LPM768/2000
ID intern unic:  311725
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 768
din  02.02.2000
privind statutul alesului local
Publicat : 24.03.2000 în Monitorul Oficial Nr. 34     art Nr : 231
    LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645
    LP195-XVI din 28.07.05, MO123-125/16.09.05 art.608
       LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57
    LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482
    LP481-XV din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46
    LP358-XV din 31.07.03 MO173-176/12.08.03 art.742; în vigoare 01.01.04
    LP146-XV din 27.03.03, MO60-61/01.04.03 art.265; în vigoare 01.01.03
    LP285-XV din 21.06.01, MO78/12.07.01

    NOTĂ:
    În cuprinsul Legii textul „direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale” se substituie prin textul „oficiul teritorial al Cancelariei de Stat” prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. - (1) Prezenta lege determină statutul alesului local.
    (2) Unele chestiuni ce ţin de statutul şi exercitarea mandatului alesului  local sînt reglementate de Legea privind administraţia publică locală, precum şi de alte acte normative.
    Art.2. - (1) În sensul prezentei legi, noţiunea de ales local vizează consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi consiliului municipal Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor.
    [Art.2 al.(1) în redacţia L481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    (2) Statutul alesului local se aplică deputatului în Adunarea Populară a Găgăuziei în măsura în care nu contravine statutului deputatului, determinat de către Adunarea Populară  în cadrul Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).
    Art.3. - (1)  În unitatea administrativ-teritorială respectivă, alesul local este persoană oficială, el fiind reprezentantul autorităţii deliberative sau executive din administraţia publică locală.
    (2) În exercitarea mandatului, alesul local este în serviciul colectivităţii respective.
    Art.4. - (1) Orice mandat imperativ este nul.
    (2) Exercitarea mandatului se efectuează personal.
    (3) Mandatul nu poate fi transmis unei alte persoane.
    Art.5. - (1) Mandatul consilierului şi al primarului începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data expirării mandatului consiliului sau primarului respectiv ori înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiţii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen.
    (2) Mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de:
    a) absenţă fără  motive  întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului;
   
[Art.5 al.(2), lit.a) modificată prin LP87 din 19.04.13, MO119-121/31.05.13 art.370]
    b) încălcare a Constituţiei, a altor legi ori interese ale colectivităţii locale, precum şi participare la acţiunile unor organe anticonstituţionale, fapt confirmat  prin hotărîrea definitivă a instanţei de judecată;
    c) incompatibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Art.5 al.(2), lit.c) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
   
c1) stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    [Art.5 al.(2), lit.c1) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    c2) nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
     [Art.5 al.(2), lit.c2) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
   
c3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
    [Art.5 al.(2), lit.c3) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestuia;
    e) dizolvare de drept a consiliului;
    f) demisie (cu depunerea cererii de demisie);
    g) deces.
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d) din prezentul articol, mandatul consilierului se ridică de către consiliul respectiv, iar în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)–c3), f) şi g) din prezentul articol, mandatul consilierului se ridică de către Comisia Electorală Centrală.
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.5 al.(3) în redacţia LP44 din 22.03.13, MO75-81/12.04.13 art.239]
   
(31) Comisia Electorală Centrală iniţiază procedura de ridicare a mandatului de consilier în caz de incompatibilitate a funcţiei doar la sesizarea comisiei de către Autoritatea Națională de Integritate. În baza documentelor electorale pe care le deţine, Comisia Electorală Centrală decide asupra ridicării mandatului de consilier în termen de 30 de zile calendaristice de la data informării comisiei asupra situaţiei de incompatibilitate a funcţiei.
    [Art.5 al.(31) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.5 al.(31) introdus prin LP44 din 22.03.13, MO75-81/12.04.13 art.239]
    (4) Mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de:
    a) incompatibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
   
[Art.5 al.(4), lit.a) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    a1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără  soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    [Art.5 al.(4), lit.a1) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    a2) nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.5 al.(4), lit.a2) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    a3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
    [Art.5 al.(4), lit.a3) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    b) imposibilitate de a exercita funcţia pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motive de boală;
    c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestuia;
    d) revocare prin referendum local, în condiţiile Codului electoral;
    e) demisie;
    f) deces.
    (5) Mandatul preşedintelui, vicepreşedintelui raionului şi viceprimarului încetează înainte de termen în caz de:
    a) incompatibilitate a funcţiei, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
   
[Art.5 al.(5), lit.a) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
   
a1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără  soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    [Art.5 al.(5), lit.a1) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    a2) nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.5 al.(5), lit.a2) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    a3) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
    [Art.5 al.(5), lit.a3) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    b) imposibilitate de a exercita funcţia pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motive de boală, cu excepţia viceprimarului care îşi exercită funcţiile pe baze obşteşti;
    c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestora;
    d) eliberare din funcţie de către consiliul respectiv în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) demisie (cu depunerea cererii de demisie);
    f) deces.
    (6) Aleşii locali îşi exercită mandatul în condiţiile prezentei legi şi Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
    [Art.5 al.(6) modificat prin LP168 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.642]
    (7) Alesul local va depune, în condiţiile legii, declaraţie de avere și interese personale.
   
