LPM1146/2002
ID intern unic:  311971
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1146
din  20.06.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 96-99     art Nr : 707
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul de procedură penală, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti  din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.42), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 361, după cuvintele "al Republicii Moldova" se introduce textul ", ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    2. La articolul 37, după cuvintele "al Republicii Moldova" se introduce textul ", anchetatorii penali ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    3. Articolul 99 se completează cu punctul 8), cu următorul cuprins:
    "8) organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei - în cauzele date de lege în competenţa lor."
    4. La articolul 106, după cuvintele "al Republicii Moldova" se introduce textul ", anchetatorii penali ai organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    5. La articolul 107:
    după alineatul 3 se introduce un nou alineat, 4, cu următorul cuprins:
    "În cauzele privind infracţiunile prevăzute la art.1556, 158, 159, 1641-1648 din Codul penal, ancheta preliminară se efectuează de către anchetatorii penali ai organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, iar în cauzele privind infracţiunile prevăzute la  art.75, 84, 1551-1557, 184-1893, 209 din Codul penal - de asemenea, de către anchetatorii penali ai organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în cazul pornirii procesului penal de către aceste organe.";
    alineatele 4-7 devin alineatele 5-8;
    la alineatul 5, cifrele "1556, 158,"; "1641-1647" se exclud;
    alineatul 6 va avea următorul cuprins:
    "În cauzele privind infracţiunile prevăzute la art.75 şi 1648 din Codul penal, ancheta preliminară se efectuează şi de către anchetatorii penali ai Departamentului Vamal, iar în cauzele prevăzute la art.85, 123, 1231 din Codul penal, ancheta preliminară se efectuează de organul care a pornit procesul penal."
    Art.II. - Articolul 5 al Codului de procedură civilă, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.82), cu modificările ulterioare, se completează cu un nou punct, 6),  cu următorul cuprins:
    "6) la cererea organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în cazul în care este necesară apărarea drepturilor şi intereselor economice ale statului, protejarea cărora ţine de competenţa acestora."
    Art.III. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului  R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 210 alineatul 1, cifrele "152,"; "1525, 1528, 1529,"; "15211,"; "153, 1531 alineatul 1,"; "159," şi "1612," se exclud;
    2. După articolul 210 se introduce un nou articol, 2101, cu următorul cuprins:
    "Articolul 2101. Organele Centrului pentru Combaterea
                              Crimelor Economice şi Corupţiei
    Organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei examinează cazurile privind contravenţiile administrative prevăzute la art.152, 1522, 1525, 1528, 1529, 15211, 153, 1531, 159, 1611, 1612, 1621, 1628, 16210, 16211, 16212, 163, 1631, 1632, 1633, 17410, 17417, 17418, 1932, 195, 1996.
    Sînt în drept să examineze cazurile  privind contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni administrative în numele organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei: directorul, vicedirectorii centrului -  pe toate cazurile prevăzute la alin.1, iar şefii organelor teritoriale şi adjuncţii lor - pe cazurile prevăzute la art.152, 1522, 1525, 1528, 1529, 15211, 153, 1531, 159, 1611, 1612, 1621, 16211, 16212, 163, 1631, 1632, 1633, 17410, 17417, 17418, 1932, 195."
    3. Articolul 2211:
    la alineatul 1, cuvintele "prevăzute la articolele" se substituie prin cuvintele "prevăzute la articolul", iar cifrele şi cuvintele "152 şi 1528 alineatele 1 şi 4, articolele 1529,  15210, 15211,"; "1531 alineatele 2, 3, 4 şi 5,"; "1611 şi 1612," se exclud;
    la alineatul 2:
    punctul 3) se exclude;
    punctele 4) şi 5) devin punctele 3) şi 4);
    la punctul 3), cuvîntul şi cifra "articolele 1611," se substituie prin cuvîntul "articolul";
    la punctul 4), cifrele şi cuvintele ", 152, 1529, 15210, 15211,"; "1531 alineatele 2, 3, 4 şi 5,"; "1611, 1612,"; "1633," se exclud.
    Art.IV. - La articolul 10 punctul 5 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările  ulterioare, după cuvintele "Serviciului Fiscal de Stat," se introduc cuvintele "Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,", iar cuvîntul "lui" se substituie prin cuvîntul "lor".
    Art.V. - La articolul 4 alineatul (1) punctul 12) din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.655), cu modificările ulterioare, după cuvintele "Curtea de Conturi," se  introduc cuvintele "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,".
    Art.VI. - La anexa nr.4 din Legea salarizării nr.1305-XII din 25 februarie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.56), cu modificările ulterioare, compartimentul "Garda Financiară" se substituie prin compartimentul "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei", cu următorul cuprins:
    "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
    Executant tehnic                        8-10
    Specialist                                   8-17
    Anchetator penal, inspector,
    controlor-revizor, consultant     14-18
    Consilier                                   18-19
    Şef de birou, serviciu, secţie, direcţie  18-21
    Şef de direcţie generală            20-22
    Şef de departament                  22
    Directorul Centrului                  23".
