LPC11/2005
ID intern unic:  311954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 11
din  17.02.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 46-50     art Nr : 165
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se completează cu punctele 32)-42), cu următorul cuprins:
"32) destinaţie vamală - plasarea mărfurilor sub un regim vamal, plasarea lor într-o zonă liberă, într-un magazin duty-free, reexportul, distrugerea sau abandonul lor în favoarea statului;
33) elemente de taxare - cota procentuală sau tariful stabilit la o unitate de marfă, prevăzute în Legea cu privire la tariful vamal, precum şi metodele de determinare a valorii în vamă şi regulile de origine stabilite de legislaţie;
34) titular al operaţiunii - persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală (declarantul) sau persoana căreia i-au fost transferate, în privinţa destinaţiei vamale, drepturile şi obligaţiile persoanei menţionate anterior (declarantului);
35) obligaţie vamală - obligaţia de plată a drepturilor de import şi de export (inclusiv a amenzilor şi penalităţilor) apărute conform legislaţiei, precum şi a celor constatate ulterior operaţiunilor vamale;
36) plătitor vamal - persoana obligată să achite o obligaţie vamală;
37) produse compensatoare - toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul vamal de perfecţionare activă sau de perfecţionare pasivă;
38) produse transformate - toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul de transformare sub control vamal;
39) mărfuri echivalente - mărfuri autohtone utilizate în locul mărfurilor de import pentru fabricarea produselor compensatoare;
40) rată de randament - cantitatea sau procentul de produse compensatoare obţinute din prelucrarea sau transformarea unei anumite cantităţi de mărfuri;
41) mărfuri prohibite - mărfurile a căror plasare sub orice destinaţie vamală este interzisă;
42) mărfuri restricţionate - mărfurile a căror plasare sub o destinaţie vamală este condiţionată de îndeplinirea anumitor condiţii prevăzute de legislaţie."
2. La articolul 9 alineatul (5), textul "cu excepţia autorităţilor publice centrale" se înlocuieşte cu textul "cu excepţia Parlamentului şi a Guvernului".
3. Articolul 20 se completează cu alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, sub destinaţia vamală zona liberă a autoturismelor şi a altor autovehicule clasificate la poziţia tarifară 8703, a motoarelor şi a caroseriilor cu termenul de exploatare de peste 10 ani este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd acestea se introduc şi/sau se plasează sub regimul vamal de import:
a) în legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova;
b) în legătură cu obţinerea lor prin moştenire;
c) de către membrii personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi de către membrii familiilor acestora, la revenirea în Republica Moldova după încheierea misiunii, dacă aceste bunuri au fost procurate pentru uz personal în perioada aflării în misiune.
(5) Introducerea şi plasarea sub regimul vamal de admitere temporară a autoturismelor şi a altor autovehicule clasificate la poziţia tarifară 8703, a motoarelor şi a caroseriilor cu termenul de exploatare de peste 10 ani este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd acestea se introduc şi se plasează sub regimul vamal de admitere temporară:
1) de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, organizaţiile internaţionale cu statut diplomatic, precum şi de către membrii personalului acestora (şi membrii familiilor lor) acreditaţi în Republica Moldova;
2) de către persoanele fizice nerezidente pentru necesităţi de serviciu sau pentru uz personal, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) persoanele nerezidente să fie proprietari ai acestor mijloace de transport;
b) persoanele nerezidente să aibă şedere temporară în Republica Moldova, confirmată prin actele respective;
c) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state."
4. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
"Articolul 23. Regimurile vamale
(1) Sînt stabilite următoarele regimuri vamale:
1) regimuri vamale definitive:
a) import;
b) export;
2) regimuri vamale suspensive:
a) tranzit;
b) antrepozit vamal;
c) perfecţionare activă (cu suspendare);
d) transformare sub control vamal;
e) admitere temporară;
f) perfecţionare pasivă.
(2) În cadrul regimurilor specificate la alin.(1) se definesc regimurile vamale cu impact economic:
a) antrepozit vamal;
b) perfecţionare activă;
c) transformare sub control vamal;
d) admitere temporară;
e) perfecţionare pasivă."
5. Secţiunile 4-17 vor avea următorul cuprins:
"Secţiunea a 4-a
Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive
şi regimurilor vamale cu impact economic
Articolul 29.  Dispoziţii comune regimurilor
                      vamale suspensive
(1) Regimurile vamale suspensive sînt operaţiuni cu titlu temporar, ce au drept efect suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau de export.
(2) Organele vamale autorizează plasarea mărfurilor sub un regim vamal suspensiv numai dacă pot asigura supravegherea şi controlul acestui regim. Cheltuielile suplimentare ocazionate de acordarea regimului vamal suspensiv vor fi suportate de titularul operaţiunii.
(3) Prin autorizaţia emisă, organul vamal fixează termenul şi condiţiile de derulare şi încheiere a regimului vamal suspensiv. Termenul de încheiere a regimului vamal suspensiv poate fi prelungit de către organul vamal care a autorizat regimul sau, în caz de refuz, de către organul vamal ierarhic superior, la cererea scrisă argumentată a titularului operaţiunii, depusă în cadrul termenului acordat iniţial.
(4) În vederea acordării unui regim vamal suspensiv, organele vamale vor solicita constituirea unei garanţii pentru a se asigura de achitarea oricărei obligaţii ce poate apărea. În aplicarea unui anumit regim vamal suspensiv pot fi prevăzute dispoziţii speciale privind depunerea garanţiei sau exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale.
(5) Regimurile vamale suspensive, cu excepţia tranzitului încheiat conform art.45, se încheie prin plasarea sub o altă destinaţie vamală fie a mărfurilor iniţiale, fie a produselor compensatoare sau transformate.
(6) Organul vamal dispune, din oficiu, încheierea regimului vamal suspensiv în cazul cînd titularul operaţiunii nu soluţionează situaţia mărfurilor în termenul aprobat.
Articolul 30. Dispoziţii comune regimurilor
                     vamale cu impact economic
(1) Utilizarea oricărui regim vamal cu impact economic este condiţionată de obţinerea, contra plată, a unei autorizaţii din partea organului vamal.
(2) Fără a aduce atingere condiţiilor speciale suplimentare ce reglementează regimul respectiv, autorizaţia specificată la alin.(1) se acordă:
a) persoanelor care oferă toate garanţiile necesare pentru efectuarea operaţiunilor;
b) în cazul cînd organele vamale pot supraveghea şi monitoriza regimul.
(3) Condiţiile în care este utilizat regimul respectiv se indică în autorizaţie.
(4) Titularul autorizaţiei este obligat să informeze organul vamal asupra tuturor factorilor care pot apărea după acordarea autorizaţiei şi care pot influenţa continuarea sau conţinutul regimului. În funcţie de noile condiţii, organul vamal poate decide continuarea sau încheierea regimului ori poate dispune măsuri suplimentare.
(5) Drepturile şi obligaţiile titularului unui regim vamal cu impact economic pot fi transferate succesiv, în condiţiile şi cu autorizarea prealabilă a organului vamal, unor alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de regimul respectiv.
(6) Se interzice plasarea mărfurilor supuse accizelor sub regimurile vamale antrepozit vamal, perfecţionare activă (cu suspendare) şi admitere temporară, cu excepţia cazurilor specificate la art.20 alin.(5).
Secţiunea a 5-a
Importul
Articolul 31.  Dispoziţii generale
(1) Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică.
(2) Statutul mărfurilor străine puse în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova se echivalează cu statutul mărfurilor autohtone după acordarea liberului de vamă. Certificatul de origine, în acest caz, nu se eliberează.
Articolul 32. Tratamentul tarifar preferenţial
(1) Prin tratament tarifar preferenţial se înţelege o reducere sau o scutire de taxe vamale, care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent cantitativ sau valoric.
(2) De tratament tarifar preferenţial pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcţie de originea acestora, potrivit acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 33. Constatarea originii mărfurilor
(1) Organul vamal constată originea mărfurilor pe baza următoarelor criterii:
a) mărfuri obţinute în totalitate într-o ţară;
b) mărfuri obţinute printr-o prelucrare sau transfor-mare suficientă într-o ţară.
(2) Aplicarea criteriilor se face pe baza regulilor de origine prevăzute de legislaţia naţională sau de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(3) În cazul în care, la data importului, nu s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial din cauza neprezentării certificatului de origine sau din imposibilitatea de a constata respectarea celorlalte dispoziţii cuprinse în acordul internaţional care prevede acel tratament tarifar preferenţial, titularul operaţiunii de import poate cere ulterior restituirea sumelor încasate în plus prin prezentarea de dovezi, pe baza legislaţiei naţionale şi a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 34. Tratamentul tarifar favorabil
(1) Prin tratament tarifar favorabil se înţelege o reducere sau o scutire de drepturi de import, care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent valoric sau cantitativ.
(2) Unele categorii de mărfuri pot beneficia de un tratament tarifar favorabil în funcţie de tipul mărfii sau de destinaţia ei finală, în conformitate cu legislaţia naţională sau cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 35. Punerea în circulaţie a mărfurilor
                     la drepturi de import reduse sau zero
În cazul cînd mărfurile sînt puse în liberă circulaţie la drepturi de import reduse sau zero pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală. Supravegherea vamală se încheie cînd condiţiile prevăzute pentru acordarea unor drepturi de import reduse sau zero încetează a mai fi aplicate sau în cazul cînd mărfurile sînt exportate sau distruse. Utilizarea mărfurilor în alte scopuri decît cele prevăzute pentru aplicarea drepturilor de import reduse sau zero este permisă cu condiţia achitării drepturilor de import.
Articolul 36. Importul mărfurilor la cea mai
                     mare taxă vamală
În cazul cînd lotul de mărfuri este compus din mărfuri cu încadrări tarifare diferite şi operaţiunile cu fiecare dintre acele mărfuri, în conformitate cu clasificarea lor tarifară, în scopul completării declaraţiei, ar presupune un surplus de muncă şi cheltuieli disproporţionate faţă de drepturile de import ce se percep, organele vamale pot consimţi, la cererea declarantului, ca drepturile de import să fie achitate pentru întregul lot, pe baza clasificării tarifare a mărfurilor pentru care se percepe cea mai înaltă taxă vamală.
