LPA596/1991
ID intern unic:  311903
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 596
din  05.06.1991
cu privire la cetăţenia Republicii Moldova
Publicat : 04.07.1991 în Orice     Data intrarii in vigoare : 04.07.1991

    NOTĂ: Legea nr.596 din 05.06.1991 a fost publicată în cotidianul Guvernului Republicii Moldova "Moldova Suverană" nr. 138 din 04 iulie 1991

    Abrogată prin LP1024 din 02.06.00, MO98/10.08.00 art.709

MODIFICAT
LP1259 din 16.07.97
LP961-XIII din 24.07.96
LP278-XIII din 10.11.94
LP1474-XII din 08.06.93
LP462-XII din 26.05.93

Notă:
   
În cuprinsul legii cuvintele "persoană fără cetăţenie" se înlocuiesc prin cuvîntul "apatrid" la cazul şi numărul respectiv; cifrele şi cuvîntul "18 ani" se înlocuiesc cu cifrele şi cuvîntul "16 ani" prin LP278-XIII din 10.11.94
                    
I. DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Cetăţenia Republicii Moldova
    Cetăţenia Republicii Moldova determină relaţiile politice şi juridice permanente dintre o persoană fizică şi statul Republica Moldova care îşi găsesc expresia în drepturile şi obligaţiile lor reciproce.
    Cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii. Numai ei pot fi admişi în funcţiile publice civile şi în cele militare.
    Modurile de dobîndire şi de pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova sînt cele prevăzute în prezenţa Lege.
    Articolul 2. Apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova
                       Cetăţeni ai Republicii Moldova sînt:
    1. Persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit pe teritoriul Basarabiei, nordului Bucovinei, ţinutul Herţa şi R.A.S.S.M. şi urmaşii lor, dacă la data adoptării prezentei Legi domiciliau pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Pct.1 în redactia Legii nr.1462-XII din 26.05.93]
    2. Persoanele care s-au născut pe teritoriul republicii sau măcar unul din părinţi, bunei s-a născut pe teritoriul sus-numit şi dacă nu sînt cetăţeni ai altui stat.
    [Pct.2 în redactia Legii nr.278-XIII din 10.11.94]
    3. Persoanele căsătorite pînă la 23 iunie 1990 cu cetăţeni ai Republicii Moldova sau cu urmaşi ai acestora şi persoanele care s-au reîntors în ţară la apelul Preşedintelui Republicii Moldova sau a Guvernului republicii.
    [Pct.3 introdus prin Legea nr.1474-XII din 08.06.93]
    4. Alte persoane care, pînă la adoptarea Declaraţiei Suveranităţii Republicii Moldova inclusiv data adoptării ei, 23 iunie 1990, au avut loc de trai permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi loc permanent de muncă sau o altă sursă legală de existenţă. Aceste persoane se vor decide singure referitor la cetăţenie în timp de un an de zile.
    5. Persoanele care au dobîndit cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu prezenta Lege.
    Articolul 3. Dovada cetăţeniei Republicii Moldova
    Dovada cetăţeniei Republicii Moldova se face cu paşaportul sau cu buletinul de identitate.
    [În redactia Legii nr.278-XIII din 10.11.94]
    Articolul 4. Statutul juridic al cetăţenilor Republicii Moldova
    Cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de temeiurile dobîndirii cetăţeniei, beneficiază în egală măsură de toate drepturile şi libertăţile social-economice, politice şi personale, proclamate şi garantate de Constituţie şi de alte legi ale Republicii Moldova.
    Numai cetăţenii Republicii Moldova, în modul stabilit de lege, au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, de a ocupa funcţii publice şi de a participa la referendum.
    [În redactia Legii nr.278-XIII din 10.11.94]
    Cetăţenii Republicii Moldova sînt obligaţi să respecte Constituţia şi celelalte legi ale Republicii Moldova, să contribuie la creşterea potenţialului şi a prestigiului ei.
    Statul este dator să ocrotească drepturile şi libertăţile legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova, să asigure egalitatea lor în drepturi în toate domeniile vieţii economice, politice, sociale şi culturale.
    Articolul 5. Apărarea de către stat a cetăţenilor săi
    Cetăţenii Republicii Moldova se bucură de protecţia statului.
    Statul este responsabil în faţa cetăţenilor săi, iar cetăţenii Republicii Moldova sînt responsabili în faţa statului.
    Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de apărarea şi protecţia statului lor şi nu pot fi extrădaţi.