    Art.VII. - Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.220), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. În preambul, după cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova," se introduc cuvintele "ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,".
    2. La articolul 10 alineatul (2), cuvintele "şi Ministerul Afacerilor Interne" se substituie prin cuvintele ", Ministerul Afacerilor Interne şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    3. La articolul 48, cuvintele "şi Ministerului Afacerilor Interne" se substituie prin  cuvintele ", Ministerului Afacerilor Interne şi ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    4. La articolul 49 alineatul (1), cuvintele "şi Ministerului Afacerilor Interne" se  substituie prin cuvintele ", Ministerului Afacerilor Interne şi ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    5. Articolul 52 alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    Art.VIII. - Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.5, art.133), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2) subalineatul 2, cuvintele "şi p)" se substituie prin cuvintele ", p) şi r)", iar după cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" se introduce textul ", iar măsurile operative de investigaţie prevăzute la lit.p) - şi de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    2. La articolul 8 alineatul (4), după cuvintele "securităţii de stat" se introduc cuvintele ", ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    3. La articolul 11 alineatul (1), după cuvintele "Departamentului Trupelor de Grăniceri" se introduc cuvintele "şi ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    [Art.IX abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art.X. - Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 22 alineatul (2), după cuvintele "Curţii de Conturi," se introduc cuvintele "Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,".
    2. La articolul 37 alineatul 5, după cuvintele "Accesul organelor fiscale" se introduc cuvintele ", al organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    Art.XI. - Legea nr.900-XIII din 27 iunie 1996 privind  combaterea corupţiei şi protecţionismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.56, art.542), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele "organelor afacerilor interne" se substituie prin cuvintele "Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    2. La articolul 10 alineatul (3), cuvintele "afacerilor interne" se substituie prin cuvintele "Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    3. La articolul 14, după cuvintele "la cererea" se introduc cuvintele "Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, a".
    Art.XII. - Articolul 3 din Legea nr.1458-XIII din 28 ianuarie 1998 privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.169), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (4), după cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" se introduc cuvintele ", Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei";
    la alineatul (5), cuvintele "afacerilor interne sau" se substituie prin cuvintele "afacerilor interne,", iar după cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" se introduc cuvintele "sau ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    Art.XIII. - În textul Legii nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 28-29, art.203), cu modificările ulterioare, cuvintele "Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    Art.XIV. - Titlul V al Codului fiscal nr.407-XV din 26 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1-3, art.2), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 132 alineatul (1), propoziţiile a doua  şi a treia se exclud.
    2. La articolul 134 alineatul (6), cuvintele ", cu excepţia personalului gărzii financiare," se exclud.
    3. Articolele 135, 137-144, 150 se exclud.
    4. La articolul 148:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) - (8) devin alineatele (2) - (7).
    5. La articolul 149 alineatul (1), gradele de calificare ce se referă la garda financiară (după bară) se exclud.
    6. La articolul 151, alineatele (5) şi (6) se exclud.
    7. La articolul 153, alineatul (4) se exclude.
    8. Capitolul 3 al codului se completează cu un nou articol, 1531, cu următorul cuprins:
    "Articolul 1531. Atribuţiile şi drepturile Centrului pentru
                              Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
    Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi organele sale teritoriale exercită atribuţii de administrare fiscală în modul şi în limita drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei."
    9. Articolul 241 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 241. Autoritatea abilitată să examineze cauzele
                             privind încălcările fiscale
    (1) Cauzele  privind încălcările fiscale sînt examinate de către autorităţile fiscale şi organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
    (2) Sînt în drept să examineze cauzele privind încălcările fiscale şi să aplice sancţiunile fiscale, în numele autorităţilor abilitate, conducătorii autorităţilor fiscale sau adjuncţii lor, directorul, directorii adjuncţi ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, şefii organelor lui teritoriale şi adjuncţii lor."
    10. Articolul 245 se completează în final cu cuvintele "sau organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    11. Articolul 251 alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".
    Art.XV. -  Articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a Titlului V al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1-3, art.4) se modifică după cum urmează:
    litera b) se exclude;
    literele c) - h) devin literele b) - g).
    Art.XVI. - Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.152-154, art.1223), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (1)  punctul 1), după cuvintele "organelor afacerilor interne" se introduc cuvintele "din organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,".
    2. La articolul 31, după cuvintele "organelor afacerilor interne" se introduc cuvintele "din organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,".
    3. La articolul 36 alineatul (6), după cuvintele "de control financiar" se introduc cuvintele  "şi organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 20 iunie 2002.
    Nr. 1146-XV.