Articolul 37. Reintroducerea mărfurilor autohtone
(1) Mărfurile autohtone care, după ce au fost exportate, sînt reintroduse pe teritoriul vamal şi sînt puse în liberă circulaţie în decursul unei perioade de 3 ani sînt scutite de drepturi de import la solicitarea persoanei interesate.
(2) Scutirea de drepturi de import, specificată la alin.(1), nu se acordă în cazul introducerii pe teritoriul vamal a produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecţionare pasivă.
Secţiunea a 6-a
Exportul
Articolul 38. Dispoziţii generale
(1) Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu.
(2) Sînt admise la export mărfurile produse în ţară, precum şi cele importate şi puse în liberă circulaţie anterior, cu excepţia mărfurilor care sînt supuse unor măsuri de prohibiţie sau de restricţie în cadrul politicii economice.
Articolul 39. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de export
Exportul se efectuează cu condiţia onorării drepturilor de export, respectării măsurilor de politică economică şi îndeplinirii altor condiţii prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
Articolul 40. Punerea în circulaţie a mărfurilor plasate sub regimul vamal de export
Liberul de vamă la export se acordă cu condiţia ca mărfurile în cauză să fie scoase de pe teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de export, cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.
Articolul 41. Exportul temporar de mărfuri
(1) Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.
(2) Organul vamal fixează termenul în care mărfurile trebuie să fie reintroduse sau să fie plasate sub o altă destinaţie vamală. Termenul aprobat trebuie să permită realizarea scopului utilizării, dar să nu depăşească 3 ani.
(3) Guvernul, la solicitarea titularului operaţiunii, în cazuri excepţionale, temeinic justificate, poate prelungi termenul iniţial de reintroducere a mărfurilor.
Secţiunea a 7-a
Tranzitul
Articolul 42. Dispoziţii generale
(1) Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel.
(2) Timpul tranzitului se stabileşte de organul vamal, dar nu poate depăşi 8 zile de la data trecerii frontierei vamale.
(3) Titularul regimului vamal de tranzit este persoana sub responsabilitatea căreia are loc operaţiunea de tranzit. El este obligat să depună la organul vamal de plecare o declaraţie vamală de tranzit.
(4) Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfurile prohibite de a fi introduse în Republica Moldova sau mărfurile restricţionate dacă nu a fost respectată legislaţia naţională ce reglementează tranzitul acestor tipuri de mărfuri.
(5) Mărfurile vămuite pentru export la un organ vamal intern se plasează sub regimul vamal de tranzit pînă la organul vamal de frontieră.
Articolul 43. Condiţiile plasării mărfurilor sub
                            regimul vamal de tranzit
(1) La plasarea sub regimul vamal de tranzit, mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a) să nu fie folosite în alte scopuri decît cel de tranzit;
b) să fie transportate la organul vamal de destinaţie în termenul stabilit de organul vamal de plecare, în funcţie de tipul mijlocului de transport, de distanţă, de condiţiile atmosferice etc.
(2) În cazul în care titularul operaţiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea legislaţiei vamale, organul vamal este în drept să-i acorde regimul vamal de tranzit cu condiţia respectării unor anumite cerinţe: înzestrarea corespunzătoare a mijlocului de transport, efectuarea transportului de mărfuri de către alt transportator sau cu însoţire vamală. Cheltuielile aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator.
Articolul 44. Autorizaţia de plasare a mărfurilor
                     sub regimul vamal de tranzit
Mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit numai cu autorizaţia organului vamal şi cu respectarea prevederilor art.43, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
Articolul 45. Încheierea regimului vamal de tranzit
Regimul vamal de tranzit se încheie atunci cînd mărfurile sînt prezentate, împreună cu documentele însoţitoare, la organul vamal de destinaţie în stare intactă, cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.
Articolul 46. Documentele însoţitoare
(1) Documentele însoţitoare se prezintă organului vamal de destinaţie în ordinea prezentării mărfurilor.
(2) În cazul cînd biroul vamal de destinaţie este un organ intern, la cererea declarantului, mărfurile sînt plasate sub o altă destinaţie vamală.
Articolul 47. Avarierea mărfurilor sau forţa majoră
(1) În caz de avariere a mărfurilor sau de intervenţie a unei forţe majore, ele pot fi descărcate, posesorul (transportatorul) fiind obligat:
a) să asigure integritatea mărfurilor, neutilizarea lor;
b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre intervenţia unei forţe majore, despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport;
c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a mijloacelor de transport.
(2) Cheltuielile aferente acţiunilor specificate la alin.(1) sînt suportate de transportator.
Articolul 48. Responsabilitatea titularului
                           operaţiunii de tranzit
(1) Titularul operaţiunii de tranzit este responsabil de tranzitul mărfurilor. El este obligat să prezinte, în termenul stabilit, organului vamal de destinaţie mărfurile cu mijloacele de identificare intacte, aplicate de organul vamal de plecare.
(2) Dacă mărfurile sînt puse în liberă circulaţie fără permisiunea organului vamal, dacă sînt pierdute sau nu sînt prezentate organului vamal de destinaţie ori dacă sînt prezentate cu lipsuri sau substituiri, titularul operaţiunii de tranzit este obligat să plătească drepturile de import, cu excepţia cazului distrugerii sau pierderii mărfurilor din cauză de forţă majoră.
Articolul 49. Respectarea legislaţiei internaţionale
În cazul utilizării procedurilor de tranzit în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul vamal le acceptă fără a emite documente interne.
Secţiunea a 8-a
Antrepozitul vamal
Articolul 50. Dispoziţii generale
(1) Antrepozit vamal este locul aprobat de organul vamal şi aflat sub supravegherea acestuia, unde pot fi depozitate mărfurile specificate la alin.(2).
(2) Regimul de antrepozit vamal permite depozitarea într-un antrepozit:
a) a mărfurilor străine, fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor de politică economică;
b) a mărfurilor autohtone destinate exportului.
(3) Deţinătorul de antrepozit vamal, denumit în continuare antrepozitar, este persoana juridică care administrează şi gestionează antrepozitul vamal.
(4) Depozitar este titularul declaraţiei vamale de antrepozitare, în temeiul căreia mărfurile sînt plasate sub regimul de antrepozit vamal.
Articolul 51. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de antrepozit vamal
(1) Sub regimul de antrepozit vamal pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi a altor mărfuri prevăzute de legislaţie.
(2) Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperi speciale.
Articolul 52. Tipurile de antrepozite vamale
(1) Un antrepozit vamal poate fi public sau privat.
(2) Antrepozitul vamal public este disponibil oricărei persoane pentru depozitarea mărfurilor.
(3) Antrepozitul vamal privat este destinat exclusiv depozitării mărfurilor de către antrepozitar.
Articolul 53. Antrepozitarul
(1) Antrepozitarul are următoarele obligaţii faţă de organul vamal:
a) să îndeplinească condiţiile de organizare şi funcţionare a antrepozitului vamal stabilite în autorizaţie;
b) să asigure supravegherea mărfurilor astfel încît sa nu fie posibilă sustragerea acestora de sub controlul vamal;
c) să asigure integritatea mărfurilor depozitate.
(2) Administrarea şi gestionarea unui antrepozit sînt condiţionate de emiterea unei autorizaţii de către Departamentul Vamal, cu excepţia cazului în care organul vamal administrează şi gestionează el însuşi antrepozitul vamal.
Articolul 54. Autorizaţia de antrepozitare
(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de antrepozitare, solicitantul trebuie să depună, în scris, o cerere, care să conţină informaţiile necesare pentru acordarea autorizaţiei, în special să demonstreze că există o raţiune economică pentru antrepozitare.
(2) Autorizaţia de antrepozitare se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova.
Articolul 55. Condiţii de garantare
(1) Organul vamal solicită depozitarului constituirea unei garanţii care să asigure plata obligaţiei vamale ce ar putea apărea pe timpul derulării regimului corespunzător mărfurilor aflate în antrepozit.
(2) Organul vamal solicită, pentru mărfurile aflate în antrepozitele administrate şi gestionate de acesta, ca garanţia să fie constituită de titularul regimului de antrepozitare în scopul asigurării încheierii operaţiunii în termenul stabilit. În cazul cînd operaţiunea de antrepozitare nu se încheie în termenul stabilit, organul vamal procedează, din oficiu, la încheierea operaţiunii şi încasează drepturile de import aferente, după care operaţiunea este scoasă din evidenţă.
Articolul 56. Operaţiunile efectuate cu mărfurile
                           plasate sub regimul de antrepozit vamal
(1) Mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal pot fi supuse următoarelor operaţiuni:
a) de asigurare a integrităţii lor;
b) de pregătire, cu acordul organului vamal, spre vînzare şi transportare (ambalare, marcare, încărcare, descărcare etc.).
(2) Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici, de calitate şi de cantitate.
Secţiunea a 9-a
Perfecţionarea activă
Articolul 57. Dispoziţii generale
Regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare:
a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare - fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel;
b) mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie - dacă sînt scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare. În acest caz, regimul vamal de perfecţionare activă se efectuează cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului.
Articolul 58. Termenii utilizaţi
În sensul regimului vamal de perfecţionare activă, se folosesc următorii termeni:
1) sistem cu suspendare - regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la art.57 lit.a);
2) sistem cu restituire - regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la art.57 lit.b);
3) operaţiuni de perfecţionare:
a) prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri;
b) transformarea mărfurilor;
c) repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora, înlăturarea defectelor, reglarea;
d) utilizarea, în conformitate cu reglementările vamale, a anumitor mărfuri care nu se regăsesc printre produsele compensatoare, dar care permit sau facilitează fabricarea acestor produse, chiar dacă ele se consumă complet sau parţial în procesul de perfecţionare.
