LPC1120/2002
ID intern unic:  311963
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1120
din  13.06.2002
pentru completarea Legii nr. 539-XV din 12 octombrie 2001
cu privire la combaterea terorismului
Publicat : 11.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 100-101     art Nr : 743
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea nr.539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1163) se completează cu articolul 81, cu următorul cuprins:
    Articolul 81. Suspendarea operaţiunilor financiare la indicaţia
                         organelor abilitate cu anchetă preliminară
    (1) Organizaţiile care efectuează operaţiuni financiare sînt obligate, la indicaţia organelor abilitate cu anchetă preliminară, să blocheze mijloacele băneşti, activele financiare şi alte resurse economice ale persoanelor implicate în săvîrşirea sau în tentativa de săvîrşire a actelor teroriste sau în favorizarea unor asemenea acţiuni; ale persoanelor juridice dependente sau controlate direct de astfel de persoane; ale persoanelor fizice şi juridice care acţionează în numele sau la indicaţia a astfel de persoane, inclusiv mijloacele derivate sau generate de proprietatea care le aparţine sau care este controlată, direct sau indirect, de persoanele enumerate, precum şi de asociaţiile acestora.
    (2) Organizaţiile care efectuează operaţiuni financiare, executînd indicaţia organelor abilitate cu anchetă preliminară, sînt obligate să informeze imediat aceste organe despre blocarea mijloacelor băneşti, activelor financiare şi a altor resurse economice.
    (3) Organele abilitate cu anchetă preliminară sînt obligate, în limitele împuternicirilor lor, să execute de urgenţă acţiunile necesare în vederea cercetării cazului depistat, cu informarea ulterioară a organizaţiei care a efectuat operaţiunea financiară despre decizia luată."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                  Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 13 iunie 2002.
    Nr. 1120-XV.