LPC1221/2002
ID intern unic:  311998
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1221
din  12.07.2002
pentru modificarea articolului 37 al Legii nr. 721-XIII
din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii
Publicat : 01.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 837     Data intrarii in vigoare : 01.09.2002
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 37 al Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), cuvintele ", precum şi de către fabricanţii de produse pentru construcţii prin virarea defalcărilor în mărime de 0,5 la sută din preţul de cost al produselor pentru construcţii fabricate în republică" şi cuvintele ", pentru produsele folosite în construcţii - trimestrial, pornindu-se de la volumele produselor comercializate" se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele ", precum şi fabricanţii de produse pentru construcţii" se exclud.
    Art.II. - Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu  această lege.
    Art.III. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei de la publicarea ei.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 12 iulie 2002.
    Nr. 1221-XV.