Articolul 59. Autorizaţia de perfecţionare activă
(1) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează perfecţionarea activă sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.
(2) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova, conform legislaţiei.
(3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie exportate sau reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de perfecţionare şi de export al produselor compensatoare.
(4) Termenul menţionat la alin.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de perfecţionare activă. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.
Articolul 60. Importul de mărfuri în cazul sistemului
                      compensării prin echivalenţă
În cazul cînd se aplică sistemul compensării prin echivalenţă şi export anticipat, organele vamale specifică termenul în care mărfurile străine trebuie importate. Acest termen începe să curgă la data acceptării declaraţiei de export pentru produsele compensatoare obţinute din mărfurile echivalente corespunzătoare.
Articolul 61. Rata de randament
Rata de randament a operaţiunii de perfecţionare activă se stabileşte de titularul operaţiunii pe baza documentelor corespunzătoare.
Articolul 62. Dispoziţii speciale privind sistemul
                    cu restituire
(1) În cazul regimului vamal de perfecţionare activă cu restituire nu se aplică prevederile referitoare la produsele compensatoare obţinute din mărfuri echivalente.
(2) Titularul autorizaţiei de perfecţionare activă poate cere restituirea drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, în măsura în care dovedeşte că produsele compensatoare au fost exportate. Termenul în care poate fi solicitată restituirea se stabileşte în conformitate cu legislaţia.
Secţiunea a 10-a
Transformarea sub control vamal
Articolul 63. Dispoziţii generale
(1) Regimul de transformare sub control vamal permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea, fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri.
(2) Lista cazurilor în care poate fi utilizat regimul de transformare sub control vamal se stabileşte în conformitate cu legislaţia.
Articolul 64. Autorizaţia de transformare sub control vamal
(1) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează transformarea sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.
(2) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova în cazul cînd:
a) mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate;
b) mărfurile, după transformare, nu pot fi readuse la forma sau la starea în care s-au aflat pînă la plasarea lor sub regim vamal;
c) utilizarea regimului vamal nu poate duce la evitarea efectului reglementărilor privind originea şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor importate;
d) sînt îndeplinite condiţiile necesare ca regimul vamal să contribuie la crearea şi menţinerea activităţii de transformare a mărfurilor în Republica Moldova fără a aduce atingere în mod nedorit intereselor producătorilor autohtoni de mărfuri similare (condiţii economice).
(3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele transformate trebuie să fie exportate sau să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de transformare şi de plasare sub altă destinaţie vamală a produselor transformate.
(4) Termenul specificat la alin.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de transformare sub control vamal. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.
Articolul 65. Obligaţia vamală
În cazul cînd apare o obligaţie vamală pentru mărfurile aflate în aceeaşi stare sau pentru produsele aflate în stadii intermediare de transformare comparativ cu ceea ce s-a prevăzut în autorizaţie, valoarea acestei obligaţii se stabileşte pe baza elementelor de taxare corespunzătoare mărfurilor de import la data acceptării declaraţiei vamale privind plasarea mărfurilor sub regimul de transformare sub control vamal.
Articolul 66. Tratamentul tarifar preferenţial
(1) În cazul cînd, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial şi cînd acest tratament este aplicabil şi produselor identice cu produsele transformate la momentul punerii în liberă circulaţie, drepturile de import aferente produselor transformate se calculează pe baza taxei aplicabile tratamentului respectiv.
(2) Dacă, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial, dar în limita unor contingente tarifare sau plafoane tarifare, aplicarea taxei specificate la alin.(1) cu privire la produsele transformate este, în plus, supusă condiţiei ca respectivul tratament tarifar preferenţial să fie aplicabil mărfurilor de import şi la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate. În acest caz, compararea se va face cu contingentele prevăzute pentru mărfurile de import, existente la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate, şi nu cu contingentele stabilite pentru mărfuri identice cu cele transformate.
Secţiunea a 11-a
Admiterea temporară
Articolul 67. Dispoziţii generale
(1) Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale.
(2) Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie, cu excepţia derogărilor prevăzute de prezenta secţiune.
(3) Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing internaţional se plasează sub regimul vamal de admitere temporară.
Articolul 68. Autorizarea admiterii temporare a mărfurilor
Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor care pot fi identificate şi nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova.
Articolul 69. Termenul de aflare a mărfurilor
                     sub regimul vamal de admitere temporară
(1) Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile de import trebuie să fie reexportate sau să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor sub regimul de admitere temporară.
(2) În împrejurări excepţionale, Departamentul Vamal, la cererea argumentată a solicitantului, poate să prelungească termenul specificat la alin.(1) pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor.
(3) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing financiar sau operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 7 ani.
Articolul 70. Utilizarea sistemului de suspendare totală
Cazurile şi condiţiile în care regimul vamal de admitere temporară poate fi utilizat cu suspendare totală de drepturile de import se stabilesc în conformitate cu legislaţia naţională şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 71. Utilizarea sistemului de suspendare parţială
(1) Mărfurile aflate în proprietatea unei persoane străine ce nu corespund prevederilor art.70 pot fi plasate, în vederea admiterii temporare, numai sub regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import.
(2) Cuantumul taxei vamale aferente mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import se stabileşte la 5%, pentru fiecare lună calendaristică sau fracţie de lună în care mărfurile au fost plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import, din valoarea taxei vamale care ar fi trebuit să fie plătita pentru mărfurile menţionate dacă ar fi fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate sub regimul de admitere temporară. Încasarea taxei vamale stabilite se va face la încheierea regimului, ţinîndu-se seama de cursul de schimb al monedei naţionale la această dată, pentru toată perioada de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import, fără a putea depăşi cuantumul datorat în cazul în care ar fi importate aceleaşi mărfuri.
Articolul 72. Cesionarea regimului vamal
                     de admitere temporară
În cazul în care titularul regimului vamal de admitere temporară cesionează regimul vamal, fiecare titular achită drepturile de import aferente perioadei de utilizare a mărfii. Cînd, în cadrul aceleiaşi luni, utilizarea s-a făcut de către ambii titulari, drepturile de import se achită de către cedent.
Articolul 73. Punerea în liberă circulaţie
                     a mărfurilor
(1) Mărfurile aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi puse în liberă circulaţie numai după achitarea drepturilor de import. În acest caz, cuantumul drepturilor de import se determină pe baza elementelor de taxare şi a altor plăţi în vigoare la data plasării bunurilor sub regimul vamal de admitere temporară. Cursul de schimb utilizat pentru moneda naţională va fi cel de la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.
(2) În cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, ca urmare a realizării de către locator a opţiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi achitării integrale a plăţilor de leasing, baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea lui reziduală, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, convenite de părţi.
Secţiunea a 12-a
Perfecţionarea pasivă
Articolul 74. Dispoziţii generale
(1) Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie sînt scoase pentru prelucrare sau transformare în afara teritoriului Republicii Moldova, iar produsele compensatoare sînt introduse cu exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import.
(2) Exportul temporar de mărfuri în vederea perfecţionării pasive atrage aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru exportul definitiv de mărfuri.
Articolul 75. Operaţiunile de perfecţionare pasivă
(1) Cu mărfurile plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă se pot efectua operaţiunile prevăzute pentru regimul vamal de perfecţionare activă.
(2) La unele operaţiuni de perfecţionare pasivă a mărfurilor pot fi stabilite restricţii de către Guvern.
Articolul 76. Condiţiile ce exclud plasarea mărfurilor
                           sub regimul vamal de perfecţionare pasivă
Nu pot fi plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă:
a) mărfurile care, prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal, creează temei pentru exonerarea de drepturile de import sau pentru restituirea drepturilor de import încasate;
b) mărfurile care, înainte de a fi scoase de pe teritoriul vamal, au fost importate cu exonerarea totală de drepturile de import - pînă la expirarea termenelor de exonerare;
c) alte mărfuri, în unele cazuri prevăzute de legislaţie.
Articolul 77. Autorizaţia de perfecţionare pasivă
(1) Perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de organul vamal, conform legislaţiei.
(2) Autorizaţia de perfecţionare pasivă se eliberează persoanelor juridice din Republica Moldova sub următoarele condiţii:
a) organul vamal poate determina că produsele compensatoare au fost obţinute din mărfurile exportate pentru a fi prelucrate;
b) perfecţionarea pasivă a mărfurilor nu aduce prejudicii economiei naţionale.
Articolul 78. Termenul de perfecţionare pasivă
Organul vamal fixează termenul în care produsele compensatoare vor fi reintroduse pe teritoriul vamal. La stabilirea lui se ţine cont de durata procesului de perfecţionare pasivă justificată din punct de vedere economic. La cererea titularului regimului vamal, organul vamal, în cazuri temeinic justificate, poate prelungi termenul iniţial.
Articolul 79. Cantitatea de produse rezultate
                     din perfecţionarea pasivă a mărfurilor
Departamentul Vamal poate stabili în scopuri vamale, conform legislaţiei, cantitatea obligatorie de produse care trebuie să rezulte din perfecţionarea pasivă a mărfurilor.
Articolul 80. Drepturile de export
Mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sînt supuse drepturilor de export cu restituirea ulterioară a acestor drepturi, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă produsele compensatoare sînt introduse pe teritoriul vamal şi dacă se respectă prevederile prezentului cod şi ale altor acte normative.
Articolul 81. Exonerarea produselor compensatoare
                           de drepturile de import
(1) Produsele compensatoare pot fi exonerate, total sau parţial, de drepturile de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă sînt importate de titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă.
(2) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor importate anterior, acestea, la încheierea operaţiunii, sînt puse în liberă circulaţie cu exonerare totală de drepturile de import dacă organele va-male stabilesc că mărfurile au fost reparate gratis, în ba-za unei obligaţii contractuale sau legale ce decurge dintr-o garanţie sau din cauza existenţei unui defect de fabricaţie.
