în baza hotărîrii adunării generale.
    (7) Dacă dispoziţiile alin.(6) nu vor fi îndeplinite, cooperativa:
    a) este lipsită de privilegiile definite la art.62 alin.(2) lit.a), art.63 şi art.87 alin.(6); şi
    b) urmează să fie lichidată prin hotărîre a instanţei judecătoreşti, adoptată la cererea oricărui membru al cooperativei, a Serviciului Fiscal de Stat ori a autorităţii administraţiei publice locale corespunzătoare.
    [Art.5 al.(7), lit.b) modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    Articolul 6. Principiile de bază ale activităţii cooperativei
    (1) Cooperativa îşi desfăşoară activitatea în baza:
    a) intrării şi ieşirii benevole în (din) cooperativă a membrilor şi membrilor săi asociaţi;
    b) participării membrilor săi la adunările generale pe bază de principii democratice;
    c) cooperării activităţii sale de întreprinzător cu cea a membrilor săi;
    d) formării capitalului social variabil;
    e) asigurării transparenţei în activitatea sa.
    (2) Cooperativa este obligată să  livreze (presteze) cel puţin 50 la sută din volumul total al producţiei (serviciilor) proprii membrilor săi şi/sau să procure (să beneficieze) de la membrii săi cel puţin 50 la sută din volumul total al producţiei procurate (serviciilor primite) de către cooperativă.
    (3) Dacă, la expirarea perioadei de 3 luni, dispoziţiile alin.(2) nu sînt îndeplinite, cooperativei i se aplică prevederile art.5 alin.(6) lit.b) şi c) şi alin.(7).
    Articolul 7. Tipurile cooperativelor
    (1) Cooperativele pot activa în toate ramurile economiei naţionale şi sînt în drept să practice orice gen de activitate, cu excepţia acelora care sînt interzise de actele legislative.
    (2) În funcţie de genul de activitate, se disting următoarele tipuri de cooperative:
    a) de prelucrare;
    b) de prestări servicii, inclusiv cele de consultanţă;
    c) de economii şi împrumut;
    [Art.7 al.(2), lit. d) exclusă prin LP91 din 06.3.03, MO56/28.03.03 art.251; lit. e) devine lit.d)]
    d) cu alte genuri de activitate.
    Articolul 8. Patrimoniul cooperativei
    (1) Cooperativa dispune de patrimoniu propriu, separat de patrimoniul membrilor săi, are conturi bancare şi bilanţ autonom.
    (2) Patrimoniul cooperativei se formează din mijloace băneşti şi bunuri nebăneşti transmise în capitalul ei propriu, din venituri, subvenţii, dotaţii, donaţii, sponsorizări, credite şi împrumuturi, precum şi din alt patrimoniu  procurat în conformitate cu legislaţia.
    (3) Patrimoniul cooperativei se formează cu respectarea restricţiilor stabilite de actele legislative, de statutul şi normele de prudenţă financiară ale cooperativei.
    Articolul 9. Drepturile cooperativei
    (1) Cooperativa este în drept:
    a) să stabilească preţuri  şi tarife la producţia şi serviciile sale ori la producţia procurată şi serviciile de care beneficiază, precum şi rabaturi (adaosuri) la aceste preţuri şi tarife;
    b) să efectueze operaţii comerciale din numele şi în interesul membrilor săi;
    c) să deschidă reprezentanţe, să creeze filiale, precum şi să fie participantă a societăţilor comerciale şi membru al altor cooperative şi uniuni de întreprinderi;
    d) să contracteze împrumuturi de la membrii şi membrii săi asociaţi, să le acorde împrumuturi în modul stabilit de legislaţie, statutul şi regulamentul respectiv al cooperativei, precum şi de contractele încheiate cu aceştia;
    e) să plaseze obligaţiuni şi alte titluri de creanţă în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital, statutul cooperativei şi hotărîrea adunării generale a acesteia;
   
[Art.9 al.(1), lit.e) modificată prin LP225 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.790; în vigoare 29.12.17]
    f) să exercite alte atribuţii ce nu contravin legislaţiei şi statutului său.
    (2) Cooperativa nu este în drept să plaseze acţiuni.
    (3) Cooperativa poate avea mărci comerciale (mărci de serviciu) înregistrate, alte mijloace de identificare vizuală a producţiei (serviciilor) sale.
    Articolul 10. Obligaţiile şi răspunderea cooperativei
    (1) Cooperativa este obligată:
    a) să-şi onoreze obligaţiile faţă de membrii şi membrii săi asociaţi, stabilite de prezenta lege, de statutul său şi de regulamentele sale respective, precum şi de contractele încheiate cu aceştia;
    b) să efectueze, după caz, instruirea membrilor cooperativei;
    c) să acorde membrilor şi membrilor săi asociaţi informaţii privind activitatea sa, prevăzute de prezenta lege şi statutul său;
    d) să prezinte organelor de stat abilitate rapoarte în conformitate cu legislaţia;
    e) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de actele legislative, statutul şi contractele cooperativei.
    (2) Cooperativa răspunde pentru obligaţiile asumate cu întreg patrimoniul deţinut de ea cu titlu de proprietate.
    (3) Cooperativa nu răspunde pentru obligaţiile membrilor şi membrilor săi asociaţi şi suportă, în limita valorii cotelor lor, riscul pentru aceste obligaţii în cazurile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative.
    Articolul 11. Denumirea cooperativei
    (1) Denumirea deplină a cooperativei va conţine sintagma "cooperativă de întreprinzător", iar cea prescurtată - iniţialele "C.Î.".
    (2) Organizaţia care nu corespunde cerinţelor prezentei legi nu este în drept să folosească în denumirea sa sintagma "cooperativă de întreprinzător".
    Articolul 12. Sediul cooperativei
    (1) Sediu al cooperativei se consideră sediul organului ei executiv.
    (2) Drept sediu al cooperativei poate servi şi sediul (domiciliul) unui membru al cooperativei.
    (3) În cazul schimbării sediului, cooperativa, în scris, în termenul stabilit de legislaţie, aduce acest fapt la cunoştinţa membrilor săi, organului înregistrării de stat a întreprinderilor, Serviciului Fiscal de Stat, creditorilor şi altor persoane şi autorităţi interesate, introducînd modificarea corespunzătoare în statut şi, după caz, în ştampila cooperativei.
   
[Art.12 al.(3) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    Articolul 13. Organele cooperativei
    (1) Organele cooperativei sînt:
    a) adunarea generală a membrilor cooperativei, denumită în continuare adunare generală;
    b) consiliul de administrare al cooperativei, denumit în continuare consiliul cooperativei, dacă acesta este constituit în conformitate cu art.54 alin.(1) sau cu statutul cooperativei;
    c) preşedintele cooperativei;
    d) comisia de revizie sau revizorul  cooperativei, în continuare comisia de revizie;
    e) arbitrajul şi alte organe, dacă acestea sînt constituite în conformitate cu statutul cooperativei.
   
[Art.13 al.(1), lit.e) modificată prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    (2) Adunarea generală este organul suprem al cooperativei.
    (3) Consiliul cooperativei reprezintă interesele membrilor ei în perioada dintre adunările generale, gestionează activitatea cooperativei în limitele competenţei sale şi este subordonat numai adunării generale.
    (4) Preşedintele cooperativei este un organ executiv unipersonal, care conduce activitatea curentă a cooperativei şi poate soluţiona orice chestiuni în legătură cu aceasta, cu excepţia celor ce ţin de competenţa adunării generale sau a consiliului cooperativei.
    (5) Comisia de revizie efectuează controlul intern asupra activităţii cooperativei şi este subordonată numai adunării generale.
    Articolul 14. Reprezentarea cooperativei
    (1) Cooperativa, în raporturile ei cu autorităţile publice şi cu terţii, este reprezentată de preşedintele acesteia.
    (2) Dacă cooperativa se află în litigiu de judecată cu preşedintele ei, aceasta este reprezentată în instanţa judecătorească de preşedintele consiliului cooperativei.
    (3) Dacă cooperativa se află în litigiu de judecată cu membrul consiliului cooperativei, aceasta este reprezentată în instanţa judecătorească de către persoana împuternicită de adunarea generală.
Capitolul  III
CONSTITUIREA  ŞI  ÎNREGISTRAREA  COOPERATIVEI
    Articolul 15. Documentele de constituire
    Documentele de constituire ale cooperativei sînt contractul de constituire şi statutul.
    Articolul 16. Contractul de constituire
    (1) Contractul de constituire al cooperativei stabileşte drepturile, obligaţiile şi răspunderea fondatorilor acesteia.
    (2) Contractul de constituire al cooperativei trebuie să cuprindă:
    a) denumirea deplină şi prescurtată a cooperativei şi informaţii despre sediul acesteia;
    b) scopul şi genurile principale de activitate a cooperativei;
    c) termenul de activitate a cooperativei;
    d) lista fondatorilor cooperativei;
    e) mărimea iniţială a capitalului social al cooperativei, cu specificarea mărimii şi formei aporturilor efectuate de către fiecare fondator în contul cotei sale iniţiale;
    f) termenele în care se efectuează de către fiecare fondator aporturile în contul cotei sale iniţiale;
    g) modul şi termenele de restituire a cheltuielilor de constituire şi de înregistrare a cooperativei;
    h) alte prevederi privind modul şi termenele de constituire şi de înregistrare a cooperativei.
    (3) Genurile de activitate a cooperativei se indică în contractul de constituire şi în statutul cooperativei în conformitate cu clasificatorul activităţii respective aprobat în modul stabilit.
    (4) Lista fondatorilor cooperativei va cuprinde datele indicate la art.79 alin.(2) lit.b) - d).
    (5) Contractul de constituire este  semnat de fondatorii cooperativei.
    (6) Acţiunea prevederilor contractului de constituire încetează după înregistrarea de stat a cooperativei şi îndeplinirea celorlalte obligaţii de către fondatori.
    Articolul 17. Statutul cooperativei
    (1) Statutul cooperativei va cuprinde informaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) - c), precum şi:
    a) mărimea minimă a capitalului propriu al cooperativei;
    b) drepturile, obligaţiile şi răspunderea cooperativei, ale membrilor şi membrilor ei asociaţi;
    c) condiţiile şi modul de obţinere şi de retragere a calităţii de membru şi membru asociat al cooperativei;
    d) mărimea minimă, modul şi termenul de efectuare a aporturilor în contul cotelor iniţială şi suplimentare, precum şi al cotei preferenţiale;
    e) modul de evaluare a aporturilor nebăneşti în capitalul social;
    f) modul de înstrăinare a cotelor;
    g) lista organelor cooperativei, competenţa, modul de formare şi durata mandatului acestora;
    h) modul de votare la adunarea generală şi datele privind numărul de voturi necesar pentru adoptarea hotărîrilor;
    i) modul de formare şi de utilizare a rezervelor (fondurilor) cooperativei;
    j) normele de prudenţă financiară;
    k) lista întreprinderilor afiliate, a filialelor şi reprezentanţelor cooperativei;
    l) modul de acordare a informaţiei membrilor şi membrilor asociaţi ai cooperativei şi răspunderea pentru neacordarea acesteia;
    m) modul de contestare a deciziilor organelor cooperativei şi de soluţionare a litigiilor dintre membrii cooperativei, dintre aceştia din urmă şi cooperativă, precum şi modul tragerii la răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere ale cooperativei;
    n) temeiurile şi modul de reorganizare şi lichidare a cooperativei în baza hotărîrii adunării generale.
    (2) Statutul cooperativei poate prevedea renunţarea la formarea cotelor preferenţiale.
    (3) În statutul cooperativei pot fi incluse şi alte prevederi ce nu contravin actelor legislative.
    (4) Prevederile statutului cooperativei ce contravin legislaţiei sînt nule de la data adoptării lor.
    (5) Prevederile statutului cooperativei sînt obligatorii pentru membrii, membrii asociaţi şi persoanele cu funcţii de răspundere ale cooperativei.
    (6) Schimbarea numărului de membri sau membri asociaţi ai cooperativei, precum şi a mărimii capitalului ei social, nu constituie temei pentru modificarea statutului.
    (7) Orice modificări şi completări în statutul cooperativei sînt valabile din ziua înregistrării lor de stat în modul stabilit de legislaţie. La introducerea în capitalul social al cooperativei a bunurilor imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole nu este obligatorie modificarea statutului cooperativei.
    [Art.7 al.(7) modificat prin LP185 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.563]
    Articolul 18. Adunarea de constituire
    (1) Adunarea de constituire:
    a) examinează îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de contractul de constituire;
    b) aprobă valoarea aporturilor nebăneşti în contul cotelor iniţiale ale fondatorilor;
    c) aprobă statutul cooperativei;
    d) alege (desemnează) membrii consiliului cooperativei, ai comisiei de revizie, precum şi preşedintele cooperativei;
    e) soluţionează alte chestiuni privind constituirea, înregistrarea şi demararea activităţii cooperativei.
    (2) Dreptul de vot la adunarea de constituire îl deţin persoanele care au semnat contractul de constituire al cooperativei (fondatorii).
    (3) La adunarea de constituire, fiecare fondator deţine un singur vot.
    (4) Hotărîrile asupra chestiunilor prevăzute la alin.(1) lit.a) - d) se aprobă cu votul a cel puţin două treimi din numărul total al fondatorilor, iar asupra celorlalte chestiuni - cu votul majorităţii fondatorilor.
    Articolul 19. Înregistrarea de stat a cooperativei
    (1) Pentru înregistrarea de stat a cooperativei, preşedintele cooperativei, în termen de o lună din ziua aprobării statutului cooperativei, prezintă organului de înregistrare de stat a întreprinderilor cererea semnată de preşedintele şi secretarul adunării de constituire, la care se anexează următoarele documente:
    a) procesul-verbal al adunării de constituire, semnat de preşedintele şi secretarul acestei adunări;
    b) contractul de constituire, întocmit în modul stabilit;
    c) statutul cooperativei, aprobat de adunarea de constituire şi semnat de preşedintele şi secretarul acestei adunări;
    d) documentul ce confirmă sediul cooperativei;
    e) bonul ce confirmă depunerea de către fondatorii cooperativei, la un cont bancar provizoriu, a mijloacelor băneşti (dacă acestea sînt prevăzute) în contul cotelor iniţiale;
    f) bonul de plată a taxei pentru înregistrarea de stat a cooperativei.
    (2) Cooperativa este în drept să-şi desfăşoare activitatea după înregistrarea în Registrul de stat al întreprinderilor şi atribuirea codului fiscal.
    (3) Pentru practicarea unui anumit gen de activitate stabilit de Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate, cooperativa este obligată să obţină o licenţă în modul stabilit.
Capitolul  IV
MEMBRII COOPERATIVEI
    Articolul 20. Drepturile membrului cooperativei
    (1) Membrul cooperativei are dreptul:
    a) să participe la adunarea generală, să aleagă şi să fie ales în organele cooperativei;
    b) să aibă acces la informaţiile privind activitatea cooperativei, prevăzute de prezenta lege sau de statutul cooperativei;
    c) să beneficieze de rabaturi (adaosuri) cooperatiste, precum şi, după caz, de cote bonus şi de dobîndă la împrumutul acordat de către el cooperativei;
    d) să procure, în mod preferenţial, cotele ordinare (părţile acestora) care se cesionează, dacă acest privilegiu este prevăzut de statutul cooperativei;
    e) să înstrăineze, să gajeze, să lase prin testament cota sa ordinară (o parte a acesteia), precum şi să iasă din cooperativă la expirarea anului financiar, în modul stabilit de actele legislative, de statutul şi regulamentele respective ale cooperativei;
    f) să transforme, cu acordul consiliului cooperativei, cota sa ordinară (o parte a acesteia) în cotă preferenţială ori în împrumut acordat cooperativei;
    g) să transforme, cu acordul consiliului cooperativei, cota sa preferenţială (o parte a acesteia) ori împrumutul acordat cooperativei în cota sa suplimentară; precum şi
    h) să întreprindă alte acţiuni neinterzise de actele legislative sau de statutul cooperativei.
    (2) Membrii care deţin cel puţin 10 la sută din numărul total de voturi ale membrilor cooperativei au dreptul să ceară, în modul stabilit de statutul cooperativei, includerea chestiunilor propuse de ei în ordinea de zi a adunării generale.
    (3) Membrii care deţin cel puţin 20 la sută din numărul total de voturi ale membrilor cooperativei au dreptul să ceară, în modul stabilit de prezenta lege şi statutul cooperativei, convocarea adunării generale extraordinare sau a şedinţei extraordinare a consiliului cooperativei, precum şi efectuarea controalelor suplimentare ale activităţii cooperativei sau a auditului din iniţiativă al rapoartelor ei financiare.
    (4) Membrul cooperativei care deţine cota preferenţială beneficiază de drepturile patrimoniale ale membrului asociat.
    (5) Asupra membrului cooperativei care deţine cotă preferenţială nu se extind prevederile art.34 alin.(2).
    (6) Membrul cooperativei, la încetarea calităţii sale de membru, are dreptul, în condiţiile art.33, la restituirea valorii cotei sale ordinare, precum şi la plata rabaturilor (adaosurilor) cooperatiste şi, după caz, a dividendelor anunţate, dar neachitate.
    (7) Statutul cooperativei şi hotărîrile adunării generale nu pot prevedea privilegii pentru unii membri ai cooperativei, cu excepţia cazului prevăzut la art.47 alin.(2).
    (8) Atribuţiile reprezentantului membrului cooperativei în cadrul organelor cooperativei sînt consemnate prin procură, cu excepţia cazului prevăzut la art.50 alin.(3).
    Articolul 21. Obligaţiile şi răspunderea membrului
                          cooperativei
    (1) Membrul cooperativei este obligat:
    a) să efectueze integral aporturile în contul cotei sale iniţiale şi al cotelor suplimentare în modul stabilit de prezenta lege, statutul şi regulamentul respectiv al cooperativei;
    b) să participe la relaţiile economice cu cooperativa în modul stabilit de prezenta lege, statutul cooperativei, regulamentul privind relaţiile economice cu cooperativa, precum şi de contractul încheiat cu aceasta;
    c) să informeze cooperativa privind orice schimbare în datele sale introduse în registrul membrilor cooperativei;
    d) să respecte alte prevederi ale legislaţiei, statutului şi ale regulamentelor cooperativei, precum şi să execute hotărîrile adunării generale.
    (2) Membrul cooperativei poartă faţă de cooperativă răspunderea prevăzută de prezenta lege, statutul cooperativei şi contractul încheiat cu aceasta.
    (3) Daunele cauzate cooperativei din vina unui membru al ei pot fi reparate prin reducerea mărimii cotei ordinare şi/sau preferenţiale a acestui membru, inclusiv în cazul în care valoarea acestei cote urmează a fi restituită în condiţiile art.33.
    (4) Membrul cooperativei nu răspunde pentru obligaţiile cooperativei şi suportă riscul pentru aceste obligaţii în limita cotei sale ordinare, inclusiv partea ei nevărsată, precum şi în limita cotei sale preferenţiale dacă o deţine.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin.(4), membrii cooperativei poartă solidar răspundere subsidiară în limita părţilor nevărsate ale cotelor ordinare ale membrilor respectivi dacă patrimoniul cooperativei este insuficient pentru satisfacerea revendicărilor creditorilor ei.
    Articolul 22. Urmărirea cotei
    (1) Urmărirea cotei pentru obligaţiile membrului sau ale membrului asociat al cooperativei faţă de un terţ (creditor) se admite, în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti sau de arbitraj, în cazul în care celălalt patrimoniu al membrului sau al membrului asociat este insuficient pentru executarea obligaţiilor acestuia.
    (2) Urmărirea cotei se limitează la valoarea acesteia.
    (3) La urmărirea cotei, cooperativa este în drept să achite creditorului valoarea cotei (a unei părţi a acesteia) şi să excludă membrul ori membrul asociat debitor din cooperativă (să micşoreze cota acestuia).
    (4) Achitarea prevăzută la alin.(3) o poate efectua şi orice membru sau membru asociat al cooperativei, prin procurarea cotei urmărite (a unei părţi a acesteia), în modul stabilit de prezenta lege şi statutul cooperativei.
    (5) Dacă, pe parcursul a 3 luni din ziua prezentării titlului executoriu, nu se efectuează achitarea prevăzută la alin.(3) sau (4), creditorul poate deveni, prin derogare de la cerinţele art.23 şi 24, membru (sau membru asociat) al cooperativei, dar numai pentru a-şi exercita dreptul la restituirea valorii cotei.
    Articolul 23. Condiţiile de obţinere a calităţii de membru
    (1) Membri ai cooperativei pot fi:
    a) întreprinderi persoane juridice cu sediul în Republica Moldova sau în străinătate; şi/sau
    b) persoane fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini sau apatrizi cu drept de reşedinţă în Republica Moldova, în privinţa cărora nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei, care practică activitate de întreprinzător în conformitate cu legislaţia.
   
