LPC1191/2002
ID intern unic:  311987
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1191
din  04.07.2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1100-XIV
din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Publicat : 25.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 106-109     art Nr : 809
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 917), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13:
    alineatul (1), textul "de către Inspectoratul de Stat" se substituie prin textul "în conformitate cu Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate";
    alineatul (2), textul "nr. 332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate" se substituie prin textul "nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate".
    2. La articolul 14 alineatul (1), textul "Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate" se substituie prin textul "Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate".
    3. La articolul 16 alineatul (3), se introduc literele i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) achiziţionarea producţiei alcoolice de la producători sau din depozite care nu dispun de licenţă pentru genul respectiv de activitate;
    j) constatarea de către organele de control abilitate a cazurilor de fabricare, stocare sau comercializare a producţiei alcoolice contrafăcute sau periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor."
    4. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 35. Valabilitatea licenţelor eliberate anterior
    Licenţele pentru comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice, eliberate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, sînt valabile pînă la expirarea termenului lor de valabilitate."

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 4 iulie 2002.
    Nr. 1191-XV.