(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul în care s-a ştiut de existenţa defectului la data cînd mărfurile în cauză au fost puse în liberă circulaţie pentru prima oară.
(4) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor de export temporar şi o asemenea reparare se efectuează cu titlu oneros, reintroducerea mărfurilor se face cu exonerare parţială de drepturile de import. Exonerarea se acordă prin determinarea valorii drepturilor aplicabile pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data acceptării declaraţiei de punere în liberă circulaţie a produselor respective, valoarea în vamă considerîndu-se egală cu costurile de reparare.
Articolul 82. Produse de înlocuire de acelaşi standard
(1) Regimul de perfecţionare pasivă se poate realiza şi prin înlocuirea unei mărfi importate şi aflate în liberă circulaţie, în cazul cînd în locul produsului compensator se importă un produs de înlocuire de acelaşi standard.
(2) Prin produs de înlocuire de acelaşi standard se înţelege că produsele de înlocuire trebuie să se încadreze la acelaşi cod tarifar şi să posede aceleaşi caracteristici comerciale şi tehnice ca şi produsul compensator.
Articolul 83. Importul anticipat
(1) Organul vamal poate permite ca produsele de înlocuire, specificate la art.82, să fie, în condiţiile fixate în autorizaţie, importate înainte de exportul temporar al mărfurilor. Importul anticipat se realizează numai cu constituirea unei garanţii care să acopere integral cuantumul drepturilor de import.
(2) Dacă mărfurile de export temporar au fost folosite înaintea acestui export, produsele de înlocuire trebuie să nu fie produse noi. Organul vamal poate acorda derogări de la această normă dacă se dovedeşte că produsele de înlocuire, deşi noi, au fost livrate gratuit.
(3) În cazul în care operaţiunea de perfecţionare pasivă cu import anticipat implică exonerarea parţială de drepturile de import, elementele de taxare folosite pentru determinarea acestora sînt cele în vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale de export temporar.
(4) În cazul importului anticipat al produselor de înlocuire, exportul temporar al mărfurilor trebuie efectuat în termen de cel mult 2 luni de la data înregistrării declaraţiei vamale de import al acestor produse.
(5) În cazuri temeinic justificate, la cererea titularului autorizaţiei, organul vamal poate aproba prelungirea termenului specificat la alin.(4).
Articolul 84.  Nereturnarea mărfurilor exportate
                            pentru prelucrare sau a produselor
                      compensatoare din cauza distrugerii
                            sau pierderii lor
Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor care nu a returnat mărfurile sau nu a importat, în termenul stabilit, produsele rezultate din perfecţionare pasivă nu poartă răspundere în faţa organului vamal dacă distrugerea sau pierderea mărfurilor sau a produselor compensatoare a fost cauzată de avarierea lor sau de o forţă majoră, fapt confirmat de organul de resort al ţării respective.
Secţiunea a 13-a
Zona liberă
Articolul 85. Dispoziţii generale
Zona liberă este o parte a teritoriului vamal în care mărfurile străine sînt introduse şi utilizate fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, potrivit procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative, în cazul cînd legislaţia nu prevede altfel, iar mărfurile autohtone sînt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal de export.
Articolul 86. Înfiinţarea zonei libere
Zona liberă se înfiinţează în conformitate cu legislaţia.
Articolul 87. Operaţiunile efectuate cu mărfurile
                            plasate în zona liberă
(1) Mărfurile plasate în zona liberă pot fi supuse operaţiunilor de producţie, de comerţ şi altor operaţiuni, cu excepţia vînzării cu amănuntul, cu respectarea prevederilor prezentului cod şi ale altor acte normative.
(2) Restricţiile şi prohibiţiile la efectuarea operaţiunilor cu mărfurile introduse în zona liberă sînt stabilite de legislaţie.
Articolul 88. Termenul de aflare a mărfurilor
                     în zona liberă
Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp.
Articolul 89. Asigurarea respectării legislaţiei
                           vamale în zona liberă
(1) Organul vamal controlează mărfurile care se introduc, se află sau se scot din zona liberă. Mărfurile se prezintă, la cerere, organului vamal.
(2) Vămuirea mărfurilor care se introduc, se află sau se scot din zona liberă se efectuează conform procedurii stabilite de Departamentul Vamal.
(3) Orice lucrare de construcţie în zona liberă se efectuează cu autorizaţia prealabilă a Departamentului Vamal.
Articolul 90. Evidenţa mărfurilor plasate
                     în zona liberă
Persoana care efectuează operaţiuni cu mărfurile plasate în zona liberă este obligată să ţină evidenţa mărfurilor care se introduc, se află sau se scot din zona liberă, precum şi a mărfurilor confecţionate, prelucrate, transformate, cumpărate sau vîndute, şi să prezinte organului vamal o dare de seamă referitoare la ele în conformitate cu procedura stabilită de Departamentul Vamal. Toate modificările suportate de aceste mărfuri trebuie să fie reflectate în evidenţă.
Articolul 91. Perceperea drepturilor de import
                     sau de export, aplicarea măsurilor
                     de politică economică
(1) În cazul plasării de mărfuri străine şi autohtone în zona liberă, nu se percep drepturi de import şi nu se aplică măsuri de politică economică dacă legislaţia nu prevede altfel.
(2) în cazul în care mărfurile sînt scoase din zona liberă şi sînt introduse pe cealaltă parte a teritoriului vamal, se percep drepturi de import şi se aplică măsuri de politică economică. Dacă mărfurile sînt scoase din zona liberă în afara Republicii Moldova, precum şi pe teritoriul altor zone libere, nu se percep drepturi de export şi nu se aplică măsuri de politică economică.
Articolul 92. Responsabilitatea pentru plata
                           drepturilor de import şi de export
Persoana care a introdus/a scos mărfurile în/din zona liberă este responsabilă de plata drepturilor de import şi de export.
Secţiunea a 14-a
Magazinul duty-free
Articolul 93. Dispoziţii generale
(1) Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel, în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile internaţionale sau la bordul aeronavelor, precum şi în locurile specificate la art.97 alin.(1).
(2) Plasarea mărfurilor în magazinul duty-free se efectuează fără perceperea drepturilor de import, dacă legislaţia nu prevede altfel.
(3) În magazinele duty-free, mărfurile se comercializează contra lei moldoveneşti şi contra valută străină (în numerar şi în cecuri de călătorie), precum şi cu utilizarea cardurilor bancare, exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate şi au trecut controlul vamal, controlul actelor de identitate şi al biletelor de călătorie.
Articolul 94. Condiţiile plasării mărfurilor în
                           magazinul duty-free
(1) În magazinul duty-free pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal, de a fi comercializate în Republica Moldova, precum şi a altor mărfuri stabilite de legislaţie. Mărfurile a căror comercializare în Republica Moldova este limitată pot fi vîndute în magazinul duty-free, cu respectarea legislaţiei.
(2) Mărfurile se comercializează în magazinele duty-free amplasate în aeroporturile internaţionale, precum şi la bordul navelor aeriene antrenate în curse internaţionale, exclusiv pasagerilor care au fost supuşi controlului vamal în conformitate cu art.93.
(3) Mărfurile autohtone livrate la magazinele duty-free pentru comercializare sînt plasate sub regimul vamal de export.
Articolul 95. Autorizaţia de activitate a
                           magazinului duty-free
(1) Magazinul duty-free poate fi înfiinţat de persoana juridică care deţine autorizaţia eliberată de Departamentul Comerţului cu acordul Departamentului Vamal, precum şi autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină.
(2) Termenul de valabilitate al autorizaţiei de activitate a magazinului duty-free amplasat în aeroportul internaţional sau la bordul navei aeriene este de 5 ani.
(3) Autorizaţia de activitate poate fi anulată, retrasă sau suspendată de Departamentul Comerţului în baza materialelor referitoare la încălcarea prevederilor prezentului cod, prezentate de către organul vamal, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
(4) Costul autorizaţiei de activitate se stabileşte în conformitate cu legislaţia.
Articolul 96.  Responsabilitatea pentru plata
                           drepturilor de import şi de export
Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export o poartă titularul autorizaţiei de activitate a magazinului duty-free.
Articolul 97.  Magazinul duty-free pentru deservirea
                            corpului diplomatic
(1) În scopul deservirii unor categorii de persoane străine, specificate la cap.VI din prezentul cod, poate fi înfiinţat, în municipiul Chişinău, un magazin duty-free pentru deservirea corpului diplomatic. Comercializarea mărfurilor în acest magazin se va face pe baza carnetelor de identitate CD (corp diplomatic) eliberate de Ministerul Afacerilor Externe, în cantităţi obişnuite pentru comerţul cu amănuntul, destinate uzului personal şi familial, fără a fi utilizate în scopul vînzării. Reprezentanţele străine pot cumpăra mărfuri şi în cantităţi solicitate, pe bază de comenzi întocmite prealabil, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Modul de înfiinţare şi funcţionare a magazinului duty-free şi modul de comercializare în el a mărfurilor sînt stabilite de Guvern.
(2) Autorizaţia de înfiinţare a magazinului duty-free pentru deservirea corpului diplomatic este eliberată de Departamentul Comerţului cu acordul Departamentului Vamal şi cu avizul Ministerului Afacerilor Externe privind necesitatea şi locul de amplasare a magazinului.
Secţiunea a 15-a
Reexportul
Articolul 98. Dispoziţii generale
(1) Reexportul este destinaţia vamală care constă în scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul vamal fără perceperea drepturilor de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative.
(2) Pot fi reexportate şi mărfurile nevămuite, introduse pe teritoriul vamal.
Articolul 99. Particularităţile reexportului
Legislaţia naţională, precum şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte pot introduce condiţii suplimentare privind reexportul mărfurilor.
Secţiunea a 16-a
Distrugerea
Articolul 100. Dispoziţii generale
(1) Distrugerea este destinaţia vamală care constă în distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.