[Art.23 al.(1), lit.b) modificată prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    (2) Prin statutul cooperativei pot fi stabilite condiţii suplimentare de obţinere a calităţii de membru al acesteia care nu contravin actelor legislative.
    (3) Cooperativa este deschisă pentru admiterea de noi membri, indiferent de sediul (domiciliul) acestora.
    Articolul 24. Obţinerea calităţii de membru
    (1) Calitatea de membru se obţine prin participare la constituirea cooperativei sau prin intrarea în cooperativă în baza cererii solicitantului şi a deciziei respective a consiliului cooperativei.
    (2) Cererea de obţinere a calităţii de membru al cooperativei trebuie să conţină prevederile privind acceptarea de către solicitant a scopului, statutului şi regulamentelor cooperativei şi a obligaţiei de a efectua integral aporturile în contul cotelor sale, iniţială şi suplimentare, precum şi să conţină datele ce confirmă respectarea cerinţelor art.23 alin.(1) şi ale statutului cooperativei.
    (3) Calitatea de membru al cooperativei se obţine de la data:
    a) înregistrării de stat a cooperativei - pentru fondatori; sau
    b) efectuării primului aport în contul cotei iniţiale ori procurării cotei ordinare - pentru alte persoane.
    (4) Statutul cooperativei poate prevedea necesitatea achitării taxei de intrare, a cărei mărime nu poate depăşi cheltuielile necesare pentru executarea formalităţilor de intrare în cooperativă.
    (5) Taxa de intrare se reflectă în capitalul de rezervă al cooperativei şi nu se restituie la încetarea calităţii de membru al cooperativei.
    Articolul 25. Respingerea cererii de obţinere a calităţii de
                          membru
    (1) Cererea de obţinere a calităţii de membru al cooperativei poate fi respinsă dacă:
    a) obţinerea de către solicitant a calităţii de membru contravine prevederilor actelor legislative sau statutului cooperativei;
    b) solicitantul a fost anterior exclus din cooperativa respectivă;
    c) cooperativa nu este în stare să livreze producţia (să presteze servicii) sau să procure producţia (să beneficieze de serviciile) unui număr mai mare de membri.
    (2) Decizia consiliului cooperativei privind respingerea cererii prevăzute la alin.(1) se aduce la cunoştinţa solicitantului în termen de 15 zile de la data adoptării şi se anunţă la cea mai apropiată adunare generală.
    (3) Decizia prevăzută la alin.(2) poate fi contestată la adunarea generală, a cărei hotărîre este definitivă.
    Articolul 26. Încetarea calităţii de membru al cooperativei
    Calitatea de membru al cooperativei încetează în cazul:
    a) înstrăinării cotei ordinare ori ieşirii din cooperativă în baza cererii; sau
    b) excluderii acestuia din cooperativă; sau
    c) reorganizării ori lichidării (decesului) membrului cooperativei; sau
    d) reorganizării ori lichidării cooperativei.
    Articolul 27. Cesiunea cotei
    (1) Membrul cooperativei este în drept să vîndă sau să cesioneze altfel  cota sa în modul stabilit de prezenta lege, statutul şi regulamentul respectiv ale cooperativei.
    (2) Cesiunea cotei ordinare sau preferenţiale altui membru sau unui membru asociat al cooperativei se efectuează cu respectarea cerinţelor art.39 alin.(3) şi nu necesită acordul consiliului cooperativei.
    (3) Cesiunea cotei ordinare unui terţ, care corespunde cerinţelor art.23 alin.(1) şi ale statutului cooperativei, se admite doar cu acordul consiliului cooperativei, care trebuie să fie dat în termen de o lună de la data depunerii concomitente a cererii de cesiune şi a cererii de procurare de către un terţ a acestei cote. În acest caz, alţi membri ai cooperativei au dreptul de preemţiune asupra cotei care se cesionează, dacă statutul cooperativei nu prevede altfel.
    (4) Dacă, în termenul indicat la alin.(3), nu au fost depuse cereri de către alţi membri ai cooperativei de a procura cota ordinară care se cesionează, această cotă poate fi cesionată unui terţ cu acordul consiliului cooperativei.
    (5) În caz de refuz al consiliului cooperativei de a accepta cesionarea cotei ordinare conform alin.(3) sau (4), cooperativa este obligată să restituie solicitantului valoarea cotei sale potrivit art.33.
    Articolul 28. Gajarea cotei
    (1) Gajarea cotei se admite dacă aceasta este prevăzută de statutul cooperativei şi dacă există consimţămîntul:
    a) consiliului cooperativei - în cazul în care gajarea se efectuează pentru garantarea obligaţiilor faţă de alt membru sau membru asociat al cooperativei;
    b) adunării generale - în cazul în care gajarea se efectuează pentru garantarea obligaţiilor faţă de un terţ.
    (2) Gajarea cotei se efectuează potrivit prezentei legi şi legislaţiei cu privire la gaj.
    (3) Gajarea cotei pentru garantarea obligaţiilor faţă de cooperativă nu se admite.
    Articolul 29. Ieşirea din cooperativă
    (1) Ieşirea din cooperativă se efectuează în baza cererii, care se va examina de consiliul cooperativei în termen de o lună de la data depunerii. În decizia consiliului se vor indica obligaţiile patrimoniale reciproce ale membrului cooperativei şi ale cooperativei, legate de restituirea valorii cotei, precum şi termenele executării acestora.
    (2) De la data depunerii cererii indicate la alin.(1), membrul cooperativei pierde dreptul de a fi membru al consiliului, al comisiei de revizie sau preşedinte al cooperativei.
    (3) Dacă cererea de ieşire din cooperativă este depusă cu cel puţin 3 luni pînă la expirarea anului financiar curent, membrul cooperativei pierde calitatea de membru din prima zi a anului financiar următor. În alte cazuri, dreptul indicat poate înceta din prima zi a celui de al doilea an financiar care urmează celui curent.
    Articolul 30. Excluderea din cooperativă
    (1) Excluderea din cooperativă se efectuează prin decizia consiliului acesteia. Această atribuţie se include, prin statutul cooperativei, în competenţa adunării generale, dacă consiliul cooperativei nu este constituit, în conformitate cu art.54 alin.(1) sau cu statutul cooperativei.
    (2) Membrii consiliului, ai comisiei de revizie, ai arbitrajului şi preşedintele cooperativei, aleşi de adunarea generală, pot fi excluşi din cooperativă numai prin hotărîre a adunării generale.
   