[Art.5 al.(7) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.5 al.(7) introdus prin LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482]
    [Art.5 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    Art.6. - (1) În cazul în care mandatul consiliului şi al primarului este prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă, mandatul consilierilor, preşedintelui, vicepreşedintelui raionului şi  viceprimarului se consideră prelungit de drept.
    (2) În cazul în care activitatea consiliului este suspendată în condiţiile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, acesta se consideră dizolvat de drept, iar mandatul consilierilor încetează înainte de termen.
   
[Art.6 al.(2) modificat prin LP168 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.642]
    (3) Mandatul alesului local ales în locul altui ales local pe durata mandatului neexercitat al acestuia se încheie o dată cu expirarea mandatului predecesorului.
    [Art.6 în redacţia LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    Art.7. - (1) Mandatul alesului local este incompatibil cu:
    a) exercitarea altei funcții de demnitate publică;
    [Art.7 al.(1), lit.a) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    b) calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
    c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei;
    d) calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale);
    [Art.7 al.(1), lit.d) modificată prin LP206 din 12.07.13, MO173-176/09.08.13 art.588]
    e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală. 
    [
Art.7 al.(1) în redacţia LP168 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.642]
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645]
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
    (2) Suplimentar la incompatibilităţile prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, mandatul consilierului este incompatibil cu calitatea de consilier al unui consiliu de acelaşi nivel sau de consilier al consiliului de orice nivel din alte unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
    [Art.7 în redacţia LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    Art.8. - (1) Alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art.7 din prezenta lege va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de  la apariţia incompatibilităţii.
    (2) În cazul în care preşedintele, vicepreşedintele raionului, viceprimarul nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii, consiliul care l-a ales va decide, la şedinţa imediat următoare, ridicarea mandatului alesului local respectiv, iar în caz de neadoptare a deciziei în cauză, ridicarea mandatului alesului local se va decide pe cale judiciară, la iniţiativa oficiului teritorial al Cancelariei de Stat sau la sesizarea Autorității Naţionale de Integritate.
   
[Art.8 al.(2) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP44 din 22.03.13, MO75-81/12.04.13 art.239]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
   [Art.8 al.(2) în redacţia LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]
   
(21) La cererea persoanelor interesate, Comisia Electorală Centrală decide ridicarea mandatului de consilier în cazul în care consilierul nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii în termenul stabilit la alin. (1) al prezentului articol.
    [Art.8 al.(21) introdus prin LP44 din 22.03.13, MO75-81/12.04.13 art.239]
    (3) Primarul, în cazul cînd se află  într-o stare de incompatibilitate prevăzută de lege, este revocat din funcţie fără efectuarea unui referendum local, în baza hotărîrii judecătoreşti definitive. Procedura de revocare este iniţiată de către oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, din proprie iniţiativă sau la cererea persoanelor interesate, inclusiv la sesizarea Autorității Naţionale de Integritate.
   