(2) Distrugerea mărfurilor se face cu autorizaţia organului vamal, conform procedurii stabilite de Departamentul Vamal. Nu se acordă autorizaţie în cazul în care distrugerea mărfurilor ar putea aduce daune mediului, precum şi în alte cazuri stabilite de legislaţie.
Articolul 101. Suportarea cheltuielilor
Distrugerea mărfurilor se efectuează din contul persoanei interesate.
Articolul 102. Deşeurile rezultate din distrugerea mărfurilor
Deşeurilor rezultate din distrugerea mărfurilor li se atribuie destinaţia vamală aplicabilă mărfurilor străine aflate sub supraveghere vamală.
Secţiunea a 17-a
Abandon în favoarea statului
Articolul 103. Dispoziţii generale
(1) Abandonul în favoarea statului este destinaţia vamală care constă în renunţarea la mărfuri în folosul statului fără onorarea drepturilor de import sau de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.
(2) Abandonul în favoarea statului se efectuează cu acordul organului vamal, conform procedurii stabilite de Departamentul Vamal.
Articolul 104. Suportarea cheltuielilor
Abandonul în favoarea statului nu presupune suportarea de cheltuieli de către persoana care abandonează mărfurile în favoarea statului."
6. Secţiunea a 18-a se exclude.
7. Articolul 118 va avea următorul cuprins:
"Articolul 118. Taxa vamală
Mărfurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale conform Legii cu privire la tariful vamal."
8. Articolul 121:
după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Taxa pentru proceduri vamale se achită la utilizarea oricărei destinaţii vamale, cu excepţia abandonului în favoarea statului, dacă legislaţia nu prevede altfel."
alineatul (2) devine alineatul (3).
9. La articolul 122, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Baza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la data importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A."
10. Articolul 125:
alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziţie: "Acest mod de calculare nu se aplică în cazurile specificate la art.65 şi 73."
după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), drepturile de import, în cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, se calculează în funcţie de tarifele şi cotele existente la data expirării contractului de leasing şi achitării integrale a plăţilor de leasing."
alineatele (3) şi (4) devin alineatele (4) şi (5).
11. Articolul 127 va avea următorul cuprins:
"Articolul 127. Dispoziţii generale aplicabile obligaţiei vamale
(1) Cuantumul drepturilor de import sau de export se stabileşte pe baza elementelor de taxare stabilite la data apariţiei obligaţiei vamale. Amenzile şi penalităţile sînt aferente drepturilor de import sau de export şi pot apărea ulterior procedurii de vămuire.
(2) În cazul în care nu este posibilă stabilirea cu exactitate a datei apariţiei obligaţiei vamale, data luată în considerare pentru stabilirea elementelor de taxare proprii mărfurilor în cauză este acea în care organul vamal constată că mărfurile se află într-o situaţie care face să apară o obligaţie vamală. Dacă, la data constatării, organele vamale dispun de informaţii din care rezultă că obligaţia vamală a apărut anterior, cuantumul drepturilor de import sau de export se determină pe baza elementelor de taxare existente la data cea mai îndepărtată ce poate fi stabilită pe baza acelor informaţii.
(3) Determinarea unei obligaţii vamale se face în monedă naţională. În cazul în care pentru stabilirea acesteia este necesară conversia dintr-o valută străină, cursul de schimb pentru moneda naţională este cel stabilit de Banca Naţională a Moldovei, în vigoare la data apariţiei obligaţiei vamale.
(4) Pentru regimul vamal suspensiv care nu se încheie în termen, obligaţia vamală devine exigibilă şi se stinge prin executarea de către organul vamal a garanţiei constituite.
(5) Plătitorul vamal ia cunoştinţă de cuantumul obligaţiei vamale prin declaraţia vamală acceptată şi înregistrată de organul vamal.
(6) În cazul unor diferenţe ulterioare sau în situaţia încheierii din oficiu, fără declaraţie vamală, a unui regim vamal suspensiv, plătitorul vamal ia cunoştinţă de noua obligaţie vamală pe baza actului constatator întocmit de organul vamal.
(7) Declaraţia vamală şi actul constatator sînt titluri executorii ce se onorează de către bancă fără accept, poprire şi validare la simpla solicitare a organului vamal. În cazul în care banca nu dă curs solicitării organului vamal în cel mai scurt termen posibil, acesta este în drept să nu accepte pe viitor instrumentele de plată sau de garantare emise de această bancă.
(8) În cazul mărfurilor reţinute de organul vamal, achitarea obligaţiei vamale se suspendă pînă la stabilirea definitivă a regimului juridic al acestor mărfuri.
(9) Prin reprezentare indirectă, în sensul prezentei secţiuni, se înţelege situaţia în care importatorul sau exportatorul acţionează în numele, din însărcinarea şi pe contul altei persoane, dar operaţiunea comercială se realizează ca şi cum ar fi fost efectuată în nume propriu."
12. După articolul 127 se introduc articolele 1271-12712, cu următorul cuprins:
"Articolul 1271. Măsuri de garantare a obligaţiei vamale
(1) Plata obligaţiei vamale, în cazul acordării de vacanţă fiscală, se asigură prin garanţie emisă de banca agreată de organul vamal.
(2) Pentru asigurarea plăţii obligaţiei vamale, în cazul în care, în conformitate cu reglementările vamale, se solicită constituirea unei garanţii, organul vamal are dreptul de a solicita prezentarea acesteia de către plătitorul vamal sau de către potenţialul plătitor vamal. Organele vamale sînt în drept să autorizeze constituirea garanţiei de către o terţă persoană.
(3) În cazuri justificate, pentru anumite destinaţii vamale, pot fi acordate scutiri de la garantarea obligaţiei vamale, în baza unei metodologii elaborate de Departamentul Vamal şi în conformitate cu legislaţia.
(4) În cazul în care legislaţia vamală prevede constituirea unei garanţii facultative, o astfel de solicitare a garanţiei este lăsată la latitudinea organelor vamale atîta timp cît acestea nu au siguranţa că obligaţia vamală care există sau poate să apară se va achita în termenul prevăzut. Valoarea unei asemenea garanţii este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligaţiei vamale respective.
(5) Garanţia specificată la alin.(2) este solicitată:
a) la data aplicării reglementărilor vamale care cer constituirea unei asemenea garanţii; sau
b) la orice dată ulterioară cînd organele vamale nu au siguranţa că obligaţia vamală care există sau poate să apară se va achita în termenul prevăzut.
(6) Organele vamale stabilesc valoarea unei asemenea garanţii la un nivel egal cu:
a) valoarea exactă a obligaţiei vamale sau a datoriilor respective cînd valoarea poate fi stabilită cu precizie la data solicitării garanţiei;
b) valoarea maximă, aşa cum a fost estimată în alte cazuri.
(7) La cererea plătitorului sau a persoanei terţe, organele vamale permit constituirea unei garanţii globale, care să acopere două sau mai multe operaţiuni pentru care a apărut sau poate să apară o obligaţie vamală.
(8) La constituirea unei garanţii globale pentru obligaţii vamale a căror valoare poate fi modificată în timp, valoarea unei asemenea garanţii este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligaţiei vamale respective.
(9) Garanţia poate fi constituită printr-un depozit bănesc sau printr-o scrisoare de garanţie, emisă de o bancă agreată de organul vamal.
(10) Garanţia bănească se realizează prin depunerea sumei în lei sau prin remiterea unor instrumente de decontare şi titluri de valoare, acceptate de organul vamal.
(11) Persoana solicitată să constituie garanţia are libertatea de a alege între tipurile de garanţie prevăzute de prezentul articol. Totodată, organele vamale pot refuza să accepte tipul de garanţie propus în cazul cînd acesta este incompatibil cu buna funcţionare a regimului vamal respectiv. Acelaşi lucru este valabil în privinţa garanţiei deja constituite. Organele vamale pot cere ca tipul de garanţie ales să fie menţinut pentru o anumită perioadă de timp.
(12) Dacă, în cursul derulării regimului vamal, organele vamale stabilesc că garanţia constituită nu asigură plata obligaţiei vamale în termenul prevăzut ori că această garanţie nu mai este sigură sau suficientă pentru asigurarea plăţii, ele solicită plătitorului vamal sau persoanei terţe să constituie o garanţie suplimentară sau să înlocuiască garanţia originală cu una nouă. În caz de refuz, organul vamal are dreptul să interzică efectuarea altor operaţiuni vamale pînă la clarificarea situaţiei.
(13) Plătitorul vamal sau persoana terţă poate solicita restituirea garanţiei disponibile numai la data la care obligaţia vamală se stinge sau nu poate să mai apară. Solicitarea de restituire poate fi şi parţială.
Articolul 1272. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea
                              mărfurilor pe teritoriul vamal
(1) La introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal, obligaţia vamală apare în cazurile cînd:
a) mărfurile pasibile de drepturi de import sînt puse în liberă circulaţie;
b) mărfurile sînt plasate sub regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import.
(2) În cazul specificat la alin.(1) lit.a), obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de import, iar în cazul specificat la alin.(1) lit.b), obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de reexport.
(3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declaraţiei vamale, orice persoane care au oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale sau care au redactat declaraţia vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.
Articolul 1273. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea
                               ilegală de mărfuri
(1) La introducerea ilegală de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova, obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt introduse.
(2) Plătitor vamal este persoana care introduce mărfuri ilegal. Răspund solidar cu plătitorul:
a) persoanele care au participat la introducerea ilegală a mărfurilor şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că introducerea acestora este ilegală;
b) persoanele care au dobîndit ori au deţinut mărfurile în cauză şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie, la data achiziţionării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost introduse ilegal.
(3) Prin introducere ilegală de mărfuri, în sensul prezentului articol, se înţelege situaţia cînd mărfurile pasibile de drepturi de import nu au fost supuse total sau parţial procedurilor de vămuire.
Articolul 1274. Apariţia obligaţiei vamale la scoaterea
                       ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală
(1) La scoaterea ilegală a mărfurilor supuse drepturilor de import de sub supraveghere vamală, obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt scoase de sub supravegherea vamală.