[Art.30 al.(2) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    (3) Membrul cooperativei poate fi exclus din cooperativă în cazul în care acesta:
    a) nu a avut dreptul să fie membru al cooperativei sau a pierdut acest drept conform art.23 alin.(1) sau statutului cooperativei;
    b) a comis încălcarea definită la art.48 alin.(6);
    c) fiind avertizat în scris de către consiliul cooperativei despre neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale, continuă să comită încălcări şi după expirarea termenului rezonabil stabilit de consiliul cooperativei pentru înlăturarea acestora;
    d) este concomitent şi membru al altei cooperative de profil similar dacă, conform statutului cooperativei, aceasta contravine intereselor celei din urmă.
    (4) Statutul cooperativei poate prevedea şi alte temeiuri care nu contravin actelor legislative pentru excluderea din cooperativă.
    (5) Decizia consiliului cooperativei sau hotărîrea adunării generale privind excluderea membrului din cooperativă se aduce la cunoştinţa acestuia în termen de 5 zile de la data adoptării.
    (6) Membrul exclus din cooperativă pierde calitatea de membru din ziua adoptării deciziei (hotărîrii) organului abilitat al cooperativei.
    (7) Decizia consiliului cooperativei privind excluderea membrului din cooperativă poate fi contestată la cea mai apropiată adunare generală, iar hotărîrea adunării generale în acest sens poate fi atacată în instanţa judecătorească în modul stabilit de actele legislative.
    Articolul 31. Drepturile succesorului de drepturi al
                          membrului reorganizat al cooperativei
    (1) În caz de reorganizare a membrului cooperativei întreprindere prin fuziune, asociere, divizare sau separare, succesorul de drepturi al acestuia, creat prin reorganizare, poate deveni membru al cooperativei dacă:
    a) corespunde cerinţelor art.23 alin.(1) şi ale statutului cooperativei;
    b) în termen de 3 luni de la înregistrarea lui de stat, a depus cererea de intrare în cooperativă, cu prezentarea probelor documentare privind succesiunea în drepturi, incluzînd bilanţul consolidat sau de divizare în care este reflectată cota ordinară corespunzătoare (o parte a acesteia) în capitalul social al cooperativei.
    (2) Dacă cererea indicată la alin.(1) lit.b) este soluţionată:
    a) întreprinderea succesoare a cotei ordinare (a unei părţi a acesteia) devine membru al cooperativei din ziua înregistrării ei de stat;
    b) întreprinderea predecesoare care a transmis succesorilor de drepturi întreaga ei cotă ordinară îşi încetează calitatea de membru al cooperativei din ziua reorganizării ei.
    (3) Dacă întreprinderea succesor de drepturi nu a prezentat cererea în termenul indicat la alin.(1) lit.b) sau cererea ei nu a fost satisfăcută, valoarea cotei (a unei părţi a acesteia) se restituie acestei întreprinderi în modul stabilit la art.33.
    (4) În cazul transformării membrului cooperativei întreprindere fără schimbarea genurilor principale de activitate, acest fapt se reflectă în registrul membrilor cooperativei prin efectuarea unei înscrieri privind modificarea formei juridice de organizare a membrului respectiv în baza cererii acestuia, cu prezentarea probelor documentare corespunzătoare.
    Articolul 32. Drepturile moştenitorului membru al
                          cooperativei
    (1) Moştenitorul cotei membrului decedat al cooperativei are dreptul de a obţine calitatea de membru al acesteia dacă el:
    a) corespunde cerinţelor art.23 alin.(1) şi ale statutului cooperativei;
    b) în termen de 3 luni de la data primirii certificatului privind dreptul la moştenire, a depus cererea de intrare în cooperativă, cu prezentarea probelor documentare privind moştenirea cotei decedatului.
    (2) Dacă cererea indicată la alin.(1) lit.b) este satisfăcută:
    a) moştenitorul cotei se consideră membru al cooperativei de la data decesului fostului membru al acesteia;
    b) membrul cooperativei care a lăsat moştenirea îşi pierde calitatea de membru de la data decesului.
    (3) Dacă moştenitorul cotei nu a depus cererea în termenul indicat la alin.(1) lit.b) sau cererea nu a fost satisfăcută, acestuia i se restituie valoarea cotei moştenite, în modul stabilit de actele legislative şi de statutul cooperativei.
    Articolul 33. Restituirea valorii cotei ordinare
    (1) Restituirea valorii cotei ordinare se efectuează prin mijloace băneşti şi/sau prin patrimoniul nebănesc al cooperativei. În cel din urmă caz, e nevoie de acordul consiliului cooperativei şi al membrului respectiv al acesteia.
    (2) Restituirea valorii cotei ordinare se efectuează după examinarea de către adunarea generală a raportului financiar anual al cooperativei şi după anunţarea plăţilor cuvenite membrilor cooperativei.
    (3) La restituirea valorii cotei ordinare, deţinătorului acesteia i se plătesc toate rabaturile (adaosurile) cooperatiste şi, după caz, dividendele anunţate, dar neachitate.
    (4) Din valoarea de restituire a cotei ordinare şi din alte plăţi neachitate poate fi reţinută, potrivit deciziei consiliului cooperativei, suma daunelor stabilite la art.21 alin.(3), precum şi suma datoriei faţă de cooperativă a deţinătorului acestei cote.
    (5) Restituirea valorii cotei ordinare şi achitarea altor plăţi cuvenite se efectuează în termen de 6 luni de la data încetării calităţii de membru al cooperativei.
    (6) Statutul cooperativei poate prevedea prelungirea termenului indicat la alin.(5) pînă la 5 ani.
Capitolul  V
MEMBRII ASOCIAŢI AI COOPERATIVEI
    Articolul 34. Drepturile membrului asociat al cooperativei
    (1) Membrul asociat al cooperativei are dreptul:
    a) să participe, fără drept de vot, la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2);
    b) să aibă acces la procesele-verbale ale adunărilor generale şi la rapoartele financiare şi cele specializate ale cooperativei;
    c) să primească dividende;
    d) să procure, în mod prioritar, cota preferenţială (o parte a acesteia), care se cesionează;
    e) să înstrăineze, să gajeze, să lase prin testament cota sa preferenţială (o parte a acesteia), precum şi să iasă din cooperativă la expirarea anului financiar, în modul stabilit de actele legislative, de statutul cooperativei şi de contractele încheiate cu aceasta;
    f) să transforme, cu acordul consiliului cooperativei, cota sa preferenţială (o parte a acesteia) în cotă ordinară ori în împrumut acordat cooperativei;
    g) să transforme, cu acordul consiliului cooperativei, împrumutul acordat de el cooperativei în o parte a cotei sale preferenţiale.
    (2) Membrul asociat al cooperativei obţine drept de vot în cazul în care adunarea generală examinează chestiuni privind modificarea drepturilor membrilor asociaţi prevăzute de statutul cooperativei sau privind reorganizarea ori lichidarea cooperativei, precum şi în cazul în care doi ani la rînd dividendele nu au fost anunţate ori achitate. În cel din urmă caz, dreptul de vot al membrilor asociaţi încetează o dată cu achitarea dividendelor.
    (3) În contractul încheiat de membrul asociat cu cooperativa pot fi prevăzute şi alte drepturi ale acestuia care nu contravin actelor legislative şi statutului cooperativei.
    Articolul 35. Obligaţiile şi răspunderea membrului asociat
                          al cooperativei
    (1) Membrul asociat al cooperativei este obligat să informeze cooperativa despre orice schimbare în datele sale introduse în registrul membrilor cooperativei.
    (2) Membrul asociat al cooperativei nu este obligat să participe la relaţiile economice cu acesta, precum şi să efectueze vărsăminte pentru acoperirea pierderilor de bilanţ ale cooperativei.
    (3) Membrul asociat nu răspunde pentru obligaţiile cooperativei şi suportă riscul pentru aceste obligaţii în limitele cotei sale preferenţiale.
    Articolul 36. Obţinerea şi încetarea calităţii de membru
                          asociat
    (1) Membri asociaţi ai cooperativei pot fi, în bază de contract încheiat în formă scrisă cu cooperativa, persoane juridice şi fizice, indiferent de forma de proprietate, de genul de activitate şi de sediu (domiciliu).
    (2) În caz de reorganizare a membrului asociat întreprindere sau în caz de deces al membrului asociat persoană fizică, se aplică prevederile respective ale art.31 şi 32.
    (3) În caz de încetare a acţiunii contractului prevăzut la alin.(1), membrul asociat (sau, după caz, membrul cooperativei) are dreptul, în condiţiile art.33, la restituirea valorii cotei sale preferenţiale, precum şi la achitarea dividendelor declarate, dar neachitate.
Capitolul VI
CAPITALUL COOPERATIVEI ŞI COTELE
    Articolul 37. Capitalul cooperativei
    (1) Capitalul cooperativei se formează din capitalul propriu şi din capitalul împrumutat (din datorii).
    (2) Capitalul propriu al cooperativei se constituie din capitalul social, capitalul suplimentar, rezervele (fondurile) cooperativei, profitul nerepartizat, din subvenţii, dotaţii, donaţii, sponsorizări şi din alte sume primite cu titlu gratuit în conformitate cu legislaţia.
    (3) Mărimea capitalului social al cooperativei trebuie să fie, la fiecare dată de raportare, egală cu valoarea cotelor, inclusiv a părţilor lor nevărsate, ale tuturor membrilor şi membrilor asociaţi ai cooperativei înregistraţi la aceeaşi dată în registrul membrilor cooperativei.
    Articolul 38. Aporturile în capitalul social
    (1) Drept aporturi în capitalul social al cooperativei pot servi mijloacele băneşti şi patrimoniul nebănesc, cu excepţia aporturilor în contul cotelor preferenţiale, care pot fi efectuate doar cu mijloace băneşti.
    (2) Aportul nebănesc în contul cotei ordinare poate fi transmis cooperativei cu titlu de proprietate sau cu titlu de folosinţă.
    (3) Valoarea de piaţă a aportului nebănesc transmis cooperativei cu titlu de folosinţă în contul cotei ordinare se determină pornind de la mărimea de piaţă a plăţii de arendă şi termenul de folosinţă a acestui aport, stabilite în contractul încheiat între membrul cooperativei şi cooperativă.
    (4) În cazul modificării termenului de folosinţă a aportului nebănesc transmis cooperativei în contul cotei ordinare, valoarea de piaţă a acestui aport se va modifica în modul stabilit la alin.(3).
    (5) Aporturile în contul cotei iniţiale sau al celor suplimentare pot fi efectuate în rate, în termenul stabilit de statutul cooperativei care nu poate depăşi un an. Fiecare din aceste rate nu poate fi mai mică de 25 la sută din mărimea cotei în contul căreia se efectuează aporturi.
    (6) În cazul în care membrul cooperativei, după expirarea termenului stabilit la alin.(5), nu a achitat integral valoarea cotei sale ordinare, acesta plăteşte cooperativei dobîndă în mărimea stabilită de statutul cooperativei. De asemenea, statutul poate prevedea excluderea acestui membru din cooperativă.
    (7) Drept aporturi în contul cotei ordinare nu pot servi:
    a) evaluarea în bani a activităţii privind constituirea cooperativei;
    b) bunurile imobile şi mobile neînregistrate, inclusiv produsele activităţii intelectuale, pasibile înregistrării de stat în conformitate cu legislaţia;
    c) bunurile a căror participare în circuitul civil este interzisă sau limitată de actele legislative, dacă nu există autorizaţia corespunzătoare a autorităţii publice abilitate;
    d) împrumuturi primite de la cooperativă;
    e) alte bunuri nebăneşti determinate de statutul sau regulamentul respectiv al cooperativei.
   
(71) Drept aport în capitalul social al cooperativei pot servi bunurile imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole, fără înregistrarea în prealabil în registrul bunurilor imobile.
    [Art.38 al.(71) introdus prin LP185 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.563]
    (8) Statutul cooperativei poate prevedea ca aporturile în contul cotelor ordinare să se efectueze doar cu mijloace băneşti.
    (9) Aporturile în contul cotei preferenţiale pot fi efectuate de către membrul cooperativei numai după achitarea integrală a cotei sale ordinare.
    (10) Aporturile în contul cotelor preferenţiale nu pot fi efectuate în rate.
    Articolul 39. Mărimea cotei
    (1) Mărimea cotei ordinare şi a celei preferenţiale se exprimă în lei şi trebuie să fie divizibilă la 10.
    (2) Mărimea cotelor iniţială şi suplimentară se stabileşte proporţional cu volumul contractual al participării membrului cooperativei la relaţiile economice cu cooperativa.
    (3) Mărimea totală a cotelor, ordinară şi preferenţială, deţinute de un membru al cooperativei nu poate depăşi 20 la sută din capitalul social al acesteia.
    (4) În cazul în care mărimea cotelor deţinute de un membru al cooperativei depăşeşte plafonul de participare în capitalul social stabilit la alin.(3), consiliul cooperativei este obligat, în termen de 6 luni, să asigure micşorarea mărimii cotelor respective pînă la plafonul stabilit, în modul prevăzut de statutul cooperativei.
    (5) În cazul neexecutării dispoziţiilor alin.(4), cooperativei i se aplică prevederile art.5 alin.(7).
    Articolul 40. Numărul cotelor
    (1) Orice membru al cooperativei poate să deţină numai o cotă ordinară şi o cotă preferenţială, iar membrul asociat - numai o cotă preferenţială.
    (2) Numărul cotelor ordinare, la fiecare dată raportată, trebuie să fie egal cu numărul membrilor cooperativei înregistraţi, la aceeaşi dată, în registrul membrilor cooperativei.
    (3) Numărul cotelor preferenţiale, la fiecare dată raportată, trebuie să fie egal cu numărul membrilor asociaţi şi cu cel al membrilor cooperativei, care deţin aceste cote, înregistraţi, la aceeaşi dată, în registrul membrilor cooperativei.
    Articolul 41. Cota fără stăpîn
    (1) Cota al cărei deţinător nu poate fi stabilit sau găsit de către cooperativă în decurs de 3 ani din ziua încetării legăturii lui (a predecesorului lui) cu cooperativa se consideră drept cotă fără stăpîn.
    (2) În conformitate cu hotărîrea unanimă a adunării generale, adoptată pe baza probelor documentare privind imposibilitatea stabilirii sau găsirii deţinătorului cotei fără stăpîn, valoarea acestei cote poate fi trecută în capitalul suplimentar al cooperativei, cu excluderea condiţionată a membrului sau membrului asociat corespunzător din cooperativă.
    (3) În cazul în care hotărîrea unanimă menţionată la alin.(2) nu a fost adoptată, transmiterea cotei fără stăpîn cooperativei poate fi efectuată în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, pronunţate la cererea cooperativei.
    (4) Celelalte relaţii ce ţin de cota fără stăpîn sînt reglementate de legislaţia civilă.
Capitolul VII
ADUNAREA  GENERALĂ
    Articolul 42. Competenţa adunării generale
    (1) De competenţa exclusivă a adunării generale ţin:
    a) aprobarea modificărilor şi completărilor statutului cooperativei, precum şi a statutului în redacţie nouă;
    b) stabilirea formelor de ţinere a adunării generale şi a modului de înştiinţare a membrilor cooperativei despre întrunirea acesteia;
    c) aprobarea modului de familiarizare a membrilor cooperativei cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
    d) aprobarea direcţiilor prioritare şi/sau a programului de activitate, precum şi a bugetului cooperativei;
    e) aprobarea regulamentelor adunării generale, al consiliului, al comisiei de revizie, al arbitrajului, al preşedintelui cooperativei, precum şi a regulamentului privind relaţiile economice cu cooperativa şi a altor regulamente ale cooperativei, modificarea şi completarea acestora;
   