    Pe teritoriul altui stat cetăţeanul Republicii Moldova beneficiază de apărarea şi protecţia statului Republica Moldova.
    Statul, reprezentanţele diplomatice şi instituţiile sale consulare, precum şi persoanele lor oficiale sînt obligate să ia măsuri pentru ca cetăţenii Republicii Moldova să aibă posibilitatea de a se bucura în întregime de toate drepturile, acordate de legislaţia ţării de reşedinţă de tratatele internaţionale, la care Republica Moldova şi statul de reşedinţă sînt părţi, de cutumele internaţionale, să apere în modul stabilit de legislaţie drepturile şi interesele lor, ocrotite prin lege, iar în caz de necesitate să contribuie la restabilirea drepturilor încălcate ale cetăţenilor Republicii Moldova.
    Articolul 6. Cetăţenia dublă
    Cetăţeanul Republicii Moldova nu poate fi cetăţean al altui stat decît în cazurile prevăzute de tratatele interstatale, la care Republica Moldova este parte.
    Numai în interesele republicii şi în cazuri excepţionale cetăţenii altor state pot deveni şi cetăţeni ai Republicii Moldova, printr-o decizie specială a Preşedintelui ei.
    Articolul 7. Cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie
    În Republica Moldova cetăţeni străini sînt considerate persoanele care au cetăţenia unui alt stat.
    Persoanele care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu au dovada cetăţeniei unui alt stat sînt consideraţi apatrizi.
    Articolul 8. Statutul juridic al cetăţenilor străini şi al
                       apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova
    Statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova se reglementează prin lege organică.
    [Art.8 în redactia Legii nr.278-XIII din 10.11.94]
II. DOBÎNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 9. Temeiurile dobîndirii cetăţeniei Republicii Moldova
    Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte prin:
    1) naştere;
    2) înfiere;
    3) repatriere;
    4) acordare la cerere;
    5) reintegrare în cetăţenia Republicii Moldova.
    Articolul 10. Dobîndirea cetăţeniei prin naştere.
    Copilul născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi cetăţeni ai Republicii Moldova este cetăţean al Republicii Moldova.
    Cetăţeni ai Republicii Moldova sînt de asemenea cei care:
    1) s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă numai unul dintre părinţi este cetăţean al Republicii Moldova;
    2) s-au născut peste hotarele Republicii Moldova şi ambii părinţi sau numai unul dintre ei are cetăţenia Republicii Moldova;
    3)s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi apatrizi;
    4) s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi ce au cetăţenia altor state, dacă aceste state nu le acordă cetăţenia lor.
    [Pct.3) şi 4) introduse prin Legea nr.961-XIII din 24.07.96]
    Copilul găsit pe teritoriul Republicii Moldova este cetăţean al Republicii Moldova, dacă nici unul dintre părinţi nu este identificat.
    Articolul 11. Dobîndirea cetăţeniei prin înfiere.
    Copilul cetăţean străin sau fără cetăţenie dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova prin înfiere, dacă înfietorii sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, iar înfiatul nu a împlinit vîrsta de 16 ani.
    Copilul cetăţean străin sau fără cetăţenie, înfiat de soţi unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt persoană fără cetăţenie, devine cetăţean al Republicii Moldova. Copilul cetăţean străin sau fără cetăţenie, înfiat de soţi unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin, devine cetăţean al Republicii Moldova în baza înţelegerii dintre înfietori. În situaţia în care înfietorii nu cad de acord, instanţa judecătorească va decide asupra cetăţeniei minorului, ţinînd seama de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vîrsta de 14 ani este necesar consimţămîntul lui.
    Dacă înfierea se face de către o singură persoană, iar aceasta este cetăţean al Republicii Moldova, minorul dobîndeşte cetăţenia înfietorului.
    Articolul 12. Păstrarea cetăţeniei Republicii Moldova a
                         copilului în cazul înfierii lui
    Copilul cetăţean al Republicii Moldova înfiat de un cetăţean străin sau de soţi, dintre care unul sau ambii sînt cetăţeni străini îşi păstrează cetăţenia Republicii Moldova.
    [Art. 12 în redacţia Legii nr.1259 din 16.07.97]
    Articolul 13. Păstrarea cetăţeniei Republicii Moldova a copilului
                        asupra căruia este stabilită tutela sau curatela.