(2) Plătitor vamal este persoana care scoate ilegal mărfurile de sub supravegherea vamală. Răspund solidar cu plătitorul:
a) persoanele care au participat la scoaterea ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scoaterea acestora este ilegală;
b) persoanele care au dobîndit ori au deţinut mărfurile în cauză şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie, la data achiziţionării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost scoase ilegal de sub supravegherea vamală.
(3) Dacă obligaţia vamală a apărut pentru o marfă care beneficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar preferenţial, cuantumul obligaţiei vamale se determină prin aplicarea acestui tratament preferenţial.
Articolul 1275. Apariţia obligaţiei vamale în cazul neexecutării unor obligaţii
(1) Obligaţia vamală apare:
a) în cazul neexecutării obligaţiilor ce rezultă din păstrarea mărfurilor în depozit provizoriu;
b) în cazul neîndeplinirii uneia dintre condiţiile stabilite prin destinaţia vamală sub care au fost plasate mărfurile;
c) în cazul utilizării mărfurilor în alte scopuri decît cele stabilite prin destinaţia finală a acestora, dacă în această bază au beneficiat de un tratament tarifar favorabil.
(2) În cazurile specificate la alin.(1), obligaţia vamală apare la data producerii situaţiilor respective.
(3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei sumare de plasare a mărfurilor în depozit provizoriu sau titularul destinaţiei vamale sub care a fost plasată marfa.
(4) Dacă obligaţia vamală a apărut pentru o marfă care beneficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar preferenţial, cuantumul obligaţiei vamale se determină prin aplicarea acestui tratament preferenţial.
Articolul 1276. Apariţia obligaţiei vamale la mărfurile aflate în zona liberă
(1) Pentru mărfurile aflate într-o zonă liberă care dispar, se consumă ori sînt utilizate în alte condiţii decît cele prevăzute în reglementările vamale aplicabile în această zonă, obligaţia vamala apare la data cînd ele dispar, se consumă ori sînt utilizate.
(2) Persoana care a săvîrşit una din faptele specificate la alin.(1) devine plătitor vamal. Răspunde solidar şi persoana care a ştiut sau ar fi trebuit să ştie că nu s-au respectat reglementările vamale aplicabile.
(3) În cazul cînd persoanele specificate la alin.(2) nu pot fi identificate, se consideră plătitor vamal ultima persoană în a cărei posesie a fost marfa.
Articolul 1277. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea
                         mărfurilor prohibite sau restricţionate
(1) Obligaţia vamală apare şi în cazul introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor prohibite sau restricţionate.
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul introducerii de bancnote sau monede false ori de substanţe stupefiante sau psihotrope ce urmează a fi distruse, cu excepţia celor introduse conform dispoziţiilor legale referitoare la circulaţia acestora în scopuri medicale, ştiinţifice sau în alte scopuri prevăzute de legislaţie.
Articolul 1278. Apariţia obligaţiei vamale la exportul mărfurilor incluse în declaraţia vamală
(1) Obligaţia vamală apare la exportul mărfurilor dacă acestea sînt pasibile de drepturi de export şi sînt incluse în declaraţia vamală.
(2) În acest caz, obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale.
(3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declaraţiei vamale, orice persoane care au oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale sau care au redactat declaraţia vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.
Articolul 1279. Apariţia obligaţiei vamale la exportul
                         mărfurilor fără declaraţie vamală
(1) Obligaţia vamală apare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova fără declaraţie vamală dacă acestea sînt pasibile de drepturi de export.
(2) În acest caz, obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt scoase efectiv de pe teritoriul ţării.
(3) Plătitor vamal este persoana care a scos mărfurile sau orice persoană care a participat la o  asemenea ac-ţiune şi care a ştiut sau ar fi trebuit să ştie că nu s-a depus declaraţia vamală care ar fi trebuit să fie depusă.
Articolul 12710. Apariţia obligaţiei vamale la neîndeplinirea condiţiilor de export
(1) Obligaţia vamală apare în cazul neîndeplinirii condiţiilor în care a fost permisă scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova cu exonerare totală sau parţială de drepturile de export.
(2) Obligaţia vamală apare la data la care mărfurile ajung la o destinaţie diferită de cea pentru care s-a permis scoaterea lor de pe teritoriul Republicii Moldova cu exonerare totală sau parţială de drepturile de export sau, dacă organul vamal nu poate determina această dată, la expirarea termenului stabilit pentru a se face dovada îndeplinirii condiţiilor ce au îndreptăţit o astfel de exonerare.
(3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal.
Articolul 12711.Apariţia obligaţiei vamale în alte cazuri
(1) Obligaţia vamală apare, atît la import cît şi la export, şi în următoarele cazuri:
a) cînd, ulterior efectuării operaţiunilor de vămuire şi acordării liberului de vamă, se constată că informaţiile cuprinse în declaraţia vamală au condus la stabilirea unei obligaţii vamale diminuate;
b) cînd una ori mai multe condiţii ce reglementau plasarea mărfurilor sub o destinaţie vamală nu au fost respectate;
c) cînd stabilirea unui tratament tarifar favorabil, în funcţie de destinaţia sau utilizarea finală a mărfurilor, nu era justificată la data acordării liberului de vamă.
(2) Obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de plasare a mărfurilor sub o destinaţie vamală.
(3) În cazurile specificate la alin.(1), plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declaraţiei vamale, orice persoane care au oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale ori care au redactat declaraţia vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.
Articolul 12712. Locul apariţiei obligaţiei vamale
(1) Obligaţia vamală apare la locul unde s-au produs faptele care au generat-o.
(2) În cazul în care nu se poate determina acest loc, se consideră că obligaţia vamală a apărut acolo unde organul vamal constată că mărfurile sînt în situaţia de a o genera."
13. Articolul 128 va avea următorul cuprins:
"Articolul 128. Stingerea obligaţiei vamale
(1) Obligaţia vamală se stinge prin:
a) plata acesteia;
b) renunţarea la încasare, în cazul cînd se constată că este nedatorată;
c) anulare, ca o consecinţă a anulării declaraţiei vamale;
d) expirarea termenului de prescripţie extinctivă;
e) insolvabilitatea plătitorului vamal, constatată pe cale judecătorească;
f) confiscarea definitivă a mărfurilor;
g) distrugerea mărfurilor din dispoziţia organului vamal sau abandonarea acestora în favoarea statului;
h) distrugerea sau pierderea mărfurilor cauzată de o forţă majoră;
i) scăderea cantitativă a mărfurilor, ca urmare a unor factori naturali, pentru partea corespunzătoare procentului de scădere.
(2) Stingerea obligaţiei vamale în cazurile specificate la alin.(1) lit.g)-i) se operează numai atunci cînd situaţiile s-au produs înainte de acordarea liberului de vamă.
(3) Stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectuează din iniţiativa organului vamal (fără acordul plătitorului vamal), prin trecerea în contul obligaţiei a sumelor plătite în plus, înregistrate la dreptul de import respectiv sau la alte plăţi."
14. Articolul 129:
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) În cazul în care persoana se eschivează de la onorarea drepturilor de import şi de export, organul vamal este în drept să emită şi să înainteze băncii respective dispoziţia de suspendare a operaţiunilor bancare în partea de cheltuieli din contul plătitorului restanţier pînă la achitarea deplină. Banca, la data apariţiei mijloacelor băneşti pe cont, este obligată să informeze imediat organul vamal emitent al dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului vamal."
articolul se completează cu alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) Neplata în termen legal a obligaţiei vamale atrage, în mod suplimentar, suspendarea dreptului de efectuare a altor operaţiuni vamale de către plătitorul vamal respectiv pînă la stingerea obligaţiei vamale, în condiţiile stabilite prin reglementările vamale. În caz de litigiu, contestarea obligaţiei vamale suplimentare ori atacarea în instanţa judecătorească a deciziei organului vamal nu suspendă încasarea obligaţiei vamale şi aplicarea de măsuri suplimentare potrivit prevederilor prezentului cod, cu excepţia cazului în care reglementările unor legi speciale prevăd în mod expres acest lucru.
(7) Organul vamal este obligat să ia toate măsurile pentru încasarea obligaţiei vamale de la plătitorul vamal şi numai în măsura în care acest lucru nu este posibil, obligaţia vamală se încasează de la persoanele care răspund solidar cu acesta pentru onorarea obligaţiei vamale."
15. Articolele 148-160 vor avea următorul cuprins:
"Articolul 148. Răspunderea în timpul operaţiunilor prealabile
Pînă la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală, persoana responsabilă de ele, precum şi de plata drepturilor de import sau de export, este titularul regimului vamal de tranzit sau titularul declaraţiei sumare, după caz.
Articolul 149. Depozitarea provizorie
Mărfurile, din momentul prezentării lor la organul vamal şi pînă la punerea în liberă circulaţie sau la plasarea sub o anumită destinaţie vamală, se află în depozitare provizorie sub supraveghere vamală.
Articolul 150. Locul depozitării provizorii
Depozitarea provizorie se efectuează în spaţii amenajate conform cerinţelor stabilite de către Departamentul Vamal (depozite provizorii).
Articolul 151. Deţinătorul depozitului provizoriu
(1) Depozitul provizoriu este înfiinţat de organul vamal, de alte structuri subordonate Departamentului Vamal sau de brokerul vamal.
(2) În cazul în care mărfurile necesită condiţii speciale de depozitare ce nu pot fi asigurate de persoanele specificate la alin.(1), depozitarea provizorie poate fi efectuată şi la locul de destinaţie a bunurilor sub supraveghere vamală sau în alte locuri autorizate de organul vamal în modul stabilit de legislaţie.
Articolul 152. Mărfurile care pot fi plasate în depozitul provizoriu
În depozitul provizoriu pot fi plasate orice mărfuri. Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele ce necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperi speciale.
Articolul 153. Documentele necesare plasării mărfurilor în depozitul provizoriu
(1) Plasarea mărfurilor în depozitul provizoriu se efectuează în baza declaraţiei sumare.