[Art.42 al.(1), lit.e) modificată prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    f) alegerea (desemnarea) şi revocarea (eliberarea din funcţie) a membrilor consiliului, ai comisiei de revizie şi ai arbitrajului cooperativei, precum şi desemnarea cooperativei de consultanţă şi/sau a organizaţiei de audit;
   
[Art.42 al.(1), lit.f) modificată prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    g) aprobarea modului de acordare a împrumuturilor membrilor cooperativei şi de primire a împrumuturilor de la aceştia;
    h) aprobarea hotărîrii privind plasarea obligaţiunilor sau altor titluri de creanţă;
    i) stabilirea surselor şi mărimii defalcărilor în rezervele (fondurile) cooperativei şi a direcţiilor de utilizare a acestora;
    j) aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al cooperativei, precum şi a mărimii plăţilor cuvenite membrilor şi membrilor asociaţi ai acesteia;
    k) înfiinţarea, vînzarea sau lichidarea întreprinderilor afiliate ori vînzarea cotei de participare a cooperativei în întreprinderile sale afiliate;
    l) deschiderea şi închiderea filialelor şi reprezentanţelor, aprobarea regulamentelor lor, desemnarea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor acestor filiale şi reprezentanţe;
    m) aderarea cooperativei la uniunile de întreprinderi sau retragerea din acestea;
    n) examinarea rapoartelor financiare ale cooperativei, a raportului consiliului, al comisiei de revizie, al preşedintelui cooperativei, precum şi aprecierea activităţii acestor organe;
    o) examinarea plîngerilor membrilor cooperativei împotriva acţiunilor preşedintelui şi/sau ale consiliului cooperativei, precum şi examinarea observaţiilor la procesele-verbale ale adunărilor generale precedente;
    p) reorganizarea, vînzarea şi lichidarea cooperativei; precum şi
    q) adoptarea altor hotărîri prevăzute de prezenta lege
    (2) Atribuţiile care ţin de competenţa exclusivă a adunării generale nu pot fi transmise în competenţa altor organe ale cooperativei.
    (3) În competenţa adunării generale, prin statutul cooperativei, pot fi incluse şi alte atribuţii care ţin de particularităţile activităţii cooperativei şi nu contravin actelor legislative.
    (4) Adunarea generală este în drept să examineze şi chestiuni ce nu ţin de competenţa ei, dar sînt transmise spre soluţionare de către consiliul sau preşedintele cooperativei.
    (5) Hotărîrile adunării generale, adoptate în limitele competenţelor acesteia, sînt obligatorii pentru toţi membrii şi persoanele cu funcţii de răspundere ale cooperativei.
    Articolul 43. Tipurile şi formele adunărilor generale
    (1) Adunările generale pot fi ordinare şi extraordinare.
    (2) Prima adunare generală este extraordinară şi se întruneşte într-un termen de cel mult 3 luni după înregistrarea de stat a cooperativei.
    (3) Următoarele adunări generale se întrunesc după necesitate, cel puţin o dată pe an.
    (4) Adunarea generală poate fi ţinută în formă unitară sau în formă de adunări regionale dacă aceasta din urmă este prevăzută de statutul cooperativei.
    (5) Prima adunare generală poate fi ţinută numai în formă unitară.
    Articolul 44. Temeiurile şi modul de convocare a adunării
                          generale
    (1) Adunarea generală anuală se convoacă prin decizia consiliului cooperativei şi se întruneşte în termen de cel mult 50 de zile de la expirarea anului financiar ale cărui rezultate urmează să fie examinate de adunare.
    (2) Adunarea generală extraordinară se întruneşte:
    a) în cazul în care mărimea efectivă a capitalului propriu al cooperativei, conform ultimului bilanţ, este mai mică decît mărimea minimă indicată în statutul ei; precum şi
    b) în alte cazuri de urgenţă.
    (3) Adunarea generală extraordinară se convoacă de preşedintele cooperativei în baza deciziei consiliului cooperativei, luate:
    a) din iniţiativa consiliului; sau
    b) la cererea comisiei de revizie; sau
    c) la cererea membrilor cooperativei care deţin cel puţin 20 la sută din numărul total de voturi ale membrilor cooperativei.
    (4) În cazul în care preşedintele cooperativei nu convoacă adunarea generală extraordinară în termen de 20 de zile de la data adoptării deciziei menţionate la alin.(3), adunarea se convoacă de către consiliul cooperativei într-un termen ce nu va depăşi o lună de la data adoptării deciziei privind convocarea adunării.
    (5) Dacă consiliul cooperativei nu convoacă adunarea generală extraordinară conform prevederilor alin.(4), aceasta se convoacă de comisia de revizie sau de membrii cooperativei menţionaţi la alin.(3) lit.c).
    Articolul 45. Înştiinţarea privind întrunirea adunării
                          generale
    (1) Preşedintele cooperativei, cu cel puţin 15 zile pînă la întrunirea adunării generale, înştiinţează despre aceasta fiecare membru al cooperativei, în scris şi/sau publică avizul respectiv într-un organ de presă stabilit în statutul cooperativei.
    (2) Înştiinţarea (avizul) privind întrunirea adunării generale va conţine:
    a) locul, data, ora şi ordinea de zi a adunării;
    b) locul, termenele şi orele de familiarizare a membrilor cooperativei cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale.
    (3) Înştiinţarea (avizul) privind întrunirea adunării generale poate conţine data adunării repetate, în caz de lipsă de cvorum la adunarea generală convocată iniţial.
    (4) Ordinea de zi a adunării generale se întocmeşte de consiliul cooperativei, ţinîndu-se cont de propunerile membrilor acesteia care deţin cel puţin 10 la sută din numărul total de voturi ale membrilor cooperativei.
    (5) Consiliul cooperativei nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale de către membrii cooperativei sau să refuze includerea în ordinea de zi a acestora, cu excepţia cazurilor în care:
    a) aceste chestiuni nu ţin de competenţa adunării generale;
    b) membrii cooperativei care au înaintat propunerea dispun de mai puţin de 10 la sută din numărul total de voturi ale membrilor cooperativei.
    Articolul 46. Desfăşurarea adunării generale
    (1) Modul de desfăşurare a adunării generale se stabileşte de prezenta lege, statutul cooperativei şi regulamentul adunării generale, dacă acest regulament este prevăzut de statut.
    (2) Adunarea generală anuală se consideră deliberativă dacă la ea sînt reprezentate voturile a cel puţin jumătate din numărul total de voturi ale  membrilor cooperativei.
    (3) Dacă la adunarea generală nu este reprezentat numărul necesar de voturi, adunarea se convoacă repetat, nu mai devreme de 3 zile şi nu mai tîrziu de 30 de zile de la data adunării convocate iniţial.
    (4) Adunarea generală repetată este deliberativă dacă la ea sînt reprezentate cel puţin o treime din numărul total de voturi ale membrilor cooperativei.
    (5) Votul la adunarea generală poate fi deschis sau secret.
    Articolul 47. Dreptul de vot
    (1) Fiecare membru al cooperativei deţine un singur vot în cadrul adunării generale, cu excepţia cazului prevăzut la alin.(2).
    (2) Statutul cooperativei poate prevedea dreptul unor membri, în baza hotărîrii adunării generale, la 2 sau 3 voturi în cazul în care volumul efectiv de participare a acestor membri la relaţiile economice cu cooperativa depăşeşte considerabil volumul mediu de participare a altor membri ai cooperativei.
    (3) Membrul cooperativei poate reprezenta la adunarea generală numai un singur alt membru (sau membru asociat cu drept de vot), cu excepţia cazului prevăzut la art.50 alin.(2).
    (4) Un terţ poate reprezenta la adunarea generală cel mult doi membri (sau membri asociaţi cu drept de vot) ai cooperativei.
    Articolul 48. Suspendarea dreptului de vot
    (1) Membrul cooperativei nu participă la vot în cazul adoptării de către adunarea generală a hotărîrii privind:
    a) revocarea lui din funcţia eligibilă în cooperativă; sau
    b) tragerea lui la răspundere faţă de cooperativă; sau
    c) diminuarea numărului de voturi primite de acesta potrivit art.47 alin.(2); sau
    d) încheierea unei tranzacţii, dacă el este persoana interesată potrivit art.67 alin.(2); sau
    e) excluderea lui din cooperativă.
    (2) Membrii consiliului, ai comisiei de revizie şi preşedintele cooperativei nu participă la vot în cazul adoptării hotărîrii adunării generale privind aprecierea activităţii organului respectiv.
    (3) Dacă un membru al cooperativei nu participă la relaţiile economice cu cooperativa mai mult de 12 luni consecutive, adunarea generală poate suspenda dreptul lui de vot pînă la reluarea de către acesta a relaţiilor economice cu cooperativa.
    (4) Prezenţa membrilor cooperativei, menţionaţi la alin.(1) - (3), la adunarea generală se ia în considerare la determinarea cvorumului, iar la stabilirea rezultatului votării se consideră că aceşti membri s-au abţinut.
    (5) Membrul cooperativei care deţine cota preferenţială şi căruia i-a fost suspendat dreptul de vot potrivit alin.(3), în perioada de suspendare, dispune, prin derogare de la art.20 alin.(5), de drepturile prevăzute de art.34 alin.(2) pentru membrii asociaţi.
    (6) Dacă, după suspendarea dreptului de vot potrivit alin.(3), membrul cooperativei nu reia în decurs de 12 luni consecutive relaţiile economice cu cooperativa, acesta poate fi exclus din cooperativă.
    Articolul 49. Modul de adoptare a hotărîrilor adunării
                          generale
    (1) Adunarea generală adoptă hotărîri cu majoritatea voturilor reprezentate în cadrul ei, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2).
    (2) Cu două treimi din voturile reprezentate la adunarea generală se adoptă hotărîrile privind:
    a) modificarea sau completarea ordinii de zi anunţate a adunării generale ţinute în formă unitară;
    b) modificarea condiţiilor şi a modului de obţinere şi de retragere a calităţii de membru şi membru asociat al cooperativei;
    c) modificarea numărului de voturi de care dispune un membru al cooperativei;
    d) stabilirea obligaţiilor suplimentare pentru membrii cooperativei;
    e) modificarea mărimii minime a aportului în contul cotelor iniţială şi suplimentare, precum şi în contul cotei preferenţiale;
    f) efectuarea vărsămintelor pentru acoperirea pierderilor de bilanţ ale cooperativei;
    g) reorganizarea, vînzarea sau lichidarea cooperativei, a întreprinderilor afiliate ale acesteia sau vînzarea cotei de participare a cooperativei în întreprinderile ei afiliate;
    h) alte chestiuni prevăzute de statutul cooperativei.
    (3) Pentru alegerea (desemnarea) membrilor consiliului cooperativei, ai comisiei de revizie şi ai arbitrajului, statutul cooperativei poate prevedea un mod special de adoptare a hotărîrilor adunării generale.
   