    Copilul cetăţean al Republicii Moldova care se află sub tutela sau curatela cetăţenilor Republicii Moldova şi ai cărui părinţi sau unic părinte, care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, renunţă la cetăţenia Republicii Moldova şi nu participă la educarea lui îşi păstrează cetăţenia Republicii Moldova.
    Articolul 14. Dobîndirea cetăţeniei prin repatriere.
    Persoanelor care au fost expulzate sau care au părăsit teritoriul republicii începînd cu anul 1940, precum şi copiilor şi nepoţilor lor, li se rezervă dreptul la cetăţenia Republicii Moldova.
    [În redacţia Legii nr.278-XIII din 10.11.1994]
    Articolul 15. Dobîndirea cetăţeniei prin acordare la cerere
    Cetăţenia Republicii Moldova se poate acorda la cerere cetăţeanului străin sau apatridului care a împlinit vîrsta de 16 ani şi care:
    1) deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază aici permanent cel puţin ultimii 10 ani, sau în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani sau care a venit să domicilieze la părinţi sau copii (inclusiv înfietori şi înfiaţi) care sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin 3 ani.
    [Pct.1 în redactia Legii nr.961-XIII din 24.07.96]
    [Pct.1 în redactia Legii nr.278-XIII din 10.11.94]

    2) are asigurate mijloace legale de existenţă pe teritoriul Republicii Moldova;
    3) cunoaşte limba de stat în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială a republicii;
    4) cunoaşte bazele Constituţiei Republicii Moldova;
    5) dovedeşte prin comportarea şi atitudinea sa ataşament faţă de statul şi poporul Republicii Moldova;
    6) renunţă la cetăţenia altui stat, dacă o are.
    Persoana căreia i se acordă cetăţenia Republicii Moldova depune în mod obligatoriu Jurămîntul de credinţă faţă de Republica Moldova, ce are următorul conţinut:
    "Eu (numele, prenumele) jur să fiu cetăţean devotat Republicii Moldova, să respect cu sfinţenie Constituţia şi celelalte legi ale ei, şă nu întreprind nimic ce i-ar leza interesele, integritatea şi prestigiul"  Jurămîntul se depune la data primirii actelor se confirmă cetăţenia Republicii Moldova.
    [In redactia Legii nr.278-XIII din 10.11.94]
    Articolul 16. Dobîndirea cetăţeniei de către copii prin
                         acordare la cerere
    Copilul născut din părinţi cetăţeni străini sau fără cetăţenie şi care nu a împlinit 16 ani dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova la aceeaşi dată cu părinţii săi. în cazul în care numai unul dintre părinţi dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova, părinţii vor hotărî cetăţenia copilului. Dacă părinţii nu pot ajunge la un comun acord, cetăţenia minorului o va decide instanţa judecătorească, ţinînd seama de interesele acestuia. în cazul în care copilul a împlinit vîrsta de 14 ani se cere consimţămîntul lui. Copilul dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova la aceeaşi dată cu părintele său.
    Articolul 17. Reintegrarea în cetăţenia Republicii Moldova.
    Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova poate să fie reintegrată la cerere în cetăţenia Republicii Moldova. Reintegrarea în cetăţenia Republicii Moldova se autorizează în mod individual de către Preşedintele Republicii Moldova.
    Articolul 18. Păstrarea cetăţeniei Republicii Moldova la
                         încheierea şi desfacerea căsătoriei.
    Încheierea căsătoriei între un cetăţean sau o cetăţeană a Republicii Moldova şi un cetăţean străin sau un apatrid, precum şi desfacerea unei astfel de căsătorii, nu produce nici un efect asupra cetăţeniei soţilor, dacă tratatele internaţionale, încheiate de Republica Moldova, nu prevăd altfel.
    Articolul 19. Păstrarea cetăţeniei Republicii Moldova a
                         persoanelor care locuiesc peste hotarele ei
    Faptul că cetăţeanul Republicii Moldova locuieşte peste hotarele ei indiferent de durata aflării lui acolo, nu produce pierderea cetăţeniei Republicii Moldova.
    Articolul 20. Temeiurile refuzului de acordare
                         a cetăţeniei Republicii Moldova.