[Art.8 al.(3) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    [Art.8 modificat prin LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645]
    [Art.8 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    Art.9. - Alesul local  nu poate fi supus persecuţiilor sau tras la răspundere contravenţională sau penală pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
Capitolul II
EXERCITAREA MANDATULUI
DE CĂTRE ALESUL LOCAL
    Art.10. - (1) Alesul local este dator să fie demn de încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorităţii administraţiei publice locale pe care o reprezintă, onorarea obligaţiilor civice, asigurarea ordinii publice şi la respectarea legislaţiei.
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    (2) Alesul local se află încontinuu în exercitarea mandatului pe toată durata acestuia.
    Art.11. - (1)  Participarea consilierului la şedinţa consiliului şi/sau comisiei din care face parte este obligatorie.
    (2) În cazul în care consilierul este în imposibilitate de a participa la şedinţa respectivă, el comunică despre aceasta, după caz, primarului (primarului general), preşedintelui raionului, cu  indicarea motivelor absenţei.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    Art.12. - (1) Consilierul dispune de dreptul de vot deliberativ asupra tuturor chestiunilor examinate la şedinţa consiliului.
    (2) Consilierul are dreptul la un singur vot.
    (3) Consilierul aplică dreptul de vot, pronunţîndu-se "pentru" sau "contra" ori abţinîndu-se de la luarea unei decizii.
    Art.13. - (1) Consilierul este în drept:
    a) să aleagă şi să fie ales în organele consiliului;
    b) să-şi exprime opinia asupra componenţei nominale a organelor formate de consiliu şi asupra candidaturilor persoanelor cu funcţii de răspundere în cadrul dezbaterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea lor de către consiliu;
    c) să facă propuneri în scris pentru a fi examinate de consiliu;
    d) să facă propuneri  şi observaţii privind ordinea de zi a şedinţei consiliului şi modul examinării chestiunilor puse în discuţie;
    e) să lanseze iniţiative şi să facă propuneri privind examinarea în şedinţele consiliului a dărilor de seamă sau informaţiilor prezentate de orice organ şi persoană cu funcţie de răspundere subordonate consiliului;
    f) să pună în discuţie chestiunea votului de încredere persoanelor alese, numite sau confirmate de consiliu dacă propunerea este susţinută de cel puţin o treime din consilierii aleşi;
    g) să propună consiliului pentru examinare chestiunile privind verificarea  modului  în care persoanele fizice şi juridice execută deciziile acestuia;
    h) să participe la dezbateri, să facă apeluri, să adreseze întrebări raportorilor şi preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri;
    i) să-şi argumenteze propunerile, să se pronunţe în chestiuni de procedură, să prezinte note informative;
    j) să propună amendamente la proiectele deciziilor şi ale altor acte prezentate pentru aprobare consiliului;
    k) să participe cu drept de vot consultativ la examinarea de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale din care nu face parte, a oricăror chestiuni ce vizează interesele colectivităţii pe care o reprezintă.
    (2) Consilierul care nu a luat cuvîntul în dezbateri este în drept să transmită preşedintelui şedinţei textul cuvîntării, propunerile şi observaţiile sale asupra chestiunii examinate de către consiliu. Textul respectiv se anexează la procesul-verbal al şedinţei şi, la solicitarea consilierului, se publică în organul de presă al consiliului.
    (3) Consilierul este în drept să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei consiliului şi de textul cuvîntării sale, care urmează a fi publicat.
    (4) Propunerile  şi observaţiile făcute de consilier la şedinţă sînt examinate în mod obligatoriu în  procesul de definitivare a proiectelor de decizii.
    [Art.13 al.(4) modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    Art.14. - (1) În exercitarea mandatului, alesul local poate adresa propuneri, observaţii şi interpelări serviciilor publice desconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, serviciilor publice locale, altor factori de decizie din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi administraţiei agenţilor economici din teritoriu.
    (2) Modul de  exercitare a drepturilor menţionate la alin.(1) al prezentului articol este stabilit de regulamentul consiliului respectiv.
    Art.15. - (1) Serviciile publice desconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, serviciile publice locale, alţi factori de decizie din unitatea administrativ-teritorială respectivă,  administraţia agenţilor economici din teritoriu sînt obligaţi să examineze propunerile, observaţiile sau interpelările alesului local în conformitate cu legislaţia.
    (2) În cazul în care serviciile publice desconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, serviciile publice locale, alţi factori de decizie din unitatea administrativ-teritorială respectivă, administraţia agenţilor economici din teritoriu nu au examinat propunerile, observaţiile sau interpelările alesului local, conducătorii acestora sînt traşi la răspundere în condiţiile Codului cu privire la contravenţiile administrative.
    Art.16. - Alesul local, în limitele competenţei sale, contribuie la realizarea prevederilor legilor şi ale altor acte normative, la implementarea programelor şi planurilor naţionale şi locale în toate domeniile de activitate social-economică.
    [Art.16 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    Art.17. - (1) Din însărcinarea consiliului sau a comisiei din care face parte, consilierul participă la controlul executării legilor şi altor acte normative, inclusiv a deciziilor autorităţii deliberative din administraţia publică locală.
    (2) Controlului în cauză pot fi supuse autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice subordonate consiliului sau primăriei respective, precum şi agenţii economici de pe teritoriul din subordine, în problemele ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea.
    (3) În chestiunile privind controlul serviciilor publice desconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, alesul local poate apela la oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau la organul ierarhic superior al acestora.
    [Art.17 al.(3) modificat prin LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645
    [Art.17 al.(3) modificat prin LP195 din 28.07.05, MO123/16.09.05 art.608]
    (4) Consilierul prezintă rezultatele controlului, cu o sinteză a cauzelor şi evoluţiei faptelor depistate, la şedinţa comisiei sau a consiliului respectiv. La şedinţă se invită, după caz, reprezentanţii organelor şi autorităţilor interesate.
    [Art.17 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    Art.18. - Pentru a soluţiona problemele legate de interesele colectivităţii pe care o reprezintă, alesul local are dreptul să ceară şi să fie primit în audienţă fără întîrziere de persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, precum şi de conducătorii persoanelor juridice din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
    Art.19. - Persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, precum şi conducătorii persoanelor juridice din unitatea administrativ-teritorială respectivă sînt obligaţi să pună la dispoziţie alesului local, fără nici un fel de restricţii şi fără a i se cere permisiuni suplimentare, informaţia necesară, cu excepţia informaţiei cu accesibilitatea limitată (ce constituie secret de stat şi comercial, referitoare la viaţa familială şi privată) şi informaţiei operative de  investigaţii a organelor de drept din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
    [Art.19 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    Art.20. - (1) Alesul local examinează, în modul stabilit de legislaţie, petiţiile care îi sînt adresate, ia măsuri pentru soluţionarea lor, primeşte în audienţă cetăţeni şi conducătorii persoanelor juridice.
    (2) Alesul local primeşte în audienţă cetăţenii în sediul autorităţii administraţiei publice locale. Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea normală a audienţei revine secretarului consiliului local.
    [Art.20 în redacţia LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    Art.21. - (1)  Alesul local are dreptul să ceară, la faţa locului, încetarea încălcării ordinii publice, iar în caz de necesitate, să ceară implicarea autorităţilor publice şi persoanelor cu funcţii de răspundere în vederea încetării acestei încălcări.
    (2) Autorităţile publice şi persoanele cu funcţii de răspundere sînt obligate, la cererea alesului local, să ia de îndată măsurile necesare pentru încetarea încălcării ordinii publice.
    [Art.21 modificat prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
    Art.22. - În vederea exercitării conforme a mandatului, autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să acorde alesului local sprijinul necesar.
Capitolul III
GARANŢIILE SOCIALE DE EXERCITARE
A MANDATULUI ALESULUI LOCAL
    Art.23. - (1) În exercitarea mandatului, alesul local are dreptul, în raza unităţii administrativ-teritoriale respective, la călătorie gratuită  în transportul public terestru, cu excepţia taximetrelor şi a transportului privat.
    (2) Cheltuielile legate de deplasarea alesului local în condiţiile alin.(1) din prezentul articol se restituie întreprinderilor de transport din bugetul local respectiv.
    Art.24. - (1) Pe durata şedinţelor consiliului şi a executării însărcinărilor consiliului sau comisiei, în conformitate cu art.17 alin.(1) din prezenta lege, consilierul angajat în cîmpul muncii  este degrevat de obligaţiile lui la locul de muncă.
    (2) Degrevarea de obligaţiile la locul de muncă se face în baza înştiinţării în scris privind şedinţa în cauză, adresate alesului local, sau în baza altui document eliberat de consiliu sau comisia respectivă.
    Perioada  degrevării  include şi timpul necesar pentru a se deplasa la locul şedinţei sau pentru exercitarea unor anumite însărcinări.
    (3) Alesului  local care a fost invitat la şedinţa consiliului şi a participat  la ea i se restituie cheltuielile aferente şi i se acordă o indemnizaţie pentru fiecare zi de participare la şedinţa consiliului în mărimea stabilită de către consiliul respectiv.
   