[Art.49 al.(3) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    Articolul 50. Adunarea generală a reprezentanţilor
    (1) În cazul în care numărul membrilor cooperativei depăşeşte 300, statutul cooperativei poate prevedea ţinerea adunării generale în formă de adunare generală a reprezentanţilor membrilor cooperativei, denumită în continuare adunare generală a reprezentanţilor.
    (2) Reprezentanţii membrilor cooperativei sînt aleşi la una din adunările generale precedente, conform normei de reprezentare aprobate de adunarea generală la propunerea consiliului cooperativei, cu condiţia că un singur reprezentant poate avea nu mai mult:
    a) de 5 voturi (inclusiv propriul vot) - în cazul în care numărul membrilor cooperativei este mai mic de 1000;
    b) de 10 voturi (inclusiv propriul vot)  - în alte cazuri.
    (3) Numărul de voturi delegate fiecărui reprezentant al membrilor cooperativei se consemnează în procesul-verbal al adunării generale respective a membrilor cooperativei, ce se prezintă comisiei de numărare a voturilor a adunării generale a reprezentanţilor. Reprezentantului membrilor cooperativei îi poate fi eliberat un mandat semnat de preşedintele şi secretarul adunării respective.
    (4) Reprezentantul membrilor cooperativei participă la adunarea generală cu numărul de voturi care i-au fost delegate.
    (5) Fiecare reprezentant al membrilor cooperativei va avea un supleant, ales în modul stabilit la alin.(2), pentru subrogarea la adunarea generală a reprezentantului absent sau retras.
    (6) Pe lîngă cele prevăzute în prezentul articol, asupra adunării generale a reprezentanţilor se extind şi celelalte prevederi ale prezentei legi privind adunarea generală a membrilor cooperativei.
    Articolul 51. Adunările regionale
    (1) În cazul în care numărul membrilor cooperativei depăşeşte 300 şi sediul (domiciliul) acestora se află în diferite localităţi, statutul cooperativei poate prevedea ţinerea adunărilor generale în formă de adunări regionale.
    (2) La adunările regionale care constituie o singură adunare generală se examinează una şi aceeaşi ordine de zi, dar se întocmesc procese-verbale separate.
    (3) Numărul total al participanţilor la adunarea generală, ţinută în formă de adunări regionale, se stabileşte prin totalizarea numărului membrilor participanţi la adunările regionale, iar rezultatele votării la adunarea generală se stabilesc prin totalizarea rezultatelor votării în cadrul tuturor adunărilor regionale. Rezultatele totalizării se reflectă în procesul-verbal centralizat al adunării generale.
    (4) Pe lîngă cele prevăzute în prezentul articol, asupra adunărilor regionale se extind şi celelalte prevederi ale prezentei legi privind adunarea generală a membrilor cooperativei.
    Articolul 52. Procesul-verbal al adunării generale
    (1) Procesul-verbal al adunării generale se întocmeşte pe parcursul adunării şi se perfectează în cel mult 7 zile de la încheierea acesteia, în cel puţin două exemplare.
    (2) Procesul-verbal al adunării generale cuprinde:
    a) denumirea şi informaţia privind sediul cooperativei;
    b) locul, data şi ora întrunirii adunării generale;
    c) data înştiinţării privind întrunirea adunării şi data prezentării materialelor pentru ordinea de zi a adunării;
    d) numărul total al membrilor cooperativei (voturile) la data întrunirii adunării şi numărul celor prezenţi (voturile reprezentate) la ea;
    e) menţiuni privind faptul că adunarea este (nu este) deliberativă;
    f) numele şi prenumele preşedintelui şi secretarului adunării;
    g) ordinea de zi anunţată;
    h) numele şi prenumele vorbitorilor, pe marginea întrebărilor de pe ordinea de zi, şi tezele principale ale discursurilor acestora;
    i) rezultatul votării şi hotărîrile adoptate şi anunţate pe marginea întrebărilor de pe ordinea de zi;
    j) numele şi prenumele vorbitorilor care au expus declaraţii şi propuneri ce nu se referă la ordinea de zi şi tezele principale ale acestor declaraţii şi propuneri;
    k) alte informaţii esenţiale pentru cooperativă;
    l) anexe la procesul-verbal.
    (3) La procesul-verbal al adunării generale se anexează:
    a) decizia consiliului cooperativei privind convocarea adunării ori cererea corespunzătoare a comisiei de revizie sau cererea membrilor cooperativei care deţin cel puţin 20 la sută din numărul total de voturi ale membrilor cooperativei;
    b) lista membrilor cooperativei care au dreptul să participe la adunare şi care au participat la ea;
    c) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării;
    d) textele declaraţiilor, propunerilor şi opiniilor separate ale membrilor cooperativei, la cererea acestora;
    e) alte documente prevăzute de regulamentul respectiv al cooperativei sau de însăşi adunarea generală.
    (4) Fiecare exemplar al procesului-verbal al adunării generale este semnat de preşedintele şi de secretarul adunării.
    (5) La cererea membrului sau membrului asociat, secretarul cooperativei eliberează acestuia copii autentificate sau extrase din procesele-verbale ale adunărilor generale.
    (6) Orice observaţie la procesul-verbal se examinează la cea mai apropiată adunare generală.
    (7) Toate modificările şi completările la procesul-verbal al adunării generale sînt valabile dacă ele sînt semnate de preşedintele şi secretarul adunării.
Capitolul VIII
CONSILIUL, COMISIA DE REVIZIE
ŞI PREŞEDINTELE COOPERATIVEI
    Articolul 53. Competenţa şi activitatea consiliului
                          cooperativei
    (1) Consiliul cooperativei are următoarele atribuţii exclusive:
    a) adoptarea deciziilor privind obţinerea calităţii de membru şi membru asociat al cooperativei şi de excludere din cooperativă;
    b) stabilirea mărimii cotelor suplimentare anuale;
    c) aprobarea valorii de piaţă a aporturilor nebăneşti în contul cotelor ordinare, precum şi a  cuantumului rabaturilor (adaosurilor) cooperatiste;
    d) înaintarea la adunarea generală a propunerilor privind plata  dividendelor şi calcularea cotelor bonus;
    e) prezentarea la adunarea generală a propunerilor privind aderarea la uniunile de întreprinderi sau ieşirea din ele;
    f) prezentarea la adunarea generală a avizelor la raportul financiar anual al cooperativei şi la raportul preşedintelui cooperativei;
    g) prezentarea la adunarea generală a raporturilor anuale privind activitatea sa şi a cooperativei; precum şi
    h) alte atribuţii prevăzute de prezenta lege.
    (2) În competenţa consiliului cooperativei, prin statutul acesteia, pot fi incluse şi alte atribuţii ce nu contravin actelor legislative.
    (3) În cazul în care consiliul cooperativei nu reuşeşte să soluţioneze vreo chestiune care ţine de competenţa sa, aceasta poate fi transmisă spre soluţionare adunării generale.
    (4) Consiliul cooperativei îşi ţine şedinţele în modul şi în termenele stabilite în statutul cooperativei sau în regulamentul consiliului, dar nu mai rar decît o dată pe trimestru.
    (5) Dacă consiliul cooperativei nu este constituit în conformitate cu art.54 alin.(1) sau cu statutul cooperativei ori dacă mandatul acestuia încetează înainte de timp, atribuţiile lui pot fi exercitate numai de adunarea generală, cu excepţia celor ce ţin de convocarea adunării şi care sînt exercitate de preşedintele cooperativei.
    Articolul 54. Constituirea consiliului cooperativei
    (1) Consiliul cooperativei se constituie, în mod obligatoriu, dacă numărul membrilor cooperativei este mai mare de 30. Statutul cooperativei poate prevedea posibilitatea constituirii consiliului şi în cazul unui număr mai mic de membri ai cooperativei.
    (2) Consiliul cooperativei este alcătuit din cel puţin 3 persoane membri ai cooperativei dacă, potrivit alin.(3), statutul cooperativei nu prevede altfel.
    (3) Statutul cooperativei poate prevedea că o parte a consiliului cooperativei, ce constituie cel mult o cincime din componenţa acestuia, poate fi desemnată din rîndul persoanelor care nu sînt membri ai cooperativei în cauză şi, concomitent, nu practică activitate concurentă faţă de aceasta.
    (4) Statutul cooperativei poate prevedea alegerea de către adunarea generală a unei rezerve a consiliului cooperativei pentru subrogarea, potrivit deciziei consiliului, a membrilor retraşi ai acestuia.
    (5) Preşedintele consiliului cooperativei este ales de adunarea generală dacă statutul cooperativei nu prevede posibilitatea alegerii lui de către membrii consiliului cooperativei.
    (6) Preşedintele consiliului cooperativei încheie contracte cu preşedintele cooperativei, cu cooperativa de consultanţă şi cu organizaţia de audit.
    (7) Membrii consiliului cooperativei se aleg (se desemnează) pe un termen de doi ani, dacă statutul cooperativei nu prevede alt termen.
    (8) Membrul consiliului cooperativei nu poate fi, în acelaşi timp, membru al comisiei de revizie sau al arbitrajului ori preşedinte al cooperativei.
   
[Art.54 al.(8) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    (9) Membrul consiliului cooperativei nu poate delega împuternicirile sale altei persoane.
    Articolul 55. Competenţa şi răspunderea preşedintelui
                          cooperativei
    (1) Preşedintele cooperativei:
    a) asigură îndeplinirea hotărîrilor adunării generale şi a deciziilor consiliului cooperativei;
    b) asigură ţinerea registrului membrilor cooperativei, precum şi ţinerea evidenţei contabile a activităţii economico-financiare a cooperativei;
    c) angajează şi eliberează lucrătorii cooperativei;
    d) îndeplineşte alte atribuţii legate de gestionarea cooperativei, care nu ţin de competenţa adunării generale sau a consiliului cooperativei.
    (2) Alte atribuţii ale preşedintelui cooperativei se stabilesc în contractul încheiat de acesta cu cooperativa în baza actelor legislative, a statutului şi regulamentului respectiv al cooperativei.
    (3) Statutul cooperativei poate prevedea obligaţia depunerii unei cauţiuni pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al cooperativei.
    (4) Preşedintele şi contabilul-şef al cooperativei răspund solidar cu predecesorii săi faţă de cooperativă dacă, avînd informaţii despre încălcările săvîrşite de aceştia din urmă, nu le-au adus la cunoştinţa comisiei de revizie.
    (5) În cazul tragerii la răspundere judiciară a preşedintelui cooperativei, acesta poate fi suspendat din funcţie.
    Articolul 56. Alegerea (desemnarea) preşedintelui
                          cooperativei
    (1) Preşedintele cooperativei este ales de adunarea generală din rîndul membrilor cooperativei sau este desemnat de adunare din rîndul altor persoane care nu sînt membri ai cooperativei pe un termen de 2 ani, dacă statutul nu stabileşte un termen mai mare.
    (2) Statutul cooperativei poate prevedea desemnarea preşedintelui cooperativei de către consiliul acesteia.
    (3) Preşedintele cooperativei poate fi oricînd eliberat din funcţie prin hotărîrea (decizia) organului cooperativei care l-a ales (desemnat).
    Articolul 57. Competenţa şi activitatea comisiei de revizie
    (1) Comisia de revizie efectuează controale obligatorii (anuale) şi suplimentare ale activităţii cooperativei, care includ controlul respectării legislaţiei, statutului şi a regulamentelor cooperativei, precum şi a hotărîrilor adunării generale şi a deciziilor consiliului cooperativei.
    (2) Comisia de revizie poate efectua controale suplimentare ale activităţii cooperativei în baza:
    a) hotărîrii adunării generale;
    b) deciziei consiliului cooperativei;
    c) cererii membrilor cooperativei care deţin cel puţin 20 la sută din numărul total de voturi ale membrilor cooperativei; precum şi
    d) din proprie iniţiativă.
    (3) La cererea comisiei de revizie, preşedintele cooperativei este obligat să asigure prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului, precum şi să prezinte, oral sau în scris, explicaţiile necesare.
    (4) În baza controlului efectuat, comisia de revizie întocmeşte un aviz, care cuprinde informaţiile prevăzute de statutul cooperativei sau de regulamentul comisiei.
    (5) Avizul comisiei de revizie este semnat de toţi membrii acesteia care au participat la control. Dacă vreun membru al comisiei de revizie nu este de acord cu avizul, opinia separată a acestuia se anexează la aviz.
    (6) Adunarea generală nu are dreptul să examineze raportul financiar anual al cooperativei fără avizarea acestuia de către comisia de revizie.
    (7) Funcţiile comisiei de revizie pot fi transmise, prin hotărîre a adunării generale, cooperativei de consultanţă, organizaţiei de audit sau uniunii de cooperative.
    Articolul 58. Crearea comisiei de revizie
    (1) Comisia de revizie se creează din cel puţin 3 persoane. În cazul în care numărul membrilor cooperativei nu depăşeşte 30, poate fi ales (desemnat) un singur revizor.
    (2) Statutul cooperativei poate prevedea alegerea de către adunarea generală a unei rezerve a comisiei de revizie pentru subrogarea, potrivit deciziei comisiei, a membrilor retraşi ai acesteia.
    (3) Membri ai comisiei de revizie pot fi atît membrii cooperativei, cît şi alte persoane.
    (4) Membri ai comisiei de revizie nu pot fi:
    a) membrii consiliului cooperativei sau ai arbitrajului;
   
[Art.58 al.(4), lit.a) modificată prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    b) preşedintele cooperativei;
    c) gestionarii cooperativei şi persoanele care ţin evidenţa contabilă în cooperativă;
    d) persoanele care nu posedă calificare în contabilitate, finanţe, economie sau drept;
    e) alte persoane limitate în acest drept de prevederile art.77 alin.(4).
    (5) Membrii comisiei de revizie sînt aleşi (desemnaţi) pe un termen de la  2 la 5 ani.
    (6) Membrii comisiei de revizie poartă răspundere pentru incorectitudinea avizelor întocmite de ei şi/sau pentru divulgarea informaţiei ce prezintă secret comercial al cooperativei, cu excepţia cazurilor stabilite de actele legislative.
    Articolul 59. Contestarea deciziilor (hotărîrilor)
                         organelor cooperativei
    (1) Deciziile, acţiunile sau inacţiunea organelor cooperativei, denumite în continuare decizii (hotărîri), pot fi contestate de către membrul sau membrul asociat al acesteia în arbitrajul cooperativei, în organul ierarhic superior al acesteia şi/sau în instanţă judecătorească, în modul prevăzut de actele normative.
   
[Art.59 al.(1) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    (2) Consiliul cooperativei este în drept să confirme, să suspende sau să anuleze deciziile preşedintelui cooperativei care sînt contestate.
    (3) Adunarea generală este în drept să confirme, să suspende sau să anuleze deciziile contestate ale consiliului şi/sau ale preşedintelui cooperativei.
    (4) Decizia preşedintelui cooperativei, precum şi cea a consiliului acesteia, dacă persoana interesată în această decizie nu este, respectiv, preşedinte al cooperativei sau membru al consiliului, poate fi atacată în instanţa judecătorească în cazul în care această hotărîre:
    a) contravine legislaţiei sau statutului cooperativei; şi
    b) lezează drepturile şi interesele legitime ale membrului sau membrului asociat al cooperativei.
    (5) Decizia consiliului cooperativei, dacă persoana interesată în această decizie este membru al consiliului, precum şi hotărîrea adunării generale pot fi atacate în instanţa judecătorească dacă există temeiurile indicate la alin.(4) şi membrul cooperativei:
    a) nu a fost prezent la şedinţa consiliului sau la adunarea generală la care a fost adoptată decizia contestată; sau
    b) a fost prezent la şedinţa consiliului sau la adunarea generală, dar s-a abţinut de la vot sau a votat contra deciziei contestate, cerînd indicarea acestui fapt în procesul-verbal al şedinţei consiliului sau, respectiv, al adunării generale.
    (6) Deciziile (hotărîrile) organelor cooperativei, definite la alin.(4) şi (5), pot fi contestate în instanţa judecătorească în termen de 3 luni din ziua cînd membrul ori membrul asociat al cooperativei a aflat despre decizia (hotărîrea) contestată ori ar fi putut afla despre aceasta. 
    Articolul 60. Arbitrajul
    [Art.60 titlul în redacţia LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    (1) Atribuţiile, componenţa, modul de creare şi de activitate a arbitrajului se stabilesc de prezenta lege,  de Legea nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj, de statutul cooperativei şi de regulamentul arbitrajului.
    [Art.60 al.(1) în redacţia LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    (2) Arbitrajul se creează pentru examinarea contestărilor la deciziile (hotărîrile) organelor cooperativei.
   
