LPC1157/2002
ID intern unic:  311975
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1157
din  21.06.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 16.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 102     art Nr : 775     Promulgat : 10.07.2002
  Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.373), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2:
alineatele (7)-(11) vor avea următorul cuprins:
"(7) În caz de demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces, intervine vacanţa mandatului de deputat.
(8) Cererea de demisie se prezintă Preşedintelui Parlamentului. Parlamentul, prin hotărîrea sa, va lua act de cererea de demisie a deputatului şi va declara mandatul vacant.
(9) În caz de deces, Comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului va întocmi un raport. Parlamentul, prin hotărîrea sa, va lua act de raportul comisiei şi va declara mandatul vacant.
(10) Ridicarea mandatului de deputat intervine în caz de:
- incompatibilitate;
- condamnare, prin hotărîrea definitivă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni intenţionate.
(11) Parlamentul, în termen de 60 de zile de la data la care intervin circumstanţele care conduc la ridicarea mandatului de deputat, va solicita Curţii Constituţionale constatarea circumstanţelor în cauză, ridicarea mandatului  de deputat şi declararea acestuia vacant.";
articolul se completează cu alineatele (12) şi (13), cu următorul  cuprins:
"(12) Mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista partidului, organizaţiei social-politice sau a blocului electoral pentru care a candidat deputatul al cărui mandat a fost declarat vacant. În cazul în care devine vacant mandatul de deputat obţinut de un candidat independent, completarea vacanţei în cauză se efectuează prin restabilirea şirului descrescător, excluzîndu-se numărul ce corespunde  candidatului respectiv şi incluzîndu-se următorul număr din şir.
(13) Curtea Constituţională, în termen de 30 de zile de la declararea vacanţei mandatului de deputat, va valida următorul mandat."
2. La articolul 5:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul în care deputatul se află în unul din cazurile de incompatibilitate şi nu a depus, în termenul menţionat la alin.(1), cererea de demisie din funcţia incompatibilă cu mandatul de deputat, după expirarea acestui termen, Parlamentul va  solicita Curţii Constituţionale ridicarea mandatului de deputat şi declararea acestuia vacant.";
alineatele (3) şi (4) se exclud.
3. Articolul 7:
la alineatul (1), textul "şi întocmeşte un raport care urmează să fie aprobat de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi" se exclude;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) La sesizarea Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi, deputatul care se află în unul din cazurile de incompatibilitate este obligat să facă ca incompatibilitatea  să înceteze."
4. La articolul 20, alineatul (3) se exclude.
Art.II. - La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:
"e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;
f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii Moldova, interimatul funcţiei de Preşedinte, imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile, precum şi constată circumstanţele care conduc la ridicarea mandatului de deputat, dispune ridicarea acestuia  şi declară vacant mandatul de deputat;".
Art.III. - La articolul 4 alineatul (1) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr.502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.597), cu modificările ulterioare, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:
"e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;
f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii Moldova, interimatul funcţiei de Preşedinte, imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile, precum şi constată circumstanţele  care conduc la ridicarea mandatului de deputat, dispune ridicarea acestuia şi  declară vacant mandatul de deputat;".
Art.IV. - Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.59-62, art.399), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 38, cuvintele ", la invitaţia biroului," se exclud.
2. La articolul 83, alineatul (5) se exclude.
3. La capitolul 7:
titlul capitolului va avea următorul cuprins:
"ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, AUDIERI";
după secţiunea a doua se introduce o nouă secţiune, a treia, care va avea următorul cuprins:
"Secţiunea a treia
  Audieri
Art.1121. - (1) Parlamentul, o dată în decursul unei sesiuni, audiază Guvernul în probleme ce ţin de activitatea acestuia.
(2) Biroul permanent iniţiază audieri şi în alte domenii de interes public major.
(3) Data şi procedura de desfăşurare a audierilor sînt stabilite şi aduse la cunoştinţa deputaţilor şi Guvernului de către Biroul permanent."
4. La articolul 115, alineatul (3) se exclude.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                     Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 21 iunie 2002.
Nr. 1157-XV.