LPC10/2005
ID intern unic:  311915
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 10
din  17.02.2005
pentru  modificarea si completarea unor acte legislative
Publicat : 04.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 120
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.524), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul (15) se introduc două alineate noi, (16) şi (17), cu următorul cuprins:
    "(16) Întreprinderile care au efectuat, în cadrul Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"», investiţii capitale în mărime ce depăşeşte suma echivalentă сu 5 milioane dolari SUA se scutesc de plata impozitului pe venit pe o perioadă de 5 ani consecutivi ulteriori perioadei fiscale în care a fost atins volumul indicat de investiţii capitale, începînd cu prima perioadă fiscală în care acestea au declarat venit impozabil.
    (17) Întreprinderile menţionate la alin.(16), care au efectuat investiţii capitale suplimentare în mărime ce depăşeşte suma echivalentă cu 5 milioane dolari SUA, se scutesc suplimentar de plata impozitului pe venit pe o perioadă de 2 ani consecutivi ulteriori perioadei fiscale în care a fost atins volumul indicat de investiţii capitale, începînd cu prima perioadă fiscală în care acestea au declarat venit impozabil."
alineatele (16)-(21) devin alineatele (18)-(23).
    Art.II. - Legea  nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 40-41, art.286), cu modificările ulterioare,  se completează după cum urmează:
    1. Articolul 28 se completează cu literele s) şi t), cu următorul cuprins:
    "s) mărfurile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"»;
    t) produsele petroliere importate în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"», destinate comercializării prin unităţile de comercializare a produselor petroliere stabilite în acordul menţionat."
    2. Nota la anexa nr.2 se completează cu punctul 7, cu următorul cuprins:
    "7. Produsele petroliere şi alte mărfuri ce sînt tranzitate prin Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" se scutesc de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la scoaterea acestora de pe teritoriul Portului Internaţional Liber "Giurgiuleşti" cu condiţia că această taxă a fost achitată la introducerea lor pe teritoriul menţionat."
    Art.III. -  Articolul 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997  pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.290), cu  modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul (14) se introduc trei alineate noi, (15)-(17), cu următorul cuprins:
    "(15) Produsele petroliere destinate realizării prin unităţile de comercializare a produselor petroliere, stabilite în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"» pe o perioadă de 8 ani,  începînd cu data primei transbordări de produse petroliere prin terminalul petrolier situat în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti":
    a) se scutesc de taxa pe valoarea adăugată la introducerea acestora pe restul teritoriului Republicii Moldova din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti";
    b) se scutesc de taxa pe valoarea adăugată la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi prin alte puncte vamale, dar numai în cazul apariţiei situaţiilor de forţă majoră ce vor împiedica introducerea acestora prin Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti";
    c) constituie obiecte ale impunerii cu taxa pe valoarea adăugată la livrarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, cu scutirea subiecţilor care au efectuat livrările indicate de vărsare la buget a sumei taxei pe valoarea adăugată calculate în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale.
    (16) Prevederile alin.(15) lit.c) nu se aplică livrărilor de produse petroliere efectuate către persoanele care practică activitate de import şi/sau comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere.
    (17) Mărfurile şi serviciile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"»  sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată."
    alineatele (15)-(17) devin alineatele (18)-(20).
    Art.IV. - La articolul  3 din Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.64-66 art. 344), după  noţiunea "investiţie" se introduce o noţiune nouă,  cu următorul cuprins:
    "investiţie (cheltuieli) capitală - cheltuieli efectuate de către investitor în legătură cu procurarea şi/sau îmbunătăţirea activelor pe termen lung, care  nu se atribuie la rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi capitalizate (atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung);"
    Art.V. - În cazul adoptării unui act legislativ care contravine prezentei legi, agenţii economici părţi ale Acordului de investiţii \xaeCu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"\xaf sînt în drept să aplice prevederile prezentei legi pînă la expirarea termenului de acţiune a acordului menţionat.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 17 februarie 2005.
    Nr.10-XV.