(2) Organul vamal este în drept să ceară orice documente de identificare a mărfurilor plasate în depozitul provizoriu.
Articolul 154. Declaraţia sumară
(1) Pînă la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală, pot fi folosite declaraţii sumare.
(2) Forma declaraţiei sumare şi informaţia care trebuie indicată în ea sînt stabilite de Departamentul Vamal.
(3) Declarantul sau brokerul vamal care activează în numele acestuia depune declaraţia sumară la prezentarea mărfurilor.
(4) La depunerea declaraţiei sumare se va institui o garanţie pentru mărfurile depozitate provizoriu.
(5) Dacă mărfurile sînt plasate sub o destinaţie vamală în termenul stabilit, declaraţia sumară nu se perfectează, iar mărfurile nu sînt introduse în depozitul provizoriu.
Articolul 155. Obligaţiile deţinătorului de depozit provizoriu
Deţinătorul de depozit provizoriu este obligat:
a) să creeze condiţii de depozitare a mărfurilor;
b) să excludă posibilităţile de sustragere din depozit a mărfurilor;
c) să ţină evidenţa mărfurilor păstrate în depozit şi să prezinte Departamentului Vamal dări de seamă conform procedurii stabilite de acesta.
Articolul 156. Drepturile suplimentare ale organului vamal privind depozitul   provizoriu
Departamentul Vamal este în drept să stabilească lista mărfurilor care nu pot fi plasate în depozitul provizoriu.
Articolul 157. Responsabilul de plata drepturilor de import sau de export
(1) Responsabil de plata drepturilor de import sau de export pentru mărfurile depozitate provizoriu este persoana care le plasează în depozitul provizoriu.
(2) În cazuri stabilite de legislaţie, încasarea drepturilor de import sau de export poate fi efectuată din contul garanţiei constituite pentru mărfurile depozitate provizoriu.
Articolul 158. Termenul depozitării provizorii
(1) Mărfurile se pot afla în depozitul provizoriu cel mult 20 de zile, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru unele categorii de mărfuri, Departamentul Vamal poate stabili un termen mai redus.
(2) Termenul depozitării provizorii este stabilit de către deţinătorul depozitului provizoriu, de comun acord cu persoana care plasează în depozit mărfurile respective, în funcţie de timpul necesar depunerii declaraţiei vamale şi de specificul mărfurilor. Termenul depozitării provizorii a mărfurilor se indică în declaraţia sumară.
(3) La solicitarea declarantului sau a brokerului vamal care activează în numele acestuia, organul vamal poate prelungi, cu cel mult 60 de zile, termenul stabilit în declaraţia sumară.
Articolul 159. Operaţiuni efectuate cu mărfurile aflate în depozit provizoriu
Mărfurile aflate în depozit provizoriu pot fi controlate de organul vamal. Cu permisiunea organului vamal, pot fi prelevate probe şi mostre de mărfuri.
Articolul 160. Încetarea depozitării provizorii
(1) Dacă, pînă la expirarea termenului specificat la art.158 alin.(3), declarantul nu a soluţionat situaţia mărfurilor aflate în depozit provizoriu, acestea se consideră abandonate în favoarea statului şi se valorifică conform legii.
(2) În cazul în care mărfurile aflate în depozit provizoriu urmează a fi distruse, cheltuielile legate de aceasta sînt suportate de persoana care a plasat mărfurile în depozitul provizoriu. Solidar cu această persoană, la plata cheltuielilor, este şi deţinătorul depozitului provizoriu, cu excepţia cazului cînd depozitul provizoriu este înfiinţat de către organele vamale."
16. Articolul 161 se exclude.
17. La articolul 162, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Broker vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine autorizaţie pentru activitate de broker vamal, eliberată de Departamentul Vamal, şi care, în numele şi pentru terţe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale."
18. La articolul 164, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
"(1) Brokerul vamal este în drept să efectueze, în numele şi pentru terţe persoane, orice operaţiuni de mediere în domeniul vamal.
(2) În cazul efectuării vămuirii, brokerul vamal îndeplineşte toate cerinţele şi condiţiile legale impuse de organele vamale."
19. La articolul 170, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Procedura eliberării autorizaţiei pentru activitatea de transportator vamal, mărimea taxei pentru eliberarea autorizaţiei, precum şi termenul de valabilitate al acesteia sînt prevăzute de legislaţie."
20. După articolul 189 se introduc 4 articole noi, care devin articolele 1891-1894, cu următorul cuprins:
"Articolul 1891. Echipele mobile
(1) Echipele mobile sînt subdiviziuni speciale operative ale Departamentului Vamal, create pentru a asigura respectarea legislaţiei vamale.
(2) Echipele mobile activează în baza regulamentului aprobat de Guvern.
(3) Echipele mobile sînt subordonate Departamentului Vamal. Ele sînt dotate cu arme de foc, mijloace speciale, unităţi de transport, cu alte mijloace necesare pentru realizarea sarcinilor lor.
(4) Nici o autoritate publică nu este în drept să oprească şi să controleze echipele mobile, precum şi mijloacele de transport însoţite de ele, în timpul exercitării funcţiilor de serviciu.
Articolul 1892. Sarcinile de bază ale echipelor mobile
Sarcinile de bază ale echipelor mobile sînt:
a) depistarea, prevenirea, contracararea contrabandei, a altor infracţiuni ce ţin de competenţa organelor vamale, a contravenţiilor vamale, comise de către persoane în afara zonelor de control vamal;
b) asigurarea respectării legislaţiei vamale la tranzitarea mărfurilor;
c) controlul şi supravegherea deplasării mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal;
d) acordarea suportului necesar subdiviziunilor vamale la depistarea şi documentarea cazurilor de contrabandă, a altor infracţiuni, a contravenţiilor vamale în afara zonelor de control vamal şi a zonelor libere;
e) localizarea, de comun acord cu alte organe de drept, a situaţiilor de conflict apărute în legătură cu exercitarea de către colaboratorii vamali a funcţiilor de serviciu.
Articolul 1893. Atribuţiile şi drepturile echipelor mobile
Pentru îndeplinirea sarcinilor specificate la art.1892, echipele mobile sînt în drept:
a) să se deplaseze pe teritoriul vamal;
b) să verifice documentele mijloacelor de transport, precum şi cele ce indică originea şi destinaţia vamală ale mărfurilor, inclusiv documentele de transport internaţional;
c) să reţină şi să efectueze controlul mijloacelor de transport suspectate de încălcarea reglementărilor vamale şi al mărfurilor transportate de acestea, să însoţească mărfurile, inclusiv cele aflate în tranzit pe teritoriul vamal. În cazul în care mijloacele de transport şi mărfurile transportate de ele nu pot fi controlate în locul unde au fost oprite, se procedează la însoţirea lor pînă la cel mai apropiat birou vamal în vederea realizării controlului;
d) să efectueze, cu acordul Departamentului Vamal, controlul vamal repetat al mijloacelor de transport şi al loturilor de marfă vămuite anterior de către alte organe vamale;
e) să oprească mijloacele de transport, utilizînd semnale formale speciale, în cazurile legate de încălcarea legislaţiei vamale;
f) să aducă la organul vamal persoanele în legătură cu efectuarea procedurii pe cauzele cu privire la contravenţiile vamale.
Articolul 1894. Dislocarea echipelor mobile
Echipele mobile sînt dislocate la Departamentul Vamal sau în alte locuri stabilite de Departamentul Vamal."
21. La articolul 190 alineatul (2), după cuvîntul "sigilii" se introduce textul "(contra plată)".
22. La articolul 231, punctele 2), 3), 5), 6), 11), 12) şi 19) vor avea următorul cuprins:
"2) trecerea de mărfuri peste frontiera vamală cu documente falsificate, nevalabile sau dobîndite pe căi ilegale, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni;
3) nedeclararea, în termenele stabilite, a mărfurilor la import;"
"5) nerespectarea de către titularul regimului vamal suspensiv a termenelor, obligaţiilor şi condiţiilor stabilite pentru derularea şi încheierea acestui regim;
6) depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare, ce conţin date eronate despre regimul vamal, valoarea facturală, valoarea în vamă, tipul, cantitatea sau originea mărfurilor transportate;"
"11) neîndeplinirea obligaţiei de a declara organului vamal modificarea destinaţiei mărfurilor faţă de scopul declarat la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală;
12) nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de distrugere a mărfurilor şi/sau a deşeurilor;"
"19) înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate sub regimul vamal de tranzit;"
23. La articolul 232, literele a), b) şi g) vor avea următorul cuprins:
"a) art.231 pct.1), 2), 4), 5), 6) şi 19), sînt sancţionate cu amendă de la 40% la 100% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei sau cu confiscarea lor;
b) art.231 pct.3), sînt sancţionate cu amendă de la 4% la 10% din valoarea mărfurilor nedeclarate în termenele stabilite;"
"g) art.231 pct.12), 13) şi 16), sînt sancţionate cu amendă de la 5% la 20% din valoarea mărfurilor, obiectelor care au constituit obiectul contravenţiei;"
Art.II. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 95 litera b), textul "limita stabilită în legea bugetului pe anul respectiv" se înlocuieşte cu textul "limita stabilită de legislaţia în vigoare".
2. Articolul 103:
la alineatul (1) punctul 26), după cuvîntul "autoturismele" se introduce textul "şi alte autovehicule";
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) T.V.A. nu se aplică:
a) mărfurilor introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi abandon în folosul statului;"
b) mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare;
c) mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară şi produselor compensatoare după perfecţionarea pasivă, conform reglementărilor vamale."
la alineatul (4), textul "în regimul vamal" se înlocuieşte cu textul "sub destinaţia vamală";
articolul se completează cu alineatul (10), cu următorul cuprins:
"(10) T.V.A. nu se aplică mărfurilor importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 50 de euro. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă indicată, T.V.A. se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora."