[Art.24 al.(3) modificat prin LP22 din 04.03.16, MO68/22.03.16 art.111]
    Art.25. - (1) La expirarea mandatului, alesului local care a activat cel puţin doi ani în această calitate i se acordă o indemnizaţie unică, egală cu salariul mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent.  
    (2) În caz de deces al alesului local, indemnizaţia unică menţionată la alin.(1) din prezentul articol se acordă familiei acestuia, indiferent de durata exercitării mandatului.
   
(3) Decizia privind plata indemnizaţiei unice se adoptă de consiliul respectiv. Achitarea indemnizaţiei unice se face din bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective.
    [Art.25 al.(3) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.26 exclus prin LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46; art.27-30 devin 26-29]
    [Art.26 exclus prin LP358 din 31.07.03, MO173/12.08.03 art.742; în vigoare 01.01.04]
    [Art.26 modificat prin LP146 din 27.03.03, MO60/01.04.03 art.265]
    [Art.26 modificat prin LP285 din 21.06.01, MO78/12.07.01]
   
Art.26. - (1) Alesul local are legitimaţie şi insignă de modelul stabilit prin lege.
    (2) Consilierului şi primarului legitimaţia şi insigna se înmînează după validarea mandatului.
    (3) Preşedintelui, vicepreşedintelui raionului, precum şi viceprimarului legitimaţia şi insigna se înmînează, după alegerea lor în funcţie de către consiliul respectiv.
    [Art.26 în redacţia LP481 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46]
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    [Art.27 abrogat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    Art.28. - Guvernul:
    - în termen de  2 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Art.29. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.430-XIII din 19 aprilie 1995 despre statutul consilierului în consiliul local şi Legea nr.878-XIII din 19 iunie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii despre statutul consilierului în consiliul local.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Dumitru DIACOV

    Chişinău, 2 februarie 2000.
    Nr. 768-XIV.