    Cetăţenia Republicii Moldova nu se acordă persoanelor care:
    1) au fost condamnate la privaţiune de libertate pentru infracţiuni premeditate şi au antecedente penale sau se află sub urmărire penală la momentul examinării cererii;
    2) au participat la represalii;
    3) au săvîrşit crime internaţionale, militare sau crime împotriva umanităţii;
    4) aţîţă vrajba naţională sau rasială, răspîndesc ideile fascismului, şovinismului sau stalinismului;
    5) desfăşoară o activitate ce periclitează securitatea statului, ordinea publică, sănătatea moralitatea populaţiei;
    6) cheamă la schimbarea sau răsturnarea prin violenţă a orînduirii sociale, consfinţite de Constituţia Republicii Moldova;
    7) sînt implicate în activitate teroristă;
    8) sînt cetăţeni ai unui alt stat.
III.PIERDEREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA.
REDOBîNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 21. Temeiurile pierderii cetăţeniei Republicii Moldova.
    Cetăţenia Republicii Moldova se pierde prin:
    1) renunţare la cetăţenia Republicii Moldova;
    2) retragerea cetăţeniei Republicii Moldova.
    Articolul 22. Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova
    Cetăţeanul Republicii Moldova poate renunţa la cetăţenie în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.
    Renunţarea la cetăţenie a copilului cetăţean al Republicii Moldova înfiat de cetăţeni străini poate fi acceptată la demersul acestora, cu condiţia că lui i se va acorda cetăţenia înfietorilor.
    [Alin. 2 introdus prin Legea nr.1259 din 16.07.97]
    Cererea de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova poate fi respinsă în cazul dacă persoana care a depus cererea domiciliază sau doreşte să domicilieze permanent într-o ţară cu care Republica Moldova nu are încheiate contracte privind acordarea asistenţei juridice, ori are obligaţiuni neonorate faţă de persoane fizice sau juridice, faţă de stat, care rezultă din temeiurile stabilite de legislaţia Republicii Moldova.
    [Alin. În redactia Legii nr.278-XIII din 10.11.94]
    Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova nu se acceptă persoanelor care:
    1) la momentul examinării cererii se află sub anchetă penală sau au fost condamnate prin sentinţa instanţei judecătoreşti;
    2) au primit ordin de chemare sau se află în serviciul militar în termen sau alternativ.
    [Alin. introdus prin Legea nr.278-XIII din 10.11.94]
    Articolul 23. Retragerea cetăţeniei Republicii Moldova.
    Cetăţenia Republicii Moldova poate fi retrasă în cazuri excepţionale în baza unei hotărîri a Preşedintelui Republicii Moldova referitoare la o persoană care:
    1) a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova în mod fraudulos;
    2) s-a înrolat în forţele armate ale unui stat străin;
    3) s-a angajat într-o funcţie publică a unui alt stat fără ştirea şi consimţămîntul organelor de resort ale Republicii Moldova;
    4) a dobîndit cetăţenia altui stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un tratat care prevede cetăţenia dublă şi nu renunţă în termen de şase luni la cetăţenia acestui stat.
    [In redactia Legii nr.961-XIII din 24.07.96]
    [In redactia Legii nr.278-XIII din 10.11.94]

    Retragerea cetăţeniei Republicii Moldova nu produce nici un efect asupra cetăţeniei soţului şi copiilor persoanei căreia i s-a retras cetăţenia.
    Articolul 24. Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova
    Persoanele care s-au născut şi au domiciliat pe teritoriul Basarabiei şi al R.A.S.S.Moldoveneşti pînă la 28 iunie 1940 care au fost expulzate sau ua părăsit teritoriul Moldovei începînd cu anul 1940, precum şi urmaşii lor, pot redobîndi cetăţenia Republicii Moldova prin depunerea cererii oficiale.
    Părinţii care redobîndesc cetăţenia Republicii Moldova hotărăsc cetăţenia copiilor lor minori. În cazul copilului care a împlinit vîrsta de 14 ani este necesar consimţămîntul acestuia.
    Redobîndirea cetăţeniei de către unul dintre soţi nu are nici o consecinţă asupra cetăţeniei celuilalt soţ. Soţul cetăţean străin sau fără cetăţenie al persoanei care se repatriază poate dobîndi cetăţenia Republicii Moldova în condiţiile prezentei Legi.
    Articolul 25. Menţinerea dreptului la cetăţenia
                         Republicii Moldova
    Persoanele exilate nelegitim din republică, începînd cu 1940, precum şi urmaşii lor, îşi menţin dreptul de obţinere a cetăţeniei Republicii Moldova, dacă s-au adresat cu o cerere oficială respectivă în timp de un an din ziua intrării în vigoare a prezentei Legi.