3. La articolul 120 litera b), textul "şi (8)" se exclude.
4. Articolul 124:
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Accizele nu se achită la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului, precum şi magazin duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import."
alineatul (6) se exclude;
alineatele (7)-(11) devin alineatele (6)-(10);
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Accizele nu se achită pentru mărfurile autohtone supuse accizelor, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare şi produsele compensatoare după perfecţionarea pasivă, conform reglementărilor vamale."
la alineatul (8), textul "în regimul vamal" se înlocuieşte cu textul "sub destinaţia vamală";
după alineatul (10) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor, importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale, dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 50 de euro. În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizele se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora."
la alineatul (12), cifra "(9)" se înlocuieşte cu cifra "(8)".
5. În anexa la titlul IV:
după poziţia tarifară "ex.7113" se introduce următoarea poziţie tarifară:  
"8519  Patefoane şi gramofoane, picupuri, cititoare de casete şi alte   valoarea în lei  15%";
  aparate de reproducere a sunetului, neîncorporînd un dispozitiv
  de înregistrare a sunetului    
poziţia tarifară "ex.8520" se înlocuieşte cu următoarea poziţie tarifară:
"8520  Magnetofoane şi alte aparate pentru înregistrarea sunetului,   valoarea în lei  15%";
  chiar încorporînd un dispozitiv de reproducere a sunetului  
după poziţia tarifară "ex.8525" se introduce următoarea poziţie tarifară:
"8527  Aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau   valoarea în lei  15%";
  radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de
  înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas  
poziţiile tarifare 870321-870324 şi 870331-870333, inclusiv genericul acestora, vor avea următorul cuprins:
"8703  Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru
  transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia tarifară
  8702), inclusiv maşinile de tipul "breek" şi maşinile de curse:    
  - Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scînteie:    
870321  " Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3    cm3  0,30 euro
870322  " Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, darde maximum 1500 cm3    cm3  0,40 euro
870323  " Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3    cm3  0,60 euro
  " Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3,  dar de maximum 3000 cm3    cm3  1,00 euro
870324  " Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3    cm3  1,60 euro
  - Alte vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie  (diesel sau semi-diesel):    
870331  " Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3    cm3  0,40 euro
870332  " Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3,  dar de maximum 2500 cm3    cm3  1,00 euro
870333  " Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3    cm3  1,60 euro"
notele la anexă se completează cu punctul 8, cu următorul cuprins:
"8. Prin derogare de la prevederile punctului 4, se achită accize pentru mărfurile de la poziţiile tarifare 8519 - audioplayere, 8520 - magnetofoane, 8527 - radiomagnetofoane, inclusiv radiomagnetofoane auto."
Art.III. - La articolul 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.994), cu modificările ulterioare:
alineatul (7) se exclude;
alineatele (8) şi (81) devin alineatele (7) şi (8).
Art.IV. - Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 19 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) La stabilirea criteriilor de determinare a ţării de origine a mărfii, preferinţă se acordă criteriilor stipulate în acordurile de comerţ liber ratificate de Republica Moldova. În celelalte cazuri se aplică prevederile legislaţiei naţionale."
2. Articolul 28:
la litera f), textul "regimurilor vamale" se înlocuieşte cu textul "destinaţiilor vamale";
literele g) şi i) vor avea următorul cuprins:
"g) mărfurile plasate sub regimurile vamale de tranzit şi antrepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi abandon în folosul statului;"
"i) mărfurile autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare şi produsele compensatoare după perfecţionarea pasivă conform reglementărilor vamale;"
articolul se completează cu litera u), cu următorul cuprins:
"u) mărfurile introduse în Republica Moldova de către persoanele juridice în scopuri necomerciale şi plasate sub regimul vamal de import, a căror valoare în vamă nu depăşeşte 50 de euro."
3. În nota la anexa nr.1:
la punctul 1, cuvîntul "autoturisme" se înlocuieşte cu cuvîntul "vehicule";
punctul 4 se exclude;
punctele 5 şi 6 devin punctele 4 şi 5.
Art.V. - Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 6:
după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Se pune în sarcina Departamentului Vamal determinarea procedurii de declarare a mărfurilor destinate exportului şi asigurarea evidenţei scoaterii bunurilor din teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, cu prezentarea lunară a informaţiei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor."
alineatul (3) devine alineatul (4).
2. Articolul 10:
alineatul (3):
la litera b), după cuvîntul "contul" se introduc cuvintele "special al";
litera c) se completează în final cu textul "la momentul scoaterii de pe teritoriul vamal";
articolul se completează cu alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:
"(11) Persoanele fizice care au obţinut titlu de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Republica Moldova răspund solidar cu persoanele care le-au introdus pentru achitarea drepturilor de import dacă aceste mijloace de transport auto nu au fost vămuite de organele vamale.
(12) În cazul nerespectării prevederilor alin.(3), sumele de garanţie urmează a fi virate la bugetul de stat.
(13) La introducerea mijloacelor de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova, organele vamale eliberează actele respective contra plată."
Art.VI. - Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.107), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Interesele Republicii Moldova la frontiera de stat sînt reprezentate de Departamentul Trupelor de Grăniceri, Departamentul Vamal şi de alte organe cu funcţii de control la frontiera de stat."
2. La articolul 9 alineatul (6), textul "instituţii vamale" se înlocuieşte cu textul "organe vamale".
3. Articolul 10:
la alineatul (4), textul "instituţii vamale şi de altă natură, care efectuează" se înlocuieşte cu textul "organe vamale şi de altă natură, care efectuează, în limita competenţei lor,";
alineatul (7):
la punctul 1), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) controlul mijloacelor de transport cu scopul de a preveni, a depista şi a curma încălcările regulilor de trecere a frontierei de stat;"
punctul 2) va avea următorul cuprins:
"2) efectuarea controlului vamal al mărfurilor şi altor bunuri ce aparţin persoanelor care le deplasează peste frontiera de stat;"
alineatul (9) va avea următorul cuprins:
"(9) Activitatea punctelor de trecere a frontierei de stat se desfăşoară sub conducerea şefilor punctelor de control ale trupelor de grăniceri, de comun acord cu şefii organelor vamale. Aceştia asigură coordonarea activităţii tuturor serviciilor de control în conformitate cu prezenta lege şi în limitele competenţei lor şi iau decizii definitive privind autorizarea sau neautorizarea trecerii frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri."
alineatul (15) se exclude;
alineatul (16) devine alineatul (15);
după alineatul (15) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (16), cu următorul cuprins:
"(16) Controlul mijloacelor de transport, al mărfurilor şi altor bunuri pe tot perimetrul frontierei de stat se efectuează de către trupele de grăniceri, cu excepţia locurilor special amenajate pentru trecerea frontierei, unde aceste activităţi se efectuează de către organele vamale. Trupele de grăniceri efectuează aceste activităţi în punctele de trecere a frontierei de stat la solicitarea organelor vamale sau în situaţii excepţionale."
4. La articolul 18 alineatul (2), textul "Departamentul Controlului Vamal" se înlocuieşte cu textul "Departamentul Vamal".
5. La articolul 20, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Reprezentanţii întreprinderilor de transport, proprietarii mijloacelor de transport sînt obligaţi să asigure accesul la mijloacele de transport respective, precum şi la spaţiile destinate încărcării (descărcării) mărfurilor sau a altor bunuri, dacă există temeiuri suficiente de a presupune că în aceste mijloace de transport se află persoane suspectate de încălcarea regulilor de trecere a frontierei de stat ori mărfuri şi bunuri interzise sau limitate pentru introducerea sau scoaterea din ţară."
6. Articolul 27:
la alineatul (2):
litera b) se exclude;
literele c)-n) devin literele b)-m);
literele f) şi h) vor avea următorul cuprins:
"f) reprimă, în modul stabilit, trecerea peste frontiera de stat de substanţe narcotice, psihotrope, cu acţiune puternică, toxice, otrăvitoare, radioactive, explozive, de deşeuri nocive, de armament, dispozitive explozive, arme de foc şi muniţii, de valori culturale, istorice şi alte valori interzise pentru introducerea sau scoaterea din ţară pe tot perimetrul frontierei de stat, cu excepţia locurilor special amenajate pentru trecerea frontierei, unde aceste activităţi se efectuează de către organele vamale. Trupele de grăniceri efectuează aceste activităţi în punctele de trecere a frontierei de stat la solicitarea organelor vamale sau în situaţii excepţionale;"
"h) exercită în punctele de trecere a frontierei de stat autorizarea trecerii persoanelor;"
la alineatul (3) litera c), textul " , mărfurile şi alte bunuri transportate de acestea" se exclude.
7. La articolul 29 litera b), textul "coordonează acţiunile organelor" se înlocuieşte cu textul "colaborează cu organele", iar textul "aceste acţiuni" se înlocuieşte cu textul "acţiunile lor".
Art.VII. - Articolul 13 din Legea securităţii statului nr.618-XIII din 31 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.117), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
la alineatul (1), după textul "Departamentul Trupelor de Grăniceri," se introduce textul "Departamentul Vamal,".
articolul se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Departamentul Vamal funcţionează în condiţiile Codului vamal şi ale Legii serviciului în organele vamale."
Art.VIII. - Legea nr.619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11 art.115), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 13 alineatul (1), după textul "Departamentul Trupelor de Grăniceri," se introduce textul "Departamentul Vamal,".
2. După articolul 16 se introduce un articol nou, care devine articolul 161, cu următorul cuprins:
"Articolul 161. Departamentul Vamal
(1)  Departamentul Vamal, fiind un organ specializat al puterii executive, contribuie, în limitele competenţei sale, la asigurarea securităţii economice a statului, la combaterea terorismului internaţional, a contrabandei, a traficului ilicit de droguri, armament şi muniţii.
(2) Regulamentul Departamentului Vamal este aprobat de Guvern."
Art.IX. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
va asigura revizuirea şi abrogarea actelor normative departamentale care contravin prezentei legi;
va elabora actele normative ce vor reglementa aplicarea prezentei legi.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                     Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 17 februarie 2005.
Nr.11-XV.