[Art.60 al.(2) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    (3) Arbitrajul este în drept de asemenea să soluţioneze litigiile dintre membri, membrii asociaţi, precum şi dintre aceştia şi cooperativă dacă părţile în litigiu au încheiat acordul de arbitraj.
   
[Art.60  al.(3) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    [Art.60  al.(4) exclus prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    (5) Arbitrajul se creează prin hotărîre a adunării generale.
    [Art.60  al.(5) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    (6) Arbitrajul este alcătuită din cel puţin 3 persoane.
    [Art.60  al.(6) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    (7) Membri ai arbitrajului nu pot fi:
    a) membrii consiliului cooperativei;
    b) preşedintele şi contabilul-şef ai cooperativei, precum şi locţiitorii acestora;
    c) persoanele necalificate în drept, economie, finanţe sau contabilitate.
   
[Art.60  al.(7) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
    (8) Cel puţin un membru al arbitrajului trebuie să fie jurist cu experienţă în domeniu.
    [Art.60  al.(8) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
Capitolul  IX
BAZELE ACTIVITĂŢII COOPERATIVEI
    Articolul 61. Relaţiile economice dintre cooperativă şi
                          membrii ei
    (1) Livrarea (prestarea) producţiei (serviciilor) de către cooperativă membrilor săi şi/sau livrarea (prestarea) de către membrii cooperativei a producţiei (serviciilor) proprii către aceasta se efectuează în baza contractelor scrise, încheiate cu membrii cooperativei, conform legislaţiei şi regulamentului privind relaţiile economice cu cooperativa.
    (2) Refuzul cooperativei de a încheia un contract, prevăzut de alin.(1), trebuie să fie expus motivat, în formă scrisă şi poate fi contestat în modul stabilit de art.59.
    3) Cooperativa livrează (prestează) producţia (serviciile) şi procură (beneficiază de) producţie (servicii) la aceleaşi preţuri şi tarife atît pentru membrii săi, cît şi pentru alte persoane, dacă statutul cooperativei nu prevede altfel.
    Articolul 62. Rabaturile (adaosurile) cooperatiste
    (1) Rabaturile (adaosurile) cooperatiste pot fi anunţate în condiţiile art.70 alin.(1).
    (2) Rabaturile (adaosurile) cooperatiste anunţate de consiliul cooperativei:
    a) micşorează valoarea volumului anual al vînzărilor ei nete (măreşte preţul de cost al volumului anual al cumpărăturilor); precum şi, corespunzător
    b) micşorează preţul de cost al volumului anual al cumpărăturilor (măreşte valoarea volumului anual al vînzărilor nete) ale membrilor cooperativei.
    (3) Mărimea rabaturilor (adaosurilor) cooperatiste ce revin unui membru al cooperativei se calculează proporţional volumului efectiv de participare a acestuia la relaţiile economice cu cooperativa pentru perioada stabilită de statutul acesteia.
    (4) Achitarea rabaturilor (adaosurilor) cooperatiste se efectuează în conformitate cu prevederile art.71, aplicate în mod corespunzător.
    [Art. 63 în redacţia LP646 din 16.11.01, MO161/31.12.01 art.1299]
    Articolul 63. Particularităţile impunerii fiscale a operaţiilor
                         dintre cooperativă şi membrii ei
    Particularităţile impunerii fiscale a operaţiilor dintre cooperativă şi membrii ei se stabilesc în conformitate cu Codul fiscal.
Capitolul  X
PRUDENŢA FINANCIARĂ
    Articolul 64. Normele de prudenţă financiară
    (1) În scopul evitării riscurilor financiare evidente, cooperativa:
    a) nu este în drept să fie participant cu răspundere nelimitată în societăţi comerciale;
    b) nu este în drept să efectueze tranzacţii imobiliare, cu excepţia acelor dintre ele ce sînt efectuate pentru necesităţi proprii sau legate de stingerea prin compensare a datoriilor sale debitoare sau creditoare;
    c) este obligată să încheie tranzacţii de proporţii şi tranzacţii cu conflict de interese potrivit prevederilor art.66 şi 68.
    (2) În statutul şi regulamentele respective ale cooperativei pot fi prevăzute şi alte norme de prudenţă financiară.
    Articolul 65. Noţiunea de tranzacţie de proporţii
    (1) Se consideră tranzacţie de proporţii o tranzacţie sau cîteva tranzacţii legate reciproc, a căror valoare de bilanţ depăşeşte 25 la sută din valoarea totală a activelor cooperativei, conform ultimului ei bilanţ.
    (2) Tranzacţiile efectuate de cooperativă în procesul activităţii curente (prevăzute de statutul ei) nu se consideră tranzacţii de proporţii.
    Articolul 66. Încheierea tranzacţiei de proporţii
    (1) Tranzacţia de proporţii poate fi încheiată de cooperativă numai în baza deciziei consiliului acesteia sau a hotărîrii adunării generale, în modul stabilit de prezenta lege şi statutul cooperativei.
    (2) Consiliul cooperativei adoptă decizia privind încheierea tranzacţiei de proporţii dacă valoarea de bilanţ a tranzacţiei nu depăşeşte 50 la sută din valoarea totală a activelor cooperativei, conform ultimului ei bilanţ. Decizia respectivă se adoptă cu votul a două treimi din numărul scriptic al membrilor săi.
    (3) Adunarea generală adoptă hotărîrea privind încheierea tranzacţiei de proporţii în cazul în care valoarea de bilanţ a tranzacţiei depăşeşte 50 la sută din valoarea totală a activelor cooperativei, conform ultimului ei bilanţ.
    (4) Dacă la încheierea unei tranzacţii de proporţii există un conflict de interese, această tranzacţie se încheie în condiţiile art.68.
    Articolul 67. Noţiunea de tranzacţie cu conflict de interese
    (1) Se consideră tranzacţie cu conflict de interese o tranzacţie sau cîteva tranzacţii legate reciproc, referitor la care persoana interesată, cu drept de participare la luarea deciziilor privind încheierea acestor tranzacţii, poate avea, un interes patrimonial ce nu coincide cu interesele patrimoniale legale ale cooperativei.
    (2) Persoană interesată în efectuarea de către cooperativă a tranzacţiei se consideră persoana care este:
    a) membru al consiliului cooperativei sau preşedinte al acesteia; ori
    b) tată, mamă, fiu, fiică, frate, soră sau soţ, soţie al uneia din persoanele menţionate la lit.a); precum şi
    c) deţinător al unei cote considerabile (peste 10 la sută) în capitalul partenerului din tranzacţie sau participant cu răspundere nelimitată al acestui partener.
    (3) Persoana interesată în efectuarea unei tranzacţii de către cooperativă este obligată, pînă la încheierea acesteia, să comunice în scris interesul său organului cooperativei, de a cărui competenţă, în conformitate cu art.68, ţine adoptarea deciziei (hotărîrii) privind încheierea unei astfel de tranzacţii.
    Articolul 68. Încheierea tranzacţiei cu conflict de interese
    (1) Tranzacţia cu conflict de interese poate fi încheiată de cooperativă numai în baza deciziei consiliului acesteia sau a hotărîrii adunării generale, în modul stabilit de prezenta lege şi de statutul cooperativei.
    (2) Tranzacţia cu conflict de interese poate fi încheiată cu condiţia respectării modului, stabilit de cooperativă, de determinare a valorii de piaţă a bunurilor ce constituie obiectul unor asemenea tranzacţii.
    (3) Consiliul cooperativei adoptă decizia privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese cu votul unanim al membrilor săi care nu sînt persoane interesate în încheierea acestei tranzacţii.
    (4) Dacă mai mult de jumătate din membrii consiliului cooperativei sînt persoane interesate în efectuarea tranzacţiei, aceasta va fi încheiată numai în baza hotărîrii adunării generale.
    (5) Hotărîrea adunării generale privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese se adoptă cu votul majorităţii membrilor cooperativei care nu sînt persoane interesate în efectuarea acestei tranzacţii.
    (6) Membrul cooperativei interesat în efectuarea tranzacţiei trebuie să părăsească temporar şedinţa consiliului cooperativei, în cazul în care el este membru al consiliului,  sau adunarea generală la care se decide încheierea tranzacţiei. Prezenţa membrului în cauză la şedinţa consiliului sau a adunării generale se ia în considerare la determinarea cvorumului, iar la stabilirea rezultatului votării, se consideră că această persoană s-a abţinut.
    (7) Dacă consiliului cooperativei sau adunării generale nu le-au fost cunoscute toate circumstanţele legate de încheierea tranzacţiei cu conflict de interese şi/sau această tranzacţie a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul sau adunarea generală este în drept să ceară preşedintelui cooperativei:
    a) să renunţe la încheierea unei astfel de tranzacţii ori să o rezilieze; sau
    b) să asigure, în condiţiile legislaţiei, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat cooperativei prin efectuarea acestei tranzacţii.
Capitolul  XI
DISTRIBUIREA PROFITULUI  NET AL COOPERATIVEI
    Articolul 69. Modul de distribuire a profitului net
    (1) Profitul net al cooperativei se distribuie în următoarea succesiune:
    a) plata dividendelor;
    b) acoperirea pierderilor de bilanţ din anii precedenţi;
    c) defalcările în rezervele (fondurile) prevăzute la art.73 alin.(1);
    d) defalcările în rezervele (fondurile) prevăzute de statutul cooperativei;
    e) calcularea cotelor bonus;
    f) defalcările pentru alte scopuri care nu contravin actelor legislative sau statutului cooperativei.
    (2) Statutul cooperativei poate prevedea plafonul acelei părţi a profitului net al cooperativei care poate fi plătită în formă de dividende.
    Articolul 70. Anunţarea dividendelor
    (1) Dividendele pot fi anunţate în cazul în care se respectă simultan următoarele condiţii:
    a) cooperativa nu are pierderi de bilanţ în anul pentru care se efectuează plata dividendelor;
    b) mărimea capitalului propriu al cooperativei nu este mai mică decît mărimea capitalului ei social şi calcularea dividendelor nu schimbă acest raport;
    c) cooperativa este solvabilă şi plata dividendelor nu conduce la insolvabilitatea ei.
    (2) Dreptul la dividende îl au deţinătorii cotei preferenţiale înregistraţi în registrul membrilor acesteia în orice perioadă a anului pentru care se anunţă dividendele.
    (3) Mărimea dividendelor se determină proporţional mărimii cotei preferenţiale şi perioadei de timp pe parcursul căreia cota a fost folosită de cooperativă în anul pentru care se anunţă dividendele.
    [Art.70 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Articolul 71. Plata dividendelor
    (1)  Dividendele se plătesc în mijloace băneşti, iar cu acordul consiliului cooperativei şi al fiecărui deţinător al cotei preferenţiale, pot fi achitate prin patrimoniu nebănesc.
    (2) Dividendele se plătesc în termen de 6 luni de la data declarării lor de către adunarea generală, dacă aceasta nu va prevedea un termen mai mic.
    (3) Pentru dividendele calculate, dar neplătite în termenul prevăzut la alin.(2), cooperativa calculează dobîndă în mărimea stabilită de statutul acesteia.
    (4) În cazul în care membrul cooperativei care deţine cota preferenţială nu a achitat integral cota sa suplimentară, dividendele ce i-au fost calculate se utilizează pentru stingerea datoriei lui la achitarea acestei cote.
    (5) La cererea deţinătorului cotei preferenţiale, dividendele lui se transformă, pe bază de contract, în parte a cotei acestuia sau în împrumut acordat cooperativei.
    Articolul 72. Acoperirea pierderilor de bilanţ
    (1) Pierderile de bilanţ ale cooperativei care nu au fost reportate de către aceasta pe anii următori se acoperă din contul profitului cooperativei nerepartizat în anii precedenţi, apoi din contul rezervelor (fondurilor) stabilite de statutul cooperativei, apoi din contul rezervelor (fondurilor) prevăzute la art.73 alin.(1).
    (2) În cazul în care mijloacele determinate la alin.(1) sînt insuficiente pentru acoperirea pierderilor de bilanţ ale cooperativei, în baza hotărîrii adunării generale, în acest scop pot fi micşorate proporţional toate cotele ordinare, inclusiv acelea dintre ele a căror valoare urmează a fi restituită în condiţiile art.33.
    (3) În cazul în care mijloacele prevăzute la alin.(1) şi (2) sînt insuficiente pentru acoperirea pierderilor de bilanţ ale cooperativei, statutul cooperativei poate prevedea în acest scop efectuarea de vărsăminte în baza hotărîrii adunării generale şi cu acordul fiecărui membru al cooperativei.
    (4) Mărimea vărsămintelor prevăzute la alin.(3) se calculează proporţional volumului efectiv de participare a membrilor cooperativei la relaţiile economice cu aceasta.
    (5) Partea capitalului social al cooperativei folosită pentru acoperirea pierderilor de bilanţ ale acesteia în condiţiile alin.(3) se restituie din profitul net al cooperativei care va fi obţinut în anii următori.
    Articolul 73. Rezervele (fondurile) cooperativei
    (1) Cooperativa este obligată să formeze capitalul de rezervă şi fondul de dezvoltare ale cooperativei.
    (2) Statutul cooperativei poate prevedea formarea fondului indivizibil, a fondului de risc, a fondului social şi a altor rezerve (fonduri).
    (3) Patrimoniul care constituie fondul indivizibil al cooperativei nu se distribuie sub nici o formă membrilor cooperativei.
    (4) Terenurile agricole nu pot fi incluse în fondul indivizibil al cooperativei.
    (5) Fondul de risc este destinat pentru a acoperi pierderile valorii reale a cotelor din cauza inflaţiei sau în cazuri de forţă majoră.
    Articolul 74. Capitalul de rezervă şi fondul de dezvoltare
                          ale cooperativei
    (1) Capitalul de rezervă al cooperativei este destinat acoperirii pierderilor de bilanţ ale acesteia şi se formează prin defalcări anuale din profitul net al cooperativei.