IV. PROCEDURA REDOBîNDIRII ŞI RETRAGERII
CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 26. Modul de depunere a cererilor
                         privind cetăţenia Republicii Moldova
    Cererile privind cetăţenia Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova prin intermediul organului Ministerului Afacerilor Interne al republicii la domiciliul petiţionarului, iar în cazul persoanelor cu domiciliu permanent peste hotarele republicii prin intermediul reprezentanţelor diplomatice sau instituţiilor consulare ale Republicii Moldova.
    Persoana care are cetăţenia altui stat este obligată să prezinte actul care dovedeşte renunţarea la cetăţenia străină.
    Articolul 27. Forma cererilor privind cetăţenia
                        Republicii Moldova
    Cererile privind dobîndirea şi redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova sau renunţarea la această cetăţenie se examinează conform cererii scrise a petiţionarului. Cererile privitoare la persoanele care nu au împlinit vîrsta de 16 ani se examinează la demersul reprezentanţilor lor legitimi, legalizat la notariat, iar peste hotarele republicii la reprezentanţele diplomatice sau la instituţiile consulare ale Republicii Moldova.
    La depunerea cererii de dobîndire, redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova sau de renunţare la ea, scrise în numele copiilor în vîrstă de 14-16 ani, este obligatoriu consimţămîntul lor, exprimat în scris, şi legalizat la notariat, iar peste hotarele republicii la reprezentanţele diplomatice sau la instituţiile consulare ale Republicii Moldova.
    La depunerea cererii privind renunţarea copilului minor la cetăţenia Republicii Moldova, unul dintre părinţii căruia rămîne cetăţean al Republicii Moldova, trebuie să fie exprimată atitudinea acestui părinte faţă de renunţarea copilului minor la cetăţenia Republicii Moldova.
    Astfel de cereri trebuie să fie legalizate la notariat, iar peste hotarele republicii la reprezentanţele diplomatice sau la instituţiile consulare ale Republicii Moldova.
    Articolul 28. Propunerile privind retragerea cetăţeniei
                         Republicii Moldova
    Propunerile privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova le fac organele de stat ale republicii, precum şi reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare ale Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Afacerilor Externe ale Republicii Moldova.
    Articolul 29. Modul de primire şi de examinare a cererilor
                         privind cetăţenia Republicii Moldova
    Comitetele executive ale Sovietelor raionale, orăşeneşti de deputaţi ai poporului din Republica Moldova sau reprezentanţele diplomati ce ori instituţiile consulare ale republicii sînt obligate să primească toate cererile şi reclamaţiile privind cetăţenia Republicii Moldova, prezentate, de regulă, personal de petiţionar sau din motive intemeiate, expediate prin poştă sau prin alte persoane.
    Organele care primesc astfel de cereri adună date despre persoana petiţionarului, fac asupra datelor un aviz argumentat. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Comitetul pentru Securitatea Statului al Republicii Moldova expediază Preşedintelui Republicii Moldova avizele lor asupra cererilor sau a propunerilor privind persoana petiţionarului şi alte materiale necesare rezolvării problemei cetăţeniei lui.
    Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova prezintă Preşedintelui Republicii Moldova un aviz argumentat asupra raţiunii acordării petiţionarului a cetăţeniei Republicii Moldova sau reintegrării lui în cetăţenia Republicii Moldova, precum şi asupra posibilităţii plasării lui în cîmpul muncii, acordării de locuinţă etc.
    Articolul 30. Încasarea taxelor pentru dobîndire
                          cetăţeniei şi renunţarea la cetăţenie
    Cererea privind acordarea cetăţeniei şi renunţarea la cetăţenie sînt supuse unei taxe stabilite de lege, care prevede modul de încasare şi înlesniri.
    Articolul 31. Comisia pentru problemele cetăţeniei de
                          pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
    Pentru examinarea prealabilă a problemelor cetăţeniei Republicii Moldova, pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova se creează o Comisie pentru problemele cetăţeniei. Ei i se atribuie şi examinarea în prealabil a materialelor privind acordarea de azil politic cetăţenilor străini, elaborarea de propuneri în aceste probleme la fiecare ce rere depusă pentru a fi prezentate Preşedintelui Republicii Moldova.
    Modul de organizare a activităţii Comisiei pentru problemele cetăţeniei se stabileşte printr-un regulament aprobat de Preşedintele Republicii Moldova.
    Articolul 32. Hotărîrile Preşedintelui Republicii Moldova
                         în problemele cetăţeniei
    În cazul acordării, refuzului de acordare, retragerii cetăţeniei Republicii Moldova, al reintegrării în această cetăţenie Preşedintele Republicii Moldova emite decrete, iar în cazul respingerii cererilor sau propunerilor dă răspuns argumentat.
    [Alin. modificat prin Legea nr.278-XIII din 10.11.94]
    Decretele Preşedintelui Republicii Moldova privind acordarea, aprobarea renunţării, retragerea cetăţeniei Republicii Moldova, reintegrarea în această cetăţenie se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
    [In redactia Legii nr.278-XIII din 10.11.94]
    Schimbarea cetăţeniei are loc la data publicării decretului Preşedintelui Republicii Moldova, dacă decretul nu prevede altfel.
    [Alin. modificat prin Legea nr.278-XIII din 10.11.94]
    Articolul 33. Examinarea repetată a cererilor şi a propunerilor
                          în problemele cetăţeniei Republicii Moldova
    Cererile şi propunerile repetate în problema cetăţeniei Republicii Moldova se examinează numai în cazul stabilirii unor circumstanţe esenţiale necunoscute pînă atunci.
    Articolul 34. Termenul de examinare a cererilor şi a
                          propunerilor privind cetăţenia Republicii
                          Moldova
    Termenul de examinare a cererilor şi a propunerilor privind cetăţenia Republicii Moldova nu trebuie să depăşească un an.
    Articolul 35. Modul de executare a decretelor Preşedintelui
                          Republicii Moldova în problemele cetăţeniei
                          Republicii Moldova
    Executarea decretelor Preşedintelui Republicii Moldova în problemele cetăţeniei Republicii Moldova se atribuie Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi organelor lui, iar în problemele persoanelor domiciliate peste hotarele republicii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanţelor diplomatice şi instituţiilor consulare ale Republicii Moldova.
    Articolul 36. Eliberarea paşapoartelor şi a
                         buletinelor de identitate
    [Titlul art. în redactia Legii nr.278-XIII din 10.11.94]
    Persoanele care au dobîndit în modul stabilit de lege cetăţenia Republicii Moldova primesc la organele Ministerului Afacerilor Interne ori la reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare ale Republicii Moldova acte care dovedesc cetăţenia Republicii Moldova. În actele copiilor care nu au împlinit vîrsta de 16 ani se înscrie cetăţenia Republicii Moldova.
    Persoanele domiciliate în Republica Moldova, a căror cetăţenie este retrasă primesc la organele Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova paşaport sau buletin de identitate.
    [Alin. modificat prin Legea nr.278-XIII din 10.11.94]
    Modul de eliberare a actului care dovedeşte cetăţenia Republicii Moldova se stabileşte printr-un regulament aprobat de Parlamentul Republicii Moldova.
    Articolul 37. Controlul asupra executării hotărîrilor în
                         problemele cetăţeniei Republicii Moldova
    Controlul asupra executării hotărîrilor în problemele cetăţeniei Republicii Moldova îl exercită Comisia pentru problemele cetăţeniei de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, precum şi organele care au adoptat hotărîrile în problemele cetăţeniei.
V.ATACAREA HOTĂRÎRILOR ÎN PROBLEMELE
CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 38. Atacarea decretelor Preşedintelui Republicii
                         Moldova în problemele cetăţeniei Republicii
                         Moldova
    Decretele în problemele cetăţeniei Republicii Moldova, emise de Preşedintele Republicii Moldova, pot fi atacate conform Constituţiei Republicii Moldova.
    [In redactia Legii nr.278-XIII din 10.11.94]
    Reclamaţia poate fi depusă în termen de şase luni de la data emiterii decretului. Termenul depăşit din motive întemeiate poate fi restabilit de Preşedintele Republicii Moldova sau de Parlamentul Republicii Moldova.
    Articolul 39. Atacarea acţiunilor ilegale ale persoanelor oficiale
                         în problemele cetăţeniei Republicii Moldova
    Refuzul neîntemeiat de a primi cereri în problemele cetăţeniei Republicii Moldova, încălcarea termenelor, a modului de examinare a cererilor şi de executarea hotărîrilor în problemele cetăţeniei Republicii Moldova, alte acţiuni ilegale ale persoanelor oficiale pot fi atacate, în modul stabilit de lege, în persoana oficială ierarhic superioară sau în instanţa judecătorească.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLODVA                                      MIRCEA SNEGUR

    Chişinău, 5 iunie 1991
    Nr. 596-XII