    (2) Fondul de dezvoltare al cooperativei este destinat pentru dezvoltarea producţiei sale şi se formează prin defalcări anuale din profitul ei net.
    (3) Mărimea alocaţiilor anuale în capitalul de rezervă şi în fondul de dezvoltare ale cooperativei se aprobă de adunarea generală la propunerea consiliului cooperativei.
    Articolul 75. Mărimea cotelor bonus
    (1) Mărimea cotelor bonus se determină proporţional volumului efectiv de participare a fiecărui membru la relaţiile economice cu cooperativa pentru perioada stabilită de statutul acesteia.
    (2) Mărimea cotelor bonus se aprobă de adunarea generală la propunerea consiliului cooperativei.
Capitolul  XII
PERSONALUL ŞI  PERSOANELE CU FUNCŢII DE
RĂSPUNDERE  ALE COOPERATIVEI
    Articolul 76. Remunerarea, compensările, asigurarea
                         socială şi asistenţa socială de stat
    (1) Membrul cooperativei îşi exercită gratuit funcţiile în organele cooperativei dacă adunarea generală, prin hotărîrea sa, nu stabileşte altfel.
    (2) Cooperativa compensează membrilor săi cheltuielile suportate la exercitarea funcţiilor de membru al organelor cooperativei dacă adunarea generală, prin hotărîrea sa, nu stabileşte altfel.
    (3) Remunerarea personalului cooperativei se efectuează în conformitate cu legislaţia şi contractele individuale de muncă.
    (4) Personalul cooperativei este pasibil de asigurare socială şi asistenţă socială de stat în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 77. Persoanele cu funcţii de răspundere
    (1) Persoane cu funcţii de răspundere ale cooperativei sînt membrii consiliului, ai comisiei de revizie, ai comisiei de lichidare şi ai comisiei de reorganizare a cooperativei, preşedintele acesteia şi alte persoane care exercită atribuţii de dispoziţie în cooperativă.
    (2) Persoana cu funcţii de răspundere a cooperativei acţionează în interesele acesteia şi nu este în drept să deţină o cotă de participaţie în capitalul propriu al organizaţiilor comerciale aflate în concurenţă cu cooperativa, dacă statutul acesteia nu prevede altfel.
    (3) Persoana cu funcţii de răspundere a cooperativei, aleasă de adunarea generală, este în drept să-şi dea demisia în orice moment, preîntîmpinînd în scris despre aceasta consiliul cooperativei cu cel puţin 15 zile pînă la data demisiei.
    (4) Persoane cu funcţii de răspundere ale cooperativei nu pot fi:
    a) funcţionarii publici care exercită controlul asupra activităţii cooperativelor;
    b) persoanele cărora, prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, le este interzis să deţină funcţiile respective;
    c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracţiuni din interes material;
    d) persoanele în privinţa cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei.
    [Art.77 al.(4), lit.d) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    (5) Asupra relaţiilor dintre persoanele cu funcţii de răspundere şi cooperativă se extinde legislaţia muncii, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.
    Articolul 78. Responsabilitatea persoanelor cu funcţii de
                         răspundere
    (1) Încălcările prezentei legi, manifestate prin:
    a) prezentarea unor date falsificate pentru Registrul de stat al întreprinderilor, precum şi neprezentarea documentelor pentru efectuarea de înscrieri în registru privind reorganizarea sau lichidarea cooperativei;
    b) falsificarea sau tăinuirea premeditată a informaţiei privind activitatea financiară şi economică a cooperativei, care trebuie prezentată creditorilor, membrilor şi membrilor asociaţi ai cooperativei, precum şi autorităţilor administraţiei publice;
    c) neconvocarea adunării generale a cooperativei sau încălcarea termenelor de întrunire a acesteia prevăzute de prezenta lege şi statutul cooperativei;
    d) influenţarea ilegală a mersului votării în organele colective ale cooperativei şi/sau falsificarea rezultatelor votării în aceste organe;
    e) neachitarea dividendelor şi a rabaturilor (adaosurilor) cooperatiste anunţate de adunarea generală, precum şi a dobînzilor la împrumuturile acordate cooperativei;
    f) încălcarea ordinii de încheiere a tranzacţiilor de proporţii sau a tranzacţiilor cu conflict de interese;
    g) folosirea nejustificată a bunurilor cooperativei în interes personal, direct ori indirect, sau în interesul unor terţi;
    h) alte încălcări prevăzute de legislaţie, atrag după sine răspunderea persoanelor cu funcţii de răspundere ale cooperativei în conformitate cu actele legislative.
    (2) Persoanele cu funcţii de răspundere ale cooperativei care au luat decizii comune ce prejudiciază interesele acesteia poartă faţă de cooperativă răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.
    (3) Persoana cu funcţii de răspundere a cooperativei este scutită de răspunderea solidară, prevăzută la alin.(2), dacă ea:
    a) a lipsit de la şedinţa organului cooperativei care a adoptat decizia definită la alin.(2); sau
    b) a votat contra adoptării deciziei definite la alin.(2) şi opinia ei separată este anexată la procesul-verbal al şedinţei organului respectiv sau este consemnată în proces-verbal.
Capitolul  XIII
EVIDENŢA  ŞI  RAPOARTELE.
AUDITUL  ŞI CONTROLUL DE  STAT
    Articolul 79. Ţinerea registrului membrilor cooperativei
    (1) Cooperativa este obligată să ţină registrul membrilor săi potrivit prezentei legi, statutului şi regulamentului respectiv al cooperativei.
    (2) În registrul membrilor cooperativei se indică:
    a) denumirea deplină a cooperativei şi sediul acesteia;
    b) denumirea membrului sau membrului ei asociat întreprindere, numărul de înregistrare, sediul şi codul fiscal al acestuia; sau
    c) numele şi prenumele membrului sau membrului ei asociat persoană fizică, datele de identificare ale actului de identitate, cetăţenia, domiciliul şi codul fiscal al acestuia;
    d) genurile principale de activitate ale membrului cooperativei;
    e) statutul de participare în cooperativă (membru sau membru asociat);
    f) tipul şi mărimea cotei, precum şi forma aportului în contul cotei respective, mărimea şi data efectuării acestuia;
    g) data obţinerii calităţii de membru sau membru asociat al cooperativei şi data ieşirii din cooperativă;
    h) alte date prevăzute de statutul sau regulamentul respectiv al cooperativei.
    (3) Înscrierile în registrul membrilor cooperativei se introduc de către secretarul cooperativei.
    (4) Documentele în a căror bază au fost efectuate înscrierile în registrul membrilor cooperativei se păstrează împreună cu registrul.
    (5) Secretarul cooperativei este obligat să elibereze, în conformitate cu registrul membrilor cooperativei, adeverinţa de membru sau extrasul din registru în termen de 3 zile de la data solicitării membrului sau membrului asociat.
    (6) Plata pentru eliberarea adeverinţelor şi extraselor menţionate la alin.(5) nu poate depăşi cheltuielile de executare a acestora.
    Articolul 80. Evidenţa contabilă şi rapoartele
    (1) Cooperativa ţine evidenţă contabilă şi întocmeşte rapoarte financiare şi specializate în conformitate cu legislaţia, standardele naţionale de contabilitate şi politica sa de evidenţă.
    (2) Cooperativa ţine pentru fiecare membru în parte un cont personal, în care se înregistrează relaţiile financiare mutuale dintre membru şi cooperativă. O astfel de evidenţă este ţinută şi de fiecare membru al cooperativei.
    (3) Raportul anual specializat al cooperativei trebuie să conţină următoarele date:
    a) numărul membrilor şi membrilor asociaţi ai cooperativei la începutul şi sfîrşitul fiecărui trimestru al perioadei de gestiune;
    b) numărul membrilor şi al membrilor asociaţi ai cooperativei care au obţinut şi au pierdut calitatea de membru al cooperativei  în fiecare trimestru al perioadei de gestiune;
    c) volumul producţiei (serviciilor) livrate (prestate) de cooperativă atît membrilor săi, cît şi altor persoane şi/sau volumul producţiei (serviciilor) livrate (prestate) cooperativei de către membrii acesteia şi de alte persoane în fiecare trimestru al perioadei de gestiune; precum şi
    d) alte date prevăzute de actul normativ respectiv al Guvernului.
    4) Rapoartele anuale, financiar şi specializat, ale cooperativei, însoţite de avizul comisiei de revizie (al cooperativei de consultanţă, al organizaţiei de audit, al uniunii de cooperative) şi de avizul consiliului cooperativei, se prezintă adunării generale anuale.
    Articolul 81. Auditul şi controlul de stat
    (1) Auditul din oficiu al rapoartelor financiare anuale ale cooperativei se efectuează în cazul în care:
    a) numărul de membri ai cooperativei depăşeşte 300; sau
    b) volumul anual al producţiei (serviciilor) livrate (prestate) de către cooperativă şi/sau al producţiei (serviciilor) livrate (prestate) cooperativei depăşeşte volumul echivalent cu o sută mii salarii minime.
    (2) Auditul din iniţiativă al rapoartelor financiare ale cooperativei se efectuează:
    a) în baza hotărîrii adunării generale; sau
    b) la cererea membrilor cooperativei care deţin cel puţin 20 la sută din numărul total al voturilor membrilor cooperativei.
    (3) În cazul prevăzut la alin.(2) lit.b), serviciile de audit sînt plătite de membrii care au solicitat auditul, dacă adunarea generală, prin hotărîrea sa, nu stabileşte altfel.
    (4) Controlul asupra activităţii cooperativei este exercitat de autorităţile abilitate ale administraţiei publice, în modul prevăzut de legislaţie.
    (5) Principalele prevederi ale actelor de control şi ale deciziilor autorităţilor abilitate ale administraţiei publice, precum şi avizele organizaţiei de audit, ale cooperativei de consultanţă şi ale uniunii de cooperative sînt aduse de către comisia de revizie la cunoştinţa celei mai apropiate adunări generale.
    Articolul 82. Păstrarea documentelor cooperativei şi
                        accesul la ele
    (1) Cooperativa este obligată să asigure păstrarea:
    a) certificatului său de înregistrare;
    b) contractului său de constituire, precum şi a statutului său, a modificărilor şi completărilor la acesta;
    c) regulamentelor sale, a modificărilor şi completărilor la acestea;
    d) registrului membrilor cooperativei;
    e) proceselor-verbale ale adunărilor generale şi şedinţelor, a ordinelor, dispoziţiilor şi rapoartelor organelor cooperativei;
    f) contractelor civile şi de muncă;
    g) documentelor primare, a registrelor de evidenţă contabilă, precum şi a dărilor de seamă financiare şi speciale;
    h) actelor de control şi deciziilor autorităţilor abilitate ale administraţiei publice, precum şi a avizelor organizaţiilor de audit, ale cooperativelor de consultanţă şi ale uniunilor de cooperative;
    i) altor documente prevăzute de legislaţie, statutul sau regulamentul respectiv al cooperativei.
    (2) Documentele prevăzute la alin.(1) se păstrează la sediul cooperativei pe termenele prevăzute de actele normative.
    (3) Modul de familiarizare a membrilor cooperativei cu documentele prevăzute la alin.(1), precum şi de primire a copiilor sau extraselor acestora, se stabileşte de statutul sau de regulamentul respectiv al cooperativei.
    4) Plata pentru eliberarea copiilor şi extraselor prevăzute la alin.(3) nu poate depăşi cheltuielile necesare pentru executarea acestora.
Capitolul  XIV
REORGANIZAREA  ŞI LICHIDAREA COOPERATIVEI
    Articolul 83. Reorganizarea cooperativei
    (1) Reorganizarea cooperativei se efectuează în conformitate cu prezenta lege, Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Codul civil şi cu alte acte legislative.
    (2) Reorganizarea cooperativei prin fuziune sau asociere poate fi efectuată prin fuziune sau asociere  doar cu o altă cooperativă.
    (3) Cooperativa poate fi reorganizată prin divizare, separare şi/sau transformare în orice altă formă juridică de organizare a activităţii de întreprinzător prevăzută de actele legislative.
    (4) Reorganizarea cooperativei se efectuează de către comisia de reorganizare în temeiul hotărîrii:
    a) adunării generale; sau
    b) instanţei judecătoreşti; sau
    c) autorităţii administraţiei publice care efectuează reglementarea antimonopol.
    (5) Membrul sau membrul asociat al cooperativei care a votat împotriva reorganizării acesteia are dreptul să iasă din aceasta pînă la reorganizare.
    Articolul 84. Temeiurile de lichidare a cooperativei
    (1) Lichidarea cooperativei se efectuează în temeiul hotărîrii adunării generale sau a instanţei judecătoreşti.
    (2) Lichidarea cooperativei, în baza hotărîrii adunării generale, se efectuează în conformitate cu prezenta lege, Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Codul civil şi cu alte acte legislative.
    (3) Lichidarea cooperativei, în baza hotărîrii adunării generale, are loc în cazurile în care:
    a) a expirat termenul de activitate a cooperativei stabilit de statutul acesteia;
    b) activitatea efectivă a cooperativei nu corespunde scopului prevăzut la art.5 alin.(2) sau se desfăşoară cu încălcarea restricţiilor prevăzute la art.6 alin.(2);
    c) s-a redus numărul membrilor cooperativei, acesta devenind mai mic decît cel prevăzut la art.5 alin.(5) şi nefiind respectate prevederile art.5 alin.(6)  lit.a) şi b);
    d) adunarea generală nu s-a întrunit pe parcursul a doi ani succesivi; precum şi
    e) în alte cazuri stabilite de statutul cooperativei.
    (4) Dacă adunarea generală nu decide lichidarea cooperativei în baza prevederilor alin.(3), cooperativa poate fi lichidată prin hotărîrea instanţei judecătoreşti dată la cererea oricărui membru al cooperativei, a Serviciului Fiscal de Stat au a autorităţii administraţiei publice locale corespunzătoare.
   
[Art.12 al.(3) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (5) Din ziua adoptării hotărîrii privind lichidarea cooperativei, cesionarea şi gajarea cotei, precum şi ieşirea sau excluderea din cooperativă a membrilor şi membrilor ei asociaţi nu se admite.
    Articolul 85. Activitatea comisiei de lichidare
    (1) Din ziua alegerii (desemnării) comisiei de lichidare a cooperativei, denumită în continuare comisie de lichidare, aceasta preia toate atribuţiile preşedintelui cooperativei.
    (2) Comisia de lichidare îşi desfăşoară activitatea sub controlul comisiei de revizie şi al consiliului cooperativei.
    (3) Comisia de lichidare este în drept să efectueze acte juridice, condiţionate exclusiv de lichidarea cooperativei.
    (4) Dacă patrimoniul cooperativei este insuficient pentru satisfacerea revendicărilor tuturor creditorilor, comisia de lichidare este obligată să se adreseze:
    a) adunării generale - cu propunerea să-şi anuleze hotărîrea privind lichidarea cooperativei; sau
    b) instanţei judecătoreşti - cu cererea de deschidere a procesului de faliment cooperativei.
    (5) Comisia de lichidare întocmeşte, la începutul şi la sfîrşitul procesului de lichidare a cooperativei, bilanţurile de lichidare, respectiv iniţial şi final, şi le prezintă spre aprobare organului care a creat comisia.
    (6) Membrul comisiei de lichidare nu este în drept să-şi delege împuternicirile altei persoane.
    Articolul 86. Distribuirea patrimoniului liber de datorii
    (1) La lichidarea cooperativei, patrimoniul acesteia, rămas după satisfacerea revendicărilor tuturor creditorilor, cu excepţia patrimoniului din fondul indivizibil, se distribuie între membrii asociaţi şi membrii ei.
    (2) Patrimoniul cooperativei liber de datorii se distribuie de către comisia de lichidare în următoarea succesiune:
    a) restituirea valorii cotelor ce aparţin persoanelor care au depus cerere de retragere a calităţii de membru asociat sau membru al cooperativei cu cel puţin 6 luni înainte de data adoptării hotărîrii privind lichidarea cooperativei;
    b) restituirea valorii cotelor preferenţiale, precum şi a dividendelor anunţate, dar neplătite;
    c) distribuirea patrimoniului rămas membrilor cooperativei proporţional valorii cotelor ordinare achitate ale acestora.
    (3) Plăţile pentru rîndul următor, din cele prevăzute la alin.(2), se efectuează după efectuarea tuturor plăţilor cuvenite rîndului precedent.
    (4) Persoanele care au depus cererea de retragere a calităţii de membru asociat sau membru al cooperativei cu mai puţin de 6 luni înainte de data adoptării deciziei privind lichidarea cooperativei au, la lichidarea acesteia, aceleaşi drepturi ca şi alţi membri asociaţi sau membri ai cooperativei.
    (5) Patrimoniul nebănesc transmis cooperativei cu drept de folosinţă în contul cotei ordinare se restituie membrului cooperativei în natură, luîndu-se în considerare uzura normală.
    (6) Dacă, la data publicării anunţului privind deschiderea procesului de lichidare a cooperativei, termenul de folosinţă a patrimoniului determinat la alin.(5) nu a expirat, membrul cooperativei care a transmis acest patrimoniu este obligat să restituie cooperativei plăţile primite de el în plus, în modul stabilit de statutul cooperativei.
    (7) Patrimoniul care constituie fondul indivizibil al cooperativei se transmite cu titlu gratuit, de către comisia de lichidare, altor cooperative sau uniuni ale acestora, iar în caz de imposibilitate - organizaţiei necomerciale ori autorităţii administraţiei publice locale.
Capitolul  XV
PARTICULARITĂŢILE  COOPERATIVELOR  AGRICOLE
DE  PRESTĂRI  SERVICII
    Articolul 87. Cooperativele agricole de prestări servicii
    (1) Se consideră cooperativă agricolă de prestări servicii cooperativa ai cărei membri, în proporţie de cel puţin trei pătrimi, inclusiv persoanele cu gospodării personale auxiliare, sînt producători de produse agricole.
    (2) În contul cotelor ordinare ale membrilor cooperativelor agricole de prestări servicii nu pot fi transmise terenurile agricole.
    (3) Stabilirea valorii de piaţă a terenurilor, altele decît cele agricole, ce se transmit în capitalul social al cooperativei agricole de prestări servicii cu drept de proprietate, se efectuează de către experţi în baza datelor din cadastrul bunurilor imobile şi a preţurilor de piaţă respective.
    (4) Autentificarea semnăturilor de pe documentele de constituire ale cooperativei agricole de prestări servicii, precum şi de pe cererea privind modificările şi completările la statutul cooperativei, poate fi efectuată de notar, de secretarul consiliului local sau al altei autorităţi abilitate a administraţiei publice locale în a cărui rază teritorială se înregistrează cooperativa în cauză.
    (5) Procura, eliberată de către membrul cooperativei agricole de prestări servicii persoană fizică reprezentantului său pentru participarea la adunarea generală a cooperativei, poate fi autentificată de notar, de secretarul consiliului local sau de administraţia instituţiei de învăţămînt ori de tratament staţionar al membrului, iar pentru pensionari - şi de organul teritorial de asigurare socială.
    (6) Cooperativa agricolă de prestări servicii poate reporta eşalonat pierderile sale de bilanţ pe următorii 5 ani.
Capitolul  XVI
UNIUNEA  DE  COOPERATIVE
    Articolul 88. Principiile de constituire şi de activitate
                          a uniunii de cooperative
    (1) Cooperativele sînt în drept să constituie benevol o uniune de cooperative în vederea coordonării activităţii lor, instruirii şi perfecţionării specialiştilor, atragerii investiţiilor, consultării şi informării membrilor uniunii, reprezentării şi apărării intereselor lor patrimoniale şi profesionale comune.
    (2) Uniunea de cooperative este o organizaţie necomercială, cu statut de persoană juridică.
    (3) Uniunea de cooperative se creează în bază de contract de constituire şi activează în conformitate cu legislaţia şi cu statutul său.
    (4) Denumirea uniunii de cooperative trebuie să conţină indicaţia asupra formei de asociere (asociaţie, uniune) şi sintagma "cooperative de întreprinzător".
    (5) Uniunea de cooperative este în drept să-şi desfăşoare activitatea după înregistrare în Registrul organizaţiilor necomerciale.
    (6) Patrimoniul uniunii de cooperative se constituie din cotizaţiile de constituire, de intrare şi cele curente ale membrilor ei, din veniturile de la serviciile acordate de uniune, din subvenţii, dotaţii, donaţii şi sponsorizări, din credite şi împrumuturi primite, precum şi din alt patrimoniu procurat în conformitate cu legislaţia.
    (7) Cotizaţiile în capitalul propriu al uniunii de cooperative se varsă de către membrii acesteia numai în formă bănească.
    (8) Membrii uniunii de cooperative nu dispun de dreptul asupra patrimoniului ei la încetarea calităţii de membru al uniunii sau la lichidarea acesteia.
    (9) Reprezentanţii uniunii de cooperative sînt în drept să asiste la adunările generale ale cooperativelor membre ale acesteia.
    Articolul 89. Membrii uniunii de cooperative
    (1) Membri ai uniunii de cooperative pot fi numai cooperativele, precum şi alte uniuni de cooperative.
    (2) Calitatea de membru al uniunii de cooperative încetează prin ieşirea sau excluderea acestuia din uniune ori prin încetarea activităţii membrului uniunii sau a uniunii.
    (3) Membrii uniunii de cooperative sînt în drept să iasă din uniune la expirarea anului financiar.
    Articolul 90. Organele uniunii de cooperative
    Organele uniunii de cooperative sînt:
    a) adunarea generală a membrilor uniunii de cooperative, denumită în continuare adunare generală a uniunii de cooperative, - organul superior;
    b) consiliul uniunii de cooperative - organul executiv;
    c) comisia de revizie sau revizorul uniunii de cooperative, denumit în continuare comisia de revizie a uniunii de cooperative,- organul de control;
    d) alte organe prevăzute de statutul uniunii de cooperative.
    Articolul 91. Adunarea generală a uniunii de cooperative
    (1) De competenţa exclusivă a adunării generale a uniunii de cooperative ţin:
    a) modificarea şi completarea statutului uniunii de cooperative, aprobarea acestui statut în redacţie nouă;
    b) aprobarea, modificarea şi completarea regulamentelor uniunii de cooperative;
    c) alegerea preşedintelui şi a altor membri ai consiliului uniunii de cooperative, alegerea (desemnarea) membrilor comisiei de revizie a uniunii de cooperative;
    d) primirea în rîndul membrilor uniunii de cooperative şi excluderea din ea;
    e) aprobarea direcţiilor prioritare de activitate a uniunii de cooperative, a bugetului, a statelor de personal şi a salariilor personalului uniunii;
    f) aprobarea rapoartelor de activitate ale uniunii de cooperative şi ale organelor acesteia.
    (2) De competenţa adunării generale a uniunii de cooperative, prin statutul acesteia, pot ţine şi alte atribuţii ce nu contravin actelor legislative.
    (3) Adunarea generală a uniunii de cooperative este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din reprezentanţii membrilor uniunii de cooperative.
    (4) Numărul de voturi ale fiecărui membru al uniunii şi modul de votare în cadrul adunării generale a uniunii de cooperative se stabilesc de statutul uniunii de cooperative.
    (5) Hotărîrile adunării generale a uniunii de cooperative se adoptă cu majoritatea voturilor reprezentate la adunare, cu excepţia hotărîrilor de lichidare sau reorganizare a uniunii, pentru a căror adoptare sînt necesare două treimi din voturile reprezentate la adunare.
    Articolul 92. Consiliul uniunii de cooperative
    (1) Consiliul uniunii de cooperative gestionează activitatea acesteia în perioada dintre adunările generale ale uniunii de cooperative.
    (2) Consiliul uniunii de cooperative este subordonat numai adunării generale a uniunii de cooperative.
    (3) De competenţa consiliului uniunii de cooperative ţin:
    a) convocarea adunărilor generale ale uniunii de cooperative;
    b) prezentarea la adunarea generală a uniunii de cooperative a propunerilor privind intrarea în uniune sau excluderea din aceasta;
    c) prezentarea la adunarea generală a uniunii de cooperative a rapoartelor anuale privind activitatea uniunii de cooperative şi activitatea sa;
    d) alte atribuţii stabilite de statutul uniunii de cooperative.
    (4) Şedinţele consiliului uniunii de cooperative se convoacă în funcţie de necesitate, cel puţin o dată pe trimestru.
    (5) Şedinţa consiliului uniunii de cooperative este deliberativă dacă la ea participă cel puţin jumătate din membrii consiliului, inclusiv preşedintele acestuia.
    (6) Deciziile consiliului uniunii de cooperative se adoptă cu majoritatea membrilor prezenţi.
    (7) Membrii consiliului uniunii de cooperative nu pot fi membri ai comisiei de revizie a uniunii de cooperative.
    Articolul 93. Comisia de revizie a uniunii de cooperative
    (1) Comisia de revizie a uniunii de cooperative exercită controlul asupra activităţii uniunii, inclusiv a respectării legislaţiei, a statutului şi a regulamentelor ei, şi se subordonează numai adunării generale a uniunii de cooperative.
    (2) Comisia de revizie a uniunii de cooperative se conduce în activitatea sa de legislaţie, de statutul uniunii de cooperative şi de regulamentul său.
    (3) Comisia de revizie a uniunii de cooperative întocmeşte raportul său anual de activitate şi îl prezintă, spre examinare, adunării generale anuale a uniunii de cooperative.
    Articolul 94. Reorganizarea şi lichidarea uniunii de
                         cooperative
    (1) Uniunea de cooperative poate să se reorganizeze prin fuziune, asociere, divizare, separare şi/sau transformare în alte organizaţii necomerciale ori prin transformare în organizaţie comercială.
    (2) În cazul lichidării uniunii de cooperative, patrimoniul acesteia, rămas după satisfacerea revendicărilor tuturor creditorilor, se transmite cu titlu gratuit, de către comisia de lichidare, altei uniuni de cooperative,  iar în caz de imposibilitate - unei organizaţii necomerciale ori autorităţii administraţiei publice locale.
Capitolul  XVII
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
    Articolul 95
    Guvernul:
    - va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
    - va aproba documentele-tip de constituire şi regulamentele-tip ale cooperativelor agricole de prestări servicii şi ale uniunilor acestora;
    - va asigura aprobarea unui act normativ privind particularităţile ţinerii evidenţei contabile în cooperativele de întreprinzător, precum şi a formei-tip a raportului specializat al cooperativei de întreprinzător;
în termen de 9 luni, va prezenta Parlamentului:
    - proiectul de lege privind cooperativele de economii şi împrumut, coordonat cu Banca Naţională a Moldovei;
    [Art.95 modificat prin LP91 din 06.3.03, MO56/28.03.03 art.251]
    - proiectul de lege privind cooperativele de producţie;
    - propunerile privind modificarea şi completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative şi a Codului fiscal, care rezultă din prezenta lege.
    Articolul 96
    Asociaţiile de întreprinderi şi întreprinderile care satisfac cerinţele prezentei legi în măsura în care ţin de cooperativele de întreprinzător şi care au fost înfiinţate pînă la intrarea în vigoare a acesteia pot să se reorganizeze în cooperative de întreprinzător cu scutirea de plata taxelor pentru reînregistrarea de stat dacă reorganizarea va fi efectuată pînă la 1 ianuarie 2002.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 12 aprilie 2001.
    Nr